WMF Schnellkochtopf PerfectPlus Safety instructions & instructions for use

Marka
WMF
Model
Schnellkochtopf PerfectPlus
Typ
Safety instructions & instructions for use
135
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Instrukcja obsługi
PL
Spis treści
1. Wskazówki bezpieczeństwa
2. Obsługa szybkowaru
3. Wskazówki dotyczące obsługi
4. Gotowanie w szybkowarze
5. Cztery metody usuwania ciśnienia
6. Konserwacja szybkowaru
Czyszczenie, przechowywanie, konserwacja
7. Wielostronne zastosowanie
8. Warunki gwarancji
9. Wyłączenia od odpowiedzialności
10. Usuwanie uszkodzeń
11. Tabela czasów gotowania
Części zamienne i wyposażenie dodatkowe
patrz okładka
1. Wskazówki
bezpieczeństwa
1. Przed rozpoczęciem używania szybkowara WMF
prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi
i wszystkie zalecenia. Niewłaściwe użytkowanie
może spowodować szkody.
2. Osoby, które nie zapoznały się z instrukcją
obsługi, nie mogą używać szybkowara.
3. Podczas używania szybkowaru nie pozwolić
dzieciom, aby zbliżały się do niego.
4. Szybkowaru nie wolno używać w piekarniku.
Wysoka temperatura spowoduje uszkodzenie
uchwytów, zaworów oraz mechanizmów
zabezpieczających. Szybkowar może
być używany wyłącznie zgodnie z jego
przeznaczeniem, tj. do gotowania produktów
spożywczych.
5. Szybkowar przesuwać bardzo ostrożnie, gdy
znajduje się pod ciśnieniem. Nie dotykać
gorących powierzchni. Używać uchwytów
i pokręteł. W razie potrzeby używać rękawic
ochronnych.
6. Szybkowar używać wyłącznie zgodnie z
przeznaczeniem.
7. Szybkowar gotuje przy pomocy ciśnienia.
Użycie niezgodne z przeznaczeniem może
spowodować oparzenia. Przed podgrzewaniem
upewnić się, czy szybkowar został właściwie
zamknięty. W instrukcji obsługi podano właściwe
informacje na ten temat.
8. Nigdy nie otwierać szybkowaru przy użyciu
siły. Przed otwarciem upewnić się, że ciśnienie
wewnątrz zostało już całkowicie zredukowane.
Element sygnalizujący gotowanie jest wtedy
całkowicie zlicowany z uchwytem. Należy
pamiętać, aby nigdy nie dotykać elementu
sygnalizującego gotowanie.
9. Nigdy nie podgrzewać szybkowara bez wody,
gdyż może to spowodować poważne uszkodzenia.
Minimum: 1/4 l wody.
137
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
2. Obsługa szybkowaru
Przed pierwszym użyciem
2.1. Otworzyć garnek
Suwak (7) z obydwu stron przesunąć na koniec
uchwytu. Oznaczenia na suwaku (7) muszą
wskazywać na AUF/OPEN (A).
Uchwyt pokrywy (5) obrócić w prawo, aż ozna-
czenia na pokrywie i rękojeści (6) pokryją się (B).
Zdjąć pokrywę.
2.2. Oczyścić garnek
Przed pierwszym użyciem należy zdjąć naklejkę
i wymyć wszystkie części szybkowaru (patrz
rozdział »Czyszczenie«). 
Obrócić pokrywę i zdjąć uchwyt (5) z pokrywy.
W tym celu pomarańczowy suwak (4) na spod-
zie uchwytu pokrywy (5) pociągnąć w kierunku
strzałki do końca uchwytu (C), uchwyt odchylić
i zdjąć (D). Wyjąć pierścień uszczelniający (10)
z pokrywy (O).
2.3. Zamknąć garnek
Uchwyt zawiesić w pokrywie i pomarańczowy
suwak (4) przesunąć po brzegu aż zaskoczy (E).
Pierścień uszczelniający (10) włożyć na obrzeże
pokrywy tak, aby znalazł się pod odchylonym do
wnętrza obrzeżem pokrywy (G). Założyć pokrywę
(patrz oznaczenia na pokrywie i rękojeści)
i uchwyt pokrywy obrócić w lewo do oporu (B).
Suwak (7) przesunąć dokładnie w położenie ZU/
LOCKED.
Garnek musi być prawidłowo zmontowany.
Montaż należy wykonać ściśle według instrukcji.
3. Wskazówki dotyczące obsługi
3.1. Sprawdzenie urządzeń bezpieczeństwa
przed każdym użyciem
Upewnić się, czy pierścień uszczelniający (10)
i obrzeże pokrywy są czyste. Sprawdzić, czy kulka
jest widoczna w zaworze bezpieczeństwa (9) na
spodzie pokrywy (G).
Jeśli kulka znajduje się w górnej komorze zaworu
bezpieczeństwa / automatyki gotowania (9),
zdjąć uchwyt (5) i wcisnąć kulkę palcem w dolną
komorę (F).
Zdjąć uchwyt i sprawdzić zawór główny (3)
naciskając palcem, czy porusza się (H).
Sprawdzić osadzenie uszczelki sygnalizacji gotowa-
nia (2) oraz czy nie jest ona uszkodzona.
Prosimy przestrzegać poniższych zaleceń: Nie
naciskać uszczelki sygnalizacji gotowania, gdyż
w ten sposób można uszkodzić zabezpieczenie
przed ciśnieniem szczątkowym i wtedy nie można
będzie zagwarantować właściwego funkcjonowa-
nia szybkowaru (P).
Zawiesić uchwyt w pokrywie (E). Założyć pokrywę
na garnek i zamknąć (B).
3.2. Ilości płynu
W celu wytworzenia pary, potrzebna jest przyna-
jmniej 1/4 l płynu, bez względu na to, czy używa
się wkładów do gotowania (12).
Szybkowar można napełnić maksymalnie do 2/3,
aby nie pogorszyć działania (M). W przypadku
pieniących się lub silnie pęczniejących potraw (np.
rosół mięsny, warzywa strączkowe, podroby, kom-
pot)
garnek wypełniać maksymalnie do połowy.
Dalsze wskazówki - patrz rozdział »Przygotowanie
potraw pełnowartościowych«.
Jeżeli przed gotowaniem chce się potrawy
obsmażyć (np. cebulę, mięso lub inne), wtedy szyb-
kowar WMF można używać jak zwykły garnek.
Aby osiągnąć końcowy efekt potrawy, przed
zamknięciem szybkowaru można podlać mięso
wodą (przynajmniej 1/4 l).
136
Ważna wskazówka:
Zwrócić uwagę na to, aby płyn nigdy nie
wyparował całkowicie. Może to spowodować
przypalenie potrawy, uszkodzenie garnka i części
plastikowych lub uszkodzenie płyty grzejnej
przez stopienie się aluminium na spodzie. Jeśli
to nastąpi, wyłączyć płytę grzewczą i nie ruszać
szybkowaru dopóki całkowicie nie ochłodzi się.
10. Nigdy nie napełniać szybkowara więcej niż do
2/3 jego objętości. Jeśli gotuje się potrawy,
które powiększają swoją objętość podczas
gotowania, jak np. ryż lub suszone warzywa,
szybkowar należy napełnić najwyżej do połowy
objętości
i przestrzegać ewentualnych instrukcji
uzupełniających producenta.
11. Nigdy nie pozostawiać szybkowara bez opieki.
Ogrzewanie regulować tak, aby wskaźnik go-
towania nie uniósł się powyżej odpowiedniego
pomarańczowego pierścienia. Jeśli dopływ
energii nie zostanie zmniejszony, para zacz-
nie wydobywać się przez zawór. Wtedy czasy
gotowania zmienią się i utrata płynu może
prowadzić do zakłóceń funkcjonowania.
12. Używać wyłącznie źródeł ciepła, które podane
są w instrukcji obsługi.
13. Gdy gotuje się mięso ze skórą (na przykład
ozory wołowe), które pod wpływem ciśnienia
może napęcznieć, nie nakłuwać mięsa tak
długo jak skóra jest napęczniała, gdyż można
poparzyć się.
14. Przed otwarciem należy zawsze wstrząsnąć
szybkowarem, aby nie oparzyć się parą. Jest to
szczególnie ważne przy szybkim wypuszczaniu
pary lub schładzaniu pod bieżącą wodą.
15. Gdy szybko wypuszcza się parę lub schładza
pod bieżącą wodą, ręce, głowę i ciało trzymać
poza niebezpiecznym obszarem. Wydostająca
się para może powodować obrażenia.
16. Przed każdym użyciem sprawdzić działanie
urządzeń bezpieczeństwa, zaworów i uszczelek.
Tylko wtedy można zagwarantować bezpieczne
działanie. W instrukcji obsługi podano właściwe
informacje na ten temat.
17. Szybkowaru nie wolno używać do smażenia
ciśnieniowego żywności w oleju. Użytkowanie
szybkowaru w sposób niewłaściwy może być
przyczyną obrażeń.
18. Nie ruszać urządzeń zabezpieczających za
wyjątkiem czynności konserwacyjnych, które
opisane są w instrukcji obsługi.
19. Regularnie wymieniać części zużywalne (patrz
gwarancja). Części, na których widoczne są
przebarwienia, pęknięcia lub inne uszkodzenia
lub które nie są właściwie osadzone, należy
wymienić na nowe części oryginalne WMF.
20. Używać wyłącznie oryginalnych części
zamiennych WMF. Szczególnie używać
garnków i pokryw z tego samego kompletu.
21. Nie wolno używać uszkodzonego lub zdefor-
mowanego szybkowaru i jego elementów oraz
gdy sposób ich działania odbiega od opisanego
w instrukcji obsługi. W takich przypadkach
należy się zwrócić do najbliższego sklepu spec-
jalistycznego WMF lub Działu Obsługi Klienta
firmy WMF Group GmbH.
Prosimy starannie przechowywać niniejszą
instrukcję obsługi.
139
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Zabezpieczenie przed ciśnieniem szczątkowym
gwarantuje, że garnek można otworzyć tylko wtedy,
gdy ciśnienie zostanie całkowicie zredukowane, tzn.
nie będzie już widoczny żółty pierścień ciśnienia.
Jeśli żółty pierścień jest widoczny (K), zadziałało
zabezpieczenie przed ciśnieniem resztkowym.
Aby je uwolnić, należy przesunąć suwak (7) na
krótko w położenie ZU/LOCKED.
Gdy para już nie wydostaje się, potrząsnąć lekko
garnkiem.
W ten sposób uwolni się ewentualne pęcherze pary
z potrawy, które tworzą się szczególnie w potra-
wach płynnych i papkowatych i mogą wytrysnąć
podczas zdejmowania pokrywy. Teraz obrócić uchwyt
pokrywy w prawo, jak opisano i otworzyć garnek.
4.6 Wskazówka dla płyt indukcyjnych
Dno uniwersalne TransTherm® (11) nadaje się
do wszystkich rodzajów płyt grzejnych, także
dla indukcyjnych.
W płytach indukcyjnych na wysokich stopniach
grzania może być słyszalny szum.
Taki hałas jest uwarunkowany technicznie i nie oz-
nacza uszkodzenia płyty ani szybkowaru.
Średnica spodu garnka i pola grzejnego muszą
być zgodne, gdyż w przeciwnym wypadku,
szczególnie przy małych średnicach, istnieje
możliwość, że pole grzejne (pole magnetyczne)
nie zadziała na takim spodzie garnka.
5. Trzy metody usuwania ciśnienia
Ważna wskazówka:
Jeśli gotuje się potrawy pieniące się lub
pęczniejące (np. warzywa strączkowe, rosół
mięsny, zboża), nie należy usuwać ciśnienia z
garnka
metodą 2 lub 3.
Ziemniaki w mundurkach pękną, gdy zastosuje
się metodę 2 lub 3 do upuszczania pary.
Gdy szybko wypuszcza się parę suwakiem lub pod
bieżącą wodą, ręce, głowę i ciało trzymać poza
niebezpiecznym obszarem. Wydostająca się para
może powodować obrażenia.
Metoda 1
Zdjąć garnek z pola grzejnego. Po krótkim czasie
opadnie sygnalizacja gotowania (1). Gdy zniknie
całkowicie w uchwycie (I), powoli przesunąć
suwak na AUF/OPEN (A). Upuści się w ten sposób
pozostałości pary pod uchwytem pokrywy.
Gdy nie uchodzi już para, potrząsnąć krótko
garnkiem, aby uwolnić z potrawy pęcherzyki pary.
Metoda 2
Dla potraw krótko gotowanych (np. warzywa)
przesuwać powoli suwak (7) w kierunku AUF/OPEN
(A), aż para ujdzie pod uchwytem pokrywy.
Gdy suwak zostanie całkowicie przesunięty w
położenie AUF/OPEN, para już nie wydostaje
się i sygnał gotowania całkowicie opadnie (I),
potrząsnąć garnkiem i otworzyć go.
Metoda 3
Gdy wydostająca się para przeszkadza, wstawić
garnek do zlewu pod baterię i puścić zimną
wodę na pokrywę (L), aż sygnał gotowania (1)
zniknie całkowicie w uchwycie pokrywy (I).
Krótko wstrząsnąć garnkiem i otworzyć go.
138
Uwaga! Nigdy nie gotować bez dostatecznej
ilości płynu i zwrócić uwagę na to, aby płyn
nigdy nie wyparował całkowicie. Jeśli nie pr-
zestrzega się tego, może nastąpić przypalenie
potrawy, uszkodzenie garnka i uchwytów z
tworzywa.
4. Gotowanie w szybkowarze
4.1. Informacje ogólne
W szybkowarze gotuje się potrawy pod ciśnieniem,
tzn. w temperaturach przekraczających 100 °C.
Powoduje to skrócenie czasów gotowania do 70 %,
co oznacza znaczne oszczędności energii.
Gotując krótko w parze zachowuje się aromat,
smak i witaminy.
4.2 Gotowanie z wkładami
W zależności od wielkości szybkowaru można
gotować z wkładami (12) i podstawką (13).
Wkłady i podstawki można kupić w sklepach
(patrz »Akcesoria i części zamienne« na okładce).
4.3. Nagrzewanie
Zamknięty, napełniony garnek postawić na polu
grzejnym i nastawić na najwyższe ogrzewanie.
Poprzez automatyczne podgotowanie (9),
które jednocześnie spełnia funkcję zaworu
bezpieczeństwa, w fazie podgotowania powietrze
wydostaje się tak długo, aż zawór zamknie się w
sposób
słyszalny i będzie mogło wytworzyć się ciśnienie.
Sygnał gotowania (1) narasta, żółty pierścień
ciśnienia i obydwa pomarańczowe pierścienie
gotowania (J) będą widoczne.
We właściwym czasie odpowiednio zmniejszyć
dopływ energii, aby pomarańczowy pierścień był
jeszcze widoczny (zalecane w przepisach).
4.4. Czasy gotowania
Czas gotowania rozpoczyna się dopiero wtedy,
gdy pierścień gotowania, zalecany w przepisie,
będzie całkowicie widoczny. Zwrócić uwagę na
to, aby pozycja pierścienia była stabilna. Odpo-
wiednio wyregulować dopływ energii. Jeśli sygnał
gotowania (1) obniży się poniżej pożądanego
pomarańczowego pierścienia, należy ponownie
zwiększyć ogrzewanie.
Powoduje to niewielkie przedłużenie czasu goto-
wania.
Jeśli sygnał gotowania (1) zwiększy się powyżej
drugiego pomarańczowego pierścienia, powstanie
zbyt duże ciśnienie pary, która w sposób słyszalny
będzie wydostawać się przez zawór główny (3) na
uchwycie pokrywy.
Zdjąć garnek z pola grzejnego, odczekać aż sygnał
gotowania obniży się do drugiego pierścienia
pomarańczowego i zmniejszyć nagrzewanie.
Możliwe są krótkie czasy gotowania w szybkowarze,
ponieważ ciśnienie pary wymusza wyższe tempera-
tury w garnku.
Pierwszy pierścień ok. 110℃ dla delikatnych
potraw, jak ryba lub kompot.
(Ciśnienie robocze 45 kPa, ciśnienie
regulacji 130 kPa)
Drugi pierścień ok. 119 dla wszystkich
pozostałych potraw.
(Ciśnienie robocze 95 kPa, ciśnienie regulacji
130 kPa)
Oszczędzając energię można wyłączyć pole grze-
jne jeszcze przed upływem czasu gotowania,
gdyż ciepło zgromadzone w garnku wystarczy do
dokończenia procesu gotowania. Czasy gotowania
tej samej potrawy mogą być różne w zależności od
ilości, postaci i właściwości potrawy.
4.5 Otwieranie garnka
Po upływie czasu gotowania zdjąć szybkowar
z pola grzejnego. Zasadniczo pokrywę można
otworzyć i zdjąć z garnka tylko wtedy, gdy w
garnku nie ma ciśnienia, tzn. gdy sygnał gotowania
(1) całkowicie zniknie w uchwycie (I).
141
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
na niedziurkowanym wkładzie i dosypać
cukru zależnie od potrzeb. Gotować przy 2.
pomarańczowym pierścieniu. W zależności od rod-
zaju owoców czas gotowania wynosi od 10 do 20
minut.
Usunąć ciśnienie z garnka pod bieżącą wodą
(metoda 3). Przed otwarciem lekko wstrząsnąć.
7.5. Sterylizacja
Butelki do karmienia niemowląt, słoiki na przet-
wory można szybko sterylizować. Wstawić nac-
zynia otworem w dół do wkładu z otworami, wlać
1/4 l wody i sterylizować przez 20 minut przy 2.
pierścieniu pomarańczowym. Powoli ochłodzić
(metoda 1).
7.6. Gotowanie z wkładami
W zależności od wielkości szybkowaru można
gotować z wkładami i podstawką. Wkłady i
podstawki dostępne są w handlu detalicznym jako
akcesoria.
W szybkowarze można jednocześnie
przygotowywać kilka potraw. Stosując wkłady
oddziela się poszczególne potrawy. Potrawę, która
wymaga dłuższego gotowania, wkłada się wpierw
do garnka na spód bez wkładu.
Przykłady
Pieczeń (20 min) – na dnie garnka
Ziemniaki (8 min) – wkład z otworami
Warzywa (8 min) – wkład bez otworów
Wpierw gotować pieczeń przez 12 minut.
Następnie otworzyć garnek zgodnie z instrukcją.
Ustawić wkład z ziemniakami na podstawce, na
nim postawić wkład bez otworów z warzywami,
zamknąć garnek i gotować przez dalsze 8 minut.
Jeżeli czasy gotowania nie różnią się znacznie,
wszystkie wkłady można jednocześnie włożyć do
garnka.
Ponieważ pośrednie otwieranie powoduje ucieczkę
pary, należy wlać do garnka trochę więcej płynu.
8. Warunki gwarancji
Gwarantujemy niezawodne działanie produktu i
wszystkich jego elementów w okresie gwarancji.
Okres gwarancji wynosi 3 lata i rozpoczyna się w
dniu nabycia produktu u dystrybutora WMF, co
poświadcza sprzedawca poprzez wypełnienie wszy-
stkich pozycji w odcinku gwarancyjnym.
W razie wystąpienia wad produktu w okresie gwa-
rancji zostaną one przez nas usunięte w drodze
nieodpłatnej wymiany wadliwych elementów na
części wolne od wad.
Wymiana wadliwych elementów wykonywana
jest przez dystrybutora WMF lub w Dziale Obsługi
Klienta firmy WMF Group GmbH w Geislingen.
Roszczenia gwarancyjne można zgłaszać wyłącznie
z tego tytułu. Wyklucza się prawo do zgłaszania
dalszych roszczeń
gwarancyjnych.
Aby skorzystać z prawa do roszczeń z tytułu gwa-
rancji, niezbędne jest przedłożenie odcinka gwa-
rancyjnego.
Należy go przekazać sprzedawcy wraz z szyb-
kowarem WMF. Prawo do roszczeń gwaran-
cyjnych przysługuje wyłącznie po przedłożeniu
wypełnionego odcinka gwarancyjnego.
Udzielenie niniejszej gwarancji w żaden sposób nie
ogranicza przysługujących ustawowo praw z tytułu
rękojmi.
W okresie gwarancji oraz w ustawowo prze-
widzianym zakresie Klienci mogą się domagać
dopełnienia umowy, pomniejszenia wartości,
odstąpienia od umowy i odszkodowania z tytułu
rękojmi.
Gwarancją nie są objęte:
– uszczelka wskaźnika gotowania
– zawór bezpieczeństwa
– pierścień uszczelniający
Są to elementy podlegające naturalnemu zużyciu.
10 lat gwarancji producenta na części zamienne.
140
6. Konserwacja szybkowaru
6.1. Czyszczenie
Każdorazowo po użyciu szybkowar należy
wyczyścić.
Odczepić uchwyt pokrywy i z obydwu stron spłukać
pod bieżącą wodą (D)(N).
Wyjąć pierścień uszczelniający (10) z pokrywy (O)
i ręcznie spłukać.
Garnek, pokrywę i wkłady można myć w zmywarce.
Nie zeskrobywać pozostałości, lecz pozostawić,
aby nasiąknęły.
Osady wapienne można usunąć przez wygotowanie
z wodą z octem.
Dno garnka również regularnie czyścić.
6.2. Przechowywanie
Po wyczyszczeniu pokrywę należy położyć w
odwróconej pozycji na garnku. W celu ochrony
pierścienia uszczelniającego (10) po czyszczeniu
należy go przechowywać oddzielnie.
6.3. Konserwacja
Szybkowar stanowi urządzenie techniczne,
którego części ulegają zużyciu. Dlatego po
dłuższym okresie używania należy sprawdzić wszy-
stkie części według »Wykazu części zamiennych«.
Jeżeli widoczne są zmiany, te części należy wymienić.
Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych
producenta.
Wskazówka: Jeżeli uchwyt pokrywy (5) jest usz-
kodzony, konieczna jest naprawa w warsztacie.
7. Wielostronne zastosowanie
Zalety szybkowara nie dotyczą tylko tradycyjnych
sposobów przyrządzania posiłków:
7.1. Przygotowanie zamrożonych potraw
Zamrożoną potrawę można włożyć bezpośrednio
do szybkowara z zamrażarki. Mięso na pieczeń
trochę rozmrozić. Warzywa z opakowania
bezpośrednio włożyć do wkładu. Czas podgotow-
ania przedłuży się, ale czasy gotowania pozostaną
takie same.
7.2. Gotowanie potraw pełnowartościowych
W potrawach pełnowartościowych występuje dużo
zboża i warzyw strączkowych. Zboża i warzywa
strączkowe, które przygotowywane są w szyb-
kowarze, niekoniecznie muszą być namoczone.
Czasy gotowania przedłużają się wtedy o ok.
połowę.
Wlać min. 1/4 l płynu do garnka i dodatkowo na
1 część zboża/ warzyw strączkowych dodać min.
2 części płynu. Ciepło szczątkowe płyty grzejnej
można dobrze wykorzystać do dogotowania.
Pamiętać o tym, że gotując potrawy pieniące się
lub pęczniejące (zboża, warzywa strączkowe) gar-
nek należy napełnić tyko do połowy.
7.3. Wekowanie
Słoiki o pojemności 1 l wekuje się w szybkowarze
6,5 l i 8,5 l, mniejsze słoiki – w szybkowarze 4,5 l.
W zwykły sposób przygotować potrawy przezna-
czone do wekowania. Do garnka wlać 1/4 l wody.
Słoje postawić na wkładach dziurkowanych.
Warzywa/mięso gotować przy drugim pierścieniu
pomarańczowym ok. 20 minut.
Owoce pestkowe przy pierwszym pierścieniu
pomarańczowym gotować ok. 5 minut.
Owoce ziarnkowe przy pierwszym pierścieniu
pomarańczowym gotować ok. 10 minut.
W celu usunięcia pary powoli ochłodzić garnek
(metodą 1) – nie usuwać ciśnienia suwakiem ani
pod bieżącą wodą, gdyż spowoduje to wypłynięcie
soku ze słoików.
7.4. Ekstrakcja soków
W szybkowarze można uzyskiwać sok z małych
ilości owoców.
1/4 l wody wlać do garnka, owoce ułożyć na
dziurkowanym wkładzie, który ustawiony jest
143
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Przyczyna
Nieodpowiednia średnica palnika lub płyty
grzejnej.
Nieodpowiedni stopień grzania.
Pokrywa nie jest właściwie założona.
Kulka nie jest właściwie osadzona w zaworze
bezpieczeństwa/automatyce podgotowania (9).
Brak płynu (min. 1/4 l).
Pierścień uszczelniający (10) i/lub obrzeże garnka
nie są czyste.
Suwak (7) nie znajduje się w położeniu ZU/LOCKED.
Pierścień uszczelniający (10) uszkodzony lub
stwardniały (z powodu zużycia).
Kulka nie jest właściwie osadzona w zaworze.
Kulka została wciśnięta do górnej komory.
W razie uszkodzenia zasadniczo należy zdjąć
szybkowar z płyty grzejnej. Nigdy nie otwierać
na siłę
Usuwanie uszkodzenia
Wybrać płytę grzejną odpowiadającą średnicy
garnka.
Przełączyć na najwyższy stopień grzania.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, otworzyć.
Sprawdzić osadzenie pierścienia uszczelniającego
(10) i ponownie zamknąć garnek.
Całkowicie usunąć ciśnienie z garnka, otworzyć,
zdjąć uchwyt, sprawdzić zawór bezpieczeństwa
(9), sprawdzić osadzenie kulki w pokrywie (F)
i (G), po czym ponownie zamknąć garnek.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, zdjąć
pokrywę. Napełnić garnek płynem i ponownie
go zamknąć.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, zdjąć
pokrywę. Oczyścić pierścień uszczelniający (10)
i brzeg garnka, po czym ponownie zamknąć
garnek.
Suwak (7) ustawić na ZU/LOCKED.
Pierścień uszczelniający (10) wymienić na
oryginalny pierścień uszczelniający WMF.
Usunąć całkowicie ciśnienie z garnka, otworzyć
pokrywę i zdjąć uchwyt. Wcisnąć kulkę do dolnej
komory (F)(G). Sprawdzić swobodę ruchu zaworu
głównego (3) i zamknąć garnek.
142
9. Wyłączenia od
odpowiedzialności
Nie udziela się gwarancji na uszkodzenia, które
powstały z następujących przyczyn:
niewłaściwe lub nieprawidłowe
użytkowanie
– wadliwa lub niedbała obsługa
– niewłaściwie wykonane naprawy
użycie części zamiennych
nieodpowiadających częściom
oryginalnym
chemiczne lub fizyczne wpływy
na powierzchnie garnka
nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji
obsługi
Nazwa i adres firmy udzielającej gwarancji
WMF Group GmbH
Eberhardstraße 35
73312 Geislingen/Steige
Germany
wmf.com
Reklamacje gwarancyjne można zgłosić
bezpośrednio do producenta lub do
autoryzowanego sprzedawcy WMF.
10. Usuwanie uszkodzeń
Uszkodzenia szybkowara
Zbyt długi czas podgotowania lub wskaźnik
gotowania (1) nie podnosi się.
Para wydobywa się z pokrywy.
Z zaworu bezpieczeństwa (9) wydobywa się
stale para (nie dotyczy fazy podgrzewania).
145
DEGBESBGDKFIFRGRITNLNOPLPTRUSESKSICZTRHUHR
Zupy
Gotować przy drugim
pierścieniu i w ilości od min.
1/4 l do maksymalnie
1/2pojemności garnka. Nie
jest potrzebny żaden specjalny
wkład.
Warzywa
Gotować przy pierwszym
pierscieniu i w minimum 1/4
l płynu. Kapusta kwaszona i
buraki czerwone nie potrzebują
wkładu. Do wszystkich innych
potraw używać wkładu perforo-
wanego. Od fasoli zwiększa się
temperatura i czas gotowania
(drugi pierścień).
Rośliny strączkowe
Ziarna zbóż
Gotować przy drugim
pierścieniu i w ilości od
min. 1/4 l do maksymalnie
1/2pojemności garnka. Na
1część ziarna zbóż użyć
2części wody. Ziarna nie
namoczone muszą gotować
się 20-30 minut dłużej. Ryż
na mleku przygotowywać przy
pierwszym pierścieniu.
Owoce
Gotować przy pierwszym
pierscieniu i przy minimum
1/4 l płynu.
Porady i wskazówki
do gotowania
Minuty
Grochówka, zupa z soczewicy 12 - 15 Strączkowe namoczone
Zupa rybna 25 - 30 Obowiązuje dla wszystkich rodzajów mięs
Zupa jarzynowa 5 - 8
Zupa gulaszowa 10 - 15
Rosół z kury 20 - 25 Czas gotowania zależy od wielkości
Zupa ogonowa 35
Zupa ziemniaczana 5 - 6
Bakłażany, ogórki, pomidory 2 - 3 Warzywa gotowane w parze będą dłużej jędrne
Kalafior, papryka, pory 3 - 5
Groch, selery, kalarepa 4 - 6
Koper włoski, marchewka,
kapusta włoska 5 - 8
Fasolka, jarmuż, kapusta czerwona 7 - 10
Kapusta kwaszona 10 -15
Buraki czerwone 15 - 25
Ziemniaki solone 6 - 8 Ziemniaki w mundurkach pękają przy szybkim
Ziemniaki w mundurkach 6 - 10 parowaniu.
Groch, fasola, soczewica 10 - 15 Grubą fasolę gotować 10 minut dłużej
Kasza gryczana, kasza jaglana 7 - 10 Czas gotowania namoczonych ziaren zbóż
Kukurydza, ryż, niedojrzałe
ziarna orkiszu 6 - 15 Czas gotowania namoczonych ziaren
zbóż
Ryż na mleku 20 - 25 Przy pierwszym pierścieniu
Ryż długoziarnisty 6 - 8
Ryż niełuskany 12 - 15
Pszenica, żyto 10 - 15 Czas gotowania namoczonych ziaren zbóż
Wiśnie, śliwki 2 - 5 Zaleca się wkład perforowany
Jabłka, gruszki 2 - 5 Zaleca się wkład perforowany
Czas gotowania liczy się od chwili, gdy dany pierścień będzie widoczny
we wskaźniku gotowania
Podane czasy gotowania stanowią wartości zalecane
Lepiej wybrać krótsze czasy gotowania, w razie potrzeby można dogotować
Przy podanych czasach gotowania warzyw uzyskuje się potrawy jędrne
Temperatura gotowania wynosi przy 1.pierścieniu 110 °C, a przy 2.pierścieniu 119 °C
Przepisy podane są na stronie internetowej www.wmf.com
144
11. Tabela czasów gotowania
Wieprzowina icielęcina
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Żadna potrawa nie wymaga
specjalnych wkładów.
Wołowina
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Dla ozorów wołowych wymagany
jest wkład perforowany.
Kury
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu. Dla kury
w rosole wymagany jest
wkład perforowany.
Dziczyzna
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Nie jest potrzebny żaden
specjalny wkład.
Jagnięcina
Gotować przy drugim
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Ryby
Gotować przy pierwszym
pierscieniu i w minimum
1/4 l płynu.
Dla ragout i gulaszu nie
jest potrzebny wkład, ale
można używać wkładu
nieperforowanego.
Minuty
Potrawka wieprzowa 5 - 7
Gulasz wieprzowy 10 - 15
Schab pieczony 20 - 25 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Potrawka cielęca 5 - 7
Gulasz cielęcy 10 - 15
Udziec cielęcy 25 - 30
Ozory cielęce 15 - 20 Zalać wodą
Pieczeń cielęca 20 - 25 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Kotlet siekany 10 - 15
Pieczeń w marynacie octowej 30 - 35
Ozory wołowe 45 - 60
Potrawka 6 - 8
Gulasz 15 - 20
Rolada 15 - 20
Pieczeń wołowa 35 - 45 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Kura w rosole 20 - 25 Maks. 1/2 wielkość wsadu
Porcje z kury 6 - 8
Udo z indyka 25 - 30 Zależnie od grubości uda
Ragout z indyka 6 - 10 Dla indyka identycznie
Sznycel z indyka 2 - 3
Pieczeń zajęcza 15 - 20
Comber z zająca 10 - 12
Pieczeń z jelenia 25 - 30
Gulasz z jelenia 15 - 20
Ragout jagnięce 20 - 25 Dla baraniny dłuższe czasy gotowania
Pieczeń jagnięca 25 - 30 Czas gotowania zależy od wielkości i kształtu
Filet rybny 2 - 3 Duszony w sosie własnym
Ryba w całości 3 - 4 Duszony w sosie własnym
Ragout lub gulasz 3 - 4
/