IKEA FRYSA Instrukcja obsługi

Marka
IKEA
Kategoria
zamrażarki
Model
FRYSA
Typ
Instrukcja obsługi
FRYSA
PL
TR
POLSKI
Pełny wykaz punktów serwisowych współpracujących z firmą IKEA
wraz z numerami telefonów w poszczególnych krajach znajduje się
na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.
TÜRKÇE
IKEA tarafından tayin edilen Satış Sonrası Servis Sağlayıcılarının ve
ilgili ulusal telefon numaralarının tam listesi için lütfen bu kılavuzun
son sayfasına bakınız.
POLSKI 4
TÜRKÇE 24
Spis treści
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
4
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
6
Instalacja 8
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Pierwsze użycie 12
Codzienna eksploatacja 12
Wskazówki i porady 14
Konserwacja i czyszczenie 15
Rozwiązywanie problemów 16
Dane techniczne 19
OCHRONA ŚRODOWISKA 20
GWARANCJA IKEA 20
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia
ciała ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi w
bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku od 3 do 8 lat i
osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli zostaną
uprzednio odpowiednio poinstruowane.
POLSKI
4
Dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny zbliżać się do
urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
Przechowywać opakowanie w miejscu niedostępnym dla
dzieci lub pozbyć się go w odpowiedni sposób.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
POLSKI
5
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania
i blokady transportowe.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Należy zawsze stosować
rękawice ochronne i mieć na stopach
pełne obuwie.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Po zainstalowaniu nowego urządzenia
lub zmianie kierunku otwierania jego
drzwi należy odczekać co najmniej 4
godziny przed podłączeniem urządzenia
do zasilania. Jest to niezbędne, aby olej
spłynął z powrotem do sprężarki.
Przed wykonaniem jakichkolwiek
czynności przy urządzeniu (np. przed
zmianą kierunku otwierania drzwi)
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Nie instalować urządzenia w miejscu
narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nie instalować urządzenia w miejscach,
gdzie występuje zbyt duża wilgotność
lub zbyt niska temperatura.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
W urządzeniu znajduje się torebka ze
środkiem pochłaniającym wilgoć. Nie
wolno się nią bawić. Nie jest ona
przeznaczona do spożycia. Należy ją
niezwłocznie wyrzucić.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Upewnić się, że parametry na tabliczce
znamionowej odpowiadają parametrom
znamionowym źródła zasilania.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
POLSKI
6
Odłączając urządzenie, nie należy
ciągnąć za przewód zasilający. Należy
zawsze ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Eksploatacja
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uszkodzeniem urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Serwis
Należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym,
który naprawi urządzenie.
Należy stosować wyłącznie oryginalne
części zamienne.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Zagrożenie
odniesieniem obrażeń lub
uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
POLSKI
7
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Umiejscowienie
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T od +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
POLSKI
8
Opis urządzenia
Widok urządzenia
21
4
3
5
1
Panel sterowania
2
Moduł chłodzenia (parownik)
3
Pokrywy komór zamrażarki
4
Szuflady zamrażarki
5
Tabliczka znamionowa
Strefa najniższej temperatury
Strefa najwyższej temperatury
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
A++
1
6
3
2
4
5
1
Wyświetlacz
2
Przycisk podwyższania temperatury
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk OK
5
Przycisk Function
6
Przycisk ON/OFF
Wyświetlacz
A FC D EB
A. Funkcja minutnika
B. Funkcja Chłodzenie napojów
C. Funkcja Szybkie zamrażanie
D. Funkcja Blokada uruchomienia
E. Wskaźnik alarmu
F. Wskaźnik temperatury
Włączanie
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazda elektrycznego.
Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk ON/OFF.
Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie DEMO, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym. Patrz część
„Rozwiązywanie problemów”.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby ustawić inną temperaturę, należy
zapoznać się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Nacisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać
przez 5 sekund.
Wyświetlacz wyłącza się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Regulacja temperatury
Ustawienie temperatury w zamrażarce
można zmieniać poprzez naciskanie
przycisku regulacji temperatury.
Temperatura domyślna:
-18°C w komorze zamrażarki
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę.
Temperatura w komorze zamrażarki może
się wahać w zakresie od około -15°C do
około -24°C.
POLSKI 10
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
Menu funkcji
Po naciśnięciu przycisku OK można włączyć
następujące funkcje:
funkcję FastFreezing
funkcję DrinksChill
funkcję Child Lock
bez symbolu: normalne działanie
Każdą z funkcji można włączyć
i wyłączyć w dowolnym czasie;
w tym celu należy kilkakrotnie
nacisnąć przycisk OK, aż nie
będzie wyświetlany żaden
symbol.
Funkcja szybkiego zamrażania
Aby rozpocząć zamrażanie świeżej
żywności, należy uruchomić funkcję
szybkiego zamrażania.
Nacisnąć przycisk Funkcja (w razie
potrzeby kilkakrotnie), aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Funkcja wyłącza się automatycznie po 52
godzinach.
Funkcję tę można w dowolnej chwili
wyłączyć, naciskając przycisk Funkcja (patrz
„Menu funkcji”).
Funkcja Chłodzenie napojów
Tryb Chłodzenie napojów, umożliwiający
ustawienie alarmu dźwiękowego, jest
przydatny np. w przypadku konieczności
schładzania produktu przez określony czas.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Function, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Wskaźnik Chłodzenie napojów zacznie
migać. Przez kilka sekund będzie
wyświetlana ustawiona wartość dla
minutnika (30 minut).
2. Nacisnąć przycisk regulacji minutnika,
aby zmienić ustawienie w zakresie od 1
do 90 minut.
3. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Chłodzenie napojów zacznie
świecić w sposób ciągły. Wskazanie
minutnika (min) zacznie migać. Po
zakończeniu odliczania wskaźnik
Chłodzenie napojów zacznie migać i
włączy się dźwiękowy sygnał alarmowy.
4. Nacisnąć OK, aby wyłączyć sygnał
dźwiękowy i zakończyć działanie
funkcji.
Funkcję można wyłączyć w
dowolnej chwili przed
zakończeniem odliczania,
naciskając Chłodzenie
napojów. Wskaźnik
Chłodzenie napojów zgaśnie.
W dowolnej chwili podczas
odliczania można zmienić
ustawiony czas, naciskając
przycisk obniżania
temperatury lub przycisk
podwyższania temperatury.
Funkcja Blokada uruchomienia
Aby zablokować obsługę urządzenia za
pomocą przycisków, należy wybrać funkcję
Blokada uruchomienia.
1. Nacisnąć i przytrzymać Function, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Zacznie migać wskaźnik Blokada
uruchomienia.
2. Nacisnąć OK, aby potwierdzić.
Wskaźnik Blokada uruchomienia zacznie
świecić w sposób ciągły.
Aby wyłączyć funkcję, należy powtórzyć
opisane wyżej czynności, aż zgaśnie
wskaźnik Blokada uruchomienia.
POLSKI
11
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(np. spowodowany awarią zasilania) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskazania temperatury
czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał dźwiękowy.
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy:
sygnał dźwiękowy wyłącza się
nadal miga wskazanie wartości
temperatury
wyświetlacz jest nadal podświetlony na
czerwono.
Po naciśnięciu przycisku Funkcja w celu
wyłączenia alarmu, na wskaźniku
na
kilka sekund pojawi się informacja o
najwyższej temperaturze, jaka została
zarejestrowana w danej komorze.
W tym momencie miganie ustaje, a
podświetlenie wyświetlacza zmienia kolor z
czerwonego na biały.
Alarm otwartych drzwi
Alarm akustyczny uruchamia się, gdy drzwi
urządzenia pozostaną otwarte dłużej niż 1
minutę.
Alarm otwartych drzwi jest sygnalizowany
przez:
migający wskaźnik alarmu otwartych
drzwi
czerwone podświetlenie wyświetlacza
sygnał dźwiękowy.
Nacisnąć przycisk Funkcja, aby wyłączyć
alarm akustyczny.
Po przywróceniu normalnych warunków
(zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłączy się.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Wkładki zamrażarki
x2
Pojemnik na lód
POLSKI 12
x1
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy
włączyć funkcję Szybkie zamrażanie
przynajmniej na 24 godziny przed
włożeniem żywności do zamrażarki.
Umieścić świeżą żywność do zamrożenia w
dwóch górnych komorach.
Maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin jest podana na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po 24 godzinach, gdy proces zamrażania
zostanie zakończony, należy powrócić do
żądanej temperatury (patrz „Regulacja
temperatury”).
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie nieużywania urządzenia
przed umieszczeniem żywności w komorze
należy je uruchomić na przynajmniej 12
godzin.
Aby uzyskać najlepszą wydajność
urządzenia przy przechowywaniu dużej
ilości żywności, należy wyjąć z urządzenia
wszystkie szuflady i umieścić żywność na
szklanej półce.
Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w jeden
pojemnik do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażarki
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
czasu przechowywania żywności na
POLSKI
13
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Nie wyjmować akumulatorów zimna z
kosza zamrażarki.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny, w
tym czasie nie należy wkładać
dodatkowych porcji żywności do
zamrożenia;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól skraca
okres przechowywania żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
POLSKI
14
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie zamrażarki
Zamrażarka jest urządzeniem typu
bezszronowego. Podczas działania
urządzenia szron nie gromadzi się na
wewnętrznych ściankach ani na żywności.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
ma pozostać włączone, należy
poprosić kogoś o jego regularne
sprawdzanie, aby uniknąć
zepsucia się żywności w
przypadku przerwy w zasilaniu.
POLSKI 15
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Co zrobić, gdy…
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłączo-
ne.
Włączyć urządzenie.
Urządzenie nie działa. Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono pra-
widłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Urządzenie nie działa. Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatura
jest wciąż za wysoka.
Patrz „Alarm otwartych drzwi”.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Urządzenie niedawno
włączono lub temperatura
jest wciąż za wysoka.
Patrz punkt „Alarm wysokiej
temperatury”.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Pozostawiono otworzone
drzwi.
Zamknąć drzwi.
Działa alarm dźwiękowy lub
wizualny.
Temperatura w urządzeniu
jest za wysoka.
Skontaktować się z wykwalifi-
kowanym elektrykiem lub naj-
bliższym autoryzowanym cen-
trum serwisowym.
POLSKI 16
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Zamiast cyfr na wyświetla-
czu temperatury widoczny
jest prostokątny symbol.
Problem z czujnikiem tem-
peratury.
Skontaktować się z najbliż-
szym autoryzowanym centrum
serwisowym (układ chłodniczy
będzie nadal chłodził żyw-
ność, ale regulacja temperatu-
ry stanie się niemożliwa).
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić temperatu-
rę.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Temperatura w pomie-
szczeniu jest za wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włożono za ciepłe potra-
wy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywnoś-
ci w urządzeniu należy odcze-
kać, aż ostygnie ona do tem-
peratury pokojowej.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Drzwi nie zamknięto pra-
widłowo.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Sprężarka pracuje bez prze-
rwy.
Włączona jest funkcja
FastFreezing.
Patrz „Funkcja FastFreezing”.
Sprężarka nie uruchamia się
natychmiast po naciśnięciu
FastFreezing lub zmianie us-
tawienia temperatury.
Jest to normalne zjawisko,
które nie oznacza usterki.
Sprężarka uruchamia się po
pewnym czasie.
Woda wylewa się na podło-
gę.
Końcówka wężyka odpro-
wadzającego wodę z od-
szraniania nie jest połą-
czona z pojemnikiem
umieszczonym nad sprę-
żarką.
Zamocować końcówkę węż-
yka odprowadzającego wodę
z odszraniania w pojemniku
umieszczonym nad sprężarką.
POLSKI 17
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Nie można ustawić tempe-
ratury.
Włączona jest funkcja
FastFreezing.
Wyłączyć ręcznie funkcję Fast-
Freezing albo zaczekać, aż
funkcja wyłączy się automa-
tycznie i ustawić temperaturę.
Patrz „Funkcja FastFreezing”.
Na wyświetlaczu widoczne
jest wskazanie DEMO.
Urządzenie działa w try-
bie demonstracyjnym.
Nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk OK przez ok. 10 sekund,
aż rozlegnie się długi sygnał
dźwiękowy i nastąpi na krótko
wyłączenie wyświetlacza.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Temperatura produktów
jest za wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Włączona jest funkcja
FastFreezing.
Patrz „Funkcja FastFreezing”.
Temperatura w urządzeniu
jest za niska lub za wysoka.
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Drzwi stawiają opór przy ot-
wieraniu.
Próbowano otworzyć
drzwi zaraz po ich za-
mknięciu.
Po zamknięciu drzwi należy
odczekać kilka sekund przed
ich ponownym otworzeniem.
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, należy
skontaktować się z
autoryzowanym centrum
serwisowym. Dane kontaktowe
znajdują się na końcu tej
instrukcji.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Patrz wskazówki dotyczące montażu.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
POLSKI 18
Dane techniczne
Dane techniczne
Kategoria produktów
Typ urządzenia Zamrażarka
Typ instalacji Do zabudowy
Wymiary produktu
Wysokość 1772 mm
Szerokość 540 mm
Głębokość 549 mm
Pojemność netto
Zamrażarka 204 l
System rozmrażania
Zamrażarka auto
Oznaczenie gwiazdkowe
Czas utrzymywania temperatury 24 godz.
Wydajność zamrażania 20 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,652 kWh/24 godz.
Poziom hałasu 39 dB (A)
Klasa energetyczna A++
Napięcie 230-240 V
Częstotliwość 50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się z lewej strony
wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie
informującej o zużyciu energii.
POLSKI 19
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez
okres pięciu (5) lat od daty pierwszego
zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy
czym w przypadku urządzeń oznaczonych
marką LAGAN okres ten wynosi dwa (2)
lata. W celu potwierdzenia zakupu należy
przedłożyć oryginał rachunku.
Wykonywanie prac gwarancyjnych nie
powoduje przedłużenia okresu gwarancji
urządzenia ani nowych części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w
sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007
r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi
gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki
spowodowane wadliwością konstrukcji lub
materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje
wyłącznie urządzenia używane w
warunkach gospodarstwa domowego.
Wyjątki od powyższej zasady określone są
w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie
gwarancji pokrywane będą koszty
POLSKI 20
/

w innych językach