Palram 701338 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
WAŻNE
Przed przystąpieniem do montażu produktu
prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi
uwagami, instrukcjami i komentarzami oraz o
przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu
w kolejności określonej w niniejszej instrukcji.
» Przygotowanie jednostki do instalacji.
Krok 1 - Zanim przystąpisz do instalacji produktu,
należy ochłodzić siłownik poprzez umieszczenie w
zamrażarce na około 30 minut.
Krok 2 - Należy umieścić chłodny stalowy tłok
na twardej powierzchni i mocno wepchnąć go z
powrotem do siłownika.
Krok 3 - Podnieś Automatyczny Siłownik do otwierania
okien jedną ręką i przesuń gwintowany stalowy
tłok do regulatora z plastikową nakrętką, który jest
przymocowany do obrotowego bloku.
Krok 4 - Regulator z plastikową nakrętką należy później
użyć do dopasowania pozycji zamykania oknia.
» Zmontowanie produktu
Jeśli Automatyczny Siłownik do otwierania okien jest
już złożony, należy go rozebrać.
Przestrzegaj kolejnych kroków aby zmontować
produkt zgodnie z zakupionym modelem szklarni.
W ostatnim kroku użyj regulatora z plastikową
nakrętką do dopasowania przestrzeni zamykania.
» Ważna informacja
Po zakończeniu montażu i kdej wiosny oraz jesieni
zalecamy oliwienie wszystkich ruchomych części za
pomocą lekkiego oleju. Do drąga tłokowego użyj
smaru lub wazeliny.
W przypadku nagromadzenia śniegu zimą i
wprowadzenia do wnętrza szklarni systemu ocieplenia
należy zdemontować Automatyczny Siłownik do
otwierania okien i zamienić go na ręczny.
PL
HE
בושח
ינפל ,תורעההו תוארוהה לכ תא ןויעב אורקל אנ
.יטמוטואה ןולחה חתופ תבכרהב ליחתמ התאש
עיפומה רדסה יפל הבכרהה יבלש תא עצבל אנ
.תוארוהב
הבכרהל הדיחיה תנכה «
הדיחיה תבכרה «
בושח עדימ «
.וקרפל שי ,ינדי ןולח חתופ בכרומ רבכ םא •
הממחב הדיחיה תא ביכרהל ידכ םיאבה םיבלשה תא עצבל שי •
.תשכרש
ותסמה קיטסלפה םאתמב שמתשה ןורחאה הבכרהה בלשב •־
.הריגסה חתפמ ןוויכל בב
ביבא לכ ינפלו הנקתהה רחאל םיענה םיקלחה לכ תא ןמשל אנ
זירגב שמתשה הנכובה טומ רובע .לק הכיס ןמש תרזעבו ויתסו
.ןילזו וא
תשמ התא םאו ףרוחה תנוע ךלהמב גלש תורבטצה לש הרקמב־
ןולחה חתופ תא ריסהל אנ ,הממחה ךותב םומיח תכרעמב שמ
.ינדי ןולח חתופב שמתשהל רובעלו יטמוטואה
תא ןנצל שי ,יטמוטואה ןולחה חתופ תבכרה ינפל – 1 בלש
.ךרעב תוקד 30 ךשמל ררקמב הנכובה
דגנכ הרקה הנכובה לש הדלפה טומ תא חינהל אנ – 2 בלש
.הנכובה ךות לא הרזחב ותוא ףוחדלו השק חטשמ
דיבו תחא דיב יטמוטואה ןולחה חתופ תא םירהל אנ – 3 בלש
הגרבהה רוח לא הדלפה תנכוב טומ תא ליחשהל היינשה
בותסמה קיטסלפה םאתמב
ןוויכל רתוי רחואמ שמשי בבותסמה קיטסלפה םאתמ – 4 בלש
.רורוואה ןולח לש הריגסה בצמ
1 / 1

Palram 701338 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi