Philips DS 1200 Instrukcja obsługi

Kategoria
Głośniki ze stacją dokującą
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Meddelelse
Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer
Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.
Dette produkt overholder EU’s krav om radiointerferens.
Genanvendelse
Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af
j kvalitet, som kan genbruges.
r et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det,
at produktet er underlagt det euroiske direktiv 2002/96/EC:
Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald.
rg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske
og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af milet og
menneskers helbred.
Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/
EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
rg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier.
Korrekt bortskaffelse af batterier er med til at forhindre negativ
påvirkning af miljøet og menneskers helbred.
Miljøoplysninger
Al udvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af
tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser,
beskyttende skumfolie).
Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et
specialrma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage,
opbrugte batterier og gammelt udstyr.
“Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
og “Made for iPad
®
betyder, at
elektronisk tilbehør er blevet designet til at blive brugt til henholdsvis iPod,
iPhone eller iPad og er blevet certiceret af udvikleren til at leve op til Apples
standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig for brugen af denne enhed eller
dens overholdelse af sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk
venligst, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den
trådløse ydelse. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er
registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
og iPod shufe
®
er
varerker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
iPad er et varerke tilrende Apple Inc.
Bemærk
Identikationspladen ndes i bunden af apparatet.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen
fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe
netstikket sidder i stikkontakten.
EL
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε
στη Philips!
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη
διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Προειδοποίηση
Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής
χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης
παραμένει λειτουργική.
Προειδοποίηση
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή
θερμότητα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την
πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον
κατασκευαστή.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα
που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
Σημείωση
Οποιεσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη
συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics
ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της
συσκευής.
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών
σημάτων.
Ανακύκλωση
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής
ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε
προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία
2002/96/ΕΚ:
Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα
του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς
κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας
προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή
Οδηγία 2006/66/ΕΚ και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα
συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με
την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη
μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών
επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία.
Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος
Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει
γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι
(κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και
πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).
Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη
εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη
υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.
Οι σημάνσεις “Made for iPod
®
, “Made for iPhone
®
, και “Made for iPad
®
σημαίνουν ότι ένα ηλεκτρονικό αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί ειδικά για
σύνδεση σε iPod, iPhone ή iPad αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή, ώστε να πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple
δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με πρότυπα ασφαλείας και ρυθμιστικά πρότυπα. Η χρήση αυτού του
αξεσουάρ με iPod, iPhone ή iPad ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη
απόδοση. Τα iPod και iPhone αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc.,
κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό
σήμα της Apple Inc.
Τα iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
και iPod shufe
®
αποτελούν εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Α. και
σε άλλες χώρες. Το iPad αποτελεί εμπορικό σήμα της Apple Inc.
Σημείωση
Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
RU
Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!
Для получения максимальной поддержки,
предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в
www.philips.com/welcome
Предупреждение
Если шнур питания или ШТЕПСЕЛЬ ПРИБОРА используются для отключения
устройства, доступ к разъединителю должен оставаться свободным.
Предупреждение
Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается устанавливать устройство на другие электрические устройства.
Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей,
открытых источников огня и высоких температур.
Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или
адаптеру для отключения устройства от электросети.
Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные
производителем.
Запрещается подвергать систему воздействию воды.
Запрещается помещать на систему потенциально опасные предметы
(например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
Уведомление
Внесение любых изменений, неодобренных Philips Consumer Lifestyle,
может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.
Данное изделие соответствует требованиям Европейского
Союза по радиопомехам.
Утилизация
Изделие разработано и изготовлено с применением
высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат
переработке и повторному использованию.
Если изделие маркировано значком с изображением перечеркнутого
мусорного бака, это означает, что изделие подпадает под действие
директивы Европейского Парламента и Совета 2002/96/EC:
Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для
утилизации электрических и электронных изделий необходимы
сведения о местной системе отдельной утилизации отходов.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет
предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
В изделии содержатся батареи, которые попадают под действие
директивы 2006/66/EC, поэтому не выбрасывайте отслужившие батареи
вместе с бытовым мусором.
Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе
отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация батарей
поможет предотвратить возможные негативные последствия для
окружающей среды и здоровья человека.
Информация о влиянии на окружающую среду
Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так,
чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон
(коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный
пенопластовый лист).
Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны
и вторично использованы специализированными предприятиями.
Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов,
выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.
Отметки “Сделано для iPod
®
”, “Сделано для iPhone
®
и “Сделано для iPad
®
означают, что данное электронное устройство специально разработано для
подключения к iPod, iPhone или iPad соответственно и имеет сертификацию
разработчика по соответствию технических характеристик стандартам
корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за работу
данного устройства и его соответствие стандартам и требованиям
техники безопасности. Примите во внимание, что использование данного
аксессуара совместно с iPod, iPhone или iPad может повлиять на качество
работы беспроводной системы. iPod и iPhone являются товарными знаками
корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. iPad
является товарным знаком корпорации Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod clasic
®
, iPod nano
®
şi iPod shufe
®
sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. iPad este o
marcă comercială a Apple Inc.
Примечание
Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.
PL
Gratulujemy zakupu i witamy d klientów firmy Philips!
Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips
pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.
com/welcome.
Ostrzeżenie
Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub
łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dospne.
Ostrzeżenie
Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
Nie smaruj żadnej cści urządzenia.
Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł
otwartego ognia lub ciepła.
Upewnij s, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub
zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źdła zasilania.
Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez
producenta.
Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapcą lub pryskacą wodą.
Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów
(np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).
Uwaga
Wszelkie zmiany lub modykacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie
zatwierdzone przez rmę Philips Consumer Lifestyle, mogą unieważnić
pozwolenie na jego obsługę.
Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej
dotyczącymi zakłóceń radiowych.
Recykling
To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz
komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego
wykorzystania.
Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika
na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy
europejskiej 2002/96/WE.
Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami
pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapozn się z lokalnymi
przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie
można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.
Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji
baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobieg
zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.
Ochrona środowiska
Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki
pakunkowe. yte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy:
tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen
(worki foliowe, folia ochronna).
Urządzenie zbudowano z materiałów, kre mogą zostać poddane utylizacji
oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsbiorstwa.
Prosimy zapoznać się z obowzucymi w Polsce przepisami dotyczącymi
utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zytych
urządzeń elektronicznych.
Wyrażenia „Made for iPod
®
”, „Made for iPhone
®
oraz „Made for iPad
®
oznaczają, że dany sprzęt elektroniczny jest dostosowany do wymogów
odpowiednio urządzenia iPod, iPhone lub iPad, oraz że ma on certykat od
producenta potwierdzający spełnianie standardów rmy Apple. Firma Apple
nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami
dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego
sprzętu z urządzeniem iPod, iPhone lub iPad może mieć wpływ na poprawne
działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi rmy Apple
Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem
towarowym rmy Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
i iPod shufe
®
są znakami
towarowymi rmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i
innych krajach. iPad jest znakiem towarowym rmy Apple Inc.
Uwaga
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.
Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.
CZ
Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!
Chcete-li plně těžit z podpory, kterou nabízí společnost
Philips, zaregistrujte výrobek na www.philips.com/welcome.
Varování
Sysm doho kina s DVD je navržen jako perfektní doplněk vaší domácnosti.
Varování
Neodstraňujte kryt zaříze.
Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
Nepokládejte toto zízení na jiné elektrické zařízení.
Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru,
abyste mohli zízení odpojit od napáje.
Používejte pouze doplňky nebo příslenství doporučené výrobcem.
ístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkací tekuti.
Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předty (např. předty
naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
Oznámení
Veškeré změny nebo úpravy tohoto zaříze, které nebyly výslovně schváleny
spolností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu
autorizace k používání tohoto zaříze.
Tento výrobek odpovídá padavm Evropské unie na
vysokofrekvenční odruše.
Recyklace
robek je navržen a vyroben z vysoce kvalitho materiálu a
součástí, které je možné recyklovat.
Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice,
znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:
Nevyhazujte toto zařízení do běžho domácího odpadu. Informujte
se o místních předpisech týkajících se odděleného sru elektrických
a elektronických výrob. Správnou likvidací starého výrobku
požete předejít mným negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví li.
robek obsahuje baterie podhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze
odkládat do běžného komunálho odpadu.
Informujte se o místních pravidlech sběru bater. Správná likvidace
baterií pohá předcházet případným nepříznivým účinm na život
prostředí a lidské zdraví.
Informace o ochraně životního prostře
Veškerý zbytečný obalový materl byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo
možné obalový materl snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice),
polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného
plastu).
Systém se skládá z mater, které je mné v případě demontáže odbornou
rmou recyklovat a otovně použít. Při likvidaci obalových materlů,
vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.
„Vyrobeno pro iPod
®
,“ „Vyrobeno pro iPhone
®
,“ a „Vyrobeno pro iPad
®
“ znamená,
že toto elektronicíslušenství bylo naveno pro připojení zvláště k zaříze
iPod, iPhone nebo iPad a je certikováno vývojářem, že splňuje provozní standardy
společnosti Apple. Spolnost Apple není zodpověd za provoz tohoto zařízení ani
za to, zda toto zařízení splňuje bezpečnostní a regulační standardy. Upozorňujeme,
žei použití tohoto příslušenstse zařízeními iPod, iPhone, nebo iPadže dojít
k ovlivněbezdrátového výkonu. iPod a iPhone jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. iPad je ochranná známka
společnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shufe
®
jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a daích
zemích. iPad je ochranná známka společnosti Apple Inc.
Poznámka
Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.
SK
Gratulujeme Vám k nákupu a vitajte v spoločnosti Philips!
Ak chcete využiť všetky výhody zákazníckej podpory
spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj produkt na
www.philips.com/welcome.
Varovanie
Tam, kde ako odjacie zariadenie slúži SIEŤOVÁ zástrčka alebo prejacie
zariadenie, musí zostať toto odjacie zariadenie ľahko prístupné pre okai
použitie.
Varovanie
Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto zariadenia.
Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
Toto zariadenie chráňte pred priamym slnm svetlom, otvorem oom
alebo zdrojom tepla.
Aby ste mohli toto zariadenie kedykoľvek odpojiť zo siete, uistite sa, že
k sieťovému káblu, zástrčke alebo adapru máte voľný prístup.
Používajte len nástavce/príslenstvo špecikované výrobcom.
Prístroje nesmú byť vystavené kvapkaniu alebo striekaniu kvapalín.
Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety
naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
Upozornenie
Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú
vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zriť
oprávnenie poívateľa poívať toto zariadenie.
Tento výrobok sňa piadavky Európskeho spoločenstva týkajúce
sa rádiového rušenia.
Recyklácia
Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály
a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova vyiť.
Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade
so smernicou EÚ č. 2002/96/EC.
Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa
o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaho zberu
elektrických a elektronických produktov. Správnou likvidáciou
použitých produktov pohate znižovať negatívne následky na
životné prostredie a ľudské zdravie.
Produkt obsahuje barie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC
nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Informujte sa o miestnych predpisoch týkacich sa separovaného
zberu bar. Správnou likvidáciou batérií pohate znižovať
negavne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.
Inforcie týkajúce sa životného prostredia
Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynecha. Snažili sme sa o
dosiahnutie jednoducho rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón
(škata), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetyn (vrecká, ochran
penová pokrývka).
Váš sysm pozostáva z materlov, ktoré je možné v prípade roztriedenia
špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte
miestne nariadenia týkace sa likvidácie obalových materiálov, vybitých
batérií a starého vybavenia.
Nápisy „Made for iPod
®
“ (Vyrobené pre iPod), „Made for iPhone
®
“ (Vyrobené
pre iPhone) a „Made for iPad
®
“ (Vyrobené pre iPad) znamenajú, že elektronické
zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod, iPhone
alebo iPad a má certikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani
jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že
používanie tohto príslušenstva so zariadením iPod, iPhone alebo iPad môže
ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné
známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných krajinách. iPad je
ochranná známka spoločnosti Apple Inc.
iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
a iPod shufe
®
ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a iných
krajinách. iPad je ochranná zmka spoločnosti Apple Inc.
Poznámka
Typový štok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.
SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chránte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou!
HU
Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a
Philips világában!
A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt
regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.
Figyelem
Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülékcsatlakozó használatos
megszakítóeszköznt, akkor mindig műdőképesnek kell lennie.
Figyelem
A készülék borítát megbontani tilos.
Tilos a készülék bármely alkatrészének a kenése.
Tilos a készüléket más elektromos berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a készüket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy csatlakozó könnyen hozzáférhe
legyen, hogy a készüket le tudja választani a hálózati áramról.
Kizálag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
A késket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyaknak.
Ne helyezzen a késkre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött
tárgyat, égő gyertyát).
Megjegyzés
A késk - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye
lkül történő - bármilyen megltoztatása vagy módotása semmissé teheti
a vásárló termékhasználati jogát.
Ez a termék megfelel az Eupai Közösség rádinterferencra
vonatkozó követelnyeinek.
Újrafelhasználás
Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasznásával
késlt, amelyek újrahasznosíthak és újra felhaszlhak.
A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a
termék megfelel a 2002/96/EK eupai irányelvnek.
Ne kezelje a késket háztartási hulladéknt. Tákozódjon az
elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó
helyi törnyekl. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével
set megelőzni a környezet és az emberi egészség kárososát.
A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv
követelnyeinek, ezért ne kezelje ezeket háztarsi hullaknt.
Tákozódjon az akkumulátorok hulladékkezere vonatkozó helyi
törvényekről. Az akkumulátorok megfelelő hullakkezelésével
megelőzhető a környezetre és az egészgre kifejtett káros hatás.
Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk
úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő
három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő
habfólia).
A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat
képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a
csomagolóanyagok, kimerült akkumutorok és régi készülékek leselejtezésére
vonatkozó helyi előírásokat.
A „Made for iPod
®
”, a „Made for iPhone
®
és a „Made for iPad
®
címkék azt
jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad
készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek
arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem
vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó
előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye gyelembe, hogy a tartozék iPod,
iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték
nélküli teljesítményt. Az iPod és iPhone az Apple Inc. bejegyzett védjegye az
Egyesült Államokban és más országokban. Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Az iPhone, iPod, iPod touch
®
, iPod classic
®
, iPod nano
®
és iPod shufe
®
az
Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyelt Államokban és más országokban.
Az iPad az Apple Inc. védjegye.
Megjegyzés
A típustábla a készülék aln találha.
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DS_Safety sheet _EU_V1.1
Note
Дату производства можно увидеть в серийном номере, указанном на
упаковке. Пример
Serial No.: LM1A1016000001
1016
}
10 = 2010
16 = 16
Изготовлено под контролем “Philips Consumer Lifestyle B.V.”,
Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер: ООО “Филипс”, Российская Федерация, 119048 г.
Москва, ул. Усачева, д. 35А.
Дополнение к инструкции пользователя
Уважаемый Потребитель!
Благодарим Вас за покупку изделия Филипс
При покупке изделия убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны
записи
в
гарантийном
талоне
Не
допускается
внесения
в
талон
каких
либо
изменений
исправлений
В
случае
неправильного
или
неполного
заполнения
гарантийного
талона
а
если
чек
не
был
записи
в
гарантийном
талоне
.
Не
допускается
внесения
в
талон
каких
-
либо
изменений
,
исправлений
.
В
случае
неправильного
или
неполного
заполнения
гарантийного
талона
,
а
если
чек
не
был
прикреплен к гарантийному талону при покупке Вами изделия – немедленно обратитесь к продавцу.
Изделие представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении и использовании его в соответствии с правилами эксплуатации оно будет надежно служить Вам
долгие годы. В ходе эксплуатации изделия не допускайте механических повреждений изделия, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и пр., в течение всего срока службы
следите за сохранностью полной идентификационной информации с наименованием модели и серийного номера на изделии. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение всего срока
службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию пользователя и иные документы). Если в процессе
эксплуатации Вы обнаружите, что параметры работы изделия отличаются от изложенных в инструкции пользователя, обратитесь пожалуйста за консультацией в Информационный Центр.
Производитель: изготовлено под контролем “Philips Consume
r
Lifestyle B.V.”, Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды. Импортер: ООО "Филипс", РФ, 119048 г. Москва, ул. Усачева, д. 35А
случае импортируемой продукции).
Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, рекомендуем обратиться в организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. Лицо (компания),
осуществившее Вам установку, несет ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка и подключение изделия существенны для его дальнейшего
правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
Сроки и условия гарантии:
Сроки
и
условия
гарантии:
Наименование корСяиледзИ гарантии Срок службы
Телевизоры, домашние медиацентры 51
Стационарные аудио и видеосистемы, переносные и автомагнитолы, автомобильные медиацентры и усилители 31
Портативные устройства, носимые проигрыватели, диктофоны, фоторамки, компьютерная периферия, автомобильная акустика,
индивидуальные приемопередающие устройства, обучаемые пульты ДУ
11
Настоящие условия гарантии распространяются только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приобретенные и используемые исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:
1. На
шения Пот
ебителем п
авил экспл
атации
х
анения или т
анспо
ти
овки това
а
индивидуальные
приемопередающие
устройства,
обучаемые
пульты
ДУ
Товары по уходу за детьми 22
ру р р у , р р р р р
;
2. Действий третьих лиц:
• ремонта неуполномоченными лицами;
• внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
• отклонения от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
• неправильной установки и подключения изделия;
• подключения изделия к другому изделию/товару в необесточенном состоянии
(любые соединения должны осуществляться только после отключения всех соединяемых изделий/товаров от питающей
сети)
(любые
соединения
должны
осуществляться
только
после
отключения
всех
соединяемых
изделий/товаров
от
питающей
сети)
.
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
Гарантия не распространяется также на расходные материалы и аксессуары, включая, но не ограничиваясь: элементы питания (батарейки), наушники, чехлы, соединительные кабели и пр.
Любую информацию об изделии, расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании
В И ф Ц
Дату изготовления изделия Вы можете определить по серийному номеру (ххххГГННхххххх), где ГГ – год, НН номер недели, а x – любой символ. Пример расшифровки серийного
номера: AJ021025
123456 – дата изготовления 25 неделя 2010 года. В случае затруднений при определении даты изготовления обратитесь пожалуйста в Информационный Центр.
В
ы можете получить в
И
н
ф
ормационном
Ц
ентре:
Телефон: (495) 961-1111 или 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России)
Время работы: с 9-00 до 21-00 (ежедневно, время московское)
Интернет: www.philips.ru
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Место для прикрепления
кассового и товарного чеков
Модель:
Се
р
ийный номе
р
:
Заполнение обязательно
Заполнение обязательно
р р
Дата продажи:
ПРО
Д
АВЕ
Ц
:
Заполнение обязательно
Д Ц
Название торговой организации:
Телефон торговой организации:
Заполнение обязательно
Заполнение обязательно
Изделие получил в исправном состоянии.
Адрес и E-mail:
Заполнение желательно
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне
обязуюсь выполнять и гарантирую выполнение всеми пользователями изделия.
ПЕЧАТЬ
ПРОДАВЦА
Внимание! Т
р
еб
у
йте полного заполнения га
р
антийного талона п
р
о
д
ав
ц
ом!
(подпись покупателя)
(ФИО покупателя)
р у р р д ц
Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи
покупателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.
DS1200_safety_EU.indd 2 1/4/2011 5:41:19 PM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips DS 1200 Instrukcja obsługi

Kategoria
Głośniki ze stacją dokującą
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla