ZANKER KDT10001FB Instrukcja obsługi

Marka
ZANKER
Kategoria
Gry wideo
Model
KDT10001FB
Rodzaj
Instrukcja obsługi
KDT10001FB
Instrukcja
obsługi
PL
Zmywarka
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
Panel sterowania 5
Programy 5
Ustawienia 6
Przed pierwszym użyciem 8
Codzienna eksploatacja 9
Wskazówki i porady 10
Konserwacja i czyszczenie 11
Rozwiązywanie problemów 13
Dane techniczne 14
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Wszystkie detergenty należy przechowywać poza zasięgiem
dzieci.
Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować się w
pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
2
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (Mpa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 12.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których panuje
temperatura poniżej 0°C.
Postępować zgodnie z instrukcją instalacji
załączoną do urządzenia.
3
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się
z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w naszym
autoryzowanym centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
zachodzi konieczność wymiany
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Podłączenie do sieci wodociągowej
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, których nie używano
przez dłuższy czas, należy zapewnić
przepływ wody i odczekać, aż będzie ona
czysta.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia
należy sprawdzić, czy nie ma wycieków.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast wyjąć wtyczkę z
gniazda elektrycznego. Należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Przeznaczenie
Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Serwis
Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować
następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu:
Numer seryjny:
4
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
Panel sterowania
1
4
2 3
1
Przycisk wł./wył.
2
Wskaźniki programów
3
Wskaźniki
4
Przycisk wyboru programu
Wskaźniki
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Programy
Program Stopień zab‐
rudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
1)
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
2)
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
50°C
Płukania
Suszenie
195 1.02 11
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patel‐
nie
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
70°C
Płukania
Suszenie
130 - 150 1.3 - 1.4 13 - 15
5
Program Stopień zab‐
rudzenia
Rodzaj zała‐
dunku
Fazy programu Parametry eksploatacyjne
1)
Czas
trwania
(min)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie
wody
(l)
Średnie
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie
65°C
Płukania
Suszenie
100 - 110 1.2 - 1.6 15 - 16
3)
Świeże
Naczynia sto‐
łowe i sztućce
Zmywanie
60°C lub
65°C
Płukania
30 0.8 9
4)
Dowolne
Zmywanie
wstępne
14 0.1 4
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian
w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
2) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐
prowadzających testy).
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Program obejmuje krótkie płukanie zapobiegające zasychaniu resztek jedzenia na naczyniach i
powstawaniu przykrych zapachów w urządzeniu. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Ustawienia
Tryb wyboru programu
Urządzenie działa w trybie trybie wyboru programu, gdy wszystkie wskaźniki programów są
włączone.
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programu, można ustawić program i przejść do
trybu użytkownika.
Jeśli panel sterowania nie pokazuje tego stanu, należy użyć funkcji Reset.
6
Tryb użytkownika
Gdy urządzenie jest w trybie wyboru programu:
1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk wyboru programu, aż wskaźnik zacznie migać i włączy
się wskaźnik .
W trybie użytkownika można zmienić:
Poziom zmiękczania wody odpowiednio do twardości wody.
Włączenie lub wyłączenie sygnału dźwiękowego zakończenia programu.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich ponownej zmiany.
Funkcja Reset
Nacisnąć przycisk wyboru programów, aż włączą się wszystkie wskaźniki programów (tryb
wyboru programu).
Funkcja ta pozwala na anulowanie trwającego programu .
Regulacja zmiękczania wody
1. Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika, poczekać, aż zgaśnie wskaźnik , a wskaźnik
zacznie migać. Liczba mignięć wskaźnika oznacza aktualne ustawienie (np. 5
mignięć + przerwa + 5 mignięć = poziom 5).
2. Nacisnąć przycisk wyboru programów, aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie tego
przycisku powoduje zwiększenie poziomu. Po poziomie 10 następuje powrót do poziomu 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
Tabela twardości wody
Stopnie nie‐
mieckie
(°dH)
Stopnie francusk‐
ie
(°fH)
mmol/l Stopnie Clarka Poziom zmiękc‐
zania wody
47 -50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2
<4 <7 <0.7 < 5
1
2)
1) Ustawienie fabryczne
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
7
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia programu
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć.
1. Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika, nacisnąć przycisk wyboru programów w ciągu ok.
5 sekund: wskaźnik jest włączony, a wskaźnik zacznie migać.
2. Poczekać, aż zgaśnie wskaźnik . Zgaśnie wskaźnik . Sygnał dźwiękowy jest
wyłączony.
3. Nacisnąć przycisk wyboru programów, aby zmienić ustawienie. Świeci się wskaźnik .
Sygnał dźwiękowy jest wyłączony.
4. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
Przed pierwszym użyciem
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące
wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie
należy stosować detergentu ani
umieszczać naczyń w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że urządzenie
nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero
po zakończeniu tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
Stosowanie soli
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Zagrożenie
wystąpieniem korozji. Aby tego uniknąć, po napełnieniu zbiornika soli należy uruchomić
program.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
2
1
1
2
3
4
A
2
1
8
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą. Dozownik płynu nabłyszczającego należy
napełnić, gdy szybka w okienku (A) jest przezroczysta.
Codzienna eksploatacja
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
Upewnić się, że w dozowniku płynu
nabłyszczającego znajduje się płyn
nabłyszczający.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program
dla określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
2
1
2
0
3
0
A
B
Jeżeli wybrano program obejmujący zmywanie wstępne, należy umieścić niewielką ilość
detergentu w przegródce B.
Stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem
2
1
2
0
3
0
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom zmiękczania wody.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Ustawianie i uruchamianie programu
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programu.
3. Naciskać przycisk wyboru programu, aż zaświeci się wskaźnik żądanego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
9
Otwieranie drzwi w trakcie pracy urządzenia
Otworzenie drzwi w trakcie działania programu zatrzymuje urządzenie. Po zamknięciu drzwi
urządzenie kontynuuje pracę od momentu, w którym została przerwana.
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu wskaźnik jest włączony.
1. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby wyłączyć urządzenie.
2. Zakręcić zawór wody.
Jeśli przycisk wł./wył. nie zostanie naciśnięty, po kilku minutach od zakończenia
programu zgasną wszystkie wskaźniki. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki i porady
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty prania i
suszenia podczas codziennej eksploatacji
oraz przyczyni się do ochrony środowiska.
Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać
program z fazą zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia sprawdzić,
czy woda wydostająca się z dysz ramion
spryskujących ma swobodny dostęp do
naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek
lub używanie tabletek wieloskładnikowych
(np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO uzyskuje
się największą efektywność zużycia wody i
energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ
na rezultaty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
Tabletki wieloskładnikowe są zwykle
przeznaczone do użycia z wodą o
twardości do 21°dH. Gdy twardość wody
jest większa, należy oprócz tabletek
wieloskładnikowych stosować także płyn
nabłyszczający i sól. Jednak do twardej i
bardzo twardej wody zaleca się
stosowanie się osobno detergentu (w
postaci proszku, żelu lub tabletek bez
dodatkowych funkcji), płynu
nabłyszczającego i soli, aby zapewnić
optymalne efekty mycia i suszenia.
Aby stosować tabletki wieloskładnikowe,
należy wybrać opcję Multitab (jeśli jest
dostępna). Opcja ta wpływa na poprawę
efektów zmywania i suszenia podczas
korzystania z tabletek wieloskładnikowych.
Detergent w tabletkach nie rozpuszcza się
całkowicie w trakcie krótkich programów.
Zaleca się stosowanie tabletek przy
długich programach, aby zapobiec
osadzaniu się detergentu na naczyniach.
10
Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
Postępowanie w przypadku
zaprzestania korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
W urządzeniu należy zmywać przedmioty
przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia przedmiotów
pochłaniających wodę (gąbki, ściereczki).
Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w
koszu na sztućce.
Lekkie naczynia umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące swobodnie się
obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do zmywarek
i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane
są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
11
Czyszczenie filtrów
B
A
C
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani
zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2
prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie ramion spryskujących
Nie wolno wyjmować ramion spryskujących.
Jeżeli otwory w ramionach spryskujących są
zatkane, zabrudzenia należy usunąć przy
pomocy cienkiego i zaostrzonego przedmiotu.
Czyszczenie obudowy
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się korzystanie z długich
programów co najmniej 2 razy w miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie raz w
miesiącu specjalnego środka
czyszczącego do zmywarek. Należy ściśle
przestrzegać wskazówek umieszczonych
na opakowaniu produktu.
12
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić, czy
problem można rozwiązać samodzielnie,
korzystając z informacji zawartych w tabeli.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Problem i kod alarmowy Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazda.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że drzwi urządzenia są zamknięte.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu
wynosi około 5 minut.
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowany jest je‐
den sygnał dźwiękowy.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt nisk‐
ie. W tym celu należy skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowane są dwa
sygnały dźwiękowe.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowane są trzy
sygnały dźwiękowe.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwisowym.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
13
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem Możliwe rozwiązanie
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczy‐
niach.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zmniejszyć
dozowanie.
Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
Za mało płynu nabłyszczającego. Obrócić pokrętło regu‐
lacji dozowania płynu nabłyszczającego, aby zwiększyć
dozowanie.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Naczynia są mokre.
Program nie obejmuje fazy suszenia lub faza suszenia od‐
bywa się w niskiej temperaturze.
Dozownik płynu nabłyszczającego jest pusty.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
Patrz rozdział „Wskazówki i
porady”, gdzie omówiono inne
możliwe przyczyny.
Dane techniczne
Wymiary Szerokość / wysokość / głę‐
bokość (mm)
596 / 818-898 / 555
Podłączenie do sieci elek‐
trycznej
1)
Napięcie (V) 220 - 240
Częstotliwość (Hz) 50
Ciśnienie doprowadzanej wo‐
dy
Min./maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Dopływ wody
Zimna lub ciepła woda
2)
maks. 60°C
Pojemność Liczba kompletów naczyń 12
Pobór mocy Tryb czuwania (W) 0.50
Pobór mocy Tryb wyłączenia (W) 0.50
1) Pozostałe wartości znajdują się na tabliczce znamionowej.
2) Jeżeli ciepła woda pochodzi z alternatywnych źródeł energii (np. z kolektorów słonecznych, elek‐
trowni wiatrowych), można użyć jej do zasilania urządzenia, aby zmniejszyć zużycie energii.
Tabliczka znamionowa
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość e-
mail na adres:
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
14
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu. Należy zadbać o
ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby chronić
środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.
Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych
symbolem razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do miejscowego
punktu ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
15
*
www.electrolux.com/shop
100005640-A-502014
/