OK OBH 26321 Instrukcja obsługi

Marka
OK
Kategoria
płyty
Model
OBH 26321
Rodzaj
Instrukcja obsługi
51
PL
GRATULUJEMY
Dziękujemy za zakup produktu ok.. Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować
do przyszłego wglądu.
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ OSTROŻNIE I ZACHOW
DO PRZYSZŁEGO WGLĄDU.
1.
Ryzyko poparzeń! Nie dotykać gorących powierzchni
produktu. W trakcie eksploatacji istnieje ryzyko
nagrzania się produktu. Uwaga! Gorące powierzchnie!
2. OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania urządzenie oraz
jego zewnętrzne elementy nagrzewają się do wysokiej
temperatury. Należy zachować ostrożność i nie dotykać
elementów grzejnych. Do urządzenia nie powinny mieć
dostępu dzieci poniżej 8 roku życia, chyba że znajdują się
pod stałym nadzorem.
3. Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat, o ile zapewniony zostanie nadzór lub
udzielone zostaną instrukcje dotyczące bezpiecznego
ywania urządzenia i pod warunkiem, że dzieci będą
świadome możliwych zagrożeń.
4. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być
wykonywane przez dzieci, chyba że dziecko ma co najmniej 8
lat i zapewniony zostanie odpowiedni nadzór.
5. Urządzenie i jego kabel należy umieszczać poza zasięgiem
dzieci w wieku poniżej 8 lat.
6. Nie wolno dopuszczać, aby dzieci bawiły się produktem.
7. Uszkodzony przewód zasilający może wymienić wyłącznie
autoryzowany agent serwisowy w celu uniknięcia zagrożeń.
8. OSTRZEŻENIE: Gotowanie potraw na płycie grzejnej
z użyciem oleju lub tłuszczu bez nadzoru może grozić
powstaniem pożaru. W ŻADNYM PRZYPADKU nie wolno
gasić ognia wodą; urządzenie należy wyłączyć, po czym
ogień nakryć, na przykład pokrywką lub kocem.
9. OSTRZEŻENIE: Zagrożenie pożarem: na powierzchniach
przeznaczonych do gotowania nie należy przechowywać
żadnych przedmiotów.
10. OSTRZEŻENIE: Jeżeli powierzchnia jest uszkodzona produkt
należy wyłączyć aby uniknąć porażenia prądem.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 51 26/11/14 9:54 AM
52
PL
11. Metalowe przedmioty takie jak noże, widelce, łyżki lub
pokrywki nie powinny być umieszczane na powierzchni
urządzenia z uwagi na możliwość przegrzania.
12. Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługiwania za pomocą
zewnętrznego czasomierza lub systemu zdalnego sterowania
13. Wyłącznik urządzenia należy podłączyć do instalacji
elektrycznej zgodnie z zasadami okablowania.
14. OSTRZEŻENIE: Należy korzystać wyłącznie z osłon płyt
grzejnych wyprodukowanych przez producenta kuchenki,
wskazanych przez producenta kuchenki w instrukcji
obsługi jako odpowiednich do tego celu, lub osłon, w które
kuchenka jest wyposażona. Korzystanie z niewłaściwej
osłony grozi wypadkiem.
15. Do czyszczenia nie używać odkurzaczy parowych!
16. Prosimy zwracać uwagę na rozdział Czyszczenie i
pielęgnacja.
17. Przed pierwszym użytkowaniem zapoznaj się uważnie z tą instrukcją obsługi, a sprzedając produkt przekaż
ją nowemu właścicielowi. Zwróć uwagę na ostrzeżenia znajdujące się na produkcie i w tej instrukcji.
Zawiera ona ważne informacje dotyczące Twojego bezpieczeństwa, użytkowania i utrzymania sprzętu.
18. Korzystaj z urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem i tylko z polecanymi akcesoriami i
częściami. Niewłaściwe lub złe użytkowanie może doprowadzić do zagrożenia.
19. Nigdy nie pozostawiać włączonego produktu bez nadzoru.
20. Nie kłaść na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów.
21. W trakcie czyszczenia czy użytkowania nigdy nie zanurzać podzespołów elektrycznych produktu w
wodzie. Nigdy nie wkładać produktu pod strumień bieżącej wody.
22. Pod żadnym pozorem nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie (np.: uszkodzonego kabla
zasilania, gdy produkt zostanie upuszczony, itp.). W celu dokonania napraw skonsultuj się z
autoryzowanym serwisem.
23. Napięcie sieci zasilania musi być zgodne z informacją o napięciu nominalnym, znajdującą się na
tabliczce znamionowej produkt.
24. Tylko wyciągnięcie wtyczki z kontaktu odłącza urządzenie całkowicie od sieci elektrycznej. Proszę
się upewnić, że wtyczka znajduje się w dobrym stanie.
25. Unikać uszkodzeń kabla zasilania, które mogą być spowodowane skręceniem się kabla czy jego
kontaktu z ostrymi krawędziami.
26. Produkt ten wraz z jego kablem zasilania i wtyczką trzymać z dala od wszystkich źródeł ciepła,
takich jak np.: kuchenki mikrofalowe, płyty grzejne i inne urządzenia/obiekty wytwarzające ciepło.
27. Odłączać z gniazdka zasilania tylko poprzez chwyt dłonią za wtyczkę. Nie ciągnąć za kabel.
28. Wyjmować wtyczkę z gniazdka, gdy produkt nie jest używany, w przypadku uszkodzenia, przed
podłączeniem lub odłączeniem akcesoriów oraz przed każdym czyszczeniem.
29. Produkt użytkować tylko w suchych pomieszczeniach, nigdy na otwartym powietrzu.
30. Nigdy
- nie używaj i nie umieszczaj urządzenia w pobliżu ognia (kominek, grill, świece), wody (ochlapanie,
wazony, oczka wodne, wanny);
- nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu i dużej
wilgotności.
31. Produkt ten nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Jest przeznaczony jedynie do użytkowania
w gospodarstwie domowym.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 52 26/11/14 9:54 AM
53
PL
ZASTOSOWANIE
Niniejsze urządzenie przeznaczone jest do podgrzewania i gotowania żywości z użyciem odpowiednich
naczyń kuchennych. Jakiekolwiek inne użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub obrażenia
ciała.
CZĘŚCI
A. Płyta grzejna 1800 W
B. Płyta grzejna 1200 W
C. Płyta grzejna 1800 W
D. Blokada
E. Ustawienie mocy +/–
F. Regulator czasowy +/–
G. Czasowy
H. WŁ./WYŁ. płyty grzejnej
I. Płyta grzejna 1200 W
J. Wkręty
K. Wsporniki
L. Kabel zasilający
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
• Produkt wraz z wyposażeniem należy ostrożnie wyjąć z oryginalnego opakowania. Zaleca się
zachowanie oryginalnego opakowania dla późniejszego przechowywania. W celu wyrzucenia
oryginalnego opakowania należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisamia dotyczącymi
utylizacji. W przypadku pytań dotyczących prawidłowej utylizacji należy zasięgnać porady w
miejscowej gminie.
• Zawartość opakowania należy sprawdzić pod względem kompletności i uszkodzeń. W przypadku
braku części w opakowaniu lub w razie stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z punktem
sprzedaży.
• Po wypakowaniu urządzenia zapoznaj się z rozdziałem Czyszczenie i pielęgnacja.
MONT
1
Dokonując montażu należy zwrócić uwagę na wszystkie wymiary. W blacie roboczym należy
przygotować wycięcie o wymiarach A x B mm.
L (mm) W (mm) H (mm) D (mm) A (mm) B (mm) X - (mm)
590 520 55 51 564 494 50 (dla tyłu oraz tylko jednej
strony (lewej lub prawej)
OSTRZEŻENIE! Należy zachować bezpieczną odległość po obu stronach i z tyłu urządzenia.
Montując urządzenie należy zachować odległość co najmniej 55 cm od sąsiedniej, wyższej szafki (z
prawej lub z lewej strony), oraz co najmniej 60 cm od ściany z tyłu urządzenia. Po drugiej stronie nie
może znajdować się wyższa szafka (z prawej lub z lewej strony).
2
Wewnątrz szafki kuchennej należy przewidzieć odpowiednie odległości do zapewnienia cyrkulacji
powietrza.
A (mm) B (mm) C (mm) D E
min. 760 min. 50 min. 20 Wlot powietrza Wylot powietrza min. 5 mm
OSTRZEŻENIE! W przypadku montażu okapu kuchennego nad płytą grzejną należy zachować
bezpieczną odległość określoną przez jego producenta.
W przypadku braku zaleceń producenta lub w przypadku obecności materiałów łatwopalnych nad
płytą grzejną należy zachować odległość co najmniej 760 mm.
3
Jeśli to możliwe, przed zamontowaniem płyty grzejnej w blacie roboczym należy ją podłączyć do
źródła zasilania.
OSTRZEżENIE! Przed podłączeniem urządzenia należy odłączyć wszystkie bieguny odpowiedniego
obwodu zasilania. Prosimy użyć odpowiednich przyrządów pomiarowych w celu stwierdzenia, że
obwód jest odłączony od źródła zasilania.
Obwód ten należy zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
Połączeń elektrycznych powinien dokonać przeszkolony elektryk.
• Prosimy skorzystać ze schematu i odpowiednio podłączyć linie L1, L2, N1, N2 i uziemienia do
przyłącza. Wszystkie przewody muszą być mocno zamocowane.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 53 26/11/14 9:54 AM
54
PL
4
Umieścić płytę grzejną centralnie w wycięciu w blacie roboczym. Taśma uszczelniająca jest już
przymocowana do dolnej strony kuchenki. Krawędź blatu rocznego musi być gładka i plaska, by
płyta grzejna mocna osiadła oraz by taśma uszczelniająca zapewniła odpowiednie uszczelnienie
pomiędzy kuchenką a blatem roboczym.
Uwaga:
Jeśli blat roboczy nie jest gładki, np. jest wyłożony płytkami, szczeliny między blatem a uszczelką
należy wypełnić.
OSTRZEŻENIE! Należy dopilnować, by przewód zasilający nie był zapętlony lub ściśnięty, oraz by
nie dotykał ostrych krawędzi. Przewód należy tak poprowadzić, by nie dotykał gorących elementów
płyty grzejnej lub piekarnika.
5
Od dołu zamontować cztery wsporniki ze śrubami (w zestawie znajdują się 4 x wsporniki i 4 śruby).
Wsporniki należy przekręcić w odpowiednie położenie zależnie od grubości płyty blatu.
SUGESTIE DOTYCZĄCE DOBORU NACZYŃ KUCHENNYCH
6
• Należy używać wyłącznie naczyń kuchennych z płaskim spodem, dzięki czemu nie dopuści się do
uszkodzenia płyty grzejnej.
• Należy używać wyłącznie naczyń kuchennych o tej samej lub podobnej średnicy co płyta
grzejna, co zapobiegnie stratom ciepła.
• Przed przesunięciem naczynia na płycie grzejnej należy zawsze je unieść, co zapobiegnie
porysowaniu powierzchni płyty grzejnej.
DZIAŁANIE
Użytkowanie konwencjonalne
7
7 Włączyć kuchenkę naciskając przycisk ON/OFF
. Na wyświetlaczu poziomu mocy pojawią się
dwie kreski --.
8
Na wybranej płycie grzejnej postawić naczynie.
Uwaga: Zewnętrzna strona naczynia musi być czysta i sucha. Nie należy włączać kuchenki, jeśli
wcześniej na płycie grzejnej nie postawiono naczynia.
Naciskając przycisk + lub przy wybranej płyty grzejnej ustawić moc. Symbole
/ / / nad
wyświetlaczem poziomu mocy umożliwiają identykację poszczególnych płyt grzejnych.
Uwaga:
• Moc domyślnie ustawiona jest na poziomie 5.
• Jeśli w ciągu jednej minuty od chwili włączenia kuchenki nie ustawi się mocy grzania, urządzenie
samoczynnie się wyłączy.
• Podczas gotowania, korzystając z przycisków +/– można w każdej chwili zmienić ustawienia
mocy grzania.
9
Po skończeniu gotowania należy wyłączyć daną płytę grzejną naciskając przycisk do chwili, aż na
wyświetlaczu pojawi się symbol „--", albo jednocześnie naciskając przyciski + i .
10
Chcąc całkowicie wyłączyć kuchenkę należy to zrobić naciskając wyłącznik
.
Uwaga: Kuchenka wyposażona jest w automatyczną funkcję wyłączenia. Oznacza to, że jeśli w ciągu
kilku godzin nie będą miały miejsca żadne zmiany ustawień, wszystkie włączone płyty grzejne
zostaną wyłączone. Czas, po którym nastąpi wyłączenie, przedstawiono w następującej tabeli.
Poziom mocy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Czas, po którym nastąpi
wyłączenie (godz.)
8 8 8 4 4 4 2 2 2
Uwaga: Kuchenka wyposażona jest w czujnik temperatury oraz układ ochrony przed przegrzaniem,
które powodują wyłączenie płyt grzejnych w przypadku ich przegrzania.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 54 26/11/14 9:54 AM
55
PL
REGULATOR CZASOWY
Regulatora czasowego można użyć jako minutnika kuchennego z funkcją alarmu lub jako regulatora
umożliwiającego automatyczne wyłączenie urządzenia. Można ustawić maksymalnie 99 minut.
Jednorazowe dotknięcie przycisku +/– powoduje zmianę wartości o 1 minutę. Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku +/– przez dłuższą chwilę powoduje zmianę wartości o 10 minut.
11
Korzystanie z regulatora jako minutnika kuchennego
Uwaga: Z funkcji minutnika kuchennego można korzystać, gdy płyty grzejne są wyłączone, tj. bez
gotowania.
1. Włączyć kuchenkę ceramiczną naciskając przycisk
.
2. Korzystając z przycisków +/– ustawić żądany czas. Po ustawieniu danej wartości cyfry będą
migać na wyświetlaczu przez 5 sekund, po czym rozpocznie się odliczanie czasu.
• Chcą wyzerować minutnik do należy jednocześnie nacisnąć przyciski + i .
• Po odliczeniu ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski „--" oraz słyszalny
będzie sygnał dźwiękowy trwający 30 sekund. Naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje
wyłączenie sygnału dźwiękowego.
12
Funkcja regulatora czasowego umożliwiająca wyłączenie płyt grzejnych
Uwaga: W tym trybie roboczym płyt grzejna samoczynnie się wyłączy po upływie ustawionego
czasu. Korzystając z kilku płyt grzejnych jednocześnie funkcja regulatora czasowego działa w
odniesieniu do ostatniej wybranej płyty.
1. Włączyć kuchenkę ceramiczną naciskając przycisk
.
2. Ustawić poziom mocy dla odpowiedniej płyty grzejnej.
3. Następnie, w ciągu kliku sekund, gdy cyfry wskazujące poziom mocy błyskają na wyświetlaczu,
należy ustawić żądany czas.
• Po ustawieniu danej wartości cyfry będą migać na wyświetlaczu przez 5 sekund, po czym
rozpocznie się odliczanie czasu.
Uwaga: Płyta grzejna sterowana regulatorem czasowym wskazywana jest czerwoną kropką u
dołu odpowiedniego wyświetlacza mocy.
• Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się symbol , a odpowiednia płyta
grzejna zostanie wyłączona
• Uwaga: Po uruchomieniu regulatora czasowego, ustawionego czasu nie można zmienić bez
wyzerowania. Regulator można wyzerować do naciskając obydwa przyciski regulatora + i .
Regulator można następnie ustawić ponownie.
13
Blokada przycisków
Kuchenkę można zablokować i w ten sposób zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem
(np. zabezpieczenie przed włączeniem przez dzieci). Po uruchomieniu blokady wszystkie przyciski
sterowania są zablokowane z wyjątkiem
.
• Nacisnąć przycisk blokady
. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat Lo , a wszystkie regulatory
zostaną zablokowane.
• Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku
przez kilka sekund spowoduje odblokowanie regulatorów.
14
Czujnik ciepła resztkowego
Wszystkie płyty grzejne wyposażone są w czujnik ciepła resztkowego. W przypadku, gdy płyta grzejna
jest wyłączona, lecz jeszcze gorąca, na każdym wyświetlaczu poziomu mocy widoczna jest litera
H.
Symbol ten gaśnie w chwili, gdy płyta grzejna schłodzi się do bezpiecznej temperatury.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 55 26/11/14 9:54 AM
56
PL
CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA
Ostrzeżenie! Do czyszczenia nie należy nigdy używać rozpuszczalników, silnych środków czyszczących, twardych
szczotek, metalowych ani ostrych przedmiotów. Rozpuszczalniki są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i mogą
uszkodzić plastikowe części; silne środki i przybory do czyszczenia mogą natomiast porysować powierzchnię.
Ostrzeżenie! Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odczekaj aż płyta kuchenna całkowicie ostygnie
15
Oczyść wszystkie zewnętrzne powierzchnie urządzenia wilgotną ściereczką i osusz je całkowicie.
Należy uważać, aby woda nie dostała się do wnętrza urządzenia (np. przez przełącznik).
Uwaga:
Można również zastosować specjalny środek czyszczący do ceramicznych płyt grzejnych. Prosimy
postępować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Płytę grzejną wyczyścić i dokładnie wysuszyć.
Dokonując konserwacji urządzenia, odpowiednie podzespoły należy demontować zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji obsługi. Prosimy zachować ostrożność i chronić poszczególne elementy, co ułatwi
ich ponowny montaż i zapobiegnie uszkodzeniom.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
• Celem zmniejszenia negatywnego wpływu procesu gotowania na środowisko (np. nadmierne zużycie
energii) należy dopilnować, by urządzenie było zamontowane zgodnie z zaleceniami wskazanymi w
instrukcji obsługi, oraz zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu.
• W przypadku urządzeń oferujących tryb obsługi ręcznej sugerujemy, by je wyłączyć w ciągu 10 minut
od chwili zakończenia gotowania.
SPECYFIKACJA
Model OBH 26321
Rodzaj płyty grzejnej Płyta grzewcza przeznaczona do zabudowy
Ilość stref gotowania 4
Technologia grzewcza Promieniująca strefa gotowania
Średnica płyt grzewczych (Ø)
A = 20 cm B = 16,5 cm
C = 20 cm I = 16,5 cm
Zużycie energii płyt grzewczych (EC
electric cooking
)
A = 180,7 Wh/kg B = 192,9 Wh/kg
C = 180,7 Wh/kg I = 209,1 Wh/kg
Pobór energii (EC
electric hob
) 190,9 Wh/kg
Napięcie znamionowe
220 - 240 V~, 50/60 Hz
400 V 3N~ 50/60 Hz 6000 W
Moc znamionowa maks. 5500 - 6600 W
Klasa zabezpieczenia I
Przewodu zasilającego H07RN-F 5G1.5mm
2
Wymiary 590 x 520 x 55 mm
• Jest to płyta grzewcza przeznaczona do zabudowy.
• Metoda testowania Erp odpowiada normie EN 60350-2:2013 & EN 50564:2011
• W celu uzyskania informacji technicznych proszę się zapoznać z poniższą stroną internetową lub
skontaktować z wytwórcą, w celu uzyskania dokumentacji technicznej:
www.ok-online.com
UTYLIZACJA
Logo z przekreślonym koszem na śmieci z kółkami oznacza, że przy utylizacji produktu należy
przestrzegać dyrektywy WEEE dotyczącej utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.
Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne i groźne substancje. Nie
wyrzucać urządzenia do ogólnego domowego kosza na śmieci. Należy je oddać w specjalnym
punkcie zbiórki elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu. W ten sposób
przyczynią się Państwo do redukcji zużycia zasobów oraz do ochrony środowiska. Aby uzyskać
więcej informacji na ten temat, proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub odpowiednim urzędem.
IM_OBH26321_141126_V08_HR.indb 56 26/11/14 9:54 AM
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni