Melissa 643-040/74 Instrukcja obsługi

Marka
Melissa
Kategoria
akcesoria samochodowe
Model
643-040/74
Rodzaj
Instrukcja obsługi
SE Brödrost ........................................................................................2
DK Brødrister ......................................................................................4
NO Brødrister ......................................................................................6
FI Leivänpaahdin................................................................................8
UK Toaster..........................................................................................10
DE Toaster..........................................................................................12
PL Opiekacz do pieczywa ................................................................14
RU Т
остер
......................................................................................
16
643-040/74
WT-101A_IM_newfrontpage 26/10/07 9:19 Side 1
WPROWADZENIE
AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z
nowego opiekacza firmy, prosimy Was o
dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim
zaczniecie go u˝ywaç.
Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji
w razie potrzeby przypomnienia funkcji opiekacza
w przysz∏oÊci.
WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE
BEZPIECZE¡STWA
- Przeczytaj ca∏à instrukcj´ obs∏ugi.
- Urzàdzenie, przewód elektryczny oraz
wtyczka nie mogà byç zanu˝ane w
jakimkolwie p∏ynie.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ na
znajdujàce si´ w pobli˝u dzieci.
- Wyciàgnij wtyczk´ z gniazdka sieciowego
gdy nie u˝ywasz opiekacza oraz przed jego
czyszczeniem. Poczekaj do wystygni´cia
opiekacza zanim rozpoczniesz jego
czyszczenie.
- W przypadku uszkodzenia przewodu
elektrycznego urzàdzenia lub samego
urzàdzenia, bàdê stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu
opiekacza nale˝y oddaç urzàdzenie do
punktu serwisowego albowiem konieczne
jest u˝ycie specjalnych narz´dzi w celu
dokonania naprawy/przeglàdu. U˝ywanie
nieorginalnych cz´Êci przy naprawach
urzàdzenia mo˝e byç powodem jego
dalszych uszkodzeƒ.
- U˝ywaj urzàdzenie wy∏àcznie w
pomieszczeniach zadaszonych.
- Nie pozwól aby przewód elektryczny zwisa∏
poza kant sto∏u na którym ustawiony jest
opiekacz lub mia∏ on stycznoÊç z nagrzanymi
powierzchniami.
- Nie stawiaj opiekacza na palnikach
gazowych/elektrycznych lub w ich pobli˝u.
- Nie wk∏adaj do opiekacza pieczywa
zapakowanego w foli´ oraz grubo
pokrojonego pieczywa albowiem mo˝e to
byç powodem po˝aru.
- Podczas u˝ywania opiekacza nie mogà
znajdowaç si´ w pobli˝u materia∏y
∏atwopalne.
- Nigdy nie zakrywaj opiekacza podczas jego
u˝ytkowania.
- Nie wyjmuj opiekanego pieczywa podczas
pracy opiekacza.
- Szufladka na okruchy musi byç regularnie
opró˝niana dla unikni´cia powstania po˝aru.
- U˝ywaj opiekacza wy∏àcznie dla celów
gospodarstwa domowego.
- Nie pozostawiaj opiekacza bez nadzoru
podczas jego pracy.
- Podczas pracy urzàdzenia zwróç uwag´ aby
przewód elektryczny nie styka∏ si´ z rusztem.
- Nie dotykaj cz´Êci metalowych opiekacza
gdy jest on w∏àczony albowiem b´dà one
bardzo goràce.
OPIS BUDOWY
1. Elektroniczny regulator stopnia opiekania
2. Przycisk przerywania procesu opiekania
3. Uchwyt koszyczka na pieczywo
WA˚NE UWAGI
- Usuƒ wszelkie opakowanie z pieczywa przed
w∏o˝eniem do opiekacza.
- Unikaj opiekania pieczywa z glazurà i/lub
cukrem oraz tostów z serem itp.
- Nie wk∏adaj zbyt grubych kromek pieczywa
dla unikni´cia ich zablokowania w ruszcie.
- W przypadku zablokowania pieczywa w
ruszcie, wyjmij wtyczk´ z gniazdka
sieciowego i pozostaw opiekacz do
wystygni´cia.
- Przesuƒ kilkakrotnie w dó∏ i do góry dêwigni´
rusztu dla odblokowania pieczywa. W
przypadku gdyby to nie pomog∏o przekr´ç
opiekacz dnem do góry i potrzàÊnij nim
ostro˝nie.
- Nie u˝ywaj nigdy przedmiotów metalowych
przy wyjmowaniu zablokowanego pieczywa z
opiekacza.
14
PL
1.
2.
3.
WT-101A_IM 02/02/05 11:06 Side 14
U˚YTKOWANIE
- Na poczàtku u˝ytkowania nowego opiekacza
mo˝e powstaç nieznaczne dymienie, jest
ono niegroêne i ustàpi po up∏ywie krótkiego
czasu.
- W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka sieciowego.
- W∏ó˝ pieczywo do opiekacza i ustaw stopieƒ
intensywnoÊci opiekania w ˝àdanej pozycji,
przekr´cajàc pokr´t∏em w prawo. Wybierz
˝àdany stopieƒ opiekania od 1 - 5, gdzie im
wy˝sza cyfra tym silniej opieczone pieczywo.
- OpuÊç ruszt z pieczywem. Zauwa˝ i˝
opuszczenie rusztu jest mo˝liwe tylko gdy
wtyczka znajduje si´ w w∏àczonym gniazdku
sieciowym.
- Po zakoƒczeniu procesu opiekania
opieczone pieczywo zostanie "wypchni´te"
do góry z opiekacza. Opiekacz wy∏àcza si´
automatycznie.
- Po zakoƒczeniu u˝ytkowania wyciàgnij
wtyczk´ z gniazdka sieciowego. Przechowuj
opiekacz w miejscu niedost´pnym dla dzieci.
Przerywanie procesu opiekania
Proces opiekania mo˝e zostaç przerwany
poprzez naciÊni´cie przycisku przerywania
procesu opiekania. Po naciÊni´ciu przycisku ruszt
z opiekanym pieczywem uniesie si´
automatycznie do góry, umo˝liwiajàc sprawdzenie
czy pieczywo jest wystarczajàco opieczone.
KILKA WSKAZÓWEK
Opiekacz mo˝e byç wykorzystawany do opiekania
wielu rodzajów Êwie˝ego oraz zmro˝onego
pieczywa. Trudno jest doradzaç stopieƒ
intensywnoÊci opiekania albowiem jest on
uzale˝niony od indywidualnych preferencji i jego
wybór musi byç dokonany drogà prób i
doÊwiadczeƒ.
Grubsze kromki pieczywa b´dà oczywiÊcie
wymaga∏y d∏u˝szego czasu opiekania.
KONSERWACJA
- Wyjmij wtyczk´ z gniazdka sieciowego i
pozostaw opiekacz do ca∏kowitego
wystygni´cia.
- Wyciàgnij szufladk´ na okruchy i opró˝nij
jà. Odwróç opiekacz do góry dnem i lekko
potrzàsajàc usuƒ okruchy znajdujàce si´
w opiekaczu. Okruchy z opiekacza nale˝y
usuwaç cz´sto.
- Zewn´trzne Êcianki wytrzyj suchà lub lekko
wilgotnà Êciereczkà. Nie u˝ywaj tràcych lub
Êcierajàcych Êrodków czyszczàcych. Nie
u˝ywaj szczotek metalowych do czyszczenia
opiekacza.
- Nie u˝ywaj stalowych szczotek/gàbek z
powierzchnià Êcierajàcà do czyszczenia
opiekacza albowiem drobne metalowe w∏oski
mogà pozostaç na elektrycznych cz´Êciach
opiekacza i spowodowaç jego uszkodzenie.
- Opiekacza nie mo˝na zanu˝aç w
jakimkolwiek p∏ynie.
WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE RODOWISKA
NATURALNEGO
Urzàdzenia elektrycznego/elektronicznego nie
nadajàcego si´ do u˝ytku powinno pozbyç si´ w
sposób najmniej szkodliwy dla Êrodowiska
naturalnego. Dlatego te˝ urzàdzenia nale˝y
pozbyç si´ przestrzegajàc lokalnie
obowiàzujàcych przepisów lub dostarczyç do
najbli˝szej stacji utylizacji odpadów.
GWARANCJA B¢DZIE UNIEWA˚NIONA W
PRZYPADKU:
- JeÊli wy˝ej wymienione nie by∏o
przestrzegane.
- JeÊli zosta∏y dokonywane naprawy
urzàdzenia przez osoby nieupowa˝nione.
- JeÊli urzàdzenie by∏o niew∏aÊciwie
u˝ytkowane powodujàc uszkodzenia
mechaniczne.
- JeÊli uszkodzenie powsta∏o w wyniku
uszkodzeƒ w instalacji sieciowej.
W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych
produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i
projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian
w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
Importer
Adexi Group
Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku
15
WT-101A_IM 02/02/05 11:06 Side 15
/