Xerox C118 Instrukcja obsługi

Kategoria
Gry wideo
Typ
Instrukcja obsługi
Xerox WorkCentre
®
M118i
Copyright © 2004, 2005 Xerox Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone
49
Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail
urządzenia Xerox WorkCentre M118i. Opisano tu następujące procedury:
Włączanie funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail strona 3
Konfiguracja funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail strona 3
Sprawdzanie funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail strona 5
Skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail – usuwanie problemów strona 5
P
atrz r
ó
wnie
ź
:
System Administrator Guide (Podręcznik administratora systemu): przedstawiono w nim szczegółowe
informacje na temat konfiguracji e-mail.
Podręcznik użytkownika: zawiera instrukcje „krok po kroku” dotyczące wysyłania wiadomości e-mail.
Skrócona instrukcja konfiguracji
skanowania i wysyłania
wiadomości e-mail
Przed rozpoczęciem
Xerox WorkCentre M118i
50
Przed rozpoczęciem
Przed włączeniem i konfiguracją funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail:
Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do sieci TCP/IP. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skrócona
instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych.
Uzyskaj następujące informacje od administratora sieciowego lub dostawcy usług internetowych:
Wymagane:
Adres poczty e-mail administratora
NoteNoteNotatka
Wprowadź adres e-mail utworzony dla
urządzenia M118i w polu Adres e-mail
administratora. Ten adres poczty
e-mail jest używany w części Od każdej
wiadomości e-mail wysyłanej z urządzenia
M118i. Jeżeli adres poczty e-mail
urządzenia nie został utworzony,
należywpisać własny adres poczty e-mail.
Po utworzeniu adresu e-mail
urządzenia należy zamienić adres
e-mail użytkownika adresem e-mail
urządzenia. Patrz Konfiguracja funkcji
skanowania i wysyłania wiadomości
e-mail strona 3.
____________________________________________
Adres serwera SMTP __________ . __________ . __________ . _________
Lokalny adres poczty e-mail do testowania ____________________________________________
Opcjonalnie:
Adres serwera DNS __________ . __________ . __________ . __________
Adres serwera POP3 __________ . __________ . __________ . __________
Dane logowania do serwera POP3 Nazwa użytkownika: ___________________________
Hasło: _______________________________________
Włączanie funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail
Xerox WorkCentre M118i
51
Włączanie funkcji skanowania i wysyłania
wiadomości e-mail
Aby włączyć funkcję skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail:
1. Na pulpicie sterowania naciśnij przycisk Logowanie/Wylogowanie.
2. Naciśnij przycisk Wybierz pod ekranem, aby zaznaczyć Ustawienia systemu.
a. Klawiaturą numeryczną wprowadź Hasło. Hasło domyślne to 11111.
b. Naciśnij przycisk Wybierz, aby zaznaczyć przycisk Potwierdź.
3. Zaznacz Ustaw. drukow., a następnie naciśnij przycisk Wprowadź.
4. Klikaj przycisk Wybierz, aż na ekranie zostanie wyświetlone Opcja oprogramowania, a następnie
kliknij przycisk Wprowadź.
5. Klawiaturą numeryczną wprowadź hasło opcji oprogramowania dla funkcji skanowania i wysyłania
wiadomości e-mail, a nastę
pnie naciśnij przycisk Wprowadź. Hasło zostało umieszczone na wewnętrznej
okładce Instrukcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail.
Notatka
Po wpisaniu hasla pojawi sie gwiazdka (*), która informuje o aktywowaniu w urzadzeniu funkcji
skanowania i wysylania wiadomosci e-mail.
Konfiguracja funkcji skanowania i wysyłania
wiadomości e-mail
Po włączeniu funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail należy wykonać poniższe kroki w celu
konfiguracji tej funkcji w danej sieci.
Ustawianie adresu e-mail administratora
1. Na komputerze uruchom przeglądarkę internetową.
2. Wprowadź adres IP urządzenia w polu Adres przeglądarki (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Kliknij kartę Właściwości.
4. Zaznaczyć Szczegółyurządzenia w lewym panelu.
a. Wpisz adres poczty e-mail urządzenia w polu Adres e-mail administratora. Jeżeli adres poczty e-mail
urządzenia nie został utworzony, należy wpisać własny adres e-mail. Kiedy będzie dostępny adres
poczty e-mail urządzenia M118i, powtórz kroki od 1 do 5 w tej procedurze, aby zastąpić adres e-mail
użytkownika adresem poczty e-mail urządzenia.
b. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia na dole strony.
c. Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło administratora usług internetowych CentreWare IS,
anastępnie kliknij przycisk OK.
Notatka
Domyślna nazwa użytkownika administratora usług internetowych CentreWare IS to admin a hasło —
x-admin. Należy je zmienić po zakończeniu konfiguracji.
Konfiguracja funkcji skanowania i wysyłania wiadomości e-mail
Xerox WorkCentre M118i
52
d. Po wyświetleniu okna dialogowego wzywającego do ponownego uruchomienia kliknij
przycisk Restartuj.
Notatka
Urzadzenie uruchomi sie ponownie, nawet jesli ekran pozostanie bez zmian.
5. Odczekaj minutę do zakończenia ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Odśwież w
przeglądarce internetowej.
Włączanie portów poczty e-mail
1. Kliknij kartę Właściwości.
2. Zaznacz Stan portu w lewym panelu.
a. Włącz porty SNMP, Wyślij e-mail i Usługa notyfikacji o poczcie. Nie należy zmieniać innych
ustawień portów na tej stronie.
b. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia na dole strony.
c. Po wyświetleniu okna dialogowego wzywającego do ponownego uruchomienia kliknij
przycisk Restartuj.
3. Odczekaj minutę do zakończenia ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Odśwież w
przeglądarce internetowej.
Wprowadzanie ustawień SMTP
1. Kliknij kartę Właściwości.
2. Zaznacz folder Ustawienia protokołu w lewym panelu, a następnie zaznacz opcję E-mail.
a. Wprowadź Adres serwera SMTP.
b. Jeżeli wymagane jest uwierzytelnianie SMTP, wprowadź Adres serwera POP3,
Nazwę użytkownika POP i Hasłoużytkownika POP.
Notatka
Adres serwera POP3 można wprowadzić jako adres IP lub nazwę serwera.
c. Jeżeli stosowana jest nazwa hosta a nie adres IP, kliknij opcję TCP/IP w lewym panelu i sprawdź,
czy pole Adres DNS 1 zawiera adres serwera DNS. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Skrócona
instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych.
d. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia na dole strony.
e. Po wyświetleniu okna dialogowego wzywającego do ponownego uruchomienia kliknij
przycisk Restartuj.
3. Odczekaj minutę do zakończenia ponownego uruchamiania, a następnie kliknij przycisk Odśwież w
przeglądarce internetowej.
Tworzenie pozycji w Spisie adresów do sprawdzania konfiguracji skanowania i
wysyłania wiadomości e-mail
1. Kliknij kartę Właściwości.
2. Zaznacz Spis adresów w lewym panelu.
a. Wpisz numer szybkiego wybieranie numeru z zakresu od 1 do 200, aby przypisać odbiorcę
testowego, a następnie kliknij przycisk Edytuj.
b. Zaznacz opcję E-mail na liście rozwijanej Typ adresu.
c. Wpisz adres lokalnego odbiorcy poczty e-mail w polu Adres odbiorcy.
d. Wprowadź Nazwę odbiorcy.
e. Kliknij przycisk Zastosuj nowe ustawienia.
Xerox WorkCentre M118i
53
Sprawdzanie funkcji skanowania i wysyłania
wiadomości e-mail
Wyślij testową wiadomość e-mail, aby sprawdzić konfigurację funkcji skanowanie i wysyłanie
wiadomości e-mail:
1. Załaduj próbny dokument w podajniku dokumentów.
2. Na pulpicie sterowania naciśnij przycisk E-mail.
3. Naciśnij przycisk Spis adresów.
4. W menu podświetl niedawno utworzoną pozycję spisu adresów, a następnie naciśnij przycisk
Następny adres, aby ją zaznaczyć.
5. Naciśnij przycisk Wprowadź.
6. Naciśnij zielony przycisk Start, aby zeskanować dokument i wysłać go jako załącznik do
wybranego odbiorcy.
7. Sprawdź, czy odbiorca otrzymał wiadomość e-mail oraz zeskanowany dokument jako załącznik.
Skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail –
usuwanie problemów
Jeżeli urządzenie zgłosi błąd SMTP, użyj następującej tabeli do określenia przyczyny i rozwiązania:
Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Niewłaściwa nazwa hosta
serwera pocztowego
Sprawdź, czy została wpisana prawidłowa nazwa serwera poczty
internetowej firmy lub dostawcy usług internetowych w polu Nazwa
serwera SMTP.
Upewnij się, czy poprawnie została wpisana informacja o serwerze DNS.
Wprowadzono niepoprawny
adres e-mail w polu “Od:”
Sprawdź, czy adres e-mail administratora jest poprawny. Adres e-mail musi
być zgodny z zasadami stosowanymi w serwerze poczty firmy lub dostawcy
internetowego.
Serwer poczty firmy lub
dostawcy internetowego wymaga
uwierzytelnienia
Skontaktuj się z administratorem sieciowym lub dostawcą usług internetowych,
aby dowiedzieć się, czy serwer pocztowy wymaga uwierzytelnienia. Jeżeli tak,
za pomocą usług internetowych CentreWare IS, zaznacz opcję
„POP przed SMTP”, a następnie wprowadź Nazwę użytkownika POP i Hasło
użytkownika POP.
Serwer pocztowy firmy lub
dostawcy internetowego nie
pozwala na przesyłanie poczty
za pomocą standardowego
numeru portu 25
Skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą usług internetowych,
aby sprawdzić, czy port 25 jest stosowany do usługi pocztowej. Jeżeli nie,
uzyskaj informacje o porcie używanym do usługi pocztowej, a następnie
skonfiguruj go za pomocą usług internetowych CentreWare IS.
Skanowanie i wysyłanie wiadomości e-mail – usuwanie problemów
Xerox WorkCentre M118i
54
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75

Xerox C118 Instrukcja obsługi

Kategoria
Gry wideo
Typ
Instrukcja obsługi