Blaupunkt VPC 132 Instrukcja obsługi

Marka
Blaupunkt
Kategoria
Głośniki samochodowe
Model
VPC 132
Typ
Instrukcja obsługi
VPc 542 Pro 7 606 342 001
VPc 652 Pro 7 606 356 000
VPc 662 Pro 7 606 343 001
VPc 662 Pro
VPc_0108_neu.indd 1 08.04.2008 10:22:09 Uhr
VPc Series
4
DANSK
Alment
Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produk-
tionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses
Internettet under www.blaupunkt.de eller rekvireres
direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Sikkerhedshenvisninger
Monterings- og tilslutningsforskrifter
Før boring af befæstelseshullerne skal det kontrolleres,
at lagte kabler og køretøjsdele ikke beskadiges.
Højttalerkabler skal lægges i en tilstrækkelig afstand fra
kabelbundt for at undgå forstyrrelser gennem støj. Ved
huller med skarpe kanter skal kabelføringer anvendes.
Genvinding og bortskaffelse
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og
indsamlingsmuligheder, som findes for bortskaf-
felse af produktet.
Ret til ændringer forbeholdes
POLSKI
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwa-
rancję producenta. Z warunkami gwarancji można zapoznać się
na stronie
www.blaupunkt.de lub zamówić je pod wskazanym
adresem
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki montażowe i instalacyjne
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocują-
cych należy upewnić się, że nie zostaną uszkodzone
żadne przewody ani części samochodu.
Przewody ośnikowe należy w celu zabezpieczenia
przed zakłóceniami układać w dostatecznej odległości
od wiązek kablowych. W otworach o ostrych krawę-
dziach należy używać osłonek kablowych.
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać do-
stępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
ČESKY
Pro naše robky zakoupe v Evropsunii poskytujeme ru-
ku robce. Se záručními podmínkami se můžete sezmit na
www.blaupunkt.de nebo si je přímo vyžádat na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro montáž a připojení
Před vrtáním upevňovacích otvorů zajistěte, aby nedo-
šlo k poškození instalovaných kabelů a dílů vozidla.
Aby nedocházelo k rušení, je nutné vést kabely repro-
duktorů v dostatečné vzdálenosti od kabelových svazků.
U otvorů s ostmi hranami poijte kabelové prů-
chodky.
Recyklace a likvidace
Pro likvidaci výrobku využijte k tomu urče
služby pro odevzdání a sběr.
Změny vyhrazeny!
SLOVENSKY
Na naše výrobky kupované v EÚ poskytujeme štandardnú záru-
ku. Záručné podmienky sa nachádzajú pod
www.blaupunkt.de
alebo o ne môžete zažiadať na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Pokyny na montáž a pripojenie
Pred vŕtaním upevňovacích otvorov sa presvedčte, že
sa vŕtaním nepoškodia žiadne uložené káble alebo časti
vozidla.
Aby nedochádzalo k rušeniu, je nevyhnutné viesť káble
reproduktorov v dostatočnej vzdialenosti od káblových
zväzkov. Na otvoroch s ostrými hranami použite káblové
priechodky.
Recyklácia a likvidácia
Na likvidáciu starého výrobku využite na to urče-
né služby pre odovzdanie a zber.
Zmeny vyhradené!
VPc_0108_neu.indd 4 08.04.2008 10:22:10 Uhr
VPc Series
6
HRVATSKI
Za svoje proizvode kupljene u Europskoj Uniji izdajemo
jamstvo proizvođača. Jamstvene uvjete možete vidjeti
na www.blaupunkt.de ili pitati izravno na:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Germany
Sigurnosne Napomene
Upute za rad i instaliranje
Prije bušenja otvora za montažu pazite da kabeli i
dijelovi vozila ne budu oštećeni.
Ostavite dovoljan razmak između kabela i drugih spojnih
dijelova. Koristite priložena okna za kabele na otvorima
oštrih rubova.
Recikliranje i odlaganje
Molimo vas da za odlaganje proizvoda koristite
dostupne sustave za vraćanje i sabiranje
otpada.
Podložno promjenama!
SRPSKI
Za naše proizvode kupljene u okviru Evropske Unije
obezbeđena je garancija proizvođača. Uslove garancije
možete pročitati na www.blaupunkt.de ili ih možete
zatražiti direktno na:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Germany
Bezbednosna Uputstva
Montiranje i uputstva za montiranje
Pre bušenja otvora za montiranje, osigurajte da se
kablovi i delovi vozila ne oštete tokom bušenja.
Ostavite dovoljno prostora između kablova i drugih
žica. Kod otvora sa oštrim ivicama koristite priložene
kanale za kablove.
Recikliranje i odlaganje
Molimo da za odlaganje proizvoda koristite
raspoložive sisteme za vraćanje i sakupljanje.
Podložno izmenama!
USA
General
Please read these operating instructions before using
the equipment for the first time.
We provide a manufacturer guarantee for our prod-
ucts bought within the United States of Ameri-
ka. The warranty terms can be called up under
www.blaupunktusa.com or requested directly from:
Blaupunkt USA
2800 South 25th Av.
Broadview, IL 60155
PH: 800-950-2528
FX: 708-865-5296
Safety Notes
Installation and installation instructions
Disconnect the negative terminal
of the battery before carrying
out installation and connection
work.
Observe the vehicle manufactur
-
er’s safety instructions (regarding
airbags, alarm systems, trip com-
puters, vehicle immobilisers).
Prior to drilling the mounting holes, make sure that no
cables and parts of the vehicle will be damaged.
Leave ample clearance between the cables and other
harnesses. Use the enclosed cable ducts at sharp-
edged holes.
Recycling and disposal
To dispose of the product, please use the avail-
able waste return and collection systems.
Subject to changes!
VPc_0108_neu.indd 6 08.04.2008 10:22:11 Uhr
VPc Series
7
Einbau, Installation, Montage, Montaggio, Inbouw, Montering, Instalación, Instala-
ção, Montering, Montaż, Montáž, Montáž, Τοποθέτηση, Takma, Asennus, Установка,
Instaliranje, Montiranje
Tweeter
VPc 542 Pro, VPc 652 Pro, VPc 662
Crossover Network
Tweeter level
0 dB
– 3 dB
Input
TweeterWoofer
x
x
cement strip/
Kittstreifen
x
VPc_0108_neu.indd 7 08.04.2008 10:22:11 Uhr
VPc Series
8
VPc 542 Pro
64,5mm/2.5”
69mm/2.7”
Ø132mm/5.2”
Ø 122mm/4.8”
Ø 85mm/3.3”
Ø137mm/5.4”
VPc 652 Pro
70 mm/2.8”
74 mm/2.9”
Ø158 mm/6.2”
Ø 128 mm/5.0”
Ø 90mm/3.5”
Ø141,5mm/5.5”
Technische Daten / Specifications / Caractéristiques techniques / Dati tecnici / Tech-
nische gegevens / Tekniska data / Datos técnicos / Dados técnicos / Tekniske data /
Dane techniczne / Technické údaje / Technické údaje / Τεχνικά χαρακτηριστικά / Tek-
nik veriler / Tekniset tiedot / Технические характеристики
VPc_0108_neu.indd 8 08.04.2008 10:22:12 Uhr
VPc Series
9
Ø137mm/5.4”
Ø141,5mm/5.5”
VPc 662 Pro
75 mm/3.0”
Ø 146 mm/5.7”
Ø 90mm/3.5”
71 mm/2.8”
Ø165 mm/6.5”
Technische Daten / Specifications / Caractéristiques techniques / Dati tecnici / Tech-
nische gegevens / Tekniska data / Datos técnicos / Dados técnicos / Tekniske data /
Dane techniczne / Technické údaje / Technické údaje / Τεχνικά χαρακτηριστικά / Tek-
nik veriler / Tekniset tiedot / Технические характеристики
VPc_0108_neu.indd 9 08.04.2008 10:22:12 Uhr
VPc Series
10
Technische Daten, Specifications, Caractéristiques techniques, Dati tecnici, Technische
gegevens, Tekniska data, Datos técnicos, Dados técnicos, Tekniske data, Dane technicz-
ne, Technické údaje, Technické údaje, Τεχνικά χαρακτηριστικά, Teknikveriler, Tekniset
tiedot, Технические характеристики
Performance VPc 542 Pro
Peak power handling 400 Watt
RMS power handling 100 Watt
Impedance 3 ohms
Frequency response 45-25.000 Hz
Sensitivity 91 dB (2.83 V/m)
Performance VPc 652 Pro
Peak power handling 480 Watt
RMS power handling 120 Watt
Impedance 3 ohms
Frequency response 35-25.000 Hz
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m)
Performance VPc 662 Pro
Peak power handling 480 Watt
RMS power handling 120 Watt
Impedance 3 ohms
Frequency response 35-25.000 Hz
Sensitivity 92 dB (2.83 V/m)
VPc_0108_neu.indd 10 08.04.2008 10:22:12 Uhr
Service-Nummern, Service numbers, Numéros de service, Numeri del servizio di assis-
tenza, Servicenummers, Servicenummer, Números de servicio, Números de serviço,
Servicenumre, Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla, Τηλέφωνα σέρβι,
Servis numaraları, Palvelunumerot, Номера службы сервиса, Brojevi servisa, Servisni
brojevi
Country: Phone: Fax:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002
Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91
Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236
France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320
Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394
Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711
Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706
Italy (I) 02-369 62331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336
Norway (N) +47 64 87 89 60 +47 64 87 89 02
Portugal (P) 2185 00144 2185 00165
Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078
Sweden (S) 08-750 18 50 08-750 18 10
Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514
Hungary (H) 76 889 704
_
Poland (PL) 0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-335 07 23 0212-3460040
USA (USA) 800-950-2528 708-6817188
Brasil
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773
Malaysia
(Asia Pacific) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640
04.08 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 910
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
VPc_0108_neu.indd 11 08.04.2008 10:22:12 Uhr
Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
www.blaupunkt.com
VPc_0108_neu.indd 12 08.04.2008 10:22:13 Uhr
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla