IKEA LAGAN 80281954 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
LAGAN
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 24
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
Instalacja 8
Opis urządzenia 8
Eksploatacja 9
Pierwsze użycie 10
Codzienna eksploatacja 10
Wskazówki i porady 12
Konserwacja i czyszczenie 14
Rozwiązywanie problemów 15
Dane techniczne 18
OCHRONA ŚRODOWISKA 20
GWARANCJA IKEA 20
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
POLSKI
6
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Wewnętrzne oświetlenie
Typ oświetlenia zastosowanego w
urządzeniu nie jest odpowiedni do
oświetlania pomieszczeń domowych
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
POLSKI
7
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Miejsce instalacji
Przed zainstalowaniem
urządzenia należy przeczytać
instrukcję montażu.
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Opis urządzenia
Widok urządzenia
Przed rozpoczęciem użytkowania
urządzenia należy uważnie przeczytać
wskazówki dla użytkownika.
POLSKI 8
1 2 3 4
57 68
1
Komora zamrażarki
2
Regulator temperatury i oświetlenie
wnętrza
3
Pojemnik na produkty nabiałowe z
pokrywą
4
Regulowany pojemnik
5
Uchwyt na butelki
6
Półka do przechowywania
7
Szuflada na owoce i warzywa
8
Tabliczka znamionowa
Strefa najwyższej temperatury
Strefa pośredniej temperatury
Strefa najniższej temperatury
Eksploatacja
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
2. Obrócić pokrętło regulacji temperatury
zgodnie z ruchem wskazówek zegara
do pośredniego ustawienia.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, ustawić pokrętło
regulacji temperatury w położeniu „O”.
Regulacja temperatury
Temperatura jest regulowana
automatycznie.
Aby korzystać z urządzenia, należy:
obrócić pokrętło regulacji temperatury w
stronę niższego ustawienia, aby uzyskać
minimalne chłodzenie.
przestawić regulator temperatury w
stronę wyższego ustawienia, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
Ustawienie pośrednie jest zwykle
najbardziej odpowiednie.
Ustawiając temperaturę należy jednak
uwzględnić to, że temperatura wewnątrz
urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
częstości otwierania drzwi
ilości przechowywanej żywności
umiejscowienia urządzenia.
POLSKI 9
UWAGA! Jeśli temperatura
otoczenia jest wysoka lub
urządzenie jest w pełni
załadowane, a wybrano
ustawienie najniższej
temperatury, urządzenie może
pracować bez przerwy, co
powoduje osadzanie się szronu
na tylnej ściance. W takim
przypadku należy ustawić
pokrętło na wyższą temperaturę,
aby umożliwić automatyczne
odszranianie i w efekcie
zmniejszyć zużycie energii.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
1. W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym
uruchomieniem urządzenia należy
wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym
mydłem.
2. Następnie wysuszyć je.
Nie należy stosować silnych
detergentów ani materiałów
ściernych, ponieważ mogłoby to
spowodować uszkodzenie
powierzchni urządzenia.
Codzienna eksploatacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemniki na lód
x1
POLSKI 10
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie szklanych półek zgodnie z
aktualnymi potrzebami.
UWAGA! Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ jej obecność
zapewnia odpowiedni obieg
powietrza.
Rozmieszczanie półek drzwiowych
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki na drzwiach można
umieszczać na różnej wysokości.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
wyciągać półkę w kierunku wskazywanym
przez strzałki, a następnie umieścić ją w
żądanym miejscu.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia świeżej żywności nie
ma potrzeby zmieniania średniego
ustawienia.
Jednak w celu szybszego zamrożenia
produktów można obrócić regulator
temperatury na wyższe ustawienie, aby
uzyskać maksymalne chłodzenie.
UWAGA! W takim przypadku
temperatura w komorze
chłodziarki może spaść poniżej
0°C. Jeśli tak się stanie, należy
ponownie ustawić wyższą
temperaturę.
POLSKI 11
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia,
przed umieszczeniem produktów w
komorze należy uruchomić urządzenie na
co najmniej 2 godziny z wyższym
ustawieniem.
UWAGA! Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności spowodowanego na
przykład awarią zasilania, jeśli
awaria zasilania trwała dłużej
niż podano w tabeli danych
technicznych w punkcie „czas
utrzymywania temperatury bez
zasilania”, należy szybko spożyć
rozmrożoną żywność lub
niezwłocznie ją ugotować, po
czym ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
regulator temperatury jest ustawiony na
niską temperaturę i urządzenie jest w
pełni załadowane, sprężarka może
POLSKI 12
pracować bez przerwy, co powoduje
powstawanie szronu lub lodu na
parowniku. Jeśli do tego dojdzie, należy
ustawić regulator temperatury na
wyższą temperaturę, aby umożliwić
automatyczne odszranianie i
jednocześnie zmniejszyć zużycie energii.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić
na szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w
specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub
woreczki polietylenowe tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki
lub (jeśli występuje) na półce na butelki
w drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
POLSKI
13
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
UWAGA! Przesuwając
urządzenie, należy podnieść
jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Urządzenie należy regularnie czyścić:
1. Wnętrze i akcesoria należy myć letnią
wodą z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego.
2. Regularnie sprawdzać i przecierać
uszczelki drzwi, aby nie gromadził się
na nich osad.
3. Dokładnie opłukać i wysuszyć.
4. Jeśli skraplacz i sprężarka z tyłu
urządzenia są dostępne, oczyścić je za
pomocą szczotki.
Poprawi to wydajność urządzenia i
zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Rozmrażanie chłodziarki
Podczas normalnego użytkowania za
każdym razem po wyłączeniu się silnika
sprężarki następuje automatyczne
usunięcie szronu z parownika komory
POLSKI
14
chłodziarki. Woda z rozpuszczonego szronu
spływa rynienką do specjalnego pojemnika
znajdującego się z tyłu urządzenia nad
sprężarką, skąd następnie odparowuje.
Należy okresowo czyścić otwór odpływowy
znajdujący się na środku rynienki w
komorze chłodziarki, aby zapobiec
przelewaniu się wody i jej kapaniu na
żywność. Należy używać specjalnej
przetyczki dostarczonej wraz z
urządzeniem i umieszczonej w otworze
odpływowym.
Rozmrażanie zamrażarki
Na półkach zamrażarki oraz w
górnej części komory zawsze
powstaje pewna ilość szronu.
Zamrażarkę należy rozmrażać,
gdy warstwa szronu ma grubość
ok. 3-5 mm.
Aby usunąć szron, należy wykonać
poniższe czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Wyjąć wszystkie przechowywane
artykuły spożywcze, zawinąć w kilka
warstw gazet i umieścić w chłodnym
miejscu.
3. Zostawić otwarte drzwi.
4. Po zakończeniu odszraniania osuszyć
dokładnie wnętrze i zamontować korek.
5. Włączyć urządzenie.
6. Ustawić regulator temperatury na
maksymalne chłodzenie i pozostawić
takie ustawienie przez dwie-trzy
godziny.
7. Umieścić wcześniej wyjętą żywność w
zamrażarce.
OSTRZEŻENIE! Nigdy nie wolno
używać ostrych metalowych
przedmiotów do usuwania
szronu z parownika, ponieważ
można go uszkodzić. Nie wolno
stosować urządzeń
mechanicznych ani żadnych
innych metod niezalecanych
przez producenta, aby
przyśpieszyć rozmrażanie.
Wzrost temperatury
zamrożonych artykułów
spożywczych podczas
rozmrażania może spowodować
skrócenie czasu ich
bezpiecznego przechowywania.
Przerwy w użytkowaniu urządzenia
Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane
przez długi czas, należy wykonać
następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić (jeśli konieczne) i wyczyścić
urządzenie oraz wszystkie akcesoria.
4. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych
zapachów.
OSTRZEŻENIE! Jeśli urządzenie
pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne
kontrole, aby uniknąć zepsucia
się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Rozwiązywanie problemów
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
POLSKI 15
Co zrobić, gdy...
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Urządzenie nie działa. Urządzenie jest wyłąc-
zone.
Włączyć urządzenie.
Wtyczki przewodu zasila-
jącego nie włożono prawi-
dłowo do gniazda elek-
trycznego.
Włożyć prawidłowo wtyczkę
do gniazda elektrycznego.
Brak napięcia w gnieździe
elektrycznym.
Podłączyć inne urządzenie
elektryczne do tego samego
gniazda elektrycznego. Skon-
taktować się z wykwalifikowa-
nym elektrykiem.
Urządzenie pracuje głośno. Urządzenie nie stoi stabil-
nie.
Sprawdzić, czy urządzenie jest
wypoziomowane.
Nie działa oświetlenie. Oświetlenie jest w trybie
czuwania.
Zamknąć i otworzyć drzwi.
Żarówka jest przepalona. Patrz „Wymiana żarówki”.
Sprężarka pracuje w sposób
ciągły.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Zbyt wiele produktów wło-
żono na raz do przecho-
wania.
Odczekać kilka godzin i po-
nownie sprawdzić tempera-
turę.
Temperatura w pomieszc-
zeniu jest zbyt wysoka.
Zapoznać się z informacją do-
tyczącą klasy klimatycznej na
tabliczce znamionowej.
Włożono zbyt ciepłe po-
trawy do urządzenia.
Przed umieszczeniem żywno-
ści w urządzeniu należy odc-
zekać, aż ostygnie ona do
temperatury pokojowej.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Osadza się za dużo szronu i
lodu.
Nie zamknięto prawidłowo
drzwi lub uszczelka jest
zdeformowana/brudna.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
POLSKI 16
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Zatyczka otworu odpływo-
wego odszraniania nie jest
prawidłowo włożona.
Umieścić prawidłowo zatyczkę
otworu odpływowego odszra-
niania.
Nie zapakowano prawi-
dłowo produktów żywno-
ściowych.
Zapakować prawidłowo pro-
dukty.
Nie ustawiono prawidłowo
temperatury.
Patrz rozdział „Eksploatacja”.
Po tylnej ściance chłodziarki
spływa woda.
Podczas procesu automa-
tycznego odszraniania
szron topi się na tylnej
ściance.
Jest to normalne zjawisko.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest nie-
drożny.
Oczyścić odpływ skroplin.
Produkty uniemożliwiają
spływanie skroplin do ry-
nienki na tylnej ściance.
Upewnić się, że produkty nie
stykają się z tylną ścianką.
Temperatura w urządzeniu
jest zbyt niska lub zbyt wy-
soka.
Nie ustawiono prawidłowo
regulatora temperatury.
Ustawić wyższą/niższą tem-
peraturę.
Drzwi nie są prawidłowo
zamknięte.
Patrz „Zamykanie drzwi”.
Temperatura produktów
jest zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojo-
wej i dopiero wtedy włożyć je
do urządzenia.
Włożono na raz zbyt wiele
produktów do przechowa-
nia.
Ograniczyć ilość produktów
wkładanych jednocześnie do
przechowania.
Grubość warstwy szronu
przekracza 4-5 mm.
Rozmrozić urządzenie.
Drzwi urządzenia są ot-
wierane zbyt często.
Otwierać drzwi urządzenia
tylko wtedy, gdy jest to ko-
nieczne.
POLSKI 17
Problem Prawdopodobna przyczy-
na
Rozwiązanie
Brak obiegu zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Zapewnić obieg zimnego po-
wietrza w urządzeniu.
Jeśli po wykonaniu powyższych
czynności urządzenie nadal nie
działa prawidłowo, należy
skontaktować się z najbliższym
autoryzowanym centrum
serwisowym. Dane kontaktowe
znajdują się na końcu tej
instrukcji.
Wymiana oświetlenia
UWAGA! Urządzenie
wyposażono w oświetlenie
wnętrza typu LED o wydłużonej
żywotności.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazda.
2. Odkręcić śrubę klosza oświetlenia.
3. Nacisnąć i popchnąć klosz oświetlenia,
aby go zdjąć.
4. Wymienić żarówkę na nową o
podobnej charakterystyce i mocy.
Nie można stosować
standardowych żarówek.
Zaleca się użycie żarówki
E14 LED o maksymalnej mocy
1,5 W.
5. Zamontować klosz oświetlenia.
6. Dokręcić śrubę klosza.
7. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda.
8. Otworzyć drzwi.
Sprawdzić, czy oświetlenie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie potrzeby wyregulować drzwi.
Należy zapoznać się z instrukcją
montażu.
3. W razie potrzeby wymienić uszkodzone
uszczelki drzwi. Należy skontaktować
się z autoryzowanym centrum
serwisowym.
Dane techniczne
Dane techniczne
Kategoria produktów
Typ urządzenia Chłodziarka
Typ instalacji Wolnostojące
POLSKI 18
Wymiary produktu
Wysokość 850 mm
Szerokość 550 mm
Głębokość 612 mm
Pojemność netto
Chłodziarka 118 l
Zamrażarka 18 l
System rozmrażania
Chłodziarka automatyczne
Zamrażarka ręczne
Oznaczenie gwiazdkowe
Czas utrzymywania temperatury 11 godz.
Wydajność zamrażania 2 kg/24 godz.
Zużycie energii 0,501 kWh/24 godz.
Hałas 38 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Napięcie 230 - 240 V
Częstotliwość 50 Hz
Dane techniczne podano na tabliczce
znamionowej znajdującej się po lewej
stronie wewnątrz urządzenia oraz na
etykiecie informującej o zużyciu energii.
POLSKI 19
OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem należy
poddać utylizacji. Opakowanie urządzenia
włożyć do odpowiedniego pojemnika w
celu przeprowadzenia recyklingu. Należy
zadbać o ponowne przetwarzanie
odpadów urządzeń elektrycznych i
elektronicznych, aby chronić środowisko
naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno
wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi. Należy
zwrócić produkt do miejscowego punktu
ponownego przetwarzania lub
skontaktować się z odpowiednimi władzami
miejskimi.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez
okres pięciu (5) lat od daty pierwszego
zakupu urządzenia w sklepie IKEA, przy
czym w przypadku urządzeń oznaczonych
marką LAGAN okres ten wynosi dwa (2)
lata. W celu potwierdzenia zakupu należy
przedłożyć oryginał rachunku.
Wykonywanie prac gwarancyjnych nie
powoduje przedłużenia okresu gwarancji
urządzenia ani nowych części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w
sklepach IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007
r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi
gwarancyjne za pośrednictwem sieci
własnych punktów lub sieci autoryzowanych
partnerów serwisowych.
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki
spowodowane wadliwością konstrukcji lub
materiałów wykorzystanych do produkcji
urządzenia od dnia jego zakupu w sklepie
IKEA. Niniejsza gwarancja obejmuje
wyłącznie urządzenia używane w
warunkach gospodarstwa domowego.
Wyjątki od powyższej zasady określone są
w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie
gwarancji pokrywane będą koszty
usunięcia usterek, np. napraw, wymiany
części, robocizny oraz koszty dojazdu, pod
warunkiem dostępności urządzenia dla
potrzeb wykonania naprawy bez
konieczności ponoszenia szczególnych
kosztów o ile powstała usterka jest
związana z wadą konstrukcyjną lub
materiałową objętą gwarancją. Przy
uwzględnieniu powyższych warunków
zastosowanie mają przepisy UE (Dyrektywa
99/44/WE) oraz odpowiednie przepisy
prawa krajowego. Części wymienione stają
się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada
produkt i rozstrzyga, według własnego
uznania, czy jest on objęty niniejszą
gwarancją. W razie uznania, że produkt
jest objęty gwarancją, serwis IKEA lub
autoryzowany partner serwisowy decyduje,
według własnego uznania, czy naprawić
POLSKI
20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

IKEA LAGAN 80281954 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi

w innych językach