Alpine CDE-W296BT Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

01.01CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR
HORN DISTRIBUTION S.A.
UL. KURANTÓW 34
02-873 WARSZAWA
TEL.: 0-22 331-55-55
FAX.: 0-22 331-55-00
WWW.ALPINE.COM.PL
Centralny Serwis:
ul. Kurantów 26, 02-873 Warszawa,
tel. 22/331 55 33, se[email protected]
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde cd-rom voor meer informatie over alle functies. (Dit is een data-cd en bijgevolg niet geschikt voor weergave van
muziek en beelden op de speler.) Indien nodig zal een ALPINE-dealer u meteen een afgedrukte versie bezorgen van de gebruiksaanwijzing die op de cd-rom is
opgeslagen.
Подробную информацию о всех функциях см. в “Руководстве пользователя”, записанном на прилагаемом компакт-диске. (Так как это информационный
компакт-диск, его нельзя использовать для воспроизведения музыки или изображений на проигрывателе.) При необходимости дилер ALPINE всегда сможет
предоставить вам печатную версию “Руководства пользователя”, записанного на компакт-диске.
Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich funkcji można znaleźć w Instrukcji użytkownika na dostarczonej płycie CD-ROM. (Płyta CD zawiera dane, dlatego nie może
być używana do odtwarzania muzyki i przeglądania zdjęć w odtwarzaczu.) W razie potrzeby przedstawiciel firmy ALPINE może dostarczyć papierowersję Instrukcji
użytkownika znajdującej się na płycie CD-ROM.
ООО «Компания Бонанза»
Информация о сервисных центрах
доступна на сайте www.alpine.ru
01.00CDE195BT-QRG.book Page 0 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
01.02CDE195BT-QRGTOC.fm
BELANGRIJK
Gelieve het serienummer van uw toestel te noteren in de voorziene ruimte
hiernaast en houd dit bij als permanent bewijs.
ВАЖНО
Запишите серийный номер своего устройства в предоставленном
далее месте и сохраните его для дальнейшего использования.
WAŻN E
Należy zapisać numer seryjny urządzenia w przeznaczonym do tego celu
miejscu poniżej i zachować do wglądu.
SERIENUMMER:
DATUM VAN INSTALLATIE:
INSTALLATIETECHNICUS:
PLAATS VAN AANKOOP:
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР:
ДАТА УСТАНОВКИ:
КТО УСТАНАВЛИВАЛ:
МЕСТО ПРИОБРЕТЕНИЯ:
NUMER SERYJNY:
DATA INSTALACJI:
INSTALACJĘ WYKONAŁ:
MIEJSCE ZAKUPU URZĄDZENIA:
1
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Inhoud /
Содержание
/
Spis treści
WAARSCHUWING / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ /
OSTRZEŻENIE ................................................... 2
OPGELET / ОСТОРОЖНО /
PRZESTROGA ....................................................4
Aan de slag / Приступая к работе /
Czynności wstępne ................................................5
BASS ENGINE SQ Functie / Функция BASS
ENGINE SQ / Funkcja BASS ENGINE SQ .... 7
TuneIt toepassen / Использование приложения
TuneIt / Stosowanie aplikacji TuneIt .................9
Radio / Радио / Radio .......................................... 13
CD/MP3/WMA/AAC ............................................ 15
USB-geheugen (optioneel) / USB-накопитель
(приобретается дополнительно) /
Pamięć USB (opcja) ........................................... 17
Bluetooth
®
............................................................. 19
iPod/iPhone (optioneel) / iPod/iPhone
(приобретается дополнительно) /
iPod/iPhone (opcja) ............................................ 26
De tijd instellen / Настройка времени /
Ustawianie czasu .................................................32
Specificaties / Технические характеристики /
Dane techniczne .................................................. 34
Installatie / Установка / Instalacja ..................... 37
Aansluitingen / Соединения / Połączenia .......... 41
01.00CDE195BT-QRG.book Page 1 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
2
01.03CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
GEBRUIK HET TOESTEL NIET WANNEER DIT U VERHINDERT
VEILIG MET UW VOERTUIG TE RIJDEN.
Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst
volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds
op een veilige plaats voordat u een functie gaat gebruiken. Doet u dit
niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.
BEPERK HET VOLUME ZODAT U GELUIDEN BUITEN DE AUTO
NOG STEEDS KUNT HOREN TIJDENS HET RIJDEN.
Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een
ambulance of waarschuwingssignalen langs de weg (bij overwegen,
enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot
een ongeval. EEN TE HOOG VOLUMENIVEAU IN EEN AUTO
KAN OOK GEHOORSCHADE VEROORZAKEN.
DEMONTEER OF WIJZIG HET TOESTEL NIET.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of
elektrocutie.
ENKEL TE GEBRUIKEN IN AUTO'S MET EEN NEGATIEVE AARDING
VAN 12 V.
(contacteer bij twijfel uw dealer). Indien u deze instructie niet opvolgt,
kan dit leiden tot brand, enz.
HOUD KLEINE VOORWERPEN ZOALS BATTERIJEN BUITEN HET
BEREIK VAN KINDEREN.
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige
verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.
GEBRUIK DE CORRECTE AMPÈREWAARDE BIJ HET VERVANGEN
VAN DE ZEKERINGEN.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.
BLOKKEER DE VERLUCHTINGSOPENINGEN OF
RADIATORPANELEN NIET.
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo
brand veroorzaken.
WAARSCHUWING
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan
ernstige verwondingen of de dood tot
gevolg hebben.
НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОТВЛЕЧЬ ВАС ОТ БЕЗОПАСНОГО
ВОЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ.
Любые действия, отвлекающие внимание на
продолжительный срок, должны выполняться только после
полной остановки. Перед выполнением таких действий
всегда останавливайте автомобиль в безопасном месте.
Несоблюдение этого требования может привести к аварии.
ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ГРОМКОСТЬ НА УРОВНЕ,
ПОЗВОЛЯЮЩЕМ СЛЫШАТЬ ВНЕШНИЕ ЗВУКИ ВО
ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ.
Чрезмерно высокий уровень громкости, заглушающий такие
звуки, как сирены автомобилей аварийной службы и
дорожные предупредительные сигналы (при пересечении ж/д
путей и т.д.), может быть опасным и привести к аварии.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГРОМКОСТИ
В АВТОМОБИЛЕ МОЖЕТ ТАКЖЕ ВЫЗЫВАТЬ
ДЕФЕКТ СЛУХА.
НЕ РАЗБИРАТЬ И НЕ ИЗМЕНЯТЬ.
Это может вызывать аварийную ситуацию, возгорание или
удар электрическим током.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В АВТОМОБИЛЯХ С ПИТАНИЕМ
БОРТОВОЙ СЕТИ +12 ВОЛЬТ И ЗАЗЕМЛЕНИЕМ
ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ПОЛЮСА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.
(В случае сомнений проконсультируйтесь у своего дилера.)
Несоблюдение этого требования может привести к
возникновению огня и т.п.
ХРАНИТЕ НЕБОЛЬШИЕ ОБЪЕКТЫ, ТАКИЕ КАК
БАТАРЕИ, В НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТАХ.
Глотание таких объектов может нанести серьезную травму.
Если ребенок проглотил подобный объект, немедленно
обратитесь к врачу.
ПРИ ЗАМЕНЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ТОЛЬКО АНАЛОГИЧНЫЕ ПО НОМИНАЛУ.
Несоблюдение этого требования может привести к
возгоранию и поражению электрическим током.
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
ИЛИ ПАНЕЛИ РАДИАТОРА.
В противном случае возможен нагрев внутренних деталей,
который может привести к возгоранию.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот символ обозначает важные
инструкции. Их несоблюдение может
привести к серьезному телесному
повреждению или смерти.
NIE WYKONYWAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI
ODWRACAJĄCYCH UWAGĘ OD BEZPIECZNEGO
PROWADZENIA POJAZDU.
Każdą czynność wymagającą dłuższej uwagi należy wykonywać
dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Należy zatrzymać
pojazd w bezpiecznym miejscu przed podjęciem dalszych czynności.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować wypadek.
NIE NALEŻY ZWIĘKSZAĆ NATĘŻENIA D WIĘKU
POWYŻEJ POZIOMU, PRZY KTÓRYM NIE SŁYCHAĆ
ODGŁOSÓW DOBIEGAJĄCYCH SPOZA POJAZDU.
Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy
usłyszenie sygnałów takich jak: dźwięk syreny pojazdów
ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe
kolejowym) może stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku.
SŁUCHANIE GŁOŚNEJ MUZYKI W SAMOCHODZIE MOŻE
TEŻ BYĆ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.
NIE ROZKŁADAĆ I NIE WYKONYW
SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI.
W przeciwnym wypadku może dojść do wypadku, pożaru lub
porażenia prądem.
UŻYWAĆ TYLKO W POJAZDACH Z ZASILANIEM 12 V I
UJEMNYM UZIEMIENIEM.
(W razie wątpliwości należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem firmy.) Niezastosowanie się do tego wymogu
może spowodować pożar lub inne wypadki.
NIEWIELKIE PRZEDMIOTY, TAKIE JAK BATERIE,
PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.
Połknięcie może spowodować poważne obrażenia ciała. W wypadku
połknięcia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
PRZY WYMIANIE BEZPIECZNIKÓW NALEŻY
PRZESTRZEGAĆ WŁAŚCIWEGO NATĘŻENIA PRĄDU.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar
lub porażenie prądem.
NIE ZAKRYWAĆ OTWORÓW WENTYLACYJNYCH I
PANELI RADIATORÓW.
W przeciwnym wypadku nieodprowadzone ciepło może
spowodować zapalenie urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Tym symbolem oznaczone są ważne instrukcje.
Nie zastosowanie się do tych instrukcji może
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 2 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
3
01.03CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
GEBRUIK DIT PRODUCT VOOR MOBIELE 12V-TOEPASSINGEN.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of
andere verwondingen.
PLAATS UW HANDEN, VINGERS OF VREEMDE VOORWERPEN
NIET IN DE SLEUVEN VAN HET TOESTEL.
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot letsels of schade aan het
product.
SLUIT ALLES CORRECT AAN.
Zaken verkeerd aansluiten, kan vuur of schade aan het product
veroorzaken.
VERWIJDER DE KABEL VAN DE NEGATIEVE
BATTERIJAANSLUITING VOOR U HET TOESTEL AANSLUIT.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot elektrocutie of letsels ten gevolge
van kortsluitingen.
SPLITS GEEN ELEKTRISCHE KABELS.
Snijd nooit de kabelisolatie weg om stroom te voorzien voor een ander
apparaat. Wanneer u dit wel doet, zal de stroomcapaciteit van de kabel
overschreden worden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie.
BESCHADIG GEEN BUIZEN OF KABELS TIJDENS HET BOREN VAN
GATEN.
Neem uw voorzorgen tijdens het boren van gaten in het chassis voor de
installatie, zodat u geen buizen, brandstoftoevoeren, brandstoftanks of
elektrische bedradingen raakt, beschadigt of blokkeert. Zoniet kan dit
leiden tot brand.
GEBRUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN DE REM- OF
STUURINRICHTING OM EEN AARDING TE MAKEN.
Bouten of moeren die worden gebruikt in de rem- of stuurinrichting (of
een ander veiligheidssysteem) of tanks mogen NOOIT gebruikt
worden voor installaties of als aardverbinding. Het gebruik van
dergelijke onderdelen kan leiden tot een controleverlies over de auto en
brand enz. veroorzaken.
INSTALLEER NIET OP LOCATIES DIE HET BESTUREN VAN UW
VOERTUIG KUNNEN HINDEREN, ZOALS HET STUUR OF DE
VERSNELLINGSPOOK.
Wanneer u dit doet, kan dit uw gezichtsvermogen of uw bewegingen
belemmeren met ernstige ongevallen tot gevolg.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ
АВТОМОБИЛЕЙ С БОРТОВОЙ СЕТЬЮ
НАПРЯЖЕНИЕМ 12 В.
Неправильное использование может привести к возгоранию,
поражению электрическим током или другим травмам.
НЕ ПОМЕЩАЙТЕ РУКИ, ПАЛЬЦЫ ИЛИ
ПОСТОРОННИЕ ОБЪЕКТЫ ВО ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ.
Это может привести к получению травмы или повреждению
продукта.
ВЫПОЛНЯЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.
Неправильное подключение может привести к возгоранию
или повреждению продукта.
ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ
ОТСОЕДИНИТЕ КАБЕЛЬ ОТ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО
ПОЛЮСА БАТАРЕИ.
Несоблюдение этого требования может привести к
поражению электрическим током или к травме вследствие
короткого замыкания.
НЕ СРАЩИВАЙТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ
КАБЕЛЯМИ.
Никогда не срезайте кабельную изоляцию для подключения
питания к другому оборудованию. В противном случае будет
превышена допустимая нагрузка по току для данного провода
и в результате возможно возгорание и поражение
электрическим током.
НЕ ПОВРЕДИТЕ ТРУБКИ ИЛИ ПРОВОДКУ ПРИ
СВЕРЛЕНИИ ОТВЕРСТИЙ.
При сверлении установочных отверстий в корпусе примите
меры предосторожности, чтобы избежать контакта,
повреждения или закупоривания трубок топливопроводов
или электропроводки. Несоблюдение этого требования
может привести к возгоранию.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БОЛТЫ ИЛИ ГАЙКИ ТОРМОЗНОЙ
СИСТЕМЫ ИЛИ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Болты или гайки из тормозной системы или системы
рулевого управления (или любой другой связанной с
безопасностью системы) или баков НИКОГДА не следует
использовать при установке или заземлении. Использование
таких деталей может блокировать управление автомобилем
и стать причиной возгорания.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ,
ГДЕ ОНО МОЖЕТ МЕШАТЬ РАБОТЕ АВТОМОБИЛЯ,
НАПРИМЕР, РЯДОМ С РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ ИЛИ
РЫЧАГОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТЕЙ.
В противном случае устройство может создать помехи для
переднего обзора или затруднить движение, что может
привести к серьезной аварии.
URZĄDZENIE STOSOWAĆ TYLKO W MOBILNYCH
INSTALACJACH PRĄDU 12 V.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować pożar,
porażenie prądem lub inne obrażenia ciała.
NIE WKŁADAĆ RĄK, PALCÓW LUB PRZEDMIOTÓW
OBCYCH W GNIAZDA WEJŚCIOWE URZĄDZENIA LUB
SZCZELINY.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
uszkodzenia urządzenia.
PRAWIDŁOWO PODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
Nieprawidłowe podłączenie może spowodować pożar lub
uszkodzenie urządzenia.
PRZED PODŁĄCZENIEM PRZEWODÓW NALEŻY
ODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OD UJEMNEGO BIEGUNA
AKUMULATORA.
Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować porażenie
prądem lub obrażenia ciała w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej.
NIE WOLNO SPLATAĆ ZE SOBĄ PRZEWODÓW
ELEKTRYCZNYCH.
Nie wolno zdejmować z kabli elektrycznych izolacji w celu
doprowadzenia prądu do innych urządzeń. W przeciwnym
wypadku nastąpi przekroczenie obciążalności prądowej
przewodu, czego skutkiem będzie pożar lub porażenie prądem.
W TRAKCIE WIERCENIA UWAŻAĆ, ABY NIE
USZKODZIĆ RUR I PRZEWODÓW SAMOCHODU.
W wypadku konieczności wiercenia dziur w podwoziu należy
przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić ani
nie zablokować rur, przewodu paliwowego, baku albo instalacji
elektrycznej. Niezastosowanie odpowiednich środków ostrożności
może być przyczyną pożaru.
NIE UZIEMIAĆ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZA
POŚREDNICTWEM ŚRUB I NAKRĘTEK UKŁADU
HAMULCOWEGO I KIEROWNICZEGO.
Śruby i nakrętki wykorzystywane w układzie hamulcowym,
kierowniczym (i w innych układach mających wpływ na
bezpieczeństwo pojazdu) jak również baku, BEZWZGLĘDNIE
nie mogą być wykorzystywane jako elementy instalacji
elektrycznej ani uziemiającej. W przeciwnym wypadku może
dojść do utraty kontroli nad pojazdem, pożaru, itp.
NIE WOLNO MONTOWAĆ URZĄDZENIA W MIEJSCU,
W KTÓRYM UTRUDNIAŁOBY ONO STEROWANIE
POJAZDEM, TAKIM JAK KIEROWNICA CZY D WIGNIA
ZMIANY BIEGÓW.
W przeciwnym wypadku może dojść do ograniczenia widoczności
kierowcy i/lub ograniczenia jego ruchów, a w konsekwencji do
poważnego wypadku.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 3 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
4
01.03CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
ZET ONMIDDELLIJK HET GEBRUIK STOP WANNEER ZICH EEN
PROBLEEM VOORDOET.
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsels of schade aan het product.
Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Alpine-dealer of
het dichtstbijzijnde Alpine-servicecenter.
LAAT DE AANSLUITING EN INSTALLATIE UITVOEREN DOOR
DESKUNDIGEN.
De aansluiting en installatie van dit toestel vereist specifieke
technische kennis en ervaring. Contacteer voor uw eigen veiligheid
steeds de dealer waar u dit product hebt gekocht om de installatie te
laten uitvoeren.
GEBRUIK GESPECIFICEERDE ACCESSOIRES EN INSTALLEER ZE
OP DE JUISTE MANIER.
Zorg ervoor dat u enkel de gespecificeerde accessoires gebruikt.
Gebruik van andere dan de genoemde onderdelen kunnen interne
schade veroorzaken aan het toestel of zorgen mogelijk voor een slechte
installatie van het toestel. Daardoor kunnen onderdelen loskomen, met
gevaren of storingen tot gevolg.
SCHIK DE KABELS ZODAT ZE NIET GEKNELD ZITTEN OF
GEKNEPEN WORDEN DOOR EEN SCHERPE METALEN KANT.
Leid de kabels en bedrading weg van bewegende onderdelen (zoals de
zetelrails) of scherpe of puntige kanten. Zo vermijdt u knelpunten en
schade aan de bedrading. Wanneer de kabels door een metalen gat
lopen, gebruik dan een rubberen ring om te voorkomen dat de
kabelisolatie doorgesneden wordt door de metalen rand van het gat.
INSTALLEER NIET OP PLAATSEN MET VEEL VOCHT OF STOF.
Vermijd installatie van het toestel op plaatsen waar veel vocht of stof
aanwezig is. Wanneer er vocht of stof terechtkomt in het toestel, kan dit
storingen veroorzaken.
OPGELET
Dit symbool wijst op belangrijke instructies.
Het negeren van deze instructies kan
verwondingen of schade aan het product tot
gevolg hebben.
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОБЛЕМ, НЕМЕДЛЕННО
ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА.
В противном случае это может привести к получению
травмы или повреждению продукта. Верните продукт своему
авторизованному дилеру Alpine или в ближайший сервисный
центр Alpine для ремонта.
ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ И УСТАНОВКА ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
Для прокладки проводов и установки данного устройства
требуются специальные технические навыки и опыт. В целях
обеспечения безопасности для выполнения работы всегда
обращайтесь к дилеру, у которого был приобретен этот
продукт.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ТЩАТЕЛЬНО ИХ
ЗАКРЕПЛЯЙТЕ.
Используйте только специфицированные вспомогательные
компоненты. Использование непредусмотренных
компонентов может вызвать внутренние повреждения
устройства или стать причиной его ненадежной установки. В
результате может нарушиться крепление таких компонентов,
приводя к возникновению опасности или сбою продукта.
ПРАВИЛЬНО ПРОЛОЖЕННАЯ ПРОВОДКА НЕ
ДОЛЖНА ИЗГИБАТЬСЯ ИЛИ ЗАЩЕМЛЯТЬСЯ
ОСТРЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КРАЯМИ.
Прокладывайте кабели и проводку далеко от движущихся
частей (например, направляющих сиденья) и острых или
заостренных краев. Это позволяет предотвратить
защемление или зажатие проводов. Если провода проходит
через металлическое отверстие, используйте резиновое
уплотнительное кольца, чтобы предотвратить повреждение
изоляции металлическим краем отверстия.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ УСТРОЙСТВО В МЕСТАХ С
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ
ЗАПЫЛЕННОСТИ.
Избегайте устанавливать устройство в местах с высоким
уровнем влажности или запыленности. Проникающие в
устройство влага и пыль могут вызвать его неисправность.
ОСТОРОЖНО
Этот символ обозначает важные
инструкции. Их несоблюдение может
привести к травме или повреждению
материальной собственности.
W WYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMU NALEŻY
NIEZWŁOCZNIE WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE.
W przeciwnym wypadku może dojść do obrażeń ciała lub
zniszczenia urządzenia. Należy dostarczyć urządzenie do naprawy
do autoryzowanego przedstawiciela firmy Alpine lub najbliższego
centrum serwisowego Alpine.
WYKONANIE I PODŁĄCZENIE INSTALACJI KABLOWEJ
NALEŻY POZOSTAWIĆ SPECJALIŚCIE.
Wykonanie i podłączenie instalacji do tego urządzenia wymaga
specjalistycznych umiejętności technicznych i doświadczenia. Ze
względów bezpieczeństwa należy zlecić te prace
przedstawicielowi firmy, od której urządzenie zostało nabyte.
DO PRAC MONTAŻOWYCH STOSOW
WYSZCZEGÓLNIONE AKCESORIA I MOCOWAĆ JE W
SPOSÓB PEWNY.
Zawsze stosować wyłącznie wyszczególnione akcesoria. Użycie
części innych niż wyszczególnione może skutkować uszkodzeniem
podzespołów wewnętrznych urządzenia lub jego niewłaściwym
zamocowaniem. W efekcie części mogą ulec poluzowaniu i
stanowić zagrożenie dla ludzi lub innych przedmiotów.
PRZEWODY INSTALACJI NALEŻY POPROWADZIĆ W
TAKI SPOSÓB, BY NIE BYŁY ŚCIŚNIĘTE OSTRYMI
METALOWYMI KRAWĘDZIAMI.
Kable i przewody należy poprowadzić z dala od części ruchomych
(jak np. szyn siedzeń) oraz ostrych lub spiczastych krawędzi.
Zapobiegnie to ściśnięciu przewodu i uszkodzeniu instalacji.
Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie przewodów przez otwór w
metalu, należy zastosować gumową przelotkę, aby zapobiec
ocieraniu się izolacji o krawędź metalu.
NIE MONTOWAĆ W MIEJSCACH O DUŻEJ
WILGOTNOŚCI LUB ZAPYLENIU.
Unikać montażu urządzenia w miejscach o dużej wilgotności lub
zapyleniu. Wilgoć i pył przenikają do wnętrza urządzenia i mogą
powodować awarie.
PRZESTROGA
Tym symbolem oznaczone są ważne
instrukcje. Nie zastosowanie się do tych
instrukcji może spowodować obrażenia
ciała lub zniszczenie mienia.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 4 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
5
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Aan de slag /
Приступая к работе
/
Czynności wstępne
CDE-W296BT CDE-195BT
Nederlands Русский Polski
De demonstratiemodus uitschakelen
Dit toestel gaat in demonstratiemodus om zijn
diverse functies weer te geven. U kunt deze modus
op twee manieren sluiten.
Methode 1:
"DEMO OFF" wordt weergegeven wanneer u dit
toestel voor het eerst installeert en gebruikt. Druk
binnen 20 seconden op /ENTER om de stand-
bystand te activeren voor de demonstratiemodus.
Methode 2:
U kunt DEMO MODE instellen op OFF (stand-
bystand) of QUITE OFF (volledig uitgeschakeld) bij
Algemene instellingen.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de meegeleverde
cd-rom voor meer informatie.
Отключение демонстрационного
режима
Данное устройство входит в демонстрационный
режим для отображения различных
функций.Этот режим можно выключить двумя
способами.
Способ 1:
При первом использовании устройства после
установки появится сообщение “DEMO OFF”.
Нажмите /ENTER в течение 20 секунд, чтобы
перевести демонстрационный режим в
состояние ожидания.
Способ 2:
В меню общих настроек установите для режима
DEMO MODE значение OFF (режим ожидания)
или QUITE OFF (полное отключение).
Дополнительные сведения см. в руководстве
пользователя на прилагаемом диске CD-ROM.
Wyłączanie trybu demonstracyjnego
To urządzenie przejdzie do trybu demonstracyjnego,
aby zaprezentować swoje rozmaite funkcje. Ten tryb
można zamknąć na dwa sposoby.
Metoda 1:
Po zainstalowaniu i pierwszym użyciu tego
urządzenia wyświetlony zostanie komunikat „DEMO
OFF”. W ciągu 20 sekund naciśnij przycisk
/ENTER, aby przełączyć tryb demonstracyjny
na tryb gotowości.
Metoda 2:
Ustawienie opcji DEMO MODE na OFF (tryb
gotowości) lub QUITE OFF (stan całkowitego
zamknięcia) w funkcji ustawień ogólnych.
Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja obsługi
zapisana na dostarczonej płycie CD-ROM.
01.04CDE195BT-QRG.fm Page 5 Thursday, September 11, 2014 4:41 PM
6
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
Toestel inschakelen
Druk op een willekeurige knop (behalve
en (alleen CDE-195BT)) om de
stroom in te schakelen.
Включение питания
Чтобы включить питание, нажмите
любую кнопку (кроме и (только
для CDE-195BT)).
Mise sous tension
Appuyez sur n’importe quel bouton (sauf
et (tylko CDE-195BT)) pour mettre
l’appareil sous tension.
Houd / gedurende minstens 2
seconden ingedrukt om het toestel uit te
schakelen.
Нажмите и удерживайте кнопку
/ не менее 2 секунд, чтобы
выключить устройство.
Maintenez la touche / enfoncée
pendant 2 secondes au moins pour
mettre l’appareil hors tension.
De bron wijzigen
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
BT AUDIO AUXILIARY TUNER
* Wordt enkel weergegeven wanneer de iPod/
iPhone is aangesloten.
Выбор источника звука
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
BT AUDIO AUXILIARY TUNER
* Отображается только при
подключении iPod/iPhone.
Zmiana źródła dźwięku
(Source)
TUNER DISC USB AUDIO/iPod*
BT AUDIO AUXILIARY TUNER
* Te informacje są wyświetlane, tylko jeśli
podłączono urządzenie iPod/iPhone.
Volume aanpassen Настройка уровня
громкости
Regulacja głośności
De tekst weergeven
De weergave wijzigt telkens als u op de
knop drukt.
Отображение текста
Содержимое экрана меняется при
каждом нажатии данной кнопки.
Wyświetlanie tekstu
Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje
zmianę wyświetlanej informacji.
01.04CDE195BT-QRG.fm Page 6 Thursday, September 11, 2014 4:41 PM
7
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
BASS ENGINE SQ Functie / Функция BASS ENGINE SQ /
Funkcja BASS ENGINE SQ
Nederlands Русский Polski
Met de functie BASS ENGINE SQ op deze unit,
worden diverse parameters die van invloed zijn op
de Lage tonen tegelijkertijd aangepast. De
aanpassing van het Niveau BASS ENGINE SQ
varieert deze parameters op gelijke wijze voor een
optimaal effect van de Lage tonen op verschillende
niveaus.
При использовании функции BASS ENGINE SQ,
предусмотренной в данном устройстве, производится
одновременная настройка нескольких параметров,
определяющих звучание низких частот. С помощью
настройки уровня BASS ENGINE SQ производится
одновременное изменение параметров для
достижения оптимального звучания низких частот на
различных уровнях громкости.
Dzięki funkcji BASS ENGINE SQ w tym urządzeniu
można dostosować jednocześnie kilka parametrów
wpływających na odtwarzanie basów. Regulacja
poziomu funkcji BASS ENGINE SQ zmienia te
parametry jednolicie, aby uzyskać optymalny efekt
basów na różnych poziomach.
Over Instellingen wanneer de externe versterker
aangesloten is
.
Om de BASS ENGINE SQ te optimaliseren, raden
wij u aan de versterker als volgt te configureren.
Na het configureren kunt u het BASS ENGINE SQ-
niveau aanpassen overeenkomstig de muziek.
1 Stel de gevoeligheid van de versterker in op
"MIN".
2 Zetde schakelaar Crossover Mode Selector op
"OFF".
3 Stel de BASS ENGIN van dit toestel in op "ON"
en het BASS ENGINE SQ-niveau op "+3".
4 Speel een nummer af van het genre waar u
vaak naar luistert en pas de gevoeligheid van
de versterker aan.
Информация о настройке при подключении внешнего
усилителя.
Чтобы оптимизировать работу функции BASS
ENGINE SQ, рекомендуется настроить
усилитель, как указано ниже.
После настройки можно просто регулировать
уровень BASS ENGINE SQ в соответствии с
музыкой.
1 Установите для уровня усиления
усилителя значение “MIN”.
2 Установите для переключателя режима
разделительного фильтра значение “OFF”.
3 Установите для параметра BASS ENGIN
этого устройства значение “ON”, а для
уровня параметра BASS ENGINE SQ —
значение “+3”.
4 Воспроизведите композицию в жанре,
который вы часто слушаете, и
отрегулируйте уровень усиления
усилителя.
Informacje o konfiguracji, gdy podłączony jest
zewnętrzny wzmacniacz.
W celu optymalizacji działania opcji BASS ENGINE
SQ zalecamy użycie następującej konfiguracji
wzmacniacza.
Po skonfigurowaniu można ustawić poziom BASS
ENGINE SQ stosownie do muzyki.
1 Ustaw wzmocnienie wzmacniacza mocy na
„MIN”.
2 Ustaw przełącznik selektora trybu zwrotnicy
na „OFF”.
3 Ustaw opcję BASS ENGIN tego urządzenia na
„ON, a poziom BASS ENGINE SQ na „+3”.
4 Odtwórz utwór z gatunku, którego często
słuchasz i wyreguluj wzmocnienie we
wzmacniaczu mocy.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 7 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
8
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CDE-W296BT CDE-195BT
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
1
Schakel de stand BASS
ENGINE SQ in.
Schakel over naar de stand BASS
ENGINE SQ door ingedrukt te
houden.
BASS ENGINE SQ MANUAL SET
(Begininstelling)
Активация режима BASS
ENGINE SQ.
Нажмите и удерживайте для
перехода в режим BASS ENGINE SQ.
BASS ENGINE SQ MANUAL SET
(начальная
настройка)
Włączanie trybu BASS
ENGINE SQ.
Nacisnąć i przytrzymać, aby
przełączyć w tryb BASS ENGINE SQ.
BASS ENGINE SQ MANUAL SET
(ustawienie
początkowe)
2-1
Niveau
BASS
ENGINE SQ
aanpassen.
Toon het
aanpassingsscherm
Niveau BASS
ENGINE SQ.
Регулиров
ка уровня
BASS
ENGINE SQ.
Отобразите экран
настойки уровня
BASS ENGINE SQ.
Dostosowy
wanie
poziomu
funkcji
BASS
ENGINE SQ.
Wyświetlić ekran
dostosowywania
poziomu funkcji
BASS ENGINE SQ.
2-2
Selecteer het
gewenste niveau
(0 - +6).
(Standaardinstelling:
+3)
Выберите
требуемый
уровень (0 – +6).
(Начальная
настройка: +3)
Wybierz żądany
poziom (0 - +6).
(Ustawienie
początkowe: +3)
3
Bevestig. Подтвердите нажатием. Zatwierdź.
Van Niveau 0 tot Niveau 6 neemt het effect
van BASS ENGINE SQ steeds meer toe.
Значение параметра BASS ENGINE
SQ увеличивается последовательно,
от 0-го уровня до 6-го.
Efekt funkcji BASS ENGINE SQ
zwiększa się stopniowo w miarę
wybierania poziomu od 0 do 6.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 8 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
9
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
TuneIt toepassen /
Использование приложения TuneIt
/
Stosowanie aplikacji TuneIt
CDE-W296BT CDE-195BT
Nederlands Русский Polski
U kunt de geluidafstemming van dit toestel
programmeren via een aangesloten smartphone.
Via dit toestel kunt u ook informatie ontvangen en
beantwoorden van de sociale netwerkdienst (SNS)
van Alpine die beschikbaar is via de aangesloten
smartphone.
De geïnstalleerde TuneIt App moet gestart worden
op de smartphone vooraleer u verbinding maakt
met de hoofdeenheid.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing op de
meegeleverde cd-rom voor meer informatie.
Параметры звука этого устройства можно
запрограммировать с помощью подключенного
смартфона.
Кроме того, с помощью этого устройства можно
обмениваться информацией со службой
социальной сети Alpine (SNS), доступ к которой
можно получить через подключенный смартфон.
Установленное приложение TuneIt App
необходимо запустить на смартфоне перед
подключением к главному блоку.
Подробную информацию см. в руководстве
пользователя, сохраненном на прилагаемом диске
CD-ROM.
Regulację dźwięku tego urządzenia można
programować z poziomu podłączonego smartfonu.
Za pomocą tego urządzenia można również
odbierać i odpowiadać na informacje z usługi Social
Network Service (SNS) firmy Alpine, dostępnej za
pośrednictwem podłączonego smartfonu.
Przed podłączeniem do urządzenia głównego należy
uruchomić na smartfonie aplikację TuneIt App.
Aby uzyskać szczegółowe informacje należy
zapoznać się z instrukcją obsługi zapisaną na
dostarczonej płycie CD-ROM.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 9 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
10
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Het geluid aanpassen via de smartphone / Настройка звука с помощью смартфона /
Regulacja dźwięku za pośrednictwem smartfonu
Nederlands Русский Polski
1
Zorg ervoor dat het toestel
ingeschakeld is.
Убедитесь, что устройство
включено.
Upewnij się, że zasilanie urządzenia
jest włączone.
2
Start de TuneIt App op de
smartphone. Pas vervolgens het
geluid van het toestel aan op de
smartphone.
U kunt het volumeniveau niet aanpassen via de
smartphone.
De instelling kan niet tegelijk op het toestel en de
smartphone worden doorgevoerd.
Houd u aan alle plaatselijke verkeersregels bij het
gebruiken van deze functie.
Откройте приложение TuneIt App
на смартфоне. Настройте
параметры звука устройства в
сооветствии с параметрами звука
смартфона.
Уровень громкости не может быть настроен
при помощи смартфона.
Нельзя одновременно выполнить настройку на
смартфоне и на устройстве.
При использовании данной функции
неукоснительно соблюдайте местное
законодательство о дорожном движении.
Uruchom aplikację TuneIt App na
smartfonie. Wyreguluj odpowiednio
dźwięk na urządzeniu za
pośrednictwem smartfonu.
Za pomocą smartfonu nie można regulować
poziomu głośności.
Nie można jednocześnie wprowadzać ustawień za
pośrednictwem smartfonu i urządzenia.
Podczas korzystania z tej funkcji należy przestrzegać
lokalnych przepisów ruchu drogowego.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 10 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
11
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Meldingen ontvangen / Получение уведомления / Odbieranie powiadomień
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
1
Geef tijdens het ontvangen
van een Facebook-melding
het meldingsmenu weer.
Отображение меню
уведомлений при
получении уведомлений
от Facebook.
Wyświetl menu powiadomień
po odebraniu powiadomienia
z serwisu Facebook.
2
Kies een gewenste modus
uit LIKE* / REPLAY / NEXT /
PREVIOUS / TTS VOLUME.
* Wordt niet weergegeven wanneer de
ontvangen melding een bericht is.
Выберите нужный режим
среди таких: LIKE
*
/
REPLAY / NEXT / PREVIOUS /
TTS VOLUME.
* Не отображается, если получено
уведомление типа “Сообщение”.
Wybierz żądany tryb spośród
LIKE* / REPLAY / NEXT /
PREVIOUS / TTS VOLUME.
* Niewyświetlane, gdy typ odebranego
powiadomienia to Wiadomość.
3
Bevestig. Подтвердите нажатием. Zatwierdź.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 11 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
12
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Meldingslijst weergeven / Отображение списка уведомлений / Wyświetlanie listy powiadomień
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
1
Houd deze knop gedurende
minstens 2 seconden
ingedrukt om de
meldingslijst weer te geven.
Нажмите и удерживайте не
менее 2 секунд, чтобы
отобразить список
уведомлений.
Naciśnij i przytrzymaj przez
przynajmniej 2 sekundy, aby
wyświetlić listę
powiadomień.
2
Selecteer een gewenste
melding.
Выберите нужное
уведомление.
Wybierz żądane
powiadomienie.
3
Bevestig. Подтвердите нажатием. Zatwierdź.
4
Ga vervolgens verder met
stap 2 van "Meldingen
ontvangen".
Затем перейдите к шагу
2 раздела “Получение
уведомления”.
Następnie przejdź do kroku 2
w sekcji „Odbieranie
powiadomień”.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 12 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
13
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Radio / Радио / Radio
CDE-W296BT CDE-195BT
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
1
De TUNER-modus opheffen
Selecteer de TUNER-modus.
Вызов режима TUNER
Выберите режим TUNER.
Przywoływanie trybu TUNER
Wybierz tryb TUNER.
2
De band wijzigen
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
Изменение диапазона
тюнера
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
Zmiana pasma
częstotliwości (Band)
FM1 FM2 FM3 MW LW
FM1
01.00CDE195BT-QRG.book Page 13 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
14
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
3
Automatisch zenders
programmeren
Houd deze knop gedurende
minstens 2 seconden ingedrukt.
De tuner zal automatisch 6 sterke
zenders op de geselecteerde band
zoeken en opslaan.
Автоматическая
предварительная
настройка станций
Нажмите и удерживайте кнопку не
менее 2 секунд.
Тюнер автоматически выполняет
поиск и сохраняет из выбранного
диапазона 6 станций с сильным
сигналом.
Automatyczne
programowanie stacji
radowych
Nacisnąć i przytrzymać przycisk
przez co najmniej 2 sekundy.
6 stacji o najsilniejszym sygnale w
wybranym paśmie częstotliwości
zostanie zapamiętanych
automatycznie.
4
Afstemmen op
geprogrammeerde zenders
Настройка
предварительно
настроенных станций
Dostrajanie do
zaprogramowanych stacji
01.00CDE195BT-QRG.book Page 14 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
15
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CD/MP3/WMA/AAC
CDE-W296BT CDE-195BT
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
Pauze en weergave Пауза и воспроизведение Pauza i odtwarzanie
Het gewenste nummer
selecteren
Druk kort op of om naar het
begin van het huidige nummer of het
volgende nummer te gaan.
Выбор нужной композиции
Нажмите и удерживайте или
, чтобы перейти к началу
текущей композиции или к следующей
композиции.
Wybór żądanego utworu
Nacisnąć, a następnie zwolnić lub
, aby przejść do początku
bieżącego lub kolejnego utworu.
Houd of ingedrukt om snel
terug of vooruit te spoelen.
Нажмите и удерживайте или
, чтобы перемотать назад или
вперед.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
lub powoduje przewinięcie
utworu szybko wstecz lub szybko do
przodu.
Het gewenste map selecteren
(MP3/WMA/AAC)
Выбор нужной папки
(MP3/WMA/AAC)
Wybór żądanego foldera
(MP3/WMA/AAC)
01.00CDE195BT-QRG.book Page 15 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
16
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
M.I.X. (willekeurige weergave)
MIX FOLDER : Enkel bestanden in een
map worden in
willekeurige volgorde
weergegeven. (MP3/
WMA/AAC)
MIX ALL : De nummers worden in
willekeurige volgorde
weergegeven.
MIX OFF : Annuleren
M.I.X. (воспроизведение в
случайном порядке)
MIX FOLDER : В случайном порядке
воспроизводятся
только файлы из
некоторой папки.
(MP3/WMA/AAC)
MIX ALL : В случайном порядке
воспроизводятся
только фрагменты.
MIX OFF : Отмена
M.I.X. (Odtwarzanie w
przypadkowej kolejności)
MIX FOLDER : Pliki z wybranego
foldera odtwarzane są w
przypadkowej
kolejności. (MP3/WMA/
AAC)
MIX ALL : Ścieżki danej płyty
odtwarzane są w
przypadkowej
kolejności.
MIX OFF : Wyłączone
Repeat (herhaalde weergave)
REPEAT ONE: Eén enkel nummer/
bestand wordt
herhaaldelijk
afgespeeld.
REPEAT FOLDER:
Enkel bestanden in een
map worden herhaald
weergegeven. (MP3/
WMA/AAC)
REPEAT OFF : Annuleren
Повторное
воспроизведение
REPEAT ONE: Многократно
воспроизводится
только дорожка/файл.
REPEAT FOLDER:
Многократно
воспроизводятся
только файлы из
некоторой папки.
(MP3/WMA/AAC)
REPEAT OFF : Отмена
Odtwarzanie wielokrotne
REPEAT ONE: Wyłącznie utwór/plik
jest odtwarzany
wielokrotnie.
REPEAT FOLDER:
Plików z wybranego
foldera odtwarzane
wielokrotnie. (MP3/
WMA/AAC)
REPEAT OFF : Wyłączone
Uitwerpen
Выброс диска
Wys
01.00CDE195BT-QRG.book Page 16 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
17
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
USB-geheugen (optioneel) /
USB-накопитель (приобретается дополнительно) /
Pamięć USB (opcja)
CDE-W296BT CDE-195BT
Als een USB-geheugenapparaat is verbonden met deze eenheid, dan kunnen MP3/WMA/AAC-bestanden opgeslagen op het USB-geheugenapparaat ook worden
afgespeeld. / Если к данному устройству подключен накопитель USB, можно воспроизводить содержащиеся на нем файлы MP3/WMA/AAC. / Po podłączeniu
urządzenia pamięci masowej USB, można odtwarzać pliki MP3/WMA/AAC zapisane w pamięci urządzenia USB.
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
Pauze en weergave Пауза и воспроизведение Pauza i odtwarzanie
of / или / lub
of / или / lub
01.00CDE195BT-QRG.book Page 17 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
18
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
CDE-W296BT CDE-195BT Nederlands Русский Polski
Het gewenste nummer
selecteren
Druk kort op of om naar het
begin van het huidige nummer of het
volgende nummer te gaan.
Houd of ingedrukt om snel
terug of vooruit te spoelen.
Выбор нужной композиции
Нажмите и удерживайте или
, чтобы перейти к началу
текущей композиции или к следующей
композиции.
Нажмите и удерживайте или
, чтобы перемотать назад или
вперед.
Wybór żądanego utworu
Nacisnąć, a następnie zwolnić lub
, aby przejść do początku bieżącego
lub kolejnego utworu.
Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
lub powoduje przewinięcie
utworu szybko wstecz lub szybko do
przodu.
M.I.X. (willekeurige weergave)
MIX FOLDER : Alle nummers in de
huidige map worden
afgespeeld in
willekeurige volgorde.
MIX ALL : Alle nummers op het
USB-geheugen worden
afgespeeld in
willekeurige volgorde.
MIX OFF : Annuleren
M.I.X. (воспроизведение в
случайном порядке)
MIX FOLDER : Все композиции в
текущей папке
воспроизводятся в
случайном порядке.
MIX ALL : Все композиции в
USB-накопителе
воспроизводятся в
случайном порядке.
MIX OFF : Отмена
M.I.X. (Odtwarzanie w
przypadkowej kolejności)
MIX FOLDER : Wszystkie utwory z
bieżącego folderu są
odtwarzane w kolejności
losowej.
MIX ALL : Wszystkie utwory
znajdujące się w
pamięci USB są
odtwarzane w kolejności
losowej.
MIX OFF : Wyłączone
Repeat (herhaalde weergave)
REPEAT ONE: Eén enkel bestand
wordt herhaaldelijk
afgespeeld.
REPEAT FOLDER:
Enkel bestanden uit een
bepaalde map worden
herhaaldelijk
afgespeeld.
REPEAT OFF : Annuleren
Повторное
воспроизведение
REPEAT ONE: Многократное
воспроизведение
только выбранного
файла.
REPEAT FOLDER:
Многократное
воспроизведение
только файлов из
выбранной папки.
REPEAT OFF : Отмена
Odtwarzanie wielokrotne
REPEAT ONE: Wyłącznie plik jest
odtwarzany
wielokrotnie.
REPEAT FOLDER:
Wyłącznie pliki w
folderze są odtwarzane
wielokrotnie.
REPEAT OFF : Wyłączone
01.00CDE195BT-QRG.book Page 18 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
19
01.04CDE195BT-QRG.fm
ALPINE CDE-195BT 68-24567Z95-A (NL/RU/PL)
Bluetooth
®
CDE-W296BT CDE-195BT
Nederlands Русский Polski
Over Bluetooth
Bluetooth is een draadloze technologie voor
communicatie tussen een mobiel apparaat of een
pc over korte afstand. Hierdoor kunt u handsfree
bellen of gegevens overbrengen tussen apparaten
die Bluetooth ondersteunen.
О технологии Bluetooth
Bluetooth – это технология беспроводной связи,
которая позволяет устанавливать связь между
мобильным устройством или персональным
компьютером на небольших расстояниях. С
помощью этой технологии можно осуществить
вызов по мобильному телефону с
использованием функции “Свободные руки” или
осуществить передачу данных между
устройствами с поддержкой Bluetooth.
Bluetooth - informacje
Bluetooth to technologia bezprzewodowa
umożliwiająca komunikację między urządzeniami
przenośnymi a komputerami osobistymi
znajdującymi się w niewielkiej odległości od siebie.
Dzięki niej można nawiązywać połączenia lub
przesyłać dane między zgodnymi urządzeniami w
trybie głośnomówiącym.
01.00CDE195BT-QRG.book Page 19 Thursday, September 11, 2014 3:11 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132

Alpine CDE-W296BT Instrukcja obsługi

Kategoria
Radioodbiorniki samochodowe
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla