Alpine CDE-171R Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi
01.01CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Centralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, serwis@horn.pl
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde cd-rom voor meer informatie over alle functies. (Dit is een data-cd en bijgevolg niet geschikt voor weergave van
muziek en beelden op de speler.) Indien nodig zal een ALPINE-dealer u meteen een afgedrukte versie bezorgen van de gebruiksaanwijzing die op de cd-rom is
opgeslagen.
Подробную информацию о всех функциях см. в “Руководстве пользователя”, записанном на прилагаемом компакт-диске. (Так как это информационный
компакт- диск, его нельзя использовать для воспроизведения музыки или изображений на проигрывателе.) При необходимости дилер ALPINE всегда сможет
предоставить вам печатную версию “Руководства пользователя”, записанного на компакт-диске.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji można znaleźć w Instrukcji użytkownika na dostarczonej płycie CD-ROM. (Płyta CD zawiera dane, dlatego nie może
być używana do odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć w odtwarzaczu.) W razie potrzeby przedstawiciel firmy ALPINE może dostarczyć papierową wersję Instrukcji
użytkownika znajdującej się na płycie CD-ROM.
ООО «Компания Бонанза»
Информация о сервисных центрах
доступна на сайте www.alpine.ru
01.00CDE171R-QRG.book Page 0 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
01.02CDE171R-QRGTOC.fm
1
BELANGRIJK
Gelieve het serienummer van uw toestel te noteren in de voorziene ruimte
hiernaast en houd dit bij als permanent bewijs. Het serienummer of het
gegraveerde serienummer vindt u aan de onderzijde van het toestel.
ВАЖНО
Запишите серийный номер своего устройства в предоставленном
далее месте и сохраните его для дальнейшего использования.
Серийный номер указан (выгравирован) на нижней части
устройства.
WAŻ NE
Należy zapisać numer seryjny urządzenia w przeznaczonym do tego celu
miejscu poniżej i zachować do wglądu. Numer seryjny umieszczono lub
wygrawerowano na spodzie urządzenia.
SERIENUMMER:
DATUM VAN INSTALLATIE:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
ДАТА УСТАНОВКИ:
КТО УСТАНАВЛИВАЛ:
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ:
NUMER SERYJNY:
DATA INSTALACJI:
INSTALACJĘ WYKONAŁ:
MIEJSCE ZAKUPU URZĄDZENIA:
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Inhoud /
Содержание
/
Spis treści
WAARSCHUWING / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ /
OSTRZEŻENIE ................................................... 2
OPGELET / ОСТОРОЖНО /
PRZESTROGA ....................................................4
Aan de slag / Приступая к работе / Czynności
wstępne ................................................................... 5
Radio / Радио / Radio ............................................ 6
CD/MP3/WMA/AAC .............................................. 7
USB-geheugen (optioneel) / Память USB
(приобретается дополнительно) /
Pamięć USB (opcja) ............................................. 9
iPod/iPhone (optioneel) (enkel CDE-171R/
CDE-171RR/CDE-171RM) / iPod/iPhone
(приобретается дополнительно) (только
CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM) / iPod/
iPhone (opcja) (tylko model CDE-171R/
CDE-171RR/CDE-171RM) .............................. 11
Specificaties / Технические характеристики /
Dane techniczne ..................................................... 16
Installatie / Установка / Instalacja ..................... 18
Aansluitingen / Соединения / Złącza .................20
01.00CDE171R-QRG.book Page 1 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
2
01.03CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U VERHINDERT
VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN.
Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst
volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds
op een veilige plaats voordat u een functie gaat gebruiken. Doet u dit
niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.
BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE AUTO
NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN.
Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een
ambulance of waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen,
enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot
een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN AUTO
KAN OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN.
DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of
elektrocutie.
ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE AARDING
VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw dealer), zoniet kan dit leiden tot brand, enz.
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN BUITEN HET
BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.
GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈRE-WAARDE BIJ HET VERVANGEN
VAN DE ZEKERINGEN.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.
BLOKKEER DE VERLUCHTINGSOPENINGEN OF
RADIATORPANELEN NIET.
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo
brand veroorzaken.
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan
ernstige verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.
НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОТВЛЕЧЬ ВАС ОТ БЕЗОПАСНОГО
ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.
Любые действия, отвлекающие внимание на
продолжительный срок, должны выполняться только после
полной остановки. Перед выполнением таких действий
всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте.
Несоблюдение этого требования может привести к аварии.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРОМКОСТЬ НА УРОВНЕ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
Чрезмерно высокий уровень громкости, заглушающий такие
звуки, как сирены автомобилей аварийной службы и
дорожные предупредительные сигналы (при пересечении ж/д
путей и т.д.), может быть опасным и привести к аварии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
В АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАТЬ
ДЕФЕКТ СЛУХА.
НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ИЗМЕНЯТЬ.
Это может вызывать аварийную ситуацию, возгорание или
удар электрическим током.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С
ЗАЗЕМЛЕНИЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА 12
ВОЛЬТ.
(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.)
Несоблюдение этого требования может привести к
возникновению огня и т.п.
ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК
БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.
Глотание таких объектов может нанести серьезную травму.
Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно
обратитесь к врачу.
ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.
Несоблюдение этого требования может привести к
возгоранию и поражению электрическим током.
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
ИЛИ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.
В противном случае возможен нагрев внутренних деталей,
который может привести к возгоранию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот символ обозначает важные
инструкции. Их несоблюдение может
привести к серьезному телесному
повреждению или смерти.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI
ODWRACAJĄCYCH UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO
PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać
pojazd w bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych czynności.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA DŹWIĘKU
POWYŻEJ POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ
ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) mogą stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE
MOŻE TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYWAĆ
SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I
UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy). Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK BATERIE,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar
lub porażenie prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I
PANELI RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Nie zastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
01.00CDE171R-QRG.book Page 2 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
3
01.03CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-TOEPASSINGEN.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of
andere verwondingen.
PLAATS UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN
NIET IN DE SLEUVEN VAN HET TOESTEL.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot letsels of schade aan het
product.
SLUIT ALLES CORRECT AAN.
Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product
veroorzaken.
VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE
BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten gevolge
van kortsluitingen.
SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een ander
apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van de kabel
overschreden worden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie.
BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET BOREN VAN
GATEN.
Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis voor de
installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, brandstoftanks of
elektrische bedradingen raakt, beschadigt of blokkeert. Zoniet kan dit
leiden tot brand.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF
STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.
Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting (of
een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt
worden voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van
dergelijke onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de auto en
brand enz. veroorzaken.
INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN UW
VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF DE
VERSNELLINGSPOOK.
Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw bewegingen
belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ СЕТЬЮ
НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В.
Неправильное использование может привести к возгоранию,
поражению электрическим током или другим травмам.
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ
ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.
Это может привести к получению травмы или повреждению
продукта.
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Неправильное подключение может привести к возгоранию
или повреждению продукта.
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ
ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ПОЛЮСА БАТАРЕИ.
Несоблюдение этого требования может привести к
поражению электрическим током или к травме вследствие
короткого замыкания.
НЕ СРАЩИВАЙТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
КАБЕЛЯМИ.
Никогда не срезайте кабельную изоляцию для подключения
питания к другому оборудованию. В противном случае будет
превышена допустимая нагрузка по току для данного провода
и в результате возможно возгорание и поражение
электрическим током.
НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБКИ ИЛИ ПРОВОДКУ ПРИ
СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ.
При сверлении установочных отверстий в корпусе примите
меры предосторожности, чтобы избежать контакта,
повреждения или закупоривания трубок топливопроводов
или электропроводки. Несоблюдение этого требования
может привести к возгоранию.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Болты или гайки из тормозной системы или системы
рулевого управления (или любой другой связанной с
безопасностью системы) или баков НИКОГДА не следует
использовать при установке или заземлении. Использование
таких деталей может блокировать управление автомобилем
и стать причиной возгорания.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ,
ГДЕ ОНО МОЖЕТ МЕШАТЬ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ,
НАПРИМЕР, РЯДОМ С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ
РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ.
В противном случае устройство может создать помехи для
переднего обзора или затруднить движение, что может
привести к серьезной аварии.
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W MOBILNYCH
INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
NIE WKŁADAĆ RĄK, PALCÓW LUB PRZEDMIOW
OBCYCH W GNIAZDA WEJŚCIOWE URZĄDZENIA LUB
SZCZELINY.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY
ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA
AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE
USZKODZIĆ RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani
nie zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji
elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności
może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym,
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na
bezpieczeństwo pojazdu) jak również baku, BEZWZGLĘDNIE
nie mogą być wykorzystywane jako elementy instalacji
elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku może
dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU,
W KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE
POJAZDEM, TAKIM JAK KIEROWNICA CZY DŹWIGNIA
ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności
kierowcy i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do
poważnego wypadku.
01.00CDE171R-QRG.book Page 3 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
4
01.03CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH EEN
PROBLEEM VOORDOET.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het product.
Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Alpine-dealer of
het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.
LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR
DESKUNDIGEN.
De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke
technische kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid
steeds de dealer waar u dit product hebt gekocht om de installatie te
laten uitvoeren.
GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN INSTALLEER ZE
OP DE JUISTE MANIER.
Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt.
Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne
schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een slechte
installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen loskomen, met
gevaren of storingen tot gevolg.
SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF
GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT.
Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals de
zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u knelpunten en
schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door een metalen gat
lopen, gebruik dan een rubberen ring om te voorkomen dat de
kabelisolatie doorgesneden wordt door de metalen rand van het gat.
INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.
Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of stof
aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terecht komt in het toestel, kan
dit storingen veroorzaken.
OPGELET
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan
verwondingen of schade aan het product tot
gevolg hebben.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО
ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.
В противном случае это может привести к получению
травмы или повреждению продукта. Верните продукт своему
авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный
центр Alpine для ремонта.
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Для прокладки проводов и установки данного устройства
требуются специальные технические навыки и опыт. В целях
обеспечения безопасности для выполнения работы всегда
обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен этот
продукт.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ИХ
ЗАКРЕПЛЯЙТЕ.
Используйте только специфицированные вспомогательные
компоненты. Использование непредусмотренных
компонентов может вызвать внутренние повреждения
устройства или стать причиной его ненадежной установки. В
результате может нарушиться крепление таких компонентов,
приводя к возникновению опасности или сбою продукта.
ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННАЯ ПРОВОДКА НЕ
ДОЛЖНА ИЗГИБАТЬСЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЯТЬСЯ
ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРАЯМИ.
Прокладывайте кабели и проводку далеко от движущихся
частей (например, направляющих сиденья) и острых или
заостренных краев. Это позволяет предотвратить
защемление или зажатие проводов. Если провода проходит
через металлическое отверстие, используйте резиновое
уплотнительное кольца, чтобы предотвратить повреждение
изоляции металлическим краем отверстия.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ
ЗАПЫЛЕННОСТИ.
Избегайте устанавливать устройство в местах с высоким
уровнем влажности или запыленности. Проникающие в
устройство влага и пыль могут вызвать его неисправность.
ОСТОРОЖНО
Этот символ обозначает важные
инструкции. Их несоблюдение может
привести к травме или повреждению
материальной собственности.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy
do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego
centrum serwisowego Alpine.
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ
NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze
względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace
przedstawicielowi firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOWAĆ
WYSZCZEGÓLNIONE AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W
SPOSÓB PEWNY.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie
części innych niż wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem
podzespołów wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym
zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec poluzowaniu i
stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W
TAKI SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI
METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych
(jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi.
Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji.
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez otwór w
metalu, należy zastosować gumową przelotkę, aby zapobiec
ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ
WILGOTNOŚCI LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą
powodować awarie.
PRZESTROGA
Tym symbolem oznaczone są ważne
instrukcje. Nie zastosowanie się do tych
instrukcji może spowodować obrażenia
ciała lub zniszczenie mienia.
01.00CDE171R-QRG.book Page 4 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
5
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Aan de slag /
Приступая к работе
/
Czynności wstępne
Nederlands Русский Polski
Toestel inschakelen
Druk op om het even welke knop (behalve
en ) om de stroom in te schakelen.
Включение питания
Чтобы включить питание, нажмите
любую кнопку (кроме и ).
Załączanie zasilania
Naciśnij dowolny przycisk (z wyjątkiem i
), aby włączyć zasilanie.
Houd SOURCE/ gedurende minstens 2
seconden ingedrukt om het toestel uit te
schakelen.
Нажмите и удерживайте кнопку
SOURCE/ не менее 2 секунд, чтобы
выключить устройство.
Aby wyłączyć radioodtwarzacz, należy
nacisnąć i przytrzymać przez przynajmniej 2
sekundy przycisk
SOURCE
/.
De bron wijzigen
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
1
AUXILIARY*
2
TUNER
*
1
Alleen voor CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM en alleen wanneer de iPod/
iPhone is aangesloten.
*
2
Alleen wanneer AUX SETUP is ingesteld op
ON.
Выбор источника звука
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
1
AUXILIARY*
2
TUNER
*
1
Только для CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM и только при
подключенном устройстве iPod/iPhone.
*
2
Только когда опция AUX SETUP
установлена на ON.
Zmiana źródła dźwięku (Source)
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
1
AUXILIARY*
2
TUNER
*
1
Tylko dla modelu CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM i tylko wtedy, gdy urządzenie
iPod/iPhone jest podłączone.
*
2
Wyłącznie, gdy funkcja AUX SETUP jest
ustawiona na ON.
Volume aanpassen
Настройка уровня громкости
Regulacja głośności
De tekst weergeven
De weergave wijzigt telkens als u op de
knop drukt.
Отображение текста
Содержимое экрана меняется при
каждом нажатии данной кнопки.
Wyświetlanie tekstu
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje
zmianę wyświetlanej informacji.
01.00CDE171R-QRG.book Page 5 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
6
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Radio / Радио / Radio
Nederlands Русский Polski
1
De TUNER-modus oproepen
Selecteer de TUNER-modus.
Вызов режима TUNER
Выберите режим TUNER.
Włączanie trybu TUNER
Wybierz tryb pracy TUNER.
2
De band wijzigen
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
Изменение диапазона тюнера
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
Zmiana pasma częstotliwości (Band)
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
3
Automatisch zenders
programmeren
Houd deze knop minstens 2 seconden
ingedrukt.
De tuner zal automatisch 6 sterke zenders
op de geselecteerde band zoeken en
opslaan.
Автоматическая
предварительная настройка
станций
Нажмите и удерживайте кнопку не
менее 2 секунд.
Тюнер автоматически выполняет поиск
и сохраняет из выбранного диапазона
6 станций с сильным сигналом.
Automatyczne programowanie
stacji radowych
Naciśnij ten przycisk i przytrzymaj go
przez przynajmniej 2 sekundy.
6 stacji o najsilniejszym sygnale w
wybranym paśmie częstotliwości zostanie
zapamiętanych automatycznie.
4
Afstemmen op
geprogrammeerde zenders
Настройка предварительно
настроенных станций
Dostrajanie do
zaprogramowanych stacji
01.00CDE171R-QRG.book Page 6 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
7
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
CD/MP3/WMA/AAC
Nederlands Русский Polski
Deactiveren van de DISC-mode
Selecteer de DISC-mode.
Повторный вызов режима
DISC
Выберите режим DISC.
Wywoływanie trybu DISC
Wybierz tryb DISC.
Pauze en weergave Пауза и воспроизведение Pauza i odtwarzanie
Het gewenste nummer
selecteren
Druk kort op of om naar het
begin van het huidige nummer of het
volgende nummer te gaan.
Выбор нужной композиции
Нажмите и удерживайте или ,
чтобы перейти к началу текущей
композиции или к следующей
композиции.
Wybór żądanego utworu
Nacisnąć, a następnie zwolnić lub
, aby przejść do początku bieżącego
lub kolejnego utworu.
Houd of ingedrukt om snel
terug of vooruit te spoelen.
Нажмите и удерживайте или ,
чтобы перемотать назад или вперед.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
lub powoduje przewinięcie
utworu szybko wstecz lub szybko do
przodu.
