Hoover HGM 91 X Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Kategoria
okapy kuchenne
Model
HGM 91 X
Rodzaj
Instrukcja obsługi
CAPPA ASPIRANTE - Istruzioni per l’uso
DUNSTABZUGSHAUBE - Gebrauchsanweisung
CAMPANA EXTRACTORA - Manual de utilización
HOTTE DE CUISINE - Notice d’utilisation
AFZUIGKAP - Gebruiksaanwijzing
COIFA ASPIRANTE - Manual do usuário
COOKER HOOD - User instructions
ODSAVAČ PAR - návod k použití
EMHÆTTE - Brugervejledning
LIESITUULETIN – Käyttöohje
ΑΠΡΡΦΗΤΗΡΑΣ ΣΕ ΕΚ∆ΣΗ ΑΠΡΡΦΗΣΗΣ – Εγειρίδι ρήσης
ELSZÍVÓ KÜRTŐ – Használati utasítás
AVTREKKSKAPPE – Bruksanvisning
OKAP ZASYSAJĄCY - instrukcja obsługi
HOTĂ ASPIRANTĂ – Manual de utilizare
ВЫТЯЖНОЙ КОЛПАК - Руководство пользователя
SPISKÅPA – Bruksanvisning
KUHINJSKA NAPA – Navodila za uporabo
ISISNA NAPA – Upute za uporabu Pažljivo
GB
P
E
NL
D
F
I
CZ
DK
FIN
GR
H
N
PL
R
RUS
S
SLO
HR
INFORMACJE OGÓLNE
Należy zapoznać się dokładnie z niniejszym tekstem, zawiera-
jącym wskazówki, dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji,
eksploatacji i konserwacji okapu kuchennego. Należy zacho-
wać niniejsze instrukcje także dla późniejszych konsultacji.
Urządzenie zostało zaprojektowane w wersji zasysającej
(odprowadzanie powietrza na zewnątrz – Ryc.1B), ltrującej
(recyrkulacja powietrza wewnątrz – Ryc.1A).
UWAGI O BEZPIECZEŃSTWIE
1. Nie naly yw jednocznie okapu kuchennego
i paleniska lub kominka zależnych od powietrza w
pomieszczeniu i niezasilanych energią elektryczną, ponieważ
okap zużywa powietrze potrzebne do ich spalania. Ciśnienie
ujemne w pomieszczeniu nie powinno przekraczać 4 Pa
(4x10
–5
bar). Należy więc zadbać o prawidłową wentylację w
pomieszczeniu, konieczną dla bezpiecznego funkcjonowania
urządzenia. Przy odprowadzaniu dymu na zewnątrz, należy
przestrzegać norm obowiązujących w waszym kraju.
Przed podłączeniem modelu do sieci elektrycznej:
- skontrolować tabliczkę znamionową (znajdującą się
wewnątrz urządzenia) aby upewnić się, że napięcie i moc są
odpowiednie dla danej sieci i , że gniazdo wtykowe połączenia
jest odpowiednie. W przypadku wątpliwości zwrócić się do
wykwalikowanego elektryka.
- Jeśli przewód zasilana jest uszkodzony powinien zostać
wymieniony na przewód lub specjalny zespół dostępny u
producenta lub u jego obsługi technicznej.
- Podłączyć urządzenie do gniazda zasilającego poprzez
wtyczkę z bezpiecznikiem topikowym 3A lub dwupolowym
przewodem z bezpiecznikiem topikowym 3A.
2. Uwaga!
W niektórych sytuacjach urządzenia elektryczne mogą
stanowić zagrożenie.
A) Nie kontrolować stanu filtrów, gdy okap jest
włączony
B) Nie dotykać lamp lub stref przyległych podczas lub
zaraz po przedłużonym używaniu oświetlenia
C) Zabronione jest gotowanie potraw na ogniu pod
okapem
D) Należy unikwolnego ognia, ponieważ uszkadza filtry
i może spowodować pożar
E) Naly stale kontrolow gotowane potrawy, aby
uniknąć zapalenia wrzącego oleju
F) Wyjąć wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do
konserwacji
G) Urządzenie nie jest przeznaczone do używania przez
dzieci lub niezdolne osoby bez nadzoru
H) Należy pilnować dzieci, aby upewnić się, że nie bawią
się urządzeniem
I) Jeśli okap zostanie użyty jednocześnie z urządzeniami
spalającymi gaz lub inne paliwa należy pamiętać o
zagwarantowaniu dobrej wentylacji pomieszczenia.
L) Jeśli czynności związane z czyszczeniem nie zostaną
wykonane zgodnie z instrukcjami, istnieje zagrożenie
wywołania pożaru.
Niniejsze urządzenie oznaczone jest zgodnie z dyrektywa
europejska 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic
Equipment ( WEEE). Upewniwszy się, że niniejszy
produkt zostanie zutylizowany we właściwy sposób,
użytkownik przyczynia się do ochrony przed potencjalnymi
konsekwencjami negatywnymi dla środowiska i zdrowia.
Symbol podany na produkcie lub na dokumentacji
towarzyszącej mu wskazuje, że produktu ten nie powinien
być traktowany jaki odpad domowy, lecz powinien być
przekazany w stosownym punkcie zbiórki w celu odzyskania
urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywać się
go zgodnie z miejscowymi normami w zakresie utylizacji
odpadów. Dla uzyskania dodatkowych informacji na temat
traktowania, odzyskiwania i recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z odpowiednim lokalnym biurem, służbą
odpadów domowych lub ze sklepem, w którym produkt
został zakupiony.
INSTRUKCJE DO INSTALACJI
Czynności montażu i podłączenia elektrycznego powinny
być dokonane przez wyspecjalizowany personel.
• Podłączenie elektryczne
Urządzenie skonstruowane jest według klasy II, dlatego prze-
wody nie muszą być uziemione.
Podłączenie do sieci elektrycznej powinno być przeprowa-
dzone następująco:
BRĄZOWY = L linia
BŁĘKITNY = N zerowy
Jeżeli przewód nie posiada wtyczki, zamontować wtyczkę,
dostosowaną do obciążenia instalacji podanego na tablicz-
ce znamionowej. Jeżeli okap posiada wtyczkę, to należy
zamontować go tak, aby dostęp do wtyczki był łatwy. Przy
bezpośrednim podłączeniu do sieci elektrycznej, między urzą-
dzeniem i siecią należy umieścić wyłącznik wielobiegunowy,
ze stykami w odległości przynajmniej 3 mm, przystosowany
do obciążenia i zgodny z obowiązującymi normami.
Minimalna odległość między płaszczyzną nośną nacz
urządzenia kuchennego i najniższą częścią okapu kuchen-
nego powinna wynosić przynajmniej 65 cm (Ryc. 10). Przy
zastosowaniu rury łączącej składającej się z dwóch lub kilku
części, część górna rury musi znajdować się wewnątrz części
dolnej.
Nie należy łączyć przewodu wyciągowego okapu z przewo-
dem, w którym krąży gorące powietrze lub z przewodem prze-
znaczonym do odprowadzania dymu z urządzeń zasilanych
energią inną niż energia elektryczna. Przed przystąpieniem
do montażu, należy wyłączyć ltr (Ryc. 6) w celu łatwiejszego
manipulowania urządzeniem.
- W przypadku montażu urządzenia w wersji ssącej przygoto-
wać otwór odprowadzenia powietrza.
Sugeruje się, aby używ przewodu do oprowadzania
powietrza o takiej samej średnicy jak otwór wylotowy. Uży-
wanie przewężenia może zmniejszsprawność produktu i
zwiększyć hałas.
POLSKI
PL
- 41 -
alnej wymiany.
W przypadku nieprzestrzegania instrukcji wymiany i mycia
może powstać niebezpieczeństwo zapalenia s filtrów
przeciwtłuszczowych.
Filtry z węglem aktywnym służą do oczyszczania powietrza
zwracanego do otoczenia. Filtry nie nadają się do mycia ani
do regeneracji i powinny być wymieniane nie rzadziej niż co
cztery miesiące. Nasycenie węgla aktywnego zależne jest od
dłuższego lub krótszego czasu użytkowania urządzenia, od
rodzaju kuchenki oraz od regularności, z jaką wykonywane
jest czyszczenie ltra przeciwtłuszczowego.
• Często myć okap, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz,
przy pomocy szmatki zwilżonej denaturatem lub neutral-
nym środkiem myjącym w płynie, nie ściernym.
Instalacja oświetleniowa zaprojektowana jest do użytkowania
podczas gotowania, a nie do długotrwałego użycia jako
oświetlenie główne pomieszczenia. Przedłużone użytkowanie
oświetlenia zmniejsza znacząco średnią trwałość żarówek.
• Wymiana lamp halogenowych (Rys.8).
Aby wymienić lampy halogenowe B ściągnąć szkiełko C wy-
korzystując do tego odpowiednie otwory. Wymienić lampy
na takie same.
Uwaga: Nie dotykać lampy gołą ręką.
Układ sterowania: Stery mechaniczne (Rys.9 A) znaczenie
symboli jest następujące:
A = przycisk OŚWIETLENIE
B = przycisk WŁĄCZENIE
C = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ
D = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ
E = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ
G = wskaźnik SILNIK FUNKCJONUJĄCY
Układ sterowania: (Rys.9 B) Stery świetlne_ znaczenie
symboli jest następujące.
A = przycisk OŚWIETLENIE
B = przycisk WŁĄCZENIE
C = przycisk PIERWSZA PRĘDKOŚĆ
D = przycisk DRUGA PRĘDKOŚĆ
E = przycisk TRZECIA PRĘDKOŚĆ
F=przycisk REGULATOR CZASOWY AUTOMATYCZNEGO
WYŁĄCZENIA po 15 minutach
- Przyciskając przycisk F przez 2 sekundy (przy wyłączonym
okapie) włącza sie funkcja clean air”. Ta funkcja powoduje
włączanie silnika przez 10 minut co godzinę na pierwszej
prędkości. Jak tylko ta funkcja jest włączona silnik włącza się
na prędkość na okres 10 minut podczas tych minut powinny
migać jednocześnie przycisk F i przycisk C. Po upływie tego
czasu silnik się wyłącza i LED przycisku F świeci się stałym
światłem do momentu gdy po upływie następnych 50
minut ponownie włącza się silnik na pierwszą prędkość i LED F
i C ponownie migają przez 10 minut i dalej w ten sam sposób.
Przyciskając jakikolwiek przycisk za wyjątkiem świateł okapu
silnik powraca natychmiast do normalnego funkcjonowania
(np. jeżeli przyciska się przycisk D wyłącza się funkcja “clean
airi silnik przechodzi od razu na 2° prędkość; przyciskając
przycisk B funkcja się wyłącza)
Nasycenie filtrów przeciwtłuszczowych/ z węgla
aktywnego:
- Kiedy przycisk A pulsuje z częstotliwością 2 sec. Filtry prze-
ciwtłuszczowe wymagają przemycia.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do instalacji okapu należy wykonać
następujące fazy wskazane na rysunku 4:
1 - Wyciągnąć z opakowania korpus okapu B i szkło A ustawić
w pozycji poziomej na pewnym podłożu.
2 - Ustawić szkło A nad korpusem okapu B.
3 - Ostatecznie przykręcić szkło do korpusu 4 tulejkami C i 4
wkrętami D jak wskazano.
• Montaż na ścianie
Wywiercić otwory A uwzględniając podane wielkości (Ryc.2).
Umocować urządzenie na ścianie i ustawić w poziomie za
pomocą zawieszek. Następnie przymocować okap za pomocą
dwóch śrub A (Rys.5 – Faza 2).
. W zależności od montażu użyć śrub i kołków odpowiednich
dla danego rodzaju muru (np. żelbeton, płyta kartonowo–
gipsowa, itp.) W przypadku gdy śruby i kołki wchodzą w
skład zestawu, należy upewnić się, że one odpowiednie dla
rodzaju ściany, na której ma być zamocowany okap.
Montaż teleskopowych złączek ozdobnych - wersja z
zasysaniem
uwaga! Przed jego przymocowaniem złapać dolne złącze
szczypcami z zgiąć języczek w kierunku do środka tak, jak
wskazano na rysunku 5 faza 1.
Przed założeniem złączki ozdobnej zamontować zasilanie
elektryczne. Jeśli urządzenie ma być zainstalowane w wersji
z zasysaniem, należy przygotować otwór odpowietrzający.
Ustawić szerokość podpory górnej złączki (Ryc.3). Następnie
przymocować podporę do sufitu za pomocą śrub z
uwzględnieniem odległości wskazanej na ryc. 2 w taki sposób,
aby była równoległa do okapu A (Ryc.3). Przyłączyć kołnierz
C do otworu odprowadzającego powietrze za pomocą rury
łączącej (Rys.5 Faza 2). Umieścić górną złączkę wewnątrz
dolnej. Przymocować dolną złączkę do okapu używając śrub
B (w zestawie) (Rys.5 – Faza 2), naciągnąć górną złączkę aż do
skrzynki i zamocować za pomocą śrub B (Ryc.3). Usunąć ltry
węglowe zainstalowane w urządzeniu, obracając je o 90° w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (Rys. 7).
Wersja ltrująca
Zainstalować okap i dwie złączki według instrukcji montażu
okapu w wersji zasysającej.
Filtry węglowe są już zainstalowane w urządzeniu.
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA
Zaleca się uruchomienie urządzenia przed przystąpieniem
do gotowania jakiejkolwiek potrawy. Zaleca się, aby nie
wyłączać urządzenia przez około 15 minut po zakończeniu
gotowania potraw w celu całkowitego usunięcia nieświeżego
powietrza.
Prawidłowe działanie okapu uwarunkowane jest prawidłową
i regularną konserwacją; szczególną uwagę należy zwrócić na
ltr przeciwtłuszczowy oraz na ltr z węglem aktywnym.
Filtr przeciwtłuszczowy ma za zadanie zatrzymywanie czą-
steczek tłuszczu zawieszonych w powietrzu, dlatego narażony
jest na zatkanie, które może nastąpić w różnym czasie, zależnie
od eksploatacji urządzenia.
- Aby zapobiec niebezpieczeństwu ewentualnych pożarów,
co najmniej raz na 2 miesiące należy myć ltry przeciwtłusz-
czowe, można je myć min. w zmywarce.
- Po kilku umyciach mogą wystąpić zmiany koloru. Fakt ten
nie daje prawa do reklamacji w celu dokonania ich ewentu-
- 42 -
- Kiedy przycisk A pulsuje z częstotliwością 0,5 sec. Filtry
węglowe wymagają wymiany.
Po ponownym założeniu czystego ltra należy zresetować
pamięć elektroniczną wduszając przycisk A przez około 5 sec.
aż ustanie pulsowanie.
SERWIS DLA KLIENTÓW
Przed skontaktowaniem się z Serwisem Technicznym.
Jeśli urządzenie nie działa, zaleca się:
- sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo umieszczona w
gniazdku.
W przypadku, gdy nie uda się stwierdzić przyczyny
nieprawidłowego działania: wączyć urządzenie nie
ingerując w nie, a następnie skontaktować się z Serwisem
Technicznym.
NUMER SERYJNY PRODUKTU. Gdzie się znajduje?
Ważnym jest, aby kontaktując się z Serwisem Technicznym
podać kod produktu i numer seryjny (ciąg 16 znaków
rozpoczynający się od cyfry 3), które znajdują się na karcie
gwarancyjnej lub na tabliczce znamionowej umieszczonej
wewnątrz urządzenia.
W ten sposób pomagają Państwo uniknąć niepotrzebnych
wyjazdów technika oraz związanych z tym kosztów.
DOSTAWCA UCHYLA SIĘ OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIAL-
NCI ZA EWENTUALNE USTERKI, SPOWODOWANE
NIEPRZESTRZEGANIEM WYŻEJ WYMIENIONYCH WSKA-
ZÓWEK.
- 43 -
/