IKEA DYNAMISK Instrukcja obsługi

Marka
IKEA
Kategoria
zamrażarki
Model
DYNAMISK
Rodzaj
Instrukcja obsługi
DYNAMISK
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 26
Spis treści
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
4
Opis urządzenia 6
Pierwsze użycie 11
Codzienna eksploatacja 12
Przydatne rady i wskazówki 16
Konserwacja i czyszczenie 17
Rozwiązywanie problemów 18
Dane techniczne 21
Instalacja 22
Ochrona środowiska 23
GWARANCJA IKEA 23
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo użytkowni-
ka oraz w celu zapewnienia prawidłowej
eksploatacji, przed instalacją i pierwszym
użyciem urządzenia należy uważnie prze-
czytać niniejszą instrukcję obsługi wraz ze
wskazówkami i ostrzeżeniami. Wszyscy
użytkownicy urządzenia powinni poznać
zasady bezpiecznej obsługi. Pozwoli to
uniknąć niepotrzebnych pomyłek i wypad-
ków. Prosimy o zachowanie instrukcji obsłu-
gi przez cały czas eksploatacji urządzenia
oraz przekazanie jej, w razie odstąpienia
lub sprzedaży, kolejnemu użytkownikowi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników i własności należy przestrzegać
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji
obsługi, ponieważ producent nie jest odpo-
wiedzialny za szkody spowodowane nie-
zastosowaniem się do nich.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Niniejsze urzą
dzenie nie jest przeznaczo-
ne do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonych zdolnościach fizycznych,
sensorycznych czy umysłowych, a także
nieposiadające wiedzy lub doświadcze-
nia w użytkowaniu tego typu urządzeń,
chyba, że będą one nadzorowane lub
zostaną poinstruowane na temat korzys-
tania z tego urządzenia przez osobę od-
powiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pew-
ność, że nie bawią się urządzeniem.
Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje
ryzyko uduszenia.
W przypadku utylizacji urządzenia nale-
ży wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć
przewód zasilający (maksymalnie blisko
urządzenia) i odkręcić drzwi, aby uchro-
nić bawiące się dzieci przed porażeniem
pr
ądem lub przed zamknięciem się w
środku urządzenia.
•Jeśli to urządzenie zawierające magne-
tyczne uszczelnienie drzwi ma zastąpić
urządzenie z blokadą sprężynową (ryg-
lem) w drzwiach lub w pokrywie, przed
oddaniem starego urządzenia do utyliza-
cji należy usunąć blokadę. Zapobiegnie
to przypadkowemu uwięzieniu dziecka w
środku urządzenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie!
Otwory wentylacyjne w obudowie urządze-
nia lub w zabudowie nie mogą być zakryte
ani zanieczyszczone.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie
do użytku w gospodarstwie domowym.
•Urządzenie jest przeznaczone do prze-
chowywania żywności i/lub napojów w
zwykłych warunkach domowych tak, jako
opisano w niniejszej instrukcji obsługi.
•Do przyśpieszenia procesu rozmrażania
nie wolno używać urządzeń mechanicz-
nych ani ż
adnych innych sztucznych me-
tod.
POLSKI 4
•Nie należy stosować innych urządzeń
elektrycznych (np. maszynek do lodów)
wewnątrz urządzeń chłodniczych, o ile
nie zostały one dopuszczone do tego ce-
lu przez producenta.
•Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
•W układzie chłodniczym urządzenia
znajduje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem
naturalnym (jednak jest łatwopalny).
•Należy upewnić się, że podczas trans-
portu i instalacji urządzenia nie zostały
uszkodzone żadne elementy układu
chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
–unikać otwartego płomienia oraz in-
nych źródeł zapłonu
–dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie
Zmiany parametrów technicznych lub in-
ne modyfikacje urządzenia grożą nie-
bezpieczeństwem. Jakiekolwiek uszko-
dzenia przewodu zasilającego mogą
spowodować zwarcie, pożar i/lub pora-
żenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy
elektryczne (przewód zasilający,
wtyczka, sprężarka) mogą zostać
wymienione wyłącznie przez autoryzowany
serwis lub wykwalifikowany personel
techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu za-
silającego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka
przewodu zasilającego nie została
przygnieciona ani uszkodzona przez
tylną ściankę urządzenia. Przygnie-
ciona lub uszkodzona wtyczka może
się przegrzewać i spowodować po-
żar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć
za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzo-
wane, nie wolno wkładać do niego
wtyczki przewodu zasilającego. Nie-
bezpieczeństwo porażenia prądem
lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez
klosza żarówki (jeśli występuje) oś-
wietlenia wnętrza.
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zacho-
wać ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmio-
tów w komorze zamrażarki wilgotnymi/
mokrymi rękoma, gdyż może to spowo-
dować uszkodzenie skóry lub odmroże-
nie.
•Nie należy wystawiać urządzenia na
bezpośrednie działanie promieni sło-
necznych.
•Do oświetlenia urządzenia (jeśli przewi-
dziano oś
wietlenie) zastosowano specjal-
ne żarówki przeznaczone wyłącznie do
urządzeń domowych. Nie nadają się one
do oświetlania pomieszczeń domowych.
Codzienna eksploatacja
•Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
•Nie wolno przechowywać łatwopalnych
gazów ani płynów w urządzeniu, ponie-
waż mogą one spowodować wybuch.
Nie wolno umieszczać żywności bezpo-
średnio przy otworze wentylacyjnym na
tylnej ściance (jeśli urządzenie wyposa-
żono w funkcję Frost Free).
•Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
•Należy ściśle stosowa
ć się do zaleceń
przechowywania podanych przez produ-
centa urządzenia.
•W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże
ciśnienie w pojemniku może spowodo-
wać ich eksplozję i w rezultacie uszko-
dzenie urządzenia.
POLSKI 5
Lody na patyku mogą być przyczyną od-
mrożeń w przypadku ich spożycia od ra-
zu po wyjęciu z zamrażarki.
Konserwacja i czyszczenie
Przed przeprowadzeniem konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
•Nie wolno czyścić urządzenia metalowy-
mi przedmiotami.
•Nie wolno używać ostrych przedmiotów
do usuwania szronu z urządzenia. Użyć
plastikowego skrobaka.
•Należy regularnie sprawdzać odpływ
skroplin w chłodziarce. W razie koniecz-
ności wyczyścić odpływ. Jeżeli odpływ
jest zablokowany, woda zacznie się zbie-
rać na dnie urządzenia.
Instalacja
Ważne! W celu podłączenia elektrycznego
należy postępować
zgodnie z instrukcjami
opisanymi w odpowiednim rozdziale.
•Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Ewen-
tualne uszkodzenia należy natychmiast
zgłosić do autoryzowanego punktu ser-
wisowego (patrz rozdział "Serwis"). W
tym przypadku należy zachować opako-
wanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czte-
rech godzin przed podłączeniem urzą-
dzenia, aby olej mógł spłynąć z powro-
tem do sprężarki.
•Należy zapewnić odpowiednią wentyla-
cję ze wszystkich stron urządzenia. Nie-
odpowiednia wentylacja prowadzi do je-
go przegrzewania. Aby zapewnić odpo-
wiednią wentylację, należy postępować
zgodnie z poleceniami dotyczącymi in-
stalacji.
•Jeśli to tylko możliwe, tylna ścianka urzą-
dzenia powinna być skierowana do ścia-
ny, aby unikać dotykania lub chwytania
za ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz)
i zapobiec ewentualnym oparzeniom.
•Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
•Należy zadbać o to, aby po instalacji
urządzenia możliwy był dostęp do wtycz-
ki przewodu zasilającego.
Serwis
Wszelkie prace elektryczne związane z
naprawą urządzenia powinny być prze-
prowadzone przez uprawnionego elek-
tryka lub inną kompetentną osobę.
Naprawy tego produktu muszą być wy-
konywane przez autoryzowany punkt
serwisowy. Należy stosować wyłącznie
oryginalne części zamienne. Numery ser-
wisowe podano w informacjach dotyczą-
cych serwisu.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w ma-
teriałach izolacyjnych urządzenia nie ma
gazów szkodliwych dla warstwy ozonowej.
Urządzenia nie należy usuwać wraz z od-
padami komunalnymi i śmieciami. Pianka
izolacyjna zawiera łatwopalne gazy: urzą-
dzenie należy utylizowa
ć zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, które można uzys-
kać od władz lokalnych. Należy unikać usz-
kodzenia układu chłodniczego, szczególnie
z tyłu przy wymienniku ciepła. Materiały
użyte w tym urządzeniu, oznaczone symbo-
lem
, są przeznaczone do recyklingu.
Opis urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania urządze-
nia należy uważnie przeczytać wskazówki
dla użytkownika.
POLSKI 6
21
11 10
8 9754
6
3
1
Szuflada na warzywa
2
Komora o niskiej temperaturze
3
Szklane półki
4
Chłodzenie No-Frost
5
łka na butelki
6
Panel sterowania
7
Pojemnik na produkty nabiałowe
8
łki drzwiowe
9
łka na butelki
10
Kosze zamrażarki
11
Tabliczka znamionowa
POLSKI 7
1
567 3 24
1
Wyświetlacz
2
Przycisk Bottle Chill i przycisk ON/OFF
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk podwyższania temperatury
5
Przycisk komory chłodziarki
6
Przycisk komory zamrażarki
7
Przycisk Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk przy-
cisków na głośniejszy, jednocześnie nacis-
kając i przytrzymując przez kilka sekund
przycisk Mode oraz przycisk obniżania
temperatury. Zmianę tę można cofnąć.
Wyświetlacz
BACDEF GHIJ
KLMN
•A. Wskaźnik paskowy
•B. Wskaźnik temperatury chłodziarki
•C. Tryb wyłączenia chłodziarki
•D. Tryb Wakacje
E. Funkcja Eco Mode chłodziarki
F. Funkcja Zakupy
•G. Wskaźnik alarmu
•H. Funkcja Eco Mode zamrażarki
I. Funkcja Fast Freeze
•J. Wskaźnik temperatury zamrażarki
•K. Czas
L. Funkcja Bottle Chill
M. Funkcja podwyższonej wilgotności
•N. Tryb demo
Po dokonaniu wyboru komory chło-
dziarki lub zamrażarki włączy się ani-
macja
.
Po dokonaniu wyboru temperatury anima-
cja będzie migać przez kilka minut.
Włączanie
Aby włączyć urządzenie, należy:
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilające-
go do gniazda elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, nacis-
nąć symbol butelki.
3. Jeśli na wyświetlaczu jest widoczny ko-
munikat DEMO, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym. Patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów”. (Tryb
DEMO jest przeznaczony dla sprze-
dawców
do prezentowania możliwości urządze-
nia).
4. Wskaźniki temperatury wskazują usta-
wioną domyślną temperaturę.
POLSKI 8
Aby wybrać ustawienie innej temperatury,
należy zapoznać się z rozdziałem „Regula-
cja temperatury”.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wykonać
następujące czynności:
1. Nacisnąć symbol butelki i przytrzymać
przez 3 sekundy.
2. Wyświetlacz wyłączy się.
3. Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Wyłączanie chłodziarki
Aby wyłączyć chłodziarkę:
1. Nacisnąć przycisk Fridge Compartment
i przytrzymać przez kilka sekund.
2. Zostanie wyświetlony wskaźnik wyłą-
czenia chłodziarki OFF.
Włączanie chłodziarki
Aby włą
czyć chłodziarkę:
1. Nacisnąć przycisk Fridge Compartment.
Wskaźnik wyłączenia chłodziarki OFF
wyłączy się.
Aby wybrać ustawienie innej temperatury,
należy zapoznać się z rozdziałem „Regula-
cja temperatury”.
Wskaźnik paskowy
Podczas obsługi wskaźnik paskowy infor-
muje użytkownika o stanie funkcji urządze-
nia.
Paski wskazują:
Gdy animacja zatrzyma się:
która komora jest wybrana (aktywna)
•wybraną temperaturę na skali
czy ustawiona temperatura jest wyższa
czy niższa niż poprzednia (animacja po-
kazująca wzrost lub spadek
Regulacja temperatury
1. Wybrać komorę chłodziarki lub zamra-
żarki.
2. Nacisnąć przycisk regulacji temperatu-
ry, aby ustawić temperaturę.
3. Ustawić domyślną temperaturę
+4°C w komorze chłodziarki
-18°C w komorze zamra
żarki
Wskaźniki temperatury wskazują ustawione
temperatury.
Urządzenie osiągnie ustawioną temperatu-
rę w ciągu 24 godzin.
Ważne! W razie awarii zasilania ustawiona
temperatura pozostaje zapisana w
pamięci.
Tryb podwyższonej wilgotności
Gdy wystąpi potrzeba zwiększenia pozio-
mu wilgotności w chłodziarce, zalecane jest
włączenie funkcji podwyższonej wilgotności.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Mode w celu wybra-
nia innej funkcji lub kilkakrotnie nacis-
nąć przycisk Mode, aż nie będzie wy-
świetlana żadna ze specjalnych ikon.
Tryb Eco Mode komory chłodziarki i
komory zamraż
arki
Aby zapewnić optymalne warunki przecho-
wywania żywności, należy wybrać tryb Eco
Mode.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki lub zamra-
żarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawio-
ną temperaturę:
–dla chłodziarki: +4°C
–dla zamrażarki: -18°C
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki lub zamra-
żarki.
2. Nacisnąć przycisk Mode w celu wybra-
nia innej funkcji lub naciskać przycisk
Mode do momentu, aż nie będzie wy-
świetlana żadna ze specjalnych ikon.
Ważne! Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury.
POLSKI 9
Tryb Wakacje
Funkcja ta pozwala na pozostawienie za-
mkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, na przykład podczas wakacji, nie do-
puszczając do powstawania nieprzyjemne-
go zapachu.
Ważne! Komorę chłodziarki należy
opróżnić na czas włączenia trybu Wakacje.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Wskaźnik temperatury chłodziarki
wskaże ustawioną temperaturę.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Mode w celu wybra-
nia innej funkcji lub naciskać przycisk
Mode do momentu, aż nie będzie wy-
świetlana żadna ze specjalnych ikon.
Ważne! Funkcja wyłącza si
ę po wybraniu
innego ustawienia temperatury w chło-
dziarce.
Shopping Mode
Jeżeli występuje konieczność przechowania
większej ilości ciepłych produktów spoży-
wczych, na przykład po dokonaniu zaku-
pów, zaleca się uruchomienie funkcji Shop-
ping Mode w celu szybszego schłodzenia
tych produktów bez podwyższenia tempe-
ratury żywności już przechowywanej w
chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Shopping Mode wyłącza się automatycznie
po około 6 godzinach.
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycz-
nym wyłączeniem:
1. Nacisnąć przycisk Mode w celu wybra-
nia innej funkcji lub naciskać przycisk
Mode do momentu, aż nie będzie wy-
świetlana ż
adna ze specjalnych ikon.
Ważne! Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury w chło-
dziarce.
Tryb Bottle Chill
Tryb Bottle Chill, umożliwiający ustawienie
alarmu dźwiękowego, jest przydatny np. w
przypadku konieczności schładzania przez
określony czas jakiegoś produktu lub przy-
pomnienia, że w zamrażarce znajdują się
butelki umieszczone tam w celu szybkiego
schłodzenia.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Bottle Chill .
Pojawi się wskaźnik Bottle Chill.
Minutnik wskaże ustawioną wartość (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub pod-
wyższania temperatury, aby zmienić
ustawienie minutnika w zakresie od 1
do 90 minut.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Bottle
Chill zacznie migać i zostanie wyemitowany
dźwiękowy sygnał alarmowy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w ko-
morze zamraż
arki.
2. Nacisnąć przycisk Bottle Chill, aby wy-
łączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili
przed zakończeniem odliczania:
1. Nacisnąć przycisk Bottle Chill.
2. Wskaźnik Bottle Chill wyłączy się.
W dowolnej chwili podczas odliczania moż-
na zmienić ustawiony czas poprzez naciś-
nięcie przycisku obniżania temperatury
oraz przycisku podwyższania temperatury.
Tryb Fast Freeze
Tryb szybkiego zamrażania pozwala na
szybkie obniżenie temperatury w zamra-
żarce, aby zachować wszystkie wartości
odżywcze produktów.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode,
aż pojawi się odpowiednia ikona.
Funkcja wyłącza si
ę automatycznie po 52
godzinach.
POLSKI 10
Aby wyłączyć funkcję przed jej automatycz-
nym wyłączeniem:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk Mode w celu wybra-
nia innej funkcji lub naciskać przycisk
Mode do momentu, aż nie będzie wy-
świetlana żadna ze specjalnych ikon.
Ważne! Funkcja wyłącza się po wybraniu
innej temperatury zamrażarki.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(spowodowany na przykład awarią zasila-
nia) jest sygnalizowany poprzez:
miganie wskaźników alarmu i temperatu-
ry zamrażarki
•dźwięk alarmowy.
Anulowanie alarmu:
1. Nacisnąć dowolny przycisk.
2. Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
3. Wskaźnik temperatury zamrażarki
przez kilka sekund będzie wskazywał
najwyższą odnotowaną temperaturę.
Następnie powróci do wskazywania
ustawionej temperatury.
4. Wskaź
nik alarmu miga aż do chwili
przywrócenia normalnych warunków.
Wskaźnik alarmu zgaśnie po przywróceniu
normalnych warunków przechowywania.
Alarm otwartych drzwi
Gdy drzwi urządzenia pozostaną otwarte
przez około 5 minut, włączy się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest syg-
nalizowany przez:
miganie wskaźnika alarmu
sygnał dźwiękowy
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłącza się.
Sygnał dźwiękowy alarmu można wyłączyć
poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produk-
tu, przed pierwszym uruchomieniem urzą-
dzenia należy wymyć jego wnętrze i znaj-
dujące się w nim akcesoria letnią wodą z
łagodnym mydłem, a następnie należy je
dokładnie osuszyć.
Ważne! Nie należy stosować silnych deter-
gentów ani materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni urządzenia.
POLSKI 11
Codzienna eksploatacja
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbole przedstawiajążne rodzaje mro-
żonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodza-
ju produktów spożywczych. To, czy zastoso-
wanie ma wyższa czy niższa wartość wska-
zanego okresu przechowywania, zależy od
jakości żywności i stopnia przetworzenia
przed zamrożeniem.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Wkładki zamrażarki
x2
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie cza-
su przechowywania żywności na wypadek
awarii zasilania lub usterki urządzenia.
Węglowy filtr powietrza
Urządzenie wyposażone jest w filtr węglo-
wy umieszczony za pokrywą na tylnej
ściance osłony kanału wentylacyjnego.
Filtr oczyszcza powietrze w komorze chło-
dziarki z niepożądanych zapachów, pod-
nosząc jakość przechowywanej żywności.
Mrożenie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
żywności głęboko zamrożonej oraz do mro-
żenia świeżej żywności.
W celu zamrożenia
świeżej żywności nie
potrzeba zmieniać średniego ustawienia.
Jednakże w celu szybszego zamrożenia
należy obrócić regulator temperatury na
wyższe ustawienie w celu uzyskania maksy-
malnego ochłodzenia.
Ważne! W takiej sytuacji temperatura w
chłodziarce może spaść poniżej 0°C. Jeśli to
nastąpi, należy ponownie ustawić
temperaturę na wyższą.
Żywność przeznaczoną do zamrożenia na-
leży umieścić w dolnej części komory.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po pew-
nym okresie wyłączenia urządzenia powin-
no ono pracować przez co najmniej 2 go-
dziny przed umieszczeniem produktów w
komorze.
POLSKI 12
Szuflady zamrażarki umożliwiają szybkie i
łatwe odszukiwanie potrzebnych produk-
tów. Przechowując większe porcje żywności,
należy wyjąć wszystkie szuflady oprócz naj-
niżej położonej, która musi znajdować się w
urządzeniu, aby zapewnić odpowiednią
cyrkulację powietrza. Na wszystkich pół-
kach można umieszczać produkty żywnoś-
ciowe wystające na odległość 15 mm od
drzwi.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie było
wyłączone przez czas dłuższy niż podany w
tabeli danych technicznych, w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez zasilania”,
należy szybko spożyć rozmro
żone produkty
lub niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie ponownie zamrozić
(po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu rozmraża-
nia.
Małe kawałki można gotować w stanie za-
mrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażar-
ki: w takim przypadku gotowanie potrwa
dłużej.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających umie-
szczenie półek zgodnie z bieżącymi potrze-
bami.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić prze-
chowywanie artyku-
łów spożywczych w
opakowaniach o
żnej wielkości, pół-
ki w drzwiach można
umieszczać na róż-
nych wysokościach.
Aby dokonać odpowiedniego ustawienia,
należy: stopniowo pociągaćłkę do góry
aż do jej poluzowania (1), wyjąć ją naciska-
jąc w kierunku środka (2), a następnie
umieścićłkę w żądanym miejscu.
łka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona poziomo, można
kłaść na niej wyłącznie zamknięte butelki.
Ważne!
łka na butelki może zostać przechylona,
aby umożliwić przechowywanie otwartych
butelek. W tym celu należy pociągnąćł-
kę do góry tak, aby można ją było obrócić
do góry i zamocować na wyższym pozio-
mie.
2
1
POLSKI 13
Chłodzenie No-Frost
Technologia chłodzenia No-Frost umożliwia
szybkie schładzanie żywności i zapewnia
bardziej równomierną temperaturę w ko-
morze.
To rozwiązanie umożliwia szybkie schła-
dzanie żywności i zapewnia bardziej rów-
nomierną temperaturę w komorze.
Komora o niskiej temperaturze
To rozwiązanie umożliwia szybkie schła-
dzanie żywności i zapewnia bardziej rów-
nomierną temperaturę w szufladzie.
Komora o niskiej temperaturze może służyć
jako komora Fresh Zone, jeśli włączony jest
tryb Fresh Zone. W trybie Fresh Zone tem-
peratura w szufladzie jest znacznie niższa.
Aby włączyć tryb Fresh Zone, należy:
1. Włączyć funkcję Zakupy. (patrz strona
9).
2. Pojawi się wskaźnik Zakupy.
3. Przesunąć pokrywę w górę, jak poka-
zano na poniższym rysunku.
Jeśli komora nie musi pracować w trybie
komory Fresh Zone, można zmienić usta-
wienia, aby pełniła ona jedynie funkcję szu-
flady niskotemperaturowej.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję Zakupy.
3. Wskaźnik Zakupy zniknie.
Ważne! Po kilku godzinach funkcja wyłącza
się automatycznie.
Funkcja Quick Chill
Ta funkcja umożliwia szybkie schładzanie
napojów.
POLSKI 14
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wyjąć lub umieścić wyżej szufladę ko-
mory o niskiej temperaturze, a następ-
nie umieścićłkę na butelki na wyso-
kości otworów QuickChill, jak pokazano
na rysunku.
2. Włączyć funkcję Zakupy.
3. Pojawi się wskaźnik Zakupy.
4. Przesunąć pokrywę w górę, jak poka-
zano na rysunku.
Ważne! Po kilku godzinach funkcja wyłącza
się automatycznie.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Przesunąć pokrywę w dół.
2. Wyłączyć funkcję Zakupy.
3. Wskaźnik Zakupy zniknie.
Szuflada na warzywa
Szuflada nadaje się
do przechowywania
owoców i warzyw.
W środku szuflady
znajduje się
prze-
gródka, którą można
umieścić w różnych
położeniach, aby podzielić szufladę odpo-
wiednio do potrzeb.
Wszystkie elementy szuflady można wyjąć
w celu wyczyszczenia.
Ważne!
To urządzenie jest
sprzedawane we
Francji.
Zgodnie z prawem
obowiązującym w
tym kraju, urządze-
nie musi być wypo-
sażone w specjalny
przyrząd (patrz ry-
sunek) umieszczony
w najniżej położonej komorze chłodziarki,
którego zadaniem jest wskazywanie najniż-
szej temperatury w urządzeniu.
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
Kosze zamrażarki
posiadają ogranicz-
niki, które zapobie-
gają ich przypadko-
wemu wyjęciu lub
wypadnięciu.
W celu wyjęcia ko-
sza należy pociąg-
nąć kosz do siebie
(1) i, po całkowitym
wysunięciu, wyjąć go przechylając jego
przednią część do góry (2).
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść je-
go przednią część i włożyć do środka za-
mrażarki. Po wsunięciu poza ograniczniki,
wcisnąć kosz na miejsce.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie jeden po-
jemnik do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażar-
ki.
Ważne!
Do wyjmowania pojemnika z
zamrażarki nie należy używać metalowych
narzędzi.
2
1
POLSKI 15
Przydatne rady i wskazówki
Zwykłe odgłosy pracy urządzenia
•Podczas przetłaczania czynnika chłodni-
czego przez rurki i inne elementy układu
chłodzącego może być słyszalny odgłos
cichego bulgotania lub odgłos przypomi-
nający wrzenie wody. Jest to właściwe.
•Gdy sprężarka jest włączona, a czynnik
chłodzący jest pompowany, słychać war-
kot i odgłos pulsowania pochodzący ze
sprężarki. Jest to właściwe.
•Rozszerzalność cieplna może powodo-
wać nagłe odgłosy pękania. Jest to natu-
ralne, niegroźne zjawisko. Jest to właści-
we.
•Gdy sprężarka się włącza lub wyłącza,
słychać ciche kliknię
cie regulatora tempe-
ratury. Jest to właściwe.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
•Nie otwierać zbyt często drzwi zamra-
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest usta-
wione w najwyższej pozycji, urządzenie
jest w pełni załadowane sprężarka bę-
dzie pracowała bezustannie, powodując
zbieranie się szronu lub lodu na parowni-
ku. W takim przypadku należy obrócić
pokrętło regulacji temperatury w kierunku
niższego ustawienia, aby umożliwić auto-
matyczne usuwanie szronu i jednocześnie
zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
•Nie przechowywać w chł
odziarce prze-
chowywać ciepłej żywności ani parują-
cych płynów.
•Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które mają silny
zapach.
•Zapewnić swobodny przepływ powietrza
wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
żywności
Przydatne wskazówki:
Mięso (każdy rodzaj): zapakować do polie-
tylenowych worków i umieścić na szklanej
łce nad szufladą na warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.:
należy je przykryć i umieścić na dowolnej
łce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczy
ścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach. Sok z cytryny może spowo-
dować odbarwienie elementów chłodziarki
wykonanych z tworzywa. Z tego powodu
zaleca się przechowywać owoce cytrusowe
w osobnych pojemnikach.
Masło i ser: należy je umieszczać w specjal-
nych hermetycznych pojemnikach lub zapa-
kować w folię aluminiową lub woreczki po-
lietylenowe, aby maksymalnie ograniczyć
dostęp powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki na
drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli
nie są zapakowane, nie należy przechowy-
wać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy skorzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
•Maksymalną ilość żywności, którą można
zamrozić w ciągu 24 godzin, podano na
tabliczce znamionowej.
•Proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie nie należy wkładać do zamra-
żarki więcej żywności przeznaczonej do
zamrożenia.
•Należy zamrażać tylko artykuły spoży-
wcze najwyższej jakości, świeże i dokład-
nie oczyszczone.
Żywność należy dzielić na małe porcje,
aby móc ją szybko zupełnie zamrozić, a
źniej rozmrażać tylko potrzebną ilość.
POLSKI 16
Żywność należy pakować w folię alumi-
niową lub polietylenową zapewniającą
hermetyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej,
niezamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć wzrostu tempe-
ratury produktów zamrożonych.
•Produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i dłużej niż o wysokiej zawartoś-
ci tłuszczu. Sól powoduje skrócenie ok-
resu przechowywania żywności.
•Spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może spo-
wodować odmrożenia skóry.
Zaleca się umieszczanie daty zamroże-
nia na każdym opakowaniu w celu kon-
trolowania długości okresu przechowy-
wania.
Wskazówki dotycz
ące przechowywania
zamrożonej żywności
Kosze zamrażarki umożliwiają szybkie i łat-
we odszukiwanie potrzebnych produktów.
Przechowując większe porcje żywności, na-
leży wyjąć wszystkie szuflady oprócz dolne-
go kosza, który musi znajdować się w urzą-
dzeniu w celu zapewnienia odpowiedniego
obiegu powietrza.
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wy-
dajnością, należy:
•Upewnić się, że mrożonki były odpo-
wiednio przechowywane w sklepie.
•Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
•Nie otwierać zbyt często drzwi zamra-
żarki i nie zostawiać ich otwartych dłużej
niż jest to absolutnie konieczne.
•Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie za-
mrażać.
•Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodzenia urządzenia zawiera węg-
lowodory; dlatego wszelkie prace konser-
wacyjne i napełnianie układu powinny być
wykonywane przez wykwalifikowanych ser-
wisantów.
Ostrzeżenie! Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
•wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą
wodą z dodatkiem neutralnego mydła.
•regularnie sprawdzać i przecierać usz-
czelki drzwi, aby upewnić się, że są czys-
te.
•dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie należy ciągnąć, przesuwać ani
uszkadzać rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środków czy-
szczących, ściernych, produktów do czy-
szczenia o intensywnym zapachu lub wo-
skowych środków czyszczących do czy-
szczenia wnętrza urządzenia, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni i pozostawić silny zapach.
POLSKI 17
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprę-
żarkę z tyłu urządzenia za pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i zmniej-
szy zużycie energii elektrycznej.
Ważne! Należy chronić system chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące za-
wierają substancje chemiczne, które mogą
uszkodzić tworzywa sztuczne zastosowane
w urządzeniu. Z tego względu zaleca się
mycie zewnętrznych części urządzenia
ciepłą wodą z niewielką ilością płynu do
mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urzą-
dzenie do źródła zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem
przy wyłą
czeniu sil-
nika sprężarki w
czasie normalnego
użytkowania szron
jest usuwany auto-
matycznie z parow-
nika komory chło-
dziarki. Rozpuszczo-
ny szron spływa z ry-
nienki do pojemnika znajdującego się z tyłu
urządzenia nad sprężarką, gdzie odparo-
wuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu
odpływowego znajdującego się na środku
rynienki w komorze chłodziarki aby zapo-
biec przelewaniu się wody i kapaniu na
żywność. Należy używać specjalnej prze-
tyczki dostarczonej wraz z urządzeniem i
umieszczonej w otworze odpływowym.
Zamrażarka odszraniana samoczynnie
W tym modelu komora zamrażarki jest typu
"no-frost" (bezszronowa). Oznacza to, że
podczas działania urządzenia szron nie
gromadzi się na wewnętrznych ściankach
urządzenia ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory, wy-
woływanej automatycznie sterowanym
wentylatorem.
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłu-
gi czas, należy wykonać następujące czyn-
ności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (jeśli przewidzia-
no).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie
akcesoria.
5. Pozostawić
uchylone drzwi, aby unik-
nąć powstawania nieprzyjemnych za-
pachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, na-
leży poprosić kogoś o regularne sprawdza-
nie, aby uniknąć zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wyregulować
drzwi. Należy przeczytać instrukcję in-
stalacji.
3. W razie konieczności wymienić uszko-
dzone uszczelki drzwi. Skontaktować
się z autoryzowanym punktem serwiso-
wym.
Wymiana oświetlenia
Urządzenie jest wyposażone w oświetlenie
wnętrza typu LED o wydłużonej żywotności.
Wymiany oświetlenia może dokonać wy-
łącznie pracownik serwisu. Należy skontak-
tować się z punktem serwisowym.
POLSKI 18
Uwaga! Przed przystąpieniem do
rozwiązywania problemów należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Rozwiązywanie problemów nieuwzględnio-
nych w tej instrukcji można powierzyć wy-
łącznie wykwalifikowanemu elektrykowi lub
innej kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnego użytkowania
urządzenia słychać odgłosy jego pracy
(sprężarka, obieg czynnika chłodniczego).
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie pracuje
głośno.
Urządzenie nie stoi stabilnie. Należy sprawdzić, czy urzą-
dzenie stoi stabilnie (wszystkie
cztery nóżki powinny stać na
podłodze).
Sprężarka pracuje bez
przerwy.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidło-
wo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Drzwi są otwierane zbyt
często.
Nie pozostawiać otwartych
drzwi dłużej niż to konieczne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w pomieszcze-
niu jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w po-
mieszczeniu.
Włączona jest funkcja szyb-
kiego zamrażania.
Patrz „Funkcja szybkiego za-
mrażania”.
Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.
Podczas automatycznego
rozmrażania szron topi się na
tylnej ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komo-
ry chłodziarki.
Odpływ skroplin jest niedroż-
ny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do rynien-
ki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Woda wylewa się na
podłogę.
Końcówka wężyka odprowa-
dzającego wodę z odszra-
niania nie jest skierowana do
pojemnika umieszczonego
nad sprężarką.
Zamocować końcówkę węż-
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
POLSKI 19
Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie
Osadza się za dużo
szronu i lodu.
Produkty żywnościowe nie
zostały prawidłowo zapako-
wane.
Zapakować prawidłowo pro-
dukty.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Regulator temperatury może
być ustawiony nieprawidło-
wo.
Ustawić wyższą temperaturę.
Temperatura w urzą-
dzeniu jest zbyt wyso-
ka.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz punkt „Zamykanie
drzwi”.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono jednocześnie zbyt
wiele produktów.
Ograniczyć ilość jednocześnie
wkładanych produktów.
Temperatura w chło-
dziarce jest zbyt wyso-
ka.
Brak obiegu zimnego powie-
trza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Temperatura w zamra-
żarce jest zbyt wysoka.
Produkty żywnościowe są
umieszczone zbyt blisko sie-
bie.
Produkty należy przechowy-
wać w sposób umożliwiający
cyrkulację zimnego powietrza.
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasilają-
cego nie włożono prawidło-
wo do gniazda elektryczne-
go.
Podłączyć prawidłowo wtycz-
kę do gniazda elektrycznego.
Urządzenie nie jest zasilane.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Nie dział
a oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie czu-
wania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Na wyświetlaczu wi-
doczne jest wskazanie
„DEMO”.
Urządzenie działa w trybie
demonstracyjnym. .
Nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk TRYB przez około 10 se-
kund, aż rozlegnie się długi
sygnał dźwiękowy. Wyświet-
lacz wyłączy się na chwilę, po
czym wróci do normalnej pra-
cy.
POLSKI 20
/

w innych językach