Clatronic WKS 3744 Instrukcja obsługi

Marka
Clatronic
Kategoria
czajniki elektryczne
Model
WKS 3744
Rodzaj
Instrukcja obsługi
WKS3744 G_IM 26.07.19
33
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych
wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urzą-
dzenia:
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz
z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości rów-
nież kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując
urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywat-
nego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urzą-
dzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach
działalności gospodarczej.
Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu
wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń,
proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządze-
nie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową
z gniazda.
Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swo-
bodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
OSTRZEŻENIE: Ryzyko oparzeń!
Podczas i po zakończeniu operacji, temperatura dostępnych po-
wierzchni będzie bardzo wysoka.
Zawsze trzymać urządzenie wyłącznie za uchwyt.
Pokrywę dzbanka należy otwierać i zamykać wyłącznie za po-
mocą wbudowanej w niej dźwigni.
Nawet po użyciu na powierzchni elementu grzejnego pozostaje
ciepło resztkowe.
WKS3744 G_IM 26.07.19
34
OSTRZEŻENIE:
Proszę nie napełniać wody ponad linię oznaczającą poziom
maksymalny, w przeciwnym razie wrząca woda może zacząć
wypryskiwać z czajnika i spowodować oparzenia!
Należy zwracać uwagę, żeby przykrywka była zawsze dobrze
zamknięta.
Nie otwierać pokrywki podczas gotowania wody.
Poziom wody musi znajdować się pomiędzy linią MIN a MAX!
Urządzenie powinno być używane wyłącznie na płaskiej po-
wierzchni roboczej.
Nie przesuwaj i nie chwytaj pracującego urządzenia.
Urządzenia proszę używać wyłącznie ze stanowiącą jego część
podstawą.
Urządzenie należy wyłączyć przed zdjęciem go z podstawy.
Podstawa i strona zewnętrzna urządzenia nie mogą zamoknąć.
Zwróć uwagę, aby ciecz nie wchodziła w kontakt z adapterem
urządzenia.
Urządzenie może być użytkowane przez dzieci od 8 roku, jeśli
znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie
użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją zwią-
zane z tym ryzyko.
Dzieci nie mogą zajmować się czyszczeniem ani konserwacją
urządzenia, chyba, że ukończyły 8 lat i są nadzorowane.
Trzymać urządzenie i jego przewód z dala od dzieci poniżej
8 roku życia.
Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby z ograniczonymi
zdolnościami zycznymi, czuciowymi lub mentalnymi oraz bez
doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania, jeśli znajdują się
WKS3744 G_IM 26.07.19
35
pod nadzorem lub zostały poinstruowane odnośnie użytkowania
urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym
ryzyko.
Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pra-
cownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest
uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela
serwisu lub podobnie wykwalikowanej osoby, aby uniknąć za-
grożenia.
To urządzenie używane jest do podgrzewania i gotowania wody.
Nigdy nie używać do podgrzewania innych płynów ani potraw.
Może to spowodować obrażenia ciała.
Korzystać z urządzenia tylko na suchym obszarze wewnątrz
budynków. Urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego
oraz podobnych obszarów użytkowania, jak przykładowo:
- W kuchniach dla personelu w sklepach, w biurach i innych miej-
scach komercyjnych;
- Przez gości w hotelach, motelach i innych miejscach, gdzie
przyjmowani są goście.
Nie jest przeznaczone do użytkowania w gospodarstwach agrotu-
rystycznych oraz miejscach typu „nocleg ze śniadaniem”.
Poniższe symbole znajdują się na urządzeniu:
UWAGA:
Nie zanurzać urządzenia w wodzie w celu czyszczenia. Prosimy
przestrzegać instrukcji, jak określono w rozdziale „Czyszczenie”.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Kabel sieciowy
Odwiń potrzebną długość kabla sieciowego z dolnej
części bazy. Zwróć uwagę na prawidłowe ułożenie kabla
sieciowego.
Moc przyłączeniowa
Urządzenie może pobierać całkowitą moc 2200 W.
W związku z tym wskazane jest podłączenie osobnym
przewodem i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem
domowym 16 A.
WKS3744 G_IM 26.07.19
36
UWAGA: Przeciążenie!
Używane przedłużacze powinny mieć przewody
o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc
urządzenia.
Podłączenie elektryczne
1. Należy sprawdzić, czy napięcie sieci, które ma być
użyte, zgadza się z napięciem urządzenia. Potrzebne
dane znajdują się na podstawie, na tabliczce z typem
urządzenia.
2. Urządzenie wolno podłączyć tylko i wyłącznie do przepi-
sowo zamontowanego gniazdka wtykowego ze stykiem
ochronnym z prądem.
Przełączanie urządzenia włączanie / wyłączanie
Włączanie i wyłączanie urządzenia odbywa się za pomocą
przycisku O / I.
Przygotowanie
Przed pierwszym użyciem proszę trzy razy zagotować
w urządzeniu świeżą wodą - proszę stosować czystą wodę
bez dodatków.
Obsługa
WSKAZÓWKA:
Używaj zawsze świeżej wody.
1. Urządzenie powinno zostać ustawione na równej
powierzchni.
2. Pokrywę dzbanka otwiera się za pomocą dźwigni wbu-
dowanej w pokrywie.
3. Proszę napełnić naczynie wodą (maks. 1,7 ℓ).
Poziom napełnienia można odczytać na wskaźniku
poziomu wody urządzenia.
4. Zamknąć pokrywę.
5. Czajnik do gotowania wody ustawić należy dokładnie na
podstawie.
6. Przy pomocy włącznika proszę wyłączyć urządzenie.
Operacja przerywania / zakończenia
Istnieją dwie opcje przerywania procesu gotowania lub jego
zakończenia.
1. Urządzenie wyłączy się automatycznie po zakończeniu
procesu gotowania.
2. Ustawić przełącznik w pozycji O, aby przerwać lub
zakończyć proces gotowania.
UWAGA:
Nie zdejmować urządzenia z podstawy bez jego za-
mknięcia. Dopóki przełącznik znajduje się w pozycji I,
czajnik pozostaje włączony.
Zawsze wyłączać urządzenie przed zdjęciem go
z podstawy! Sprawdzić również, czy jest wyłączone,
kiedy wstawiamy je z powrotem na podstawę!
OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo poparzenia!
Podczas wylewania pokrywa powinna być zamknięta.
W czasie pracy obudowa mocno się nagrzewa, nie do-
tykaj jej i przed sprzątnięciem poczekaj, aż urządzenie
ostygnie.
Wyciągać wtyczkę sieciową z gniazda.
Wylej resztę wody ze zbiornika.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
Przed czyszczeniem wyłączaj zawsze urządzenie i wyciągaj
wtyczkę sieciową. Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.
Nie zanurzaj urządzenia ani podstawki w wodzie ani w innych
płynach. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub
pożaru.
UWAGA:
Proszę nie stosować drucianej szczotki lub innych
przedmiotów szorujących.
Proszę nie używać ostrych lub szorujących środków
czyszczących.
Czyścić ltr w pokrywce nylonową szczotką.
Wypłucz zbiornik wody czystą wodą. Wysusz go ście-
reczką.
Po użyciu oczyść obudowę lekko zwilżoną ściereczką.
WKS3744 G_IM 26.07.19
37
Odwapnianie
Ilość osadzającego się kamienia zależy od stopnia twar-
dości wody oraz częstotliwości używania urządzenia.
Jeżeli urządzenie wyłącza się zanim zagotuje się woda,
to odwapnianie należy przeprowadzić wcześniej.
Do odwapniania nie należy używać octu, lecz dostępne
w sprzedaży środki do odwapniania na bazie kwasu
cytrynowego. Dozować należy je według instrukcji
używania.
WSKAZÓWKA:
Po odwapnianiu zagotuj kilka raty (3 - 4 razy) czystą wodę,
aby usunąć resztki. Tej wody nie wolno spożywać.
Przechowywanie
Oczyścić urządzenie zgodnie z opisem i poczekać, aż
wyschnie.
Zalecamy przechowywanie urządzenia w oryginalnym
opakowaniu, jeśli nie jest używane przez dłuższe okresy
czasu.
Zawsze trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci,
w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.
Zwijak do kabla sieciowego
Kabel sieciowy można zwinąć na dolnej części urządzenia.
Eliminowanie usterek i zakłóceń
Problem Możliwa przyczyna Co robić
Urządzenie nie daje się
włączyć.
Urządzenie nie ma dopływu
zasilania.
Sprawdzić gniazdko za pomocą innego urządzenia.
Prawidłowo podłączyć wtyczkę sieciową.
Sprawdzić główne urządzenie odłączające zasilanie w sieci.
Urządzenie jest uszkodzone. Skontaktować się z centrum serwisowym lub wykwalikowa-
nych fachowcem specjalistą.
Urządzenie jeszcze nie
ostygło po pracy bez wody
lub z jej zbyt małą ilością.
Poczekaj 15 minut, aż urządzenie ostygnie.
Urządzenie wyłącza się
przed zagotowaniem wody.
Wnętrze czajnika jest
pokryte zbyt dużą warstwą
osadu wapiennego lub ob-
wód gniazda elektrycznego
jest przeciążony.
Wykonaj odwapnienie zgodnie z instrukcją.
Sprawdź przyłącze sieciowe.
Urządzenie nie wyłącza się. Pokrywka nie jest zamknięta. Zamknąć pokrywkę, aż zatrzaśnie się na miejscu.
Urządzenie włączy się
samoczynnie w chwili usta-
wienia na podstawce.
Przełącznik jest włączony. Przełącznik należy ustawić w pozycji O.
Dane techniczne
Model:.................................................................WKS 3744 G
Napięcie zasilające: ...........................220 - 240 V~, 50 / 60 Hz
Moc znamionowa: ............................................ 1850 - 2200 W
Krótki czas pracy: ...................................................................
Pojemność: ...........................................................maks. 1,7
Masa netto: ............................................................ok. 1,05 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicz-
nych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektroma-
gnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma
zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną
takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub mate-
riałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
WKS3744 G_IM 26.07.19
38
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu go-
tówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i pra-
widłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywil-
nego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych,
przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycz-
nego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
/