Easypix EasyPet Instrukcja obsługi

Kategoria
Opieki nad Zwierzętami
Typ
Instrukcja obsługi
!
APARAT FOTOGRAFICZNY DLA ZWIERZĄT
N#()*$=+R" &$a > )= ,3"#'"&
-$#=+R1.
&
"!#$%&'! "!)3)+)/!V'/'! ! !
"!(i)R'*$&+i!,*$-.! "!(i)R'*$&+i!0*$-.!
"!(i)R'*$&+i!1*$-.! "!(i)R'*$&+i!,2*$-!
"!(i)R'*$&+i!,1*$-.!
?a>)=,3"#'1.&
,.&H"('%"#'1.&-=BF…<Fl!I4fHBF6L!f=6F@=<F=!F!I4fH;4fHC=l!I=4†!65L:<>!
9H!:4:B?7CF‡!=I=4=;.!
D.!37>Bf=6!K>H!=I=4=;!f<=l>:l5!6F†!8!;4H9F5! ! @:9! G!l 5 … @F !
I4f5f!D!CF<:;H!<F5!f76;=<F5!8HL7<=<=!ˆ=><=!BfH<<7…‡G!=I=4=;!
=:;7C=;HBf<F5!8H‰ŠBfH!6F†.!
0.!b(="c#'=&456"! !
J! ‹8F5BŠBH!<=!fF5@7<H!7f<=Bf=!:4:B?7CF7<5!f=6F@=<F5.!
J! i=I=@=lŠBH!6F†!l5>5<!4=f!<=!fF5@7<7!7f<=Bf=!f479F5<F5!
f>l†BF=.!
J! !*FK=lŠBH!<=!fF5@7<7!7f<=Bf=!8‰ŠBf7<5!<=K4H8=<F5.!
J! !‹8F5BŠBH!6F†!<=!<F59F56L7!7f<=Bf=!;4H9!86;4fHC=<F=!@:9!
:…IF5<F=!Mf>l†BF=!479F7<5!8!F<;548=‰=B?!Bf=678HB?P! ! ! !
J! d5…@F!86L=Œ<FL!CFK=!<=!<F59F56L7!95f!:6;=8F5<F=!ˆ=><5l!
A:<LBlFG!7f<=Bf=!;7G!Fˆ!L=4;=!I=CF†BF!l56;!I5‰<=!@:9!l5l!<F5!
8‰7ˆ7<7.!
J! *FK=lŠBH!<=!9=4>f7!6fH9L7!<=!<F59F56L7!7f<=Bf=G!ˆ5!9=;54F=!
l56;!6‰=9=!F!<F5>‰:K7!=I=4=;!8H‰ŠBfH!6F†!=:;7C =;HB f< F5.! !
J!‹8F5BŠBH!6F†!<=!Bf5487<7!7f<=Bf=G!Fˆ!=I=4=;!6F†!‰=>:l5.!37!
B=‰L78F;HC!<=‰=>78=<F:!Bf5487<H!L7@74!fK=…<F5.!
Q.!8'71,"!37>Bf=6!K>H!=I=4=;!l56;!8‰ŠBf7<HG!<= BF …< F l!4 = f!3 4f HB F6 L!
/4H9:G!<=!8H…8F5;@=Bf:!I7l=8F!6F†! .!-=6;†I<F5!<=BF…<Fl!
34fHBF6L!*FK=8LF!9H!47fI7BfŠ‡!<=K4H8=<F5.!%F7>=!S&%!f=Bf<F5!
CFK=‡!<=!fF5@7<7.!-=BF…<Fl!34fHBF6L!*FK=8LF!I7<78<F5!9H!
f=;4fHC=‡!<=K4H8=<F5.!%F7>=!S&%!…8F5BŠB=!6F†!<=!fF5@7<7!
fK=…<F5.!
1.&D0"*")&C,),"!-=BF…<Fl!34fHBF6L!/4H9:!>8:L47;<F5G!<= !
8H…8F5;@=Bf:!I7l=8F!6F†! .!-=BF…< Fl!34fHBF6L!* FK= 8 LF!9H!
8HL7<=‡!f>l†BF5G!>F7>=!S&%!f=…8F5BF!6F†!4=f!<=!fF5@7<7!<=!
f=L7•Bf5<F5!:l†BF=.!
T.!/0Oc#'1#'1&+F"(,31"!-=BF…<Fl!34fHBF6L!/4H9:!;4fH!4=fH!9H!
:6;=8F‡!F<;548=‰!Bf=678H!>@=!f>l†‡.!%7!8H974:!l56;!IF†‡!7IBlF!
Bf=678HB?!N! ! U! ! U! ! U! ! U! .!37!
8H94=<F:!l5><5l!f!<FB?G!<=BF…<Fl!34fHBF6L!*FK=8LF!9H!
I7;8F54>fF‡G!=!86L=Œ<FL!S&%!fCF5<F!L7@74!<=!<F59F56LF.!37>Bf=6!
479F5<F=!f>l†BF=!86L=Œ<FL!S&%!f=…8F5BF!6F† !<= !fF5@7 < 7 G!=!
<=6;†I<F5!I784rBF!>7!L7@74:!<F59F56LF5K7!I7!l5K7!f479F5<F:.!
!"I0">'(3.)3&)>";O3'>">,Oi2O%&)%"1,O%[2O)%"20"(,65>">j1)%&)3"
O%".O*/k2X."&3"0'O;Ok2O3&)%"O3')/3&)3"53(%,))7"
!
!
N#()"%"+R"&= %'0 (" &F &)> d$.&
,.!376;†I:l!85>‰:K!I7<Fˆ6f5l!F@:6;4=BlF!M)P!9H!f=F<6;=@78=‡!L@FI6!f!
;H‰:.!MI0"1,3.)2l0.6+"O3+0;0.3&)>"</)1'3">'l6'O6'O"
m</)<&)k;)%=-"&3'(k1&)%"1,O6(.)%,2n"O3"10+0;i"j,>57A"
D.!376;†I:l!85>‰:K!I7<Fˆ6f5l!F@:6;4=BlF!MWP!9H!I4fHC7B78=‡!
f8F54f†BF:!7947ˆ†!<=!6fHl†.!
!
!
M)P
!
MWP
!
E;.3.'(N/(H.*"<$&%(*+H/*.0?";/2(84H?"0H&-$"25(H.1&%.(4$c(
8d/#?";.-$&(*"0(-.0H"+&2("4"</(0"+"4e&Y9(
(
N#()"%"+R"&= " *)> &0 " :'e+'.&
,.!376;†I:l!85>‰:K!I7<Fˆ6f5l!F@:6;4=BlF!M(P!9H!7;874fH‡!I7L4H8†!
YRW!f=!I7C7BŠ!…4:97L4†;=.!
D.!376;†I:l!85>‰:K!I7<Fˆ6f5l!F@:6;4=BlF!M%P!9H!8‰7ˆH‡!L=4;†!*FB47!
R%.!
!
!
M(P
!
M%P
!
0.!-=6;†I<F5!I76;†I:l!85>‰:K!I7<Fˆ6f5l!F@:6;4=BlF!M&P!9H!
I4fH;8F54>fF‡!I7L4H8†.!
!
M&P!
E;.3.'(JH$&%$"2(-$&(;"1-"(8d/;.f(g+8<"?+c#.(H&(;H31c0S;(
<&H*$&%H&h4#;.9(A"?+/;.(284$(</f("#;$&+.-.($(H.2/?.-.(*+H&H(
"4"<c(0"+"4ei9(
;*"#(:'(R"&'&d"7,3"#'1&?@<.&
,. 37‰ŠBf5<F5!=I=4=;:!>7!L7CI:;54=!3(!L=9@5C!YRW!6‰:ˆH!
fK4H8=<F:!I@FLr8!f!>H6L:!8HCF5<<5K7.!
D. Ž=>78=<F5!@:9!I78;r4<5!‰=>78=<F5!7>9H8=!6F†!I4f5f!
I7>‰ŠBf5<F5!>7!3(!L=9@5C!YRW.!M3 7 > B f= 6 !‰= > 7 8 = < F = !> F7 > = !S & %!
f=I=@F!6F†!<=!Bf5487<7G!=!I7!I5‰<HC!<=‰=>78=<F:!Bf5487<=!
>F7>=!fK=…<F5P.!35‰<H!Bf=6!‰=>78=<F=!8H<76F!7L7‰7!Q!K7>fF<.!
!
!
?3"B'&I1F0'1+F1f()3".&
,.!37>Bf=6!:ˆH8=<F=!=I=4=;:!A7;7K4=AFBf<5K7!I7!4=f!IF5486fH!
I476f†!CF5‡!8!I5‰<F!<=‰=>78=<H!=L:C:@=;74.!
D.!*7>5@!;5<!l56;!87>77>I74<H!>7!K‰†97L7…BF!0!C!F!7>I74<H!<=!
:I=>LF!f!8H6.!>7!,!C.!3476f†!:ˆH8=‡!F!I4f5B?78H8=‡!f!
47f8=KŠ.!
0.!d5ˆ5@F!=I=4=;!<F5!>fF=‰=G!I476f†!<F5!I4r978=‡!<=I4=8F=‡!@:9!
>5C7<;78=‡.!3=CF†;=lG!9H!<=;HB?CF=6;!7>56‰=‡!=I=4=;!>7!
<=I4=8H!>7!6I4f5>=8BH.!
Q.!3476f†!<F5!:CF56fBf=‡!=I=4=;:!8!CF5l6B=B?!7!8H67LF5l!
;5CI54=;:4f5.!
1.!37!:ˆHBF:!I7>!87>ŠG!<=@5ˆH!<=lIF548!7BfH…BF‡!=I=4=;!9F5ˆŠBŠ!
87>ŠG!=!I7;5C!f5;4f5‡!8F@K7‡!BfH6;Š!6fC=;LŠ!I4f5>!7;8=4BF5C!
I7L4H8H!YRW.!E!I4f5BF8<HC!4=fF5G!l5…@F!=I=4=;!<F5!8H6B?<F5!
B=‰L78FBF5G!87>=!>76;=<F5!6F†!>7!8<†;4f=!L7<6;4:LBlF!=I=4=;:!F!
:6fL7>fF!Bf†…BF!5@5L;47<FBf<5!858<Š;4f.! ! !
T.!E7Lr‰!I74;:!YRW!f<=l>:l5!6F†!f=F<6;=@78=<HG!87>77>I74<H!
IF54…BF5•!'N+$-\.!3476f†!K7!<F5!8HlC78=‡G!=!K>H!<=!
IF54…BF5<F:!'N+$-\!I7l=8F!6F†!94:>G!<=@5ˆH!7BfH…BF‡!K7!
>7L‰=><F5G!=9H!f=B?78=‡!8‰=…BF87…‡!87>76fBf5@<7…BF.!
].!d5…@F!=I=4=;!<=K@5!I4f56;=<F5!>fF=‰=‡G!f=I7f<=l!6F†!f!I7<Fˆ6fHCF!
F<6;4:LBl=CFG!=9H!f4565;78=‡!=I=4=;.! !
!!,P!';8r4f!I7L4H8†!YRW!f=!I7C7BŠ!…4:97L4†;=.!
!!DP!YˆHl!76;45K7!<=4f†>fF=G!=9H!8BF6<Š‡!n+n!8!7;874f5!797L!
I74;:!YRW.!
(
E;.3.'(j&g1$(*"(H+&4&#";.-$8(.*.+.#(-.0.1(-$&(0H$.e.(
*+.;$0e";"5(-.1&d/("0&4e.f(4*+H&0.;%/(;(%&18(4*+.;0H&-$.9(
(
(
&
&
&
&
&
&
&
&
&
2*F>:,+$R&"0"*")&7,&,I*,a>.&
)9H!f=C7B78=‡!=I=4=;!>7!7947ˆH!687l5K7!f8F54f†BF=G!I476f†!
86:<Š‡!7947ˆ†!I4f5f!L@FI6!F!:I58<F‡!6F†G!ˆ5!L=C54=!l56;!
95fIF5Bf<F5!I4fHC7B78=<=.!
'947ˆ=!I78F<<=!9H‡!f=86f5!:C7B78=<=!8!L7CA74;78H!6I76r9.!
E!<=6;†I<5l!L7@5l<7…BF!<=@5ˆH!6I4=8>fF‡!LŠ;!:6;=8F5<F=!
=I=4=;:!x!79F5L;H8!I78F<F5<!9H‡!:6;=8F7<H!I476;7I=>@5!>7!
I7>‰7ˆ=.!
(
E;.3.'(>*.+.#(-$&(Y&4#(H.<.;?i9(
!$&(*"H"4#.;$.Y(4;"Y&3"(H;$&+Hc%$.(<&H("*$&?$9(
B.4/*$C(-$&(Y&4#("0*";$&0H$.1-/(H.(2"d1$;&(;/*.0?$(H;$iH.-&(H(
8d/#?";.-$&2(8+Hi0H&-$.9(
@01+>C'="+R1.
&
C%&'0,"05,3O>!
2.0!C5K=!IFL65@F!(*'R!65<674!
^0O2O)%/;O0jo"4)2%0"
#\)!
`5)%<(6.!
R;=‰=!76;47…‡a!VbD.T!U!AbQ.cCC!
#6j.)%(/3;O!
EH…8F5;@=Bf!BHA478H!cc!
I3+)ko!
i58<†;4f<="!Q\W!L=4;=!*FB47!R%!
!
'96‰:K=!L=4;!*FB47!R%!>7!,T\W!
TO3'")&(%,.3l>"
MA7;7K4=A78=<F5P!,U0U1U,2U,1!CF<.! !
H0,+3("1/)<X.!
d3&\U)#$!
p,X2l0"O3')/3&)3!
E9:>78=<=!‰=>78=@<=!9=;54F=!@F;78=!
112C)?!
B&(%,?%['!
YRW!,.,!
#6+)3,6!
T1Z11Z00.1CC!M6=C!=I=4=;P!
#3*3!
T0K!M6=C!=I=4=;P!
J<;%'0,)3!
[=95@!YRWG!F<6;4:LBl=!:ˆH;L78<FL=G!
I=65L!<=!4†L†G!L@FI6G!…4:97L4†;G!D!
7947ˆ5G!Q\W!L=4;=!*FB47!R%!
!
!
!
!
!
!
!
&
&
&
&
/H@L7!>@=!Y&&
&
EH…8F5;@=Bf!
BHA478H!
YB?8H;!<=!I=65L!
E6L=Œ<FL!
S&%!
34fHBF6L!
i=6F@=<F=!
34fHBF6L!
*FK=8LF!
34fHBF6L!/4H9:!
'9F5L;H8!
+565;!U!37L4H8=!YRW!
[@FI6!f!
;H‰:!
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4
  • Page 5 5
  • Page 6 6
  • Page 7 7

Easypix EasyPet Instrukcja obsługi

Kategoria
Opieki nad Zwierzętami
Typ
Instrukcja obsługi