Melissa Exido 021 & 028 Instrukcja obsługi

Kategoria
Tostery
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z
Waszego nowego opiekacza, prosimy Was o
dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim
zaczniecie go u˝ywaç.
Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji
w razie potrzeby przypomnienia funkcji opiekacza
w przysz∏oÊci.
WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE
BEZPIECZE¡STWA
- Przeczytaj ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.
- Urzàdzenie, przewód elektryczny oraz
wtyczka nie mogà byç zanu˝ane w
jakimkolwie p∏ynie.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ na
znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.
- Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego
gdy nie u˝ywasz opiekacza oraz przed jego
czyszczeniem. Poczekaj do wystygni´cia
opiekacza zanim rozpoczniesz jego
czyszczenie.
- W przypadku uszkodzenia przewodu
elektrycznego urzàdzenia lub samego
urzàdzenia, bàdê stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
opiekacza nale˝y oddaç urzàdzenie do
punktu serwisowego albowiem konieczne
jest u˝ycie specjalnych narz´dzi w celu
dokonania naprawy/przeglàdu. U˝ywanie
nieorginalnych cz´Êci przy naprawach
urzàdzenia mo˝e byç powodem jego
dalszych uszkodzeƒ.
- U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w
pomieszczeniach zadaszonych.
- Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏
poza kant sto∏u na którym ustawiony jest
opiekacz lub mia∏ on stycznoÊç z nagrzanymi
powierzchniami.
- Nie stawiaj opiekacza na palnikach
gazowych/elektrycznych lub w ich pobli˝u.
- Nie wk∏adaj do opiekacza pieczywa
zapakowanego w foli´ oraz grubo
pokrojonego pieczywa albowiem mo˝e to
byç powodem po˝aru.
- Podczas u˝ywania opiekacza nie mogà
znajdowaç si´ w pobli˝u materia∏y
∏atwopalne.
- Nie zakrywaj nigdy opiekacza podczas jego
u˝ytkowania.
- Nie wyjmuj opiekanego pieczywa podczas
pracy opiekacza.
- Szufladka na okruchy musi byç regularnie
opró˝niana dla unikni´cia powstania po˝aru.
- U˝ywaj opiekacza wy∏àcznie dla celów
gospodarstwa domowego.
- Nie pozostawiaj opiekacza bez nadzoru
podczas jego pracy.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ aby
przewód elektryczny nie styka∏ si´ z rusztem.
- Nie dotykaj cz´Êci metalowych opiekacza
gdy jest on w∏àczony albowiem b´dà one
bardzo goràce.
- Nie u˝ywaj opiekacza bez szufladki na
okruchy.
OPIS BUDOWY
1. Elektroniczny regulator stopnia opiekania
2. Przycisk funkcji rozmra˝ania
3. Przycisk przerywania procesu opiekania
4. Rysunek
5. Przycisk funkcji podgrzewania
6. Uchwyt koszyczka na pieczywo
7. Szufladka na okruchy
20
PL
2.
1.
7.
5.
6.
3.
4.
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 20
WA˚NE UWAGI
- Usuƒ wszelkie opakowanie z pieczywa
przed w∏o˝eniem do opiekacza.
- Unikaj opiekania pieczywa z glazurà i/lub
cukrem oraz tostów z serem itp.
- Nie wk∏adaj zbyt grubych kromek pieczywa
dla unikni´cia ich zablokowania w ruszcie.
- W przypadku zablokowania pieczywa w
ruszcie, wyjmij wtyczk´ z gniazdka
sieciowego i pozostaw opiekacz do
wystygni´cia.
- Przesuƒ kilkakrotnie w dó∏ i do góry
dêwigni´ rusztu dla odblokowania pieczywa.
W przypadku gdyby to nie pomog∏o
przekr´ç opiekacz dnem do góry i potrzàÊnij
nim ostro˝nie.
- Nie u˝ywaj nigdy przedmiotów metalowych
przy wyjmowaniu zablokowanego pieczywa
z opiekacza.
U˚YTKOWANIE
- Na poczàtku u˝ytkowania nowego
opiekacza mo˝e powstaç nieznaczne
dymienie, jest ono niegroêne i ustàpi po
up∏ywie krótkiego czasu.
- W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka sieciowego.
- W∏ó˝ pieczywo do opiekacza i ustaw
stopieƒ intensywnoÊci opiekania w ˝àdanej
pozycji, przekr´cajàc pokr´t∏em w prawo.
Wybierz ˝àdany stopieƒ opiekania od 1 - 7,
gdzie im wy˝sza cyfra tym silniej opieczone
pieczywo.
- OpuÊç ruszt z pieczywem. Zauwa˝ i˝
opuszczenie rusztu jest mo˝liwe tylko gdy
wtyczka znajduje si´ w w∏àczonym gniazdku
sieciowym. Korzystanie z pozosta∏ych
funkcji opiekacza jest mo˝liwe jedynie przy
opuszczonym ruszcie.
- Po zakoƒczeniu procesu opiekania
opieczone pieczywo zostanie "wypchni´te"
do góry z opiekacza. Opiekacz wy∏àcza si´
automatycznie.
- Po zakoƒczeniu u˝ytkowania wyciàgnij
wtyczk´ z gniazdka sieciowego. Przechowuj
opiekacz w miejscu niedost´pnym dla
dzieci.
Przerywanie procesu opiekania
Proces opiekania mo˝e zostaç przerwany
poprzez naciÊni´cie przycisku przerywania
procesu. Po naciÊni´ciu przycisku ruszt z
opiekanym pieczywem uniesie si´
automatycznie do góry, umo˝liwiajàc
sprawdzenie czy pieczywo jest wystarczajàco
opieczone.
Funkcja rozmra˝ania
Przy korzystaniu z tej funkcji mo˝liwe jest
opiekanie zmro˝onego pieczywa. Zmro˝one
pieczywo nale˝y umieÊciç w koszyczku i za
pomocà dêwigni opuÊciç koszyczek z pieczywem
w dó∏. Nast´pnie wcisnàç przycisk rozmra˝ania,
lampka sygnalizujàca rozmra˝anie zacznie
Êwieciç. Proces opiekania zmro˝onego pieczywa
b´dzie nieco d∏u˝szy jak przy opiekaniu
niezmro˝onego pieczywa.
Funkcja podgrzewania
Dla podgrzania wczeÊniej opieczonego pieczywa
nale˝y wcisnà∏ç przycisk podgrzewania. Po
naciÊni´ciu zapali si´ lampka kontrolna i
rozpocznie si´ proces podgrzwania.
KILKA WSKAZÓWEK
Opiekacz mo˝e byç wykorzystawany do
opiekania wielu rodzajów Êwie˝ego oraz
zmro˝onego pieczywa. Trudno jest doradzaç
stopieƒ intensywnoÊci opiekania albowiem jest
on uzale˝niony od indywidualnych preferencji i
jego wybór musi byç dokonany drogà prób i
doÊwiadczeƒ.
Grubsze kromki pieczywa b´dà oczywiÊcie
wymaga∏y d∏u˝szego czasu opiekania.
21
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 21
KONSERWACJA
- Wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i
pozostaw opiekacz do ca∏kowitego
wystygni´cia.
- Okruchy z opiekacza nale˝y usuwaç cz´sto.
- Zewn´trzne Êcianki wytrzyj suchà lub lekko
wilgotnà Êciereczkà. Nie u˝ywaj tràcych lub
Êcierajàcych Êrodków czyszczàcych. Nie
u˝ywaj szczotek metalowych do czyszczenia
opiekacza.
- Nie u˝ywaj stalowych szczotek/gàbek z
powierzchnià Êcierajàcà do czyszczenia
opiekacza albowiem drobne metalowe w∏oski
mogà pozostaç na elektrycznych cz´Êciach
opiekacza i spowodowaç jego uszkodzenie.
- Opiekacza nie mo˝na zanu˝aç w
jakimkolwiek p∏ynie
INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU
PRODUKTU
Ten produkt marki Adexi oznaczony jest
nast´pujàcym symbolem:
Oznacza to, ˝e produktu nie nale˝y wyrzucaç
wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa
domowego, poniewa˝ zu˝yty sprz´t elektryczny i
elektroniczny nale˝y utylizowaç osobno.
Zgodnie z dyrektywà WEEE (w sprawie zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego), ka˝de
paƒstwo cz∏onkowskie ma obowiàzek zapewniç
odpowiednià zbiórk´, odzysk, przetwarzanie i
recykling zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i
elektronicznego. Gospodarstwa domowe na
obszarze UE mogà nieodp∏atnie oddawaç zu˝yty
sprz´t do specjalnych zak∏adów utylizacji
odpadów. W niektórych paƒstwach cz∏onkowskich
mo˝na zwróciç zu˝yty sprz´t sprzedawcy, u
którego dokonano zakupu, pod warunkiem
zakupienia nowego sprz´tu. Aby uzyskaç wi´cej
informacji na temat post´powania ze zu˝ytym
sprz´tem elektrycznym i elektronicznym, nale˝y
zwróciç si´ do sprzedawcy, dystrybutora lub
w∏adz miejskich.
GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W
PRZYPADKU:
- JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o
przestrzegane.
- JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie
u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia
mechaniczne.
- JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku
uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.
- JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy
urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.
W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych
produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i
projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian
w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
IMPORTER
Adexi group
www.adexi.eu
Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku
22
243028_IM 16/06/06 14:09 Side 22
1 / 1

Melissa Exido 021 & 028 Instrukcja obsługi

Kategoria
Tostery
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla