Facom V.580F Instrukcja obsługi

Marka
Facom
Kategoria
Elektronarzędzia
Model
V.580F
Rodzaj
Instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIA
ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.
PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA.
OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA NARZĘDZIA
Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ INSTRUKCJI.
PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.
PL
UTRZYMANIE NARZĘDZIA
• Zawsze obsługiwać, przeglądać i utrzymywać
narzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami
nałożonymi na operatorów narzędzi pneumatycznych.
• Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i
żywotności podzespołów, ciśnienie w sieci
sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 6,2 bar
(620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie powinna
przekraczać 10 mm.
• Zawsze odciąć dopływ powietrza i odłączyć
przewód zasilający przed montażem/demontażem
akcesoriów oraz przed przystąpieniem do czynności
serwisowych.
• Nie używać zniszczonych, uszkodzonych lub
będących w złym stanie technicznym – złączek
i przewodów.
• Upewnić się czy przewody i złączki mają
odpowiedni rozmiar i czy są prawidłowo podłączone.
• Zawsze używać czystego, pozbawionego wilgoci
powietrza o ciśnieniu 6,2 bar (620 kPa).
• Pył, agresywne opary i nadmierna wilgoć mogą
doprowadzić do zniszczenia silnika lub całego narzędzia
pneumatycznego.
• Nie smarować środkami zawierającymi substancje
palne lub lotne, jak nafta, ropa i benzyna.
• Nie usuwać oznaczeń z narzędzia.
• Aby otrzymać maksymalną wydajność narzędzia,
należy zachować minimalną średnicę przewodu
zasilającego na poziomie 8mm i odpowienie do tej
średnicy szybkozłącza.
UWAGA
Stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych może spowodować niebezpieczeństwo
urazu, obniżenie wydajności, wzrost kosztów eksploatacji i utratę gwarancji.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany personel.
Informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy FACOM.
UŻYTKOWANIE NARZĘDZIA
• Podczas pracy i obsługi narzędzia zawsze
używać okularów ochronnych.
Podczas pracy zawsze używać środków ochrony słuchu.
• Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od
końcówki obrotowej narzędzia.
Należy być świadomym i przygotowanym na nagłe
szarpnięcie podczas rozruchu narzędzi zenergizowanych.
Podczas pracy przyjąć pozycję pewną i stabilną. Reakcja
skręcenia grzechotki może wystąpić również przy ciśnieniu
powietrza powyżej i/lub poniżej wartości zalecanych.
Narzędzia pneumatyczne mogą wywoływać
drgania podczas pracy. Drgania, powtarzające się szarpnięcia
przy uruchamianiu narzędzia oraz nieodpowiednia pozycja
przy pracy mogą mieć szkodliwy wpływ na dłonie i ramiona.
W przypadku wystąpienia mrowienia i bólu, należy przerwać
pracę narzędziem. Zasięgnąć porady medycznej przed ponow-
nym przystąpieniem do pracy.
Używać akcesoriów rekomendowanych przez FACOM.
• Przed przystąpieniem do pracy sprawdzić czy
prędkość i wibracje nie są nadmierne.
• To narzędzie nie jest przeznaczone do użytkowania w
pobliżu materiałów mogących eksplodować.
• To narzędzie nie jest izolowane i nie jest
przeznaczone do prac pod napięciem.
UWAGA!
ETYKIETY OSTRZEGAWCZE
OSTRZEŻENIE
Błędne odczytanie następujących ostrzeżeń może doprowadzić do obrażeń.
UWAGA!
Zawsze używać okularówochronnych
podczas pracy i przy obsłudze tego
urządzenia.
UWAGA!
Zawsze stosować środki ochrony
słuchu podczas pracy narzędzia.
UWAGA!
Narzędzia pneumatyczne mogą wywoływać
drgania podczas pracy. Drgania, powtarzające się
szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu narzędzi
i nieodpowiednia pozycja przy pracy mogą mieć
szkodliwy wpływ na dłonie i ramiona. Przerwać
pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie
mrowienia lub bólu. Zasięgnąć porady medycznej
przed ponownym przystąpieniem do pracy.
UWAGA!
Nie przenosić narzędzia trzymając za
przewód zasilający.
UWAGA!
Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie
przeceniać swoich możliwości.
UWAGA!
Zawsze odciąć dopływ powietrza o
odłączyć przewód zasilający przed
montażem/demontażem akcesoriów z
narzędzia oraz przed przystąpieniem do
czynności serwisowych.
UWAGA!
Używać przy ciśnieniu powietrza max. 6,2
bar (620 kPa).
UWAGA!
Nie używać zniszczonych, uszkodzonych
przewodów i złączek w złym stanie.
SMAROWANIE
FACOM NS.557-04
Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zale-
camy stosowanie następującego zestawu filtrnaolejacz-
reduktor: FACOM N.553D.
Po każdych 8 godzinach pracy, nawet w przypadku
stosowania naolejacza, wprowadzić ok. 1-1/2 cm3
oleju do przyłącza przewodu. Po każdych 48 godzi-
nach funkcjonowania narzędzia zdjąć korek
pojemnika z olejem i napełnić mechanizm olejem – za-
lecany olej o ref. FACOM NS.557-04.
UTRZYMANIE NARZĘDZIA
NU-V.580F_0207.indd 24-25NU-V.580F_0207.indd 24-25 24/05/2007 15:45:5824/05/2007 15:45:58
/