Tefal P4240669 Instrukcja obsługi

Marka
Tefal
Model
P4240669
Rodzaj
Instrukcja obsługi
CLIPSO
®
ONE
www.tefal.com
CS
SK
HU
PL
SL
RO
BG
BS
HR
SR
Návod k použití - Užívateľská príručka
Használati útmutató - Instrukcja obsługi
Navodila za uporabnika - Ghidul utilizatorului
   - Upute za upotrebu
Korisnički vodič - Uputstvo za korisnika
F
a
c
e
c
ô
t
é
c
o
u
v
e
r
c
l
e
A
B
K
G
C
D
M
E
F
H
J
L
I
fig. 1 fig. 2 fig. 3 fig. 4
fig. 5 fig. 6 fig. 8
fig. 9
fig. 14
fig. 15 fig. 16
fig. 17 fig. 18 fig. 19 fig. 20
fig. 7
fig. 11
fig. 10 fig. 12
fig. 13
mini
1
Důležitá upozornění
Z bezpečnostních důvodů je tento přístroj v souladu s příslušnými normami
a vyhláškami.
- Směrnice pro tlaková zařízení
- Materiály ve styku s potravinami
Toto zařízení bylo vytvořeno pro domácí použití.
Pozorně si ečtěte echny pokyny a dy postupujte podle "Návodu k použití".
Používáte-li tlakohrnec v blízkosti dětí, zajistěte vždy patřičný dohled jako
v případě všech varných zařízení.
Nevkládejte tlakový hrnec do zahřáté trouby
Hrnec pod tlakem přemisťujte s maximální opatrností. Nedotýkejte se
teplých povrchů. Používejte držadla a úchyty. Podle potřeby používejte ru-
kavice.
Tlakový hrnec nepoužívejte pro jiný účel, než pro který byl navržen.
Tlakový hrnec vaří pod tlakem. Při nevhodném použití může dojít ke
zraněním vlivem opaření. Zkontrolujte, zda je hrnec řádně uzavřen, než jej
uvedete do provozu. Viz odstavec "Uzavírání".
Zkontrolujte, zda je ventil v poloze stlačení, než tlakový hrnec otevřete.
Nikdy neotevírejte tlakový hrnec silou. Zkontrolujte, zda poklesl vnitřní tlak.
Viz odstavec "Bezpečnost".
Tlakový hrnec nikdy nepoužívejte bez tekutiny, byl by žně poškozen.
Zkontrolujte, zda během vaření je vždy dostatek tekutiny.
Používejte pouze zdroje ohřevu uvedené v návodu k použití.
V tlakom hrnci CLIPSONE nikdy nepřipravujte žádný pokrm na zi mléka.
Nenaplňujte hrnec nad 2/3 objemu (maximální ryska pro plnění).
U pokrmů, které se vařením rozpínají, jako je rýže, sušená zelenina nebo
kompoty, nenaplňujte tlakový hrnec nad polovinu jeho kapacity.
Po vaření masa s kůží na povrchu (např. hovězí jazyk), které se mohou pod
tlakem nafouknout, nepropichujte maso, pokud kůže působí nafouknutě;
hrozí opaření. Doporučujeme propíchnout maso před vařením.
V případě těstovitých pokrmů (mletý hrášek, rebarbora) je nutno před
otevřením hrncem mírně zatřást, aby se potraviny nerozstříkly ven.
ed každým použitím zkontrolujte, zda ventily nejsou blokovány. Viz od-
stavec "Před vařením".
Nepoužívejte tlakový hrnec pro fritování pod tlakem.
Nenarušujte bezpečnostní systémy, postupujte podle pokynů pro čištění a
údržbu.
Používejte pouze originální ly TEFAL pro váš model. Používejte zejména
nádobu a víko CLIPSO® ONE.
Alkoholo výpary jsou hořla. Nechte vařit cca 2 minuty, než nasadíte víko.
Sledujte hrnec, pokud připravujete recept s obsahem alkoholu.
Tlakový hrnec nepoužívejte pro skladování kyselých nebo slaných pokrmů
před a po vaření, hrozí poškození nádoby.
Uschovejte si tyto pokyny
CS
2
A. Funkční ventil
B.
Uzavírací tlačítko
C.
Odvod páry
D.
Značka umístění ventilu
E.
Tlačítko otevírání
F.
Bezpečnostní ventil
G.
Ukazatel přítomnosti tlaku
H.
Spoj
I.
Parní košík
J.
Podstavec
K.
Nádoba
L.
Držadlo nádoby
M.
Ryska pro maximální plnění
Vlastnosti
Průměr dna hrnce - reference
Normativní informace:
Maximální provozní tlak: 80 kPa.
Maximální bezpečnostní tlak: 120 kPa.
Slučitelné zdroje ohřevu
Tlakový hrnec CLIPSO® ONE lze použít na
všechny druhy ohřevu, a to včetně indukce.
Na elektrické vardesce použijte plotnu o
průměru shodném či menším, než je průměr
dna hrnce.
Objem Ø Nádoby Ø Dna CLIPSO ONE
4,5 L 22 cm 18 cm P42406
6 L 22 cm 18 cm P42407
8 L 25 cm 20 cm P42414
10 L 25 cm 20 cm P42415
Neohřívejte hrnec,
je-li prázdný, hrozí
poškození
výrobku.
PLYN ELEKTRICKÁ
DESKA
SKLOKERAMIC
HALOGENOVÁ
LA DESKA
INDUKCE
ELEKTRICKÁ
SPIRÁLA
Schéma
3
Na sklokeramicdesce zkontrolujte, zda je
dno nádoby čisté a suché.
Na plynovém hořáku nesmí plyn esahovat
přes průměr nádoby.
U ech způsobů ohřevu zkontrolujte, zda je
hrnec správně vystředěný.
Příslušenství TEFAL
Příslušenství k hrnci CLIPSO® ONE dostupná v
obchodní síti jsou:
Pro výměnu dalších dílů nebo pro opravy kon-
taktujte autorizovaná servisní střediska TEFAL.
Používejte pouze originální díly TEFAL pro váš
model.
Použití
Otevírání
Stiskněte tlačítko otevírání (E) na víku - obr.
1
.
Uzavírání
Stiskněte tlačítko uzarání (B) na víku - obr. 2.
Příslušenství Référence
Spoj
4,5/6L
X1010004
8/10L
X1010003
Parní košík
X1030006
Podstavec
X1030007
Čelisti musejí být v
kontaktu s okrajem
víka.
CS
4
Minimální a maximální plnění
Minimum 25 cl (2 sklenky) - obr. 3
Maximum 2/3 výšky nádoby (M) - obr. 4
Pro některé pokrmy
U pokrmů, které se vařením rozpínají, jako
je rýže, sušená zelenina nebo kompoty, ne-
naplňujte tlakový hrnec nad polovinu výšky
nádoby.
Používání parního
košíku
Nalijte 75 cl vody na dno nádoby.
Zacvakněte podstavec (J) pod parní košík
(I) - obr. 5 a 6.
Postavte celou sestavu do hrnce - obr. 7.
Používání funkčního
ventilu
Umístěte ventil (A) na odvod páry (C) a
zarovnejte ikonu
ventilu s indexem po-
lohy ventilu
(D) - obr. 8.
Zcela zatlačte - obr. 8 - a otáčejte až do
polohy vaření
- obr. 9.
Vaření jemných pokrmů a zeleniny
Umístěte ikonu 1 ventilu ke značce polohy
(D).
Vaření masa, ryb a mražených pokrmů
Umístěte ikonu 2 ventilu ke značce polohy
(D).
Vyjmutí funkčního ventilu
Stiskněte funkční ventil (A) a zarovnejte
ikonu
se značkou polohy (D) - obr. 10.
Vyzvedněte jej - obr. 11.
Pokrmy umístěné
do parního košíku
se nesmědotýkat
víka hrnce.
5
První použití
Zacvakněte podstavec (J) pod parní košík (I) -
obr. 5 a 6
.
Postavte parní košík (I) na dno hrnce - obr. 7.
Naplňujte vodou až do 2/3 nádoby (M).
Uzavřete hrnec.
Vložte funkční ventil (A) a nastavte jej do
polohy
2.
Postavte hrnec na zdroj ohřevu nastavený na
maximální výkon.
Jakmile začne pára unikat ventilem, snižte
ohřev a počítejte 20 minut.
Jakmile uplyne 20 minut, vypněte ohřev.
Otáčejte funkčním ventilem až do polohy .
Jakmile poklesne ukazatel tlaku (G): tlakový
hrnec již není pod tlakem.
Otevřete hrnec - obr. 1.
Před vařením
ed každým použitím zkontrolujte při den-
ním světle, zda nedošlo k zablokování od-
vodu par
(C) - obr. 12.
Zkontrolujte pohyblivost bezpečnostního
ventilu: viz odstavec "Čištění a údržba".
Zavřete hrnec - obr. 2.
Umístěte ventil na místo (A) - obr. 8.
Zcela zatlačte a otáčejte do zvolené po-
lohy vaření
- obr. 9.
Zkontrolujte, zda je hrnec řádně uzavřen,
než jej uvedete do provozu.
Postavte hrnec na zdroj ohřevu nastavený
na maximální výkon.
CS
6
Během vaření
Pokud funkční ventil umožňuje plynulé uni-
ní páry s pravidelným syčením, snižte
výkon zdroje hoření.
Odpočítejte dobu vaření uvedenou v re-
ceptu.
Během vaření kontrolujte, zda ventil pravi-
delně syčí.
Pokud není dostatek páry, zvyšte nepatrně
výkon ohřevu, jinak výkon snižte.
Konec vaření
Uvolnění páry
Jakmile zdroj ohřevu zhasne, te dvě
možnosti:
Pomalá dekomprese: otáčejte funkčním
ventilem
(A) do polohy . Jakmile po-
klesne ukazatel tlaku
(G): tlakový hrnec již
není pod tlakem.
Rych dekomprese: postavte tlakový
hrnec pod kohoutek se studenou vodou
-
obr. 13
. Jakmile poklesne ukazatel tlaku
(G): tlako hrnec již není pod tlakem.
Otáčejte funkčním ventilem
(A) až do
polohy .
Můžete otevřít hrnec - obr. 1.
Pokud ukazatel tlaku
(G) nesestoupí,
postavte hrnec pod
kohoutek se studenou
vodou - obr. 13.
Nikdy nenarušujte
chod tohoto ukazatele
tlaku.
Pokud během unikání
páry zjistíte neobvyklé
výstřelky: vraťte
funkční ventil
(A) do
polohy pro vaření:
1
nebo 2, pak pomalu
uvolňujte tlak a
kontrolujte, zda již
nedochází k
výstřelkům.
7
Čištění a údržba
Čištění tlakového hrnce
Pro správné fungování vašeho přístroje
dodržujte tato doporučení pro čištění a
údržbu po každém použití.
Tlakový hrnec umyjte po každém použití
vlažnou vodou se saponátem. Stejně pos-
tupujte v případě koše.
Nepoužívejte louh nebo chlorové produkty.
Nepřehřívejte nádobu, je-li prázdná.
Čištění vnitřní strany nádoby
Myjte pomocí drátěnky a přípravku na ná-
dobí.
Pokud jsou na nerezové nádobě stále odra-
zové plošky, vyčistěte je pomocí octa.
Čištění vnější strany nádoby
Myjte houbičkou a přípravkem na nádobí.
Čištění víka
Víko myjte houbičkou a přípravkem na ná-
dobí.
Čištění spoje víka
Po každém vaření vyčistěte těsnění (H) a
jeho uložení.
Před navrácením těsnění na místo postu-
pujte podle
- obr. 14 a zkontrolujte, zda
nápis "strana k ku" je umístěn na úrovni
víka.
Nádobu tlakového
hrnce a košík
můžete mýt v
myčce.
Zahnědnutí a
škrábnutí, které se
mohou objevit po
dlouhodobém
používání, nejsou
na závadu.
Po vyjmutí
funkčního ventilu
(A) můžete mýt v
myčce i víko.
Nikdy neodšroubo-
vávejte šroub a
matici umístěné
uvnitř víka.
OK
NO
CS
8
Čištění funkčního ventilu (A)
Vyjměte funkční ventil (A) - obr. 11.
Funkční ventil (A) myjte pod proudem te-
koucí vody
- obr. 15.
Zkontrolujte jeho pohyblivost: viz obrázek
Čištění odvodu par funkčního ventilu na
víku
Vyzvedněte ventil (A) - obr. 11.
Na denním světle zkontrolujte, zda odvod
par není blokován a zda je kulatý
- obr. 12.
Podle potřeby jej vyčistěte zubním
kartáčkem
- obr. 16 a opláchněte.
Čištění bezpečnostního ventilu (F)
Vyčistěte část bezpečnostního ventilu na
vnitřní straně víka pod vodou.
Zkontrolujte jeho správnou funkci tak, že
sil zatlačíte bavlněnou tyčinkou na
klapku, která se musí pohybovat
- obr. 17.
Výměna těsnění tlakového hrnce
Těsnění tlakového hrnce vyměňujte každý
rok.
Těsnětlakového hrnce vyměňte, pokud je
na něm trhlina.
Vždy použijte originál těsnění TEFAL
podle vašeho modelu.
Uskladnění tlakového hrnce
Otočte víko na nádobě.
Nikdy nepoužívejte
na tuto činnost
ostrý nebo špičatý
předmět.
Pro co nejdelší za-
chování vlastností
vašeho tlakového
hrnce:
nepřehřívejte ná-
dobu, je-li
prázdná.
Po 10 letech
používání je nutno
nechat tlakový
hrnec zkontrolovat
v autorizovaném
servisním
středisku TEFAL.
9
Bezpečnost
Tento tlakový hrnec je vybaven několika
bezpečnostními prvky:
Bezpečné zavírání:
– Čelisti musejí být v kontaktu s okrajem
víka.
Pokud tomu tak není, dochází k úniku
par na úrovni ukazatele tlaku a tlakový
hrnec nemůže dosáhnout natlakování.
Bezpečné otevírání:
- Je-li tlakový hrnec pod tlakem, nelze
sepnout tlačítko otevírání.
- Nikdy neotevírejte tlakový hrnec silou.
- Nespouštějte nikdy ukazatel tlaku.
- Zkontrolujte, zda poklesl vnitřní tlak.
Dvě pojistky proti přetlaku:
- Prvpojistka: bezpečnostní ventil
(F)
uvolňuje tlak - obr. 19.
- Druhá pojistka: těsnění umožňuje únik
páry mezi víkem a nádobou
- obr. 20.
Pokud se spustí některá z pojistek proti
přetlaku:
Vypněte ohřev.
Nechte tlakový hrnec zcela vychladnout.
Otevřete.
Zkontrolujte a vyčistěte funkční ventil (A),
odvod par
(C), bezpečnostní ventil (F) a
těsnění
(H).
Pokud po kontrole a čištění z produktu
uniká pára nebo vůbec nefunguje, odneste
jej do autorizovaného servisního střediska
TEFAL.
CS
10
Doporučení pro použití
1 - Pára je příliš horká při výstupu z funního
ventilu.
2 - Jakmile se zvedne ukazatel tlaku, nelze již
otevřít tlakový hrnec.
3 - Používáte-li tlakový hrnec v blízkosti dětí,
zajistěte vždy patřičný dohled jako v
ípadě všech varných zařízení.
4 - Pozor na proud páry.
5 - Při přenášení tlakového hrnce používejte
obě držadla doby.
6 - Nikdy nenechte potraviny v tlakovém hrnci
dlouho.
7 - Nikdy nepoužívejte louh nebo chloro
čisticí přípravky, které by mohly poškodit
kvalitu nerezavějící oceli.
8 - Nikdy nenecvejte víko načet ve vodě.
9 - Těsně vyňujte každý rok.
10 - Čištění tlakového hrnce je nutno provádět
za studena.
11 - Po 10 letech poívání je nutno nechat tla-
kový hrnec zkontrolovat v autorizovaném
servism středisku TEFAL.
Záruka
V přípapoužívání v souladu s návodem
k použise na nádobu vašeho tlakového
hrnce TEFAL poskytuje 10letá záruka na:
- Vady související s kovovou konstrukcí
vaší nádoby,
- Předčasné poškození kovu dna.
U ostatních dílů je záruka na materiál a
zpracování 1 rok (pokud legislativa vaší
země nestanoví jinak) na echny vady
nebo poškození způsobená při výrobě.
Tato smluv záruka bude uznána po
předložení pokladního dokladu nebo fak-
tury s uvedením data nákupu.
11
Do této záruky nespadají:
Vady způsobené nedodržením důležitých
pokynů nebo nedbalým používáním, zej-
ména pak:
- Nárazy, pády, používání v troubě,…
- Mytí víka v myčce nádobí.
K uplatnění této záruky je možno použít
pouze autorizovaná servis střediska
TEFAL.
Použijte adresu autorizovaného servisního
střediska TEFAL ve vaší blízkosti.
Zákonná značení
Značení Umístění
Identifikace výrobce nebo ob-
chodní známky
Uzavírací tlačítko.
Rok a šarže výroby
Reference modelu
Maximální bezpečnostní tlak (PS)
Maximální provozní tlak (PF)
Na hor straně ka, je vidět,
pokud je víko v poloze "otevření".
Objem Na vnějším dnu nádoby.
CS
12
Problémy Doporučení
Pokud se vám nedaří
uzavřít víko:
Zkontrolujte, zda je tlačítko otevírání (E)
správně zatlačeno. Zkontrolujte správný směr
montáže těsnění podle odstavce "Čištění a
údržba".
OK
NO
Pokud se tlakový hrnec
ohříval pod tlakem bez
tekutiny:
Nechte tlakový hrnec zkontrolovat v autori-
zovaném servisním středisku TEFAL.
Pokud není
namontován ukazatel
tlaku a z ventilu
během vaření nic
neuniká:
Toto je normální v prvních minutách.
Pokud stav přetrvává, zkontrolujte, zda:
- Výkon ohřevu je dostatečně silný, jinak jej
zvyšte.
- Množství tekutiny v nádobě je dostatečné.
- Funkční ventil je v poloze
1 nebo 2.
- Tlakový hrnec je správně uzavřen.
- Těsnění nebo okraj nádoby nejsou poško-
zené.
- Těsněje správumístěno ve víku, viz
odstavec "Čištění a údržba".
Pokud je namontován
ukazatel tlaku a z
ventilu během vaření
nic neuniká:
Toto je normální v prvních minutách.
Pokud stav přetrvává, postavte přístroj pod
studenou vodu, dokud neklesne ukazatel
tlaku. Vyčistěte funkční ventil
- obr. 15 a
odvod páry
- obr. 16 a zkontrolujte, zda lze
bezpečnostní ventil bez obtíží zatlačit
- obr.
17.
Společnost TEFAL odpovídá
na vaše dotazy
13
Pokud potraviny
nejsou uvařené nebo
jsou spálené,
zkontrolujte:
Dobu vaření.
Výkon zdroje ohřevu.
Správné umístění funkčního ventilu.
Množství tekutiny.
Pokud se potraviny v
hrnci spálily:
Nechte nádobu nějakou dobu odmočit, než ji
umyjete.
Nikdy nepoužívejte louh nebo chlorové čisticí
přípravky.
Pokud se spustí
některá z pojistek:
Vypněte ohřev.
Nechte tlakový hrnec chladit a nepřenášejte jej.
Počkejte, až ukazatel tlaku sestoupí, pak jej
otevřete.
Zkontrolujte a vyčistěte funkční ventil, otvor pro
odvod par, bezpečnostní ventil a těsnění.
Pokud porucha přetrvává, nechte přístroj zkon-
trolovat v autorizovaném servisním středisku
TEFAL.
Problémy Doporučení
Pokud pára uniká
kolem víka,
zkontrolujte:
Správné uzavření víka.
Poloha těsnění víka.
Správný stav těsnění, případně je vyměňte.
Čistota víka, těsnění a jeho uložení veku.
Správný stav okraje nádoby.
Pokud se vám nedaří
otevřít víko:
Zkontrolujte, zda nejste v poloze dekomprese .
Zkontrolujte, zda ukazatel tlaku je v dolní poloze.
Jinak: vypusťte tlak, případně ochlaďte tlakový
hrnec pod proudem studené vody.
Nikdy nenarušujte chod tohoto ukazatele tlaku.
SK
14
Dôležité upozornenia
Z bezpečnostných dôvodov toto zariadenie zodpovedá platným normám a
predpisom:
- smernici o zariadeniach pod tlakom,
- smernici o materiáloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
Toto zariadenie je určené výhradne na domáce použitie.
kladne si prečítajte všetky pokyny a vždy postupujte podľa
Užívateľskej príručky.
Tak ako pri používaní iných varných spotrebičov, aj pri používaní tlako-
vého hrnca dávajte veľký pozor, ak ho používate v blízkosti detí.
Tlakový hrniec nedávajte do vyhriatej rúry.
Tlakový hrniec, ktorý je pod tlakom, prenášajte s maximálnou opa-
trnosťou. Nedotýkajte sa teplých častí. Používajte rukoväte a tlačidlá. V
prípade potreby používajte kuchynské rukavice.
Tlakový hrniec nepoužívajte na iný účel ako na ten, na ktorý je určený.
V tlakovom hrnci sa varí pod tlakom. Pri neadekvátnom používaní môže
dôjsť k poraneniam spôsobeným obarením. Pred používaním tlakového
hrnca sa uistite, či je správne zatvorený. Pozri odsek Zatvorenie.
Pred otvorením tlakového hrnca sa ubezpečte, či je ventil v polohe, v kto-
rej sa tlak uvoľňuje.
Tlakový hrniec nikdy neotvárajte nasilu. Uistite sa, či tlak vo vnútri pokle-
sol. Pozri odsek Bezpečnosť.
Tlakový hrniec nikdy nepoužívajte bez tekutiny, mohlo by dôjsť k
vážnemu poškodeniu hrnca. Dbajte na to, aby bolo počas varenia v hrnci
vždy dostatočné množstvo tekutiny.
Používajte iba kompatibilný zdroj tepla (zdroje tepla), uvedený v návode
na použitie.
V tlakovom hrnci CLIPSO® ONE nikdy nepripravujte jedlá na báze mlieka.
Tlakov hrniec neplňte viac ako do 2/3 (značka maximálneho povoleného
množstva).
Pri potravinách, ktoré sa počas varenia rozťahujú, ako napríklad ryža, de-
hydratovaná zelenina alebo kompóty…, tlakový hrniec naplňte iba do
polovice nádoby.
Po uvarení mäsa s tenkou kožou (napríklad hovädzí jazyk...), ktorá by sa
mohla vplyvom tlaku vyduť, mäso neprepichujte, kým je koža vydutá,
mohli by ste sa opariť. V danom prípade sa mäso odporúča prepichnúť
pred varením.
Pri mazľavých potravinách (lúpaný a polený hrášok, rebarbora…) je pred
otvorením potrebné tlakový hrniec trochu potriasť, aby tieto potraviny
nevystriekli von.
Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú upchaventily. Pozri odsek
Pred varením.
Tlakový hrniec nepoužívajte na fritovanie v oleji pod tlakom.
15
Bezpečnostné systémy žiadnym spôsobom nemodifikujte, vykonávajte
iba pravidelné čistenie a údržbu v súlade s pokynmi.
Používajte iba originálne náhradné diely spoločnosti TEFAL, vhodné pre
príslušný model. Predovšetkým používajte nádobu aj pokrievku značky
CLIPSO® ONE.
Alkoholové pary horľavé. Nechajte ich prevrieť 2 minúty a potom
zatvorte pokrievku.
Pri príprave jedál na báze alkoholu dohliadajte na spotrebič.
Po ukončení varenia tlako hrniec nepoužívajte na uskladňovanie
kyslých ani slaných potravín, pretože hrozí riziko poškodenia nádoby.
Tento návod si uschovajte
SK
16
A. Prevádzkový ventil
B.
Zatváracie tlačidlo
C.
Kanálik na odvod pary
D.
Index polohy ventilu
E.
Otváracie tlačidlo
F.
Bezpečnostný ventil
G.
Ukazovateľ prítomnosti tlaku
H.
Tesnenie
I.
Naparovací košík
J.
Trojnožka
K.
Nádoba
L.
Rukoväť nádoby
M.
Značka maximálneho množstva
Vlastnosti
Priemer dna tlakového hrnca - referencie
Normatívne informácie:
Prevádzkový tlak: 80 kPa.
Maximálny bezpečnostný tlak: 120 kPa.
Kompatibilné zdroje tepla
Tlakový hrniec CLIPSONE sa smie používať
na všetkých druhoch sporákov vrátane in-
dukčného sporáka.
Pri elektrickej platni používajte platňu s rov-
nakým alebo s menším priemerom ako je
priemer tlakového hrnca.
Objem Ø Nádoby Ø Dna CLIPSO ONE
4,5 L 22 cm 18 cm P42406
6 L 22 cm 18 cm P42407
8 L 25 cm 20 cm P42414
10 L 25 cm 20 cm P42415
Nenechávajte hriať
prázdnu nádobu,
mohli by ste výro-
bok poškodiť.
PLYNO
SPORÁK
ELEKTRICKÁ
PLATŇA
SKLOKERAMIC
PLATŇA
HALOGÉNOVÁ
PLATŇA
HREV PLAA
INDUKČNÁ
PLATŇA
ELEKTRICKÝ
ŠPIRÁLOVÝ
SPORÁK
Popisná schéma
17
Pri sklokeramickej platni sa ubezpečte, či je
dno nádoby čisté a suché.
Pri plynovom sporáku plamene nesmú presa-
hovať priemer nádoby.
Pri všetkých druhoch sporákov dbajte na to, aby
bol tlakový hrniec v strede.
Príslušenstvo TEFAL
Príslušenstvo pre tlakový hrniec CLIPSO® ONE
dostupné v predajnej sieti:
Pri výmene iných častí alebo v prípade opravy
sa obráťte na autorizované servisné strediská
spoločnosti TEFAL.
Používajte iba originálne náhradné diely
spoločnosti TEFAL, vhodné pre prísluš
model.
Používanie
Otvorenie
Stlačte tlačidlo na otvorenie (E) pokrievky -
obr. 1
.
Zatvorenie
S
tlačte tlačidlo na zatvorenie (B) pokrievky -
obr. 2
.
Príslušenstvo Referencia
Tesnenie
4,5/6L
X1010004
8/10L
X1010003
Naparovací košík
X1030006
Trojnožka
X1030007
Čeľuste sa musia
dotýkokraja po-
krievky.
/