De gewenste map selecteren
(MP3/WMA/AAC)
Выбор нужной папки
(MP3/WMA/AAC)
Wybór żądanego foldera
(MP3/WMA/AAC)
01.00CDE171R-QRG.book Page 7 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
8
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
M.I.X. (willekeurige weergave)
:
Enkel bestanden in een map
worden in willekeurige
volgorde weergegeven. (MP3/
WMA/AAC)
: De nummers/bestanden op
de cd worden afgespeeld in
willekeurige volgorde. (MP3/
WMA/AAC)
(off) : Annuleren
M.I.X. (воспроизведение в
случайном порядке)
: В случайном порядке
воспроизводятся только
файлы из некоторой папки.
(MP3/WMA/AAC)
: Дорожки/файлы на диске
воспроизводятся в
случайном порядке. (MP3/
WMA/AAC)
(off) : Отмена
M.I.X. (Odtwarzanie w
przypadkowej kolejności)
: Pliki z wybranego foldera
odtwarzane są w
przypadkowej kolejności.
(MP3/WMA/AAC)
:
Ścieżki/pliki na płycie są
odtwarzane w kolejności
losowej. (MP3/WMA/AAC)
(off) : Wyłączone
Repeat (herhaalde weergave)
: Eén enkel nummer/bestand
wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
: Enkel bestanden in een map
worden herhaald
weergegeven. (MP3/WMA/
AAC)
(off) : Annuleren
Повторное воспроизведение
: Многократно
воспроизводится только
дорожка/файл.
: Многократно
воспроизводятся только
файлы из некоторой папки.
(MP3/WMA/AAC)
(off) : Отмена
Odtwarzanie wielokrotne
: Wyłącznie utwór/plik jest
odtwarzany wielokrotnie.
: Plików z wybranego foldera
odtwarzane są wielokrotnie.
(MP3/WMA/AAC)
(off) : Wyłączone
Uitwerpen
Выброс диска
Wys
01.00CDE171R-QRG.book Page 8 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
9
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
USB-geheugen (optioneel) / Память USB
(приобретается дополнительно) / Pamięć USB
(opcja)
Nederlands Русский Polski
Deactiveren van de USB AUDIO-
mode
Selecteer de USB AUDIO-mode.
Повторный вызов режима
USB AUDIO
Выберите режим USB AUDIO.
Wywoływanie trybu USB AUDIO
Wybierz tryb USB AUDIO.
Pauze en weergave Пауза и воспроизведение Pauza i odtwarzanie
Het gewenste nummer selecteren
Druk kort op of om naar het
begin van het huidige nummer of het
volgende nummer te gaan.
Houd of ingedrukt om snel terug
of vooruit te spoelen.
Выбор нужной композиции
Нажмите и отпустите или ,
чтобы перейти к началу текущей
композиции или к следующей композиции.
Нажмите и удерживайте или ,
чтобы перемотать назад или вперед.
Wybór żądanego utworu
Nacisnąć, a następnie zwoln lub
, aby przejść do początku bieżącego
lub kolejnego utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
lub powoduje przewinięcie utworu
szybko wstecz lub szybko do przodu.
of/или/lub
Als een USB-geheugenapparaat is verbonden met deze eenheid, dan kunnen
MP3/WMA/AAC-bestanden opgeslagen op het USB-geheugenapparaat ook
worden afgespeeld./
Если к данному устройству подключен накопитель USB,
можно воспроизводить содержащиеся на нем файлы MP3/WMA/AAC.
/Po
podłączeniu urządzenia pamięci masowej USB, można odtwarzać pliki MP3/WMA/
AAC zapisane w pamięci urządzenia USB.
U kunt een Nokia-telefoon (Symbian™) aansluiten op de USB-poort om de muziek
die opgeslagen is op de telefoon af te spelen./
Можно подключить телефон Nokia
(Symbian™) через USB-порт, чтобы воспроизвести музыку, хранящуюся на
телефоне.
/ Telefon Nokia (Symbian™) można podłączyć do gniazda USB w celu
odtwarzania muzyki zapisanej na telefonie.
01.00CDE171R-QRG.book Page 9 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
10
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
M.I.X. (willekeurige weergave)
: Alle nummers in de huidige
map worden afgespeeld in
willekeurige volgorde.
:
Alle nummers op het USB-
geheugen worden afgespeeld
in willekeurige volgorde.
(off) : Annuleren
M.I.X. (воспроизведение в
случайном порядке)
: Все композиции в текущей
папке воспроизводятся в
случайном порядке.
: Все композиции в USB-
накопителе
воспроизводятся в
случайном порядке.
(off) : Отмена
M.I.X. (Odtwarzanie w
przypadkowej kolejności)
: Wszystkie utwory z bieżącego
folderu są odtwarzane w
kolejności losowej.
: Wszystkie utwory znajdujące
się w pamięci USB są
odtwarzane w kolejności
losowej.
(off) : Wyłączone
Repeat (herhaalde weergave)
: Eén enkel bestand wordt
herhaaldelijk afgespeeld.
: Enkel bestanden uit een
bepaalde map worden
herhaaldelijk afgespeeld.
(off) : Annuleren
Повторное воспроизведение
: многократное
воспроизведение только
выбранного файла.
: многократное
воспроизведение только
файлов из выбранной
папки.
(off) : Отмена
Odtwarzanie wielokrotne
: Wyłącznie plik jest
odtwarzany wielokrotnie.
: Wyłącznie pliki w folderze są
odtwarzane wielokrotnie.
(off) : Wyłączone
01.00CDE171R-QRG.book Page 10 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
11
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
iPod/iPhone (optioneel) (enkel CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM) /
iPod/iPhone (приобретается дополнительно)
(только CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM)
/
iPod/iPhone
(opcja) (tylko model CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM)
Nederlands Русский Polski
U kunt een iPod/iPhone aansluiten op dit
toestel met behulp van de interface-kabel
voor iPod/iPhone (inbegrepen bij iPod/
iPhone).
К данному устройству с помощью
интерфейсного кабеля для iPod/iPhone
(включено с iPod/iPhone) можно
подключить устройство iPod/iPhone.
Do tego radioodtwarzacza można
podłączyć urządzenia iPod/iPhone za
pomocą przewodu połączeniowego
odtwarzacza iPod/iPhone (wraz z
urządzeniem iPod/iPhone).
De iPod-modus oproepen
Selecteer de iPod-modus.
Вызов режима iPod
Выберите режим iPod.
Przywołanie trybu iPod
Wybierz tryb iPod.
Pauze en weergave Пауза и воспроизведение Pauza i odtwarzanie
01.00CDE171R-QRG.book Page 11 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
12
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Het gewenste nummer
selecteren
Druk kort op of om naar het
begin van het huidige nummer of het
volgende nummer te gaan.
Выбор нужной композиции
Нажмите и удерживайте или ,
чтобы перейти к началу текущей
композиции или к следующей композиции.
Wybór żądanego utworu
Nacisnąć, a następnie zwolnić lub
, aby przejść do początku bieżącego
lub kolejnego utworu.
Houd of ingedrukt om snel
vooruit of achter te spoelen in het huidige
nummer.
Нажмите и удерживайте или
для быстрой перемотки назад или
вперед проигрываемой композиции.
Nacisnąć i przytrzymać lub ,
aby szybko przewijać do tyłu lub do przodu
w obrębie bieżącego utworu.
Willekeurige weergave (M.I.X.)
(albums willekeurig weergeven):
Hiermee worden alle nummers in
volgorde weergegeven en wordt het
volgende album willekeurig
geselecteerd.
(nummers willekeurig weergeven):
Hiermee worden alle nummers in
een geselecteerde rubriek
(afspeellijst, album, enz.) in
willekeurige volgorde weergegeven.
(off) : Annuleren
Воспроизведение в
случайном порядке Shuffle
(M.I.X.)
(Случайный порядок альбомов):
При использовании функции
случайного порядка альбомов
композиции каждого альбома
воспроизводятся в обычном
порядке. После завершения
проигрывания всех композиций
альбома следующий альбом
выбирается случайным образом.
(Случайный порядок композиций):
При использовании функции
случайного порядка композиций в
случайном порядке
проигрываются композиции из
выбранной категории (список
воспроизведения, альбом и т. п.).
(off) : Отмена
Odtwarzanie w przypadkowej
kolejności (M.I.X.)
(Losowo wybrane albumy):
album jest wybierany losowo,
utwory z albumu odtwarzane są po
kolei.
(Losowo wybrane utwory):
odtwarzanie utworów losowo
wybranych z określonej kategorii
(lista odtwarzania, album itp.).
(off) : Wyłączone
01.00CDE171R-QRG.book Page 12 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
13
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Alles willekeurig weergeven
1 Druk op /ENTER om de
zoekmodus te activeren.
2 Draai aan de Draaiknop om
SHUFFLEALL te selecteren en druk
vervolgens op /ENTER.
: ALLE nummer op de iPod/
iPhone worden in willekeurige
volgorde weergegeven.
• Druk op 5 om Shuffle ALL-mode te
annuleren.
При воспроизведении
композиций в случайном
порядке проигрываются все
композиции
1 Нажмите кнопку /ENTER, чтобы
активировать режим выбора типа
поиска.
2 Вращая Поворотный регулятор,
выберите режим SHUFFLEALL,
затем нажмите кнопку /ENTER.
: При использовании функции
Shuffle ALL все композиции
в iPod/iPhone-устройстве
проигрываются в случайном
порядке.
Нажмите 5 , чтобы отменить режим
перемешивания.
Odtwarzanie wszystkich
utworów w przypadkowej
kolejnci
1 Naciśnij przycisk /ENTER, aby
uaktywnić tryb wyboru wyszukiwania.
2 Przekręć Pokrętło Kodera, aby wybrać
pozycję SHUFFLEALL, a następnie
naciśnij przycisk /ENTER.
: Opcja Shuffle ALL odtwarza w
sposób przypadkowy
wszystkie utwory w
urzadzenia iPod/iPhone.
Naciśnij przycisk 5 , aby anulować tryb
losowego odtwarzania wszystkich utworów.
Repeat (herhaalde weergave)
: Enkel een nummer wordt
herhaald weergegeven.
(off) : Annuleren
Повторное воспроизведение
: Повторное
воспроизведение
композиции.
(off) : Отмена
Odtwarzanie wielokrotne
: Jeden utwór jest odtwarzany
wielokrotnie.
(off) : Wyłączone
01.00CDE171R-QRG.book Page 13 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
14
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Zoeken naar een bepaald nummer (iPod/iPhone) / Поиск композиции (iPod/iPhone) / Wyszukiwanie
żądanego utworu (iPod/iPhone)
Hiërarchie 1/Hierarchie 1/Hierarchia 1 Hiërarchie 2/Hierarchie 2/Hierarchia 2 Hiërarchie 3/Hierarchie 3/Hierarchia 3 Hiërarchie 4/Hierarchie 4/Hierarchia 4
Afspeellijst/Список воспроизведения/
Lista odtwarzania
Nummer/Композиция/Utwór ——
Artiest/Исполнитель/Wykonawca Album/Альбом/Album Nummer/Композиция/Utwór
Album/Альбом/Album Nummer/Композиция/Utwór ——
Nummer/Композиция/Utwór ———
Podcast/Podcast/Podcast
Episode/
Эпизод
/
Odcinek ——
Genre/Жанр/Rodzaj Artiest/Исполнитель/Wykonawca Album/Альбом/Album Nummer/Композиция/Utwór
Componist/Композитор/Kompozytor Album/Альбом/Album Nummer/Композиция/Utwór
Gesproken boek/
Аудиокнига
/
Książka audio
———
Genius-mix-lijst/
Список Genius Mix/
Lista Genius Mix
———
Nederlands Русский Polski
1
Activeer de
zoekselectiemodus.
Активируйте режим выбора
вида поиска.
Załącz funkcję wyboru trybu
wyszukiwania.
2
Selecteer de gewenste zoekmodus.
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
• De weergave van lijst met zoekmodussen
hangt af van de instelling van de iPod LIST.
Выберите режим поиска.
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
Вид дисплея в режиме поиска зависит
от настроек iPod LIST.
Wybierz tryb wyszukiwania.
PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/
PODCAST/GENRE/COMPOSER/
AUDIOBOOK/GENIUS MIX
Sposób wyświetlania listy trybów wyszukiwania
zależy od ustawień opcji iPod LIST.
01.00CDE171R-QRG.book Page 14 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
15
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
3
Bevestig. Подтвердите выбор
нажатием.
Zatwierdź.
4
Selecteer de gewenste titel. Выберите нужную
композицию.
Wybierz żądany tytuł.
5
Bevestig.
Zoekmodus Nummer/
Gesproken boek/
Genius-mix:
Het geselecteerde
nummer/gesproken
boek/genius-mixlijst
wordt afgespeeld.
Подтверд
ите выбор
нажатием.
Режим поиска
“Композиция/
Аудиокнига/Genius
Mix”:
воспроизведение
выбранного списка
композиций/аудиокниг/
genius mix.
Zatwierdź.
Tryb wyszukiwania
utworów/książek audio/
mieszany
Wybrana lista utworów/
książek audio/mieszana
zostanie odtworzona.
Zoekmodus overige:
Gaat naar het volgende
niveau in de hiërarchie.
Zoek naar een titel door
stappen 4 en 5
herhaaldelijk uit te
voeren.
Другие режимы поиска
:
Переход к следующему
уровню иерархии.
Поиск названия путем
повторного выполнения
шагов 4 и 5.
Inne tryby
wyszukiwania:
Przejście do kolejnego
poziomu hierarchii.
Wykonanie kolejno
kroków 4 i 5 umożliwi
wyszukiwanie wg tytułu.
• Na /ENTER gedurende minstens 2
seconden ingedrukt te houden in elke
hiërarchie (uitgezonderd Song-, Audiobook-
en Genius-mixlijst-hiërarchie), worden alle
nummers van de geselecteerde hiërarchie
afgespeeld.
• Wanneer u naar een nummer zoekt tijdens
weergave met M.I.X., wordt de afspeelmodus
M.I.X. geannuleerd.
Если нажать и удерживать кнопку
/ENTER не менее 2секунд в любой
иерархии (кроме Song, Audiobook и
Genius Mix), начнется воспроизведение
всех композиций из выбранной
иерархии.
Когда поиск выполняется при
проигрывании M.I.X., режим M.I.X.
отменяется.
Po naciśnięciu i przytrzymaniu przez co
najmniej 2 sekundy przycisku /ENTER
na każdym z poziomów hierarchii
(z wyjątkiem poziomów Song, Audiobook i
listy Genius Mix), odtwarzane są wszystkie
utwory znajdujące się w obrębie wybranej
hierarchii.
W przypadku wyszukania utworu podczas
gdy załączony jest tryb M.I.X., tryb M.I.X.
zostanie wyłączony.
01.00CDE171R-QRG.book Page 15 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
16
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Specificaties /
Технические характеристики / Dane techniczne
FM-TUNERGEDEELTE
MW-TUNERGEDEELTE
LW-TUNERGEDEELTE
ALGEMEEN
FRAMEFORMAAT
Afstembereik 87,5-108,0 MHz
Afstembereik 531-1.602 kHz
Afstembereik 153-281 kHz
Stroomvereisten 14,4 V DC
(11-16 V toelaatbaar)
Maximaal
uitgangsvermogen
50 W × 4
Gewicht 1,5 kg
Breedte 178 mm
Hoogte 50 mm
Diepte 161 mm
FM-ТЮНЕР
MW-ТЮНЕР
LW- ТЮ НЕР
ОБЩИЕ
РАЗМЕР КОРПУСА
Диапазон настройки 87,5 - 108,0 МГц
Диапазон настройки 531 - 1602 кГц
Диапазон настройки 153 - 281 кГц
Питание
14,4 В постоянного
тока
(допускается 11-16 В)
Максимальная
выходная мощность
50 Вт × 4
Вес 1,5 кг
Ширина 178 мм
Высота 50 мм
Глубина 161 мм
Срок службы данного изделия - три года.
SEKCJA TUNERA FM
SEKCJA TUNERA MW
SEKCJA TUNERA LW
DANE OGÓLNE
WYMIARY KORPUSU
Pasmo strojenia 87,5–108,0 MHz
Pasmo strojenia 531–1 602 kHz
Pasmo strojenia 153-281 kHz
Zasilanie 14,4 V DC
(dopuszczalne
11–16 V)
Maksymalna moc
wyjściowa
50 W × 4
Waga 1,5 kg
Szerokość 178 mm
Wysokość 50 mm
Głębokość 161 mm
01.00CDE171R-QRG.book Page 16 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
17
01.04CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn
handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en
andere landen.
"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een
elektronisch accessoire ontworpen is om respectievelijk
specifiek op een iPod of iPhone aangesloten te worden en
de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de
prestatiestandaard van Apple. Apple is niet
verantwoordelijk voor de werking van dit toestel en voor
het feit of het beantwoordt aan de veiligheidsnormen en
reglementen. Merk op dat het gebruik van dit accessoire
met een iPod of iPhone de draadloze prestaties kan
beïnvloeden.
Windows Media en het Windows logo zijn handelsmerken
of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
© 2012 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en
Works with Nokia zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
"MPEG Layer-3-audiocoderingstechnologie onder
licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. De aankoop van
dit toestel verleent enkel toestemming voor privé-, niet-
commercieel gebruik en verleent geen toestemming noch
enig recht om dit product te gebruiken in om het even
welke commerciële (d.w.z. met winstoogmerk) realtime-
uitzending (antenne, satelliet, kabel en/of andere media),
uitzenden/streaming via het internet, intranetten en/of
andere netwerken of in andere elektronische systemen
voor informatieverspreiding, zoals pay-audio- of audio-
on-demand-toepassingen. Voor dergelijke toepassingen is
een aparte licentie vereist. Meer informatie kunt u vinden
op http://www.mp3licensing.com"
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch
являются товарными знаками корпорации Apple
Inc., зарегистрированными в США и других странах.
Надписи “Made for iPod” и “Made for iPhone”
означают, что электронный аксессуар разработан
специально для подключения к устройству iPod или
iPhone, соответственно, и сертифицирован
разработчиком как удовлетворяющий
эксплуатационным стандартам Apple. Корпорация
Apple не несет ответственность за работу данного
устройства или его соответствие стандартам
безопасности и регулятивным нормам. Обратите
внимание, что использование данной
принадлежности вместе с iPod или iPhone может
негативно отразиться на работе беспроводных
устройств.
Windows Media и логотип Windows являются
товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками корпорации Microsoft в США и/
или других странах.
© Nokia, 2012. Все права защищены. Nokia и Works
with Nokia являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Nokia
Corporation.
“Лицензия на технологию кодирования звука MPEG
Layer-3 получена от Fraunhofer IIS и Thomson. При
поставке этого продукта предоставляется
лицензия только на частное, некоммерческое
использование и не предоставляется лицензия и не
подразумеваются какие-либо права на использование
данного продукта в целях коммерческого (т.е. для
получения прибыли) радиовещания в реальном
времени (наземное, спутниковое, кабельное и/или
иного типа), широковещания или потоковой
передачи данных через Интернет, интрасети и/или
иные сети, а также через другие системы
распространения электронного содержания, такие
как приложения звуковоспроизведения за плату или
по требованию. Для такого использования
требуется отдельная лицензия. Подробная
информация представлена на сайте
http://www.mp3licensing.com”
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano i iPod touch to
znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w
Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
Urządzenia elektroniczne oznaczone symbolami
„Made for iPod” i „Made for iPhone” zostały
opracowane specjalnie z myślą o łączeniu się z
odtwarzaczem iPod lub telefonem iPhone, a ich
producent uzyskał świadectwo wypełniania norm
wydajności firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada
za działanie urządzenia ani jego zgodność ze
standardami ustawowymi i bezpieczeństwa. Należy
pamiętać, że użycie tego sprzętu z odtwarzaczem iPod
lub telefonem iPhone może negatywnie wpłynąć na
działanie funkcji bezprzewodowych.
Windows Media i logo Windows są znakami
towarowymi lub zastrzonymi znakami towarowymi
firmy Microsoft Corporation w Stanach
Zjednoczonych i/lub innych krajach.
© 2012 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia
oraz Works with Nokia są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia
Corporation.
Technologia kodowania dźwięku MPEG Layer-3 jest
licencjonowana przez instytut Fraunhofer IIS i firmę
Thomson. Nabycie produktu daje prawo osobie
prywatnej do korzystania z niego w celach
niekomercyjnych i nie daje prawa do cesji licencji ani
wykorzystania produktu w sposób komercyjny (tj.
wytwarzania przychodu) do emisji w czasie
rzeczywistym (naziemnej, satelitarnej, kablowej i/lub
za pomocą innych mediów) przez Internet, sieć
intranet i/lub inne platformy elektronicznej wymiany
danych, jak choćby systemy sprzedaży płatnych
utworów muzycznych czy aplikacje audio-on-demand.
Zastosowania te wymagają niezależnej licencji. Aby
uzyskać więcej informacji na ten temat, patrz http://
www.mp3licensing.com”
01.00CDE171R-QRG.book Page 17 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
18
01.05CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
Tijdens het aansluiten op het elektrische systeem van de
auto, dient u op te letten voor componenten die in de
fabriek werden geïnstalleerd (bv. boordcomputer). Maak
geen aftakkingen in deze kabels om stroom te voorzien
voor dit toestel. Zorg bij het aansluiten van de
CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM/CDE-170R/
CDE-170RR/CDE-170RM op de zekeringkast ervoor dat
de zekering voor het circuit bedoeld voor de CDE-171R/
CDE-171RR/CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/
CDE-170RM de juiste stroomsterkte heeft. Doet u dit niet,
dan kan dit leiden tot schade aan het product en/of het
voertuig. Contacteer bij twijfel uw Alpine-verdeler.
De hoofdeenheid moet binnen een hoek van 35 graden
met het horizontale vlak worden geïnstalleerd, gemeten
van achter naar voor.
1
* Als het montageframe loszit in het dashboard, kunt u de
drukplaten licht plooien om het probleem op te lossen.
Installatie / Установка / Instalacja
Minder dan 35°
Beugel
Zeskantbout
(meegeleverd
)
Dit toestel
Drukplaten*
Rubberen kapje
(meegeleverd)
Montageframe
(meegeleverd)
Dashboard
При подключении к электрооборудованию автомобиля
необходимо иметь представление об установленных на
заводе компонентах (например, бортовом компьютере). Не
подключайтесь к этим проводам для подачи питания
данному устройству. При подключении устройства
CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/
CDE-170RM к блоку плавких предохранителей необходимо
убедиться в том, что предохранители, предназначенные
для контуров устройства CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM,
рассчитаны на соответствующую амперную нагрузку.
Несоблюдение этого требования может привести к
повреждению устройства и/или автомобиля. При
появлении сомнений обращайтесь к свому дилеру Alpine.
Основной блок должен быть установлен с наклоном не более
35 градусов по отношению к горизонтальной плоскости.
1
* Если установленная монтажная корзина
держится в приборной панели нежестко,
разожмите монтажные лепестки корзины.
Не более 35°
Кронштейн
Болт с шестигранной
головкой (в комплекте)
Устройство
Нажимные пластины*
Приборная
панель
Монтажная
корзина (в
комплекте)
Резиновый колпачок
(в комплекте)
Przy podłączaniu urządzenia do układu elektrycznego
samochodu należy zwrócić uwagę na podzespoły
zamontowane fabrycznie (np. komputer pokładowy).
Nie podłączać radioodtwarzacza płyt do przewodów
tych urządzeń. Przy podłączaniu urządzenia
CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM/CDE-170R/
CDE-170RR/CDE-170RM do skrzynki
bezpiecznikowej należy upewnić się, że obwód, do
którego podłączony jest radioodtwarzacz, jest zasilany
prądem o odpowiednim natężeniu. W przeciwnym
wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub
samochodu. W razie wątpliwości należy skonsultow
się z najbliższym przedstawicielem firmy Alpine.
Urządzenie główne musi być zainstalowane pod kątem
nie większym niż 35 stopni w stosunku do
płaszczyzny poziomej.
1
* Jeżeli kieszeń montażowa jest przymocowana zbyt
luźno do deski rozdzielczej, można przygiąć płyty
mocujące.
Maks. 35°
Wspornik
Śruba
sześciokątna
(w zestawie)
To urządzenie
Płyty mocujące*
Gumowa osłona
(w zestawie)
Kieszeń
montażowa
(w zestawie)
Deska
rozdzielcza
01.00CDE171R-QRG.book Page 18 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
19
01.05CDE171R-QRG.fm
ALPINE CDE-171R 68-21627Z69-A (NL/RU/PL)
2
Wanneer uw voertuig uitgerust is met de beugel,
monteer dan de lange zeskantbout op het
achterpaneel van de CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM en
plaats het rubberen kapje op de zeskantbout.
Voorzie voor de schroef * een goede schroef voor de
installatieplaats in het chassis.
3
Schuif de CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM/
CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM in het
dashboard. Dit zorgt ervoor dat het toestel stevig
op zijn plaats zit en niet per ongeluk uit het
dashboard zal vallen.
*
Metalen montageband
Schroef
Schroefbout
Dit toestel
Zeskantmoer (M5)
2
Если автомобиль оборудован кронштейном,
вставьте длинный болт с шестигранной
головкой в заднюю панель устройства
CDE-171R/CDE-171RR/CDE-171RM/CDE-170R/
CDE-170RR/CDE-170RM и наденьте на болт
резиновый колпачок
В месте крепления к корпусу используйте
соответствующий шуруп*.
3
Вставьте устройство CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM в
приборную панель. Это гарантирует
правильную фиксацию устройства и не
позволяет ему случайно выскочить из
приборной панели. Установите съемную
переднюю панель.
*
Металлическая монтажная полоса
Шуруп
Двухсторонний болт
Устройство
Шестигранная гайка
(M5)
2
Jeżeli pojazd wyposażony jest w szynę
montażową, należy wkręcić w tylny panel
radioodtwarzacza CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM
długą śrubę sześciokątną i nałożyć na nią gumo
osłonę.
Śrubę * należy dobrać do odpowiedniego otworu w
podwoziu pojazdu.
3
Wsunąć radioodtwarzacz CDE-171R/CDE-171RR/
CDE-171RM/CDE-170R/CDE-170RR/CDE-170RM
w deskę rozdzielczą. Takie postępowanie
gwarantuje pewne zamocowanie urządzenia
głównego, dzięki czemu nie wypadnie ono z deski
rozdzielczej.
*
Metalowa taśma montażowa
Śruba
Nakrętka
To urządzenie
Nakrętka
sześciokątna (M5)
01.00CDE171R-QRG.book Page 19 Wednesday, September 19, 2012 10:40 AM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Alpine CDE-171R Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi