ZANKER 6400K-MN 10J Ważna informacja

Marka
ZANKER
Model
6400K-MN 10J
Rodzaj
Ważna informacja
Obs³uga zmienionego zabezpieczenia przed dzieæmi
Blokada dzieciêca uniemo¿liwia niepo¿¹dane korzystanie z urz¹dzenia.
3 Zabezpieczenie przed dzieæmi mo¿e zostaæ aktywowane tylko bezpoœrednio po
w³¹czeniu urz¹dzenia.
W³¹czenie zabezpieczenia przed dzieæmi
3 W celu czasowego anulowania lub wy³¹czenia zabezpieczenia przed dzieæmi,
kroki obs³ugi nale¿y wykonaæ bezpoœrednio jeden po drugim. Podczas
wykonywania opisanych kroków obs³ugi nie wolno dotykaæ ¿adnych innych pól
czujników.
Czasowe anulowanie zabezpieczenia przed dzieæmi
Zabezpieczenie przed dzieæmi mo¿na wy³¹czyæ na czas jednego gotowania; po
jego zakoñczeniu zabezpieczenie bêdzie dalej aktywne.
Wy³¹czenie zabezpieczenia przed dzieæmi
Krok Pole panelu sterowania WskaŸnik
1.
W³¹czyæ urz¹dzenie (nie
ustawiaæ mocy grzania).
/ (w przypadku, gdy jest
gor¹ce)
2.
5 dotkn¹æ na czas 5
sekund.
Wyœwietla siê .
Urz¹dzenie wy³¹czy siê.
Krok Pole panelu sterowania WskaŸnik
1.
W³¹czyæ urz¹dzenie. / (w przypadku, gdy jest
gor¹ce)
2.
Dotkn¹æ równoczeœnie oba
przednich stref gotowania.
lub
punkty dziesiêtne pulsuj¹
Kuchenka mo¿e byæ normalnie u¿ywana do momentu kolejnego wy³¹czenia
urz¹dzenia.
Krok Pole panelu sterowania WskaŸnik
1.
W³¹czyæ urz¹dzenie. / (w przypadku, gdy jest
gor¹ce)
2.
dotkn¹æ na czas 5 sekund. lub
punkty dziesiêtne pulsuj¹
Urz¹dzenie wy³¹czy siê.
/