GoodHome SMCR111OA Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions
x ?
1
2
EN
WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR
AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE
WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по
технике безопасности
и убедитесь, что они
вам понятны.
RO
AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES
¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular el
producto.
PT
AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR
UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
16mm
29mm
ORGKF1278711 H9 Shower Mixer 3663602666103.indd 3 18/02/2019 12:35
6
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Ce produit est garanti 10 ans à compter de la date d’achat, dans le
cadre d’un usage ménager normal, non professionnel. La garantie
ne peut s’appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la
facture d’achat. Conservez votre preuve d’achat dans un endroit sûr.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit
sous réserve d’une utilisation conforme à la destination du produit
et sous réserve d’une installation et d’un entretien conformes aux
règles de l’art et aux informations du manuel d’utilisation.
Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu’il puisse être
retiré ultérieurement sans détérioration.
Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et
détériorations provoqués par l’usure naturelle des pièces, les
intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel,les
dommages causés par la qualité de l’eau (calcaire, agressivité,
corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non
par l’eau (sable, limailles, ...) ou le manque d’aération de la pièce
et les dommages qui pourraient être la conséquence d’un usage
inapproprié, d’une utilisation abusive, d’une négligence, d’un accident
ou d’un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l’art ou
aux informations du manuel d’utilisation.
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes
dues à l’emploi d’accessoires eVou de pièces de rechange non
d’origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification
du produit.
La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne
couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d’œuvre)
et les dommages directs et indirects.
IMPORTANT
A CONSERVER
POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE:
A LIRE
SOIGNEUSEMENT
PL
Bezpieczeństwo
Meble przeznaczone do użytkowania prywatnego: domowego.
UWAGA: NIE dokręcaj mocowań zbyt mocno, gdyż może to
uszkodzić produkt.
Zachowaj ostrożność podczas wiercenia ściany, aby nie
uszkodzić rur oraz przewodów.
Do wiercenia przez kafelki ceramiczne używaj specjalnego
wiertła.
Jeśli jest to możliwe, wierć otwory przez fugi między kafelkami.
UWAGA: przed użyciem zawsze upewniaj się, że produkt jest
bezpiecznie zainstalowany.
Po zakończeniu instalacji, włącz dopływ wody i spraw
wszystkie złącza pod kątem przecieków.
Niestosowanie się do tych wskazówek może spowodow
urazy, uszkodzenie produktu i mienia.
Ochrona przed uszkodzeniem spowodowanym niską
temperaturą.
Przy opróżnianiu domowego systemu wodociągowego, baterie
termostatyczne muszą być opróżnianie oddzielnie, gdyż
zawory jednokierunkowe są zainstalowane w połączeniach
ciepłej i zimnej wody. W tym celu bateria musi zostać zdjęta
ze ściany.
Parniętaj o ryzyku, które może spowodować gorąca woda.
Upewnij się, że użytkownicy wiedzą o ustawionej maksymalnej
temperaturze, zwłaszcza jeśli ogranicznik bezpieczeństwa
został niedawno wyregulowany.
Podczas pracy urządzenia nigdy nie skręcaj i nie zawiązuj węża
na supeł, i nie ograniczaj przepływu wody w inny sposób.
Pierwsze kroki...
Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że znajdują
się w nim wszystkie części.
Przed montażem upewnij się, że posiadasz odpowiednie
narzędzia, wystarczająco dużo miejsca oraz suchą przestrzeń
pod montaż.
Przed instalacją upewnij się, że powierzchnia montażowa jest
stabilna, czysta, sucha oraz równa.
UWAGA: kołki rozporowe dołączone do produktu nadają się
wyłącznie do solidnych, kamiennych ścian. Okładziny tynkowe
lub płyty gipsowe wymagają specjalnych zamocowań, które nie
zostały dołączone. (Zawsze upewniaj się, że kołki rozporowe
lub zamocowania.
Ważne jest, aby obie rury doprowadzające wodę zostały
wypłukane przed podłączeniem do zaworów mieszających
wo, aby upewnić się, że w zaworach nie ma w nich żadnych
zanieczyszczeń.
WYŁĄCZ GŁÓWNY DOPŁ YW WODY. Główny zawór
odcinający dopływ zwykle znajduje się w miejscu, w którym
woda wchodzi do budynku.
Zaleca się również odłączenie źródeł podgrzewania wody.
Oddziel dopływ ciepłej i zimnej wody.
Dane techniczne: Dopływ Ciepłej Wody - Maksimum 85°C
Zalecane 55-56°C.
Ciśnienie: Maksimum 5 Bar.
Zawsze zachowuj 10°C różnicy pomiędzy wysoką temperaturą,
a maksymalnym ustawieniem temperatury na zaworze.
Różnica pomiędzy maksymalnym ciśnieniem gorącej i zimnej
wody nie może być większa niż 2 bar. Jeśli ten limit zostanie
przekroczony, zamontuj zawór redukujący ciśnienie (nie
dołączony).
Ciśnienie w rurach z ciepłą i zimną wodą musi być
utrzymywane na równym poziomie, aby zapewnić maksymalną
wydajność baterii.
Jeśli ciśnienie wody jest większe niż 5 bar, przed baterią należy
zamontować zawór redukujący ciśnienie (nie dołączony).
Aby zredukować zużycie wody w systemach z wysokim
ciśnieniem, można umieścić przewężenia przepływu na
złączeniach, jeśli takowe istnieją.
Każdy zawór prysznica jest wyposażony we wbudowane
zawory jednokierunkowe w dopływie ciepłej i zimnej wody, aby
zapobiec mieszaniu i zanieczyszczaniu dopływu wody.
Więcej szczegółów...
Użyj ciepłego roztworu wody z mydłem i miękkiej wilgotnej
szmatki do czyszczenia powierzchni produktu. Wytrzyj do
sucha czystą szmatką.
Nigdy nie używaj rozpuszczalników, druciaków, ostrych myjek,
wybielaczy, kwasów, silnych detergenw, agresywnych
chemicznych środków czyszczących lub środków
czyszczących zawierających rozpuszczalnik do czyszczenia
produktu.
Regularnie sprawdzaj zamocowania, aby zapewnić
bezpieczeństwo i szczelnośćurządzenia.
ORGKF1278711 H9 Shower Mixer 3663602666103.indd 6 18/02/2019 12:35
1 / 1

GoodHome SMCR111OA Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions

w innych językach