Blaupunkt VELOCITY VC 662 Instrukcja obsługi

Marka
Blaupunkt
Kategoria
Głośniki samochodowe
Model
VELOCITY VC 662
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Vc Series
4
DANSK
Alment
Hvis produktet er købt i et EU-land, ydes en produk-
tionsgaranti. Garantibestemmelserne kan læses på
Internettet under www.blaupunkt.de eller rekvireres
direkte hos:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Sikkerhedshenvisninger
Monterings- og tilslutningsforskrifter
Før boring af befæstelseshullerne skal det kontrolleres,
at lagte kabler og køretøjsdele ikke beskadiges.
Højttalerkabler skal lægges i en tilstrækkelig afstand fra
kabelbundt for at undgå forstyrrelser gennem støj. Ved
huller med skarpe kanter skal kabelføringer anvendes.
Genvinding og bortskaffelse
Vi anbefaler, at du anvender de returnerings- og
indsamlingsmuligheder, som fi ndes for bortskaf-
felse af produktet.
Ret til ændringer forbeholdes
POLSKI
Na produkty zakupione w Unii Europejskiej wystawiamy gwa-
rancję producenta. Z warunkami gwarancji można zapoznać się
na stronie
www.blaupunkt.de lub zamówić je pod wskazanym
adresem
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki montażowe i instalacyjne
Przed przystąpieniem do wiercenia otworów mocują-
cych należy upewnić się, że nie zostaną uszkodzone
żadne przewody ani części samochodu.
Przewody głośnikowe należy w celu zabezpieczenia
przed zakłóceniami układać w dostatecznej odległości
od wiązek kablowych. W otworach o ostrych krawę-
dziach należy używać osłonek kablowych.
Recykling i złomowanie
Do utylizacji produktu należy wykorzystać do-
stępne punkty zbiórki zużytego sprzętu.
Zmiany techniczne zastrzeżone!
ČESKY
Pro naše výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záru-
ku výrobce. Se záručními podmínkami se můžete seznámit na
www.blaupunkt.de nebo si je přímo vyžádat na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
Bezpečnostní pokyny
Pokyny pro montáž a připojení
Před vrtáním upevňovacích otvorů zajistěte, aby nedo-
šlo k poškození instalovaných kabelů a dílů vozidla.
Aby nedocházelo k rušení, je nutné vést kabely repro-
duktorů v dostatečné vzdálenosti od kabelových svazků.
U otvorů s ostrými hranami použijte kabelové prů-
chodky.
Recyklace a likvidace
Pro likvidaci výrobku využijte k tomu určené
služby pro odevzdání a sběr.
Změny vyhrazeny!
SLOVENSKY
Na naše výrobky kupované v EÚ poskytujeme štandardnú záru-
ku. Záručné podmienky sa nachádzajú pod
www.blaupunkt.de
alebo o ne môžete zažiadať na adrese
:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim
Pokyny na montáž a pripojenie
Pred vŕtaním upevňovacích otvorov sa presvedčte, že
sa vŕtaním nepoškodia žiadne uložené káble alebo časti
vozidla.
Aby nedochádzalo k rušeniu, je nevyhnutné viesť káble
reproduktorov v dostatočnej vzdialenosti od káblových
zväzkov. Na otvoroch s ostrými hranami použite káblové
priechodky.
Recyklácia a likvidácia
Na likvidáciu starého výrobku využite na to urče-
né služby pre odovzdanie a zber.
Zmeny vyhradené!
Vc_all_0108.indd 4Vc_all_0108.indd 4 04.03.2008 9:59:06 Uhr04.03.2008 9:59:06 Uhr
/