Asus BT1AD U8752B Instrukcja obsługi

Marka
Asus
Model
BT1AD U8752B
Rodzaj
Instrukcja obsługi
1
2
3
WARNING / VAROVÁNÍ / ВНИМАНИЕ! / OSTRZEŻENIE / UYARI:
Use BT1AG and BP1AH in environments with an ambient temperature between 0˚C and 35˚C.
Openings on the chassis are for ventilation. DO NOT block or cover these openings.
Používejte BT1AG a BP1AH v prostředí s okolní teplotou mezi 0˚C a 35˚C.
Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory NEUCPÁVEJTE ANI NEZAKRÝVEJTE.
• Используйтеустройствопритемпературеот0°Cдо35°C.
Отверстиянакорпусепредназначеныдляохлаждения.Незакрывайтеэтиотверстия.
BT1AG i BP1AH można używać w miejscach o temperaturze otoczenia w zakresie 0˚C do 35˚C.
Szczeliny w obudowie służą do wentylacji. NIE należy blokować tych szczelin.
BT1AG ve BP1AH’ı 0˚C ila 35˚C arasındaki ortam sıcaklığındaki ortamlarda kullanın.
Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları ASLA engellemeyin veya
kapatmayın.
ASUS Desktop PC Installation Guide
1. Connect the power cord to the power adapter.
2. Plug the power adapter into a 100V~240V power source.
3. Connect the power connector to the rear panel of your
computer.
U8752b / First Edition / December 2013
4-in1 Memory Card Reader / Čtečka paměťových karet 4-v-1 / Считыватель
карт флэш-памяти (4 в одном) / Czytnik kart pamięci 4-w-1 / 4’ü 1 arada Hafıza
Kartı Okuyucusu
1. Připojte napájecí kabel k napájecímu adaptéru.
2. Připojte napájecí adaptér k elektrické zásuvce 100 ~ 240 V.
3. Připojte konektor napájení k zadnímu straně počítače.
1. Подключитешнурпитаниякблокупитания.
2. Подключитеблокпитаниякрозетке(100В-240В).
3. Подключитеразъемпитанияккомпьютеру.
1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza sieciowego.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego 100
V~240 V.
3. Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do złącza na panelu
tylnym komputera.
1. Güç kablosunu güç adaptörüne bağlayın.
2. Güç adaptörünü bir 100V~240V güç kaynağına takın.
3. Güç konektörünü bilgisayarın arka paneline bağlayın.
Connect devices.
Připojte zařízení.
Подключение устройств.
Podłącz urządzenia.
Aygıtları bağlayın.
Obtain a detailed User Manual from your Desktop PC at C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual or the ASUS support site at http://support.asus.com.
Podrobnou uživatelskou příručku lze najít ve stolním počíti v umístění
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual nebo na webu podpory spolnosti ASUS na adrese http://support.asus.com.
Подробное руководство пользователя с можно найти на
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual или на сайте ASUS: http://support.asus.com.
Szczegółowy podręcznik użytkownika znajduje się w komputerze PC desktop, w katalogu
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual lub na stronie sieci web pomocy technicznej ASUS,
pod adresem http://support.asus.com.
Masaüstü Bilgisayarınız için ayrıntılı Kullanım Kılavuzunu şuradan alabilirsiniz
C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual veya http://support.asus.com ASUS destek sitesinden alabilirsiniz.
Illustrations are for reference only. Actual product specications may vary.
Obrázky jsou pouze informační. Skutečné specikace produktu se mohou lišit.
Иллюстрации показаны только для справки. Действительная спецификация продукта может отличаться.
Ilustracje służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywiste specykacje produktu mogą się różnić.
Resimler yalnız referans içindir. Asıl ürünün özellikleri farklılık gösterebilir.
Press the power button to turn on the system.
Stisknutím vypínače zapněte systém.
Нажмите кнопку питания для включения
системы.
Naciśnij przycisk zasilania w celu włączenia
systemu.
Sistemi açmak için güç düğmesine basın.
Slim type optical disk drive bay /Pozice pro optickou mechaniku typu slim
/Отсек для оптического привода /Wąska kieszeń na stację dysków optyc
-
znych / İnce tip optik disk sürücü yuvası
Power LED / Indikátor LED napájení /Индикатор питания/ Dioda LED
zasilania / Güç LED’i
Headphone port / Port sluchátek/Разъем для наушников/Port słuchawek/
Kulaklık bağlantı noktası
Microphone port /Port mikrofonu/ Разъем микрофона/ Port mikrofonu/
Mikrofon bağlantı noktası
HDD LED / Indikátor LED HDD /Индикатор жесткого диска/ Dioda LED HDD
/ HDD LED
USB 3.0 port / Porty USB 3.0/Порты USB 3.0/Porty USB 3.0/USB 3.0 bağlantı
noktaları
USB 3.0 port / Porty USB 3.0/Порты USB 3.0/Porty USB 3.0/USB 3.0 bağlantı
noktaları
optical disk drive eject button /Tlačítko vysunutí optického disku/ �нопка�нопка
извлечения оптического диска/Przycisk wysuwania napędu optycznego/
Optik disk sürücü çıkarma düğmesi
A
BT1AD
BT1AD
BT1AD
BT1AD
Safety information
Before using this product, ensure that all cables are correctly connected. If you detect any cable damage, contact your retailer
immediately.
Use this product only with the correct voltage as instructed by the manufacturer.
To avoid short circuits and faulty contacts, keep scraps of paper, screws, and threads away from connectors, slots, sockets, and
circuits.
Before adding or removing devices to or from the system, ensure to unplug it from the power source.
The system covers are elaborately designed to protect users from scratches, but still be careful with those sharp tips and edges. Put
on a pair of gloves before removing or replacing the system covers.
If you encounter technical problems with this product, e.g. the power supply is broken, contact a qualied service technician or
your retailer. DO NOT service this product yourself.
Bezpečnostní informace
Před používáním tohoto produktu zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny. Zjistíte-li jakékoli poškození kabelu,
ihned se obraťte na prodejce.
Tento produkt používejte pouze se správným napětím podle pokynů výrobce.
Aby nedošlo ke zkratům a špatným kontaktům, udržujte útržky papíru, šroubky a závity v bezpečné vzdálenosti od konektorů, patic,
zásuvek a okruhů.
Před přidáním nebo odebráním zařízení k nebo ze systému nejprve zařízení odpojte od zdroje napájení.
Kryty systému jsou důmyslně zkonstruovány tak, aby chránili uživatele před poškrábáním; přesto buďte opatrní na ostré špičky a
okraje. Při demontáži nebo montáži krytů systému používejte rukavice.
V případě technických potíží s tímto produktem, například v případě přerušení napájení, se obraťte na kvalikovaného servisního
technika nebo prodejce. NEOPRAVUJTE tento produkt vlastními silami.
Правила техники безопасности
Перед использованием данного прибора удостоверьтесь в правильном подключении всех кабелей. В случае обнаружения
любых повреждений кабелей незамедлительно обратитесь к продавцу данного прибора.
Эксплуатация данного прибора допускается только при соответствующем напряжении питания, указанном производителем.
Во избежание коротких замыканий и повреждения контактов не допускайте попадания фрагментов бумаги, винтов и ниток
на разъемы, слоты, гнезда и схемы данного прибора.
Перед установкой и удалением устройств из системы необходимо отключать ее от источника питания.
�рышки корпуса прибора имеют тщательно продуманную конструкцию, не позволяющую пользователям пораниться о них,
однако следует соблюдать осторожность при обращении с заостренными концами и кромками деталей. Перед установкой
или снятием крышек системы следует надеть перчатки.
В случае возникновения с данным прибором проблем технического характера (например, при выходе из строя блока
питания) обращайтесь за помощью к квалифицированному техническому специалисту или продавцу данного монитора. НЕ
выполняйте ремонт данного прибора самостоятельно.
Informacje o bezpieczeństwie
Przed użyciem tego produktu należy sprawdzić, czy zostały prawidłowo podłączone wszystkie kable. Po wykryciu uszkodzenia
kabla należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą.
Ten produkt może być wyłącznie zasilany prądem o prawidłowym napięciu, zgodnym z instrukcjami producenta.
Aby uniknąć zwarcia i nieprawidłowych styków należy trzymać z dala od złączy, gniazd, otworów i obwodów kawałki papieru, śruby
i nici.
Przed dodaniem lub usunięciem urządzeń do lub z systemu należy sprawdzić, czy zostały odłączone od źródła zasilania.
Pokrywy systemu służą do zabezpieczenia użytkownika przed podrapaniem, jednak nadal należy uważać na ostre końcówki i
krawędzie. Przed zdejmowaniem lub zakładaniem pokryw systemu należy założyć rękawice.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych z tym produktem, np. uszkodzenie zasilacza należy się skontaktować z wyk
-
walikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą. NIE należy naprawiać tego produktu samodzielnie.
Güvenlik bilgileri
Bu ürünü kullanmadan önce tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun. Herhangi bir kablo hasarı tespit ederseniz, hemen
bayinize başvurun.
Bu ürünü yalnızca üretici rma tarafından belirtilen doğru gerilimde kullanın.
Kısa devre ve arızalı temas durumlarından kaçınmak için, kağıt, vida ve dişli gibi parçaları konektörlerden, yuvalardan, soketlerden
ve devrelerden uzak tutun.
Cihazları sisteme eklemeden veya sistemden çıkarmadan önce, bunları güç kaynağından çıkarmadığınızdan emin olun.
Kullanıcıları çizilmelere karşı korumak için sistem kapakları özenle tasarlanmıştır, fakat bu keskin uçlara ve kenarlara yine de dikkat
edin. Sistem kapaklarını yerleştirmeden veya çıkarmadan once bir çift eldiven giyin.
Bu ürün ile ilgili teknik bir sorun yaşarsanız, örn. Güç kaynağının kırılması gibi, kaliye bir servis teknisyeni veya bayiniz ile temasa
geçiniz. Bu ürünü kendi başınıza tamir ETMEYİN.
15060-2901K000
U8752b / First Edition / December 2013
ENERGY STAR is a joint program of the U.S. Environmental Protection Agency and the U.S. Department of Energy helping
us all save money and protect the environment through energy ecient products and practices.
All ASUS products with the ENERGY STAR logo comply with the ENERGY STAR standard, and the power management
feature is enabled by default. The monitor and computer are automatically set to sleep after 15 and 30 minutes of user
inactivity. To wake your computer, click the mouse or press any key on the keyboard.
Please visit http://www.energy.gov/powermanagement for detail information on power management and its benets
to the environment. In addition, please visit http://www.energystar.gov for detail information on the ENERGY STAR joint
program.
*Note: Energy Star is NOT supported on Freedos and Linux-based products.
The desktop can also be positioned horizontally on its
side.
Pracovní plocha muže být rovněž umístěna vodorovně
po straně.
• Компьютерможноустановитьгоризонтально.
Komputer można także ustawić poziomo na boku.
Masaüstü aynı zamanda yan tarafı üzerine yatay
konumlandırılabilir.
When positioning the desktop vertically, use the included
desktop stand. Secure the desktop chassis in place on the
desktop stand using two screws.
Při svislém umístění pracovní plochy použijte přiložený
stolní stojánek. Zajistěte stolní skříň na místě na stolním
stojánku dvěma šroubky.
• Привертикальнойустановкевсегдаиспользуйтеподставку.
Закрепитеподставкунакорпусекомпьютераспомощью
двухвинтов.
W przypadku ustawienia pionowego należy skorzystać z
dołączonej podstawki pod komputer. Podstawkę należy
przymocować do obudowy komputera przy użyciu
dwóch śrub.
Masaüstünü dikey yerleştirirken, dahil edilen masaüstü
standını kullanın. İki vida kullanarak masaüstü gövdesini
masaüstü standında yerine sabitleyin.
Desktop stand / Stolní
stojánek / Подставка/
Podstawka pod komputer
/ Masaüstü standı
Screwholes / Otvory
pro šrouby
/ Отверстия
длявинтов/Otwory na
śruby / Vida delikleri
NOTE:
The desktop stand is designed to prevent the chassis from falling over and
the vent holes from being blocked. Overheating may occur if the desktop is
positioned vertically without using the desktop stand.
POZNÁMKA:
Stolní stojánek zabraňuje pádu skříně a zablokování větracích otvorů. Při
svislém umístění pracovní plochy bez použití stolního stojánku může dojít k
přehřívání.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Подставкапредназначенадляпредотвращенияпадениякорпусаиблокировки
вентиляционныхотверстий.Есликомпьютерустановленвертикальнобез
подставкиможетпроизойтиперегрев.
UWAGA:
Podstawka pod komputer zapobiega przewróceniu się obudowy i zablokowa
-
niu otworów wentylacyjnych. Ustawienie komputera w pionie bez podstawki
może prowadzić do przegrzania.
NOT:
Masaüstü standı gövdenin düşmesini ve havalandırma deliklerinin tıkanmasını
önlemek için tasarlanmıştır. Masaüstü standı kullanılmadan masaüstünün
dikey konumlandırılması durumunda aşırı ısınma oluşabilir.
BT1AD
BT1AD
/