GoodHome 05CR106OA Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions
x ?
1
2
EN
WARNING! Please
read all safety
warnings carefully
and be sure that they
are fully understood
before handling the
product.
FR
AVERTISSEMENT!
Avant de manipuler
le produit, il est
nécessaire d’avoir
lu attentivement
et parfaitement
compris tous les
avertissements de
sécurité.
PL
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem
do użytkowania
produktu należy
dokładnie przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
bezpieczeństwa
oraz upewnić się,
że zostały w pełni
zrozumiane.
DE
WARNUNG! Bitte
lesen Sie alle
Sicherheitshinweise
sorgfältig durch
und vergewissern
Sie sich, dass Sie
sie vollständig
verstanden haben,
bevor Sie das
Produkt verwenden.
RUS
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Перед
использованием
изделия внимательно
ознакомьтесь с
указаниями по
технике безопасности
и убедитесь, что они
вам понятны.
RO
AVERTISMENT! Citiţi
cu atenţie toate
avertismentele de
siguranţă şi asiguraţi-
vă că au fost complet
înţelese înainte
de manevrarea
produsului.
ES
¡ATENCIÓN!
Lea todas las
instrucciones de
seguridad con
detenimiento y
asegúrese de que
las ha entendido
completamente
antes de manipular el
producto.
PT
AVISO! Leia
atentamente todos os
avisos de segurança e
certifique-se de que
estes são totalmente
compreendidos
antes de manusear o
produto.
TR
UYARI! Lütfen
tüm güvenlik
uyarılarını dikkatle
okuyun ve ürün
üzerinde çalışmaya
başlamadan önce
hepsini iyice
anladığınızdan emin
olun.
6
EN Safety
DE Sicherheit
ES Seguridad
FR Sécurité
RUS Безопасность
PT Segurança
PL Bezpieczeństwo
RO Siguranță
TR Emniyet
Article 1648 alinéa 1er du code civil :
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par
l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte
du vice.
Ceci n’affecte pas vos droits légaux.
Lorsque l’acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la
garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l’acquisition ou
de la réparation d’un bien meuble, une remise en état couverte par la
garantie, toute période d’immobilisation d’au moins sept jours vient
s’ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.
Pour toutes requêtes relatives à la garantie, veuillez-vous adresser
à un magasin affilié au distributeur auprès duquel vous avez ache
ce produit.
Ce produit est garanti 10 ans à compter de la date d’achat, dans le
cadre d’un usage ménager normal, non professionnel. La garantie
ne peut s’appliquer que sur présentation du ticket de caisse ou de la
facture d’achat. Conservez votre preuve d’achat dans un endroit sûr.
La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements du produit sous
serve d’une utilisation conforme à la destination du produit et sous
serve d’une installation et d’un entretien conformes aux règles de
l’art et aux informations du manuel d’utilisation.
Ce produit devra avoir été installé de telle sorte qu’il puisse être retiré
ultérieurement sans détérioration.
Cette garantie contractuelle ne couvre pas les défauts et
détériorations provoqués par l’usure naturelle des pièces, les
intempéries, les inondations, les dégagements de chaleur, le gel,les
dommages causés par la qualité de l’eau (calcaire, agressivité,
corrosion, ...), par la présence de corps étrangers véhiculés ou non
par l’eau (sable, limailles, ...) ou le manque d’aération de la pièce
et les dommages qui pourraient être la conséquence d’un usage
inapproprié, d’une utilisation abusive, d’une négligence, d’un accident
ou d’un entretien defectueux ou non conforme aux règles de l’art ou
aux informations du manuel d’utilisation.
Sont également exclues de la garantie les conséquences néfastes
dues à l’emploi d’accessoires eVou de pièces de rechange non
d’origine, ou non adaptées, au démontage ou à la modification
du produit.
La garantie est limitée aux pièces reconnues défectueuses. Elle ne
couvre, en aucun cas, les frais annexes (déplacement, main d’œuvre)
et les dommages directs et indirects.
IMPORTANT
A CONSERVER
POUR
CONSULTATION
ULTERIEURE:
A LIRE
SOIGNEUSEMENT
PL
Przed rozpoczęciem
Upewnić się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie
wyszczególnione części.
Upewnić się, że posiadasz wszystkie wymagane narzędzia.
Prosimy zachować instrukcje na przyszłość.
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować urazy,
uszkodzenie produktu i straty materialne.
Bateria powinna być zainstalowana przez osobę kompetentną.
Tylko do użytku domowego.
Sprawdzić, czy bateria jest odpowiednia dla systemu
kanalizacyjnego w Twoim domu.
Minimalne ciśnienie dla baterii znajduje się naopakowaniu.
Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 5 bar.
Produkt ten należy podłączyć do dojścia wody zgodnie z
lokalnymi Przepisani odnośnie podłączania wody (armatur
wodnych) i Przepisami budowniczymi. W razie wątpliwości
dotyczących tych przepisów należy się skontaktow
z hydraulikiem z odpowiednimi kwalifikacjami, lokalną
spółką wodną.
Do instalacji tego kranu należy dołączyć odpowiednie
zawory zwrotne. Na przykład, montaż zaworów zwrotnych na
rurachwodociągowych.
Przed podłączeniem kranu, należy przepłukać rury, by usunąć
wszelkie zanieczyszczenia, które mogłyby się przedostać
do kranu.
Jeśli kocioł grzewczy jest zainstalowany, wyłącz go przed
rozpoczęciem prac.
Układ zasilania ciepłą i zimną wodą musi być zamontowany
możliwie jak najbliżej złączykranu.
UWAGA: Nie zaciskać zbyt mocno elementów mocujących, by
nie uszkodzić produktu.
Zachować szczególną ostrożność przy montażu elastycznych
węży. Przykręcać ręcznie nie zaciskać zbyt mocno. Nigdy nie
kręcić ani nie trzymać elastycznego węża podczas mocowania,
gdyż może to uszkodzić lub osłabić węża i spowodować wyciek.
80mm
<15mm
3Nm
Upewnić się, że produkt jest właściwie zainstalowany przed
jego użyciem.
Po zakończeniu instalacji, włączyć dopływ wody i sprawdzić
wszystkie punkty łączeniowe oraz czy nie ma wycieków.
Czyszczenie i konserwacja
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy używać wody z
płynem do mycia naczyń i miękkiej wilgotnej szmatki. Wycierać
do sucha czystą szmatką.
Do produktu nie należy nigdy używać jakichkolwiek
rozpuszczalników, druciaków lub proszków do czyszczenia,
materiałów ściernych lub środków żrących, wybielaczy,
kwasów, silnych detergentów lub żrących chemicznych
środków czyszczących ani też roztworów czyszczących
typu rozpuszczalnikowego.
Sprawdzać okresowo elementy mocujące i złącza, by upewnić
się, że nie ma wycieków.
Elastyczne węże doprowadzające są wyposażone w filtry
siatkowe, by zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń z
wody i u szkodzenia kranu. Z czasem może się on zablokow
i zmniejszyć przepływ w kranie. W takim przypadku odłączyć
doprowadzenie wody do kranu, odłączyć elastyczne węże i
wyczyścić filtry.
Większość baterii jest wyposażonych w niegumowane aeratory
odporne na osadzanie się kamienia znajdujących się na wylewce.
W przypadku osadzania się kamienia można go usunąć delikatnie
pocierając aerator palcem.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7
  • Page 8 8

GoodHome 05CR106OA Assembly Instructions

Typ
Assembly Instructions

w innych językach