Volvo 2017 Instrukcja obsługi

Marka
Volvo
Kategoria
samochodowe systemy wideo
Model
2017
Rodzaj
Instrukcja obsługi
WEB EDITION
SENSUS NAVIGATION
Napisy i symbole na mapie
Aktualna pozycja samochodu + Punkt do naciśnięcia w celu otwarcia
planu podróży.
Skala mapy
Lista z punktami nawigacyjnymi planu podróży
Odległość do punktu docelowego/Czas dotarcia do punktu docelowego
+ Punkt do naciśnięcia w celu przełączenia między nagłówkami
Punkt do naciśnięcia w celu wyszczególnienia POI w planie podróży oraz
informacji drogowych
Punkt docelowy/ostateczny punkt docelowy trasy
Cele pośrednie
Punkt nawigacyjny
Pojazd (niebieski trójkąt) na planowanej trasie
Zakłócenia w ruchu drogowym z informacją
Pomniejszanie (widok rozszerzony) lub powiększanie (pełen ekran)
widoku mapy
Oblicz objazd
Powtórz aktualne polecenie głosowe
Czasowe włączenie/wyłączenie poleceń głosowych
Wstrzymanie/wznowienie prowadzenia
Określanie punktów docelowych/celów pośrednich
POI (Restauracje)
Punkt do naciśnięcia w celu wyzerowania mapy do śledzenia samochodu
(niebieski trójkącik)
Punkt do naciśnięcia w celu przełączenia między widokiem 2D/3D
Kompas + Punkt do naciśnięcia w celu zmiany kierunku mapy Północą
do góry/Kierunkiem jazdy do góry
SENSUS NAVIGATION
Sensus Navigation to satelitarny system informacji i nawigacji drogowej.
Prowadzone są nieustanne prace rozwojowe mające na celu doskonale-
nie naszego produktu. Wprowadzane modyfikacje mogą powodować, że
informacje, opisy i ilustracje zawarte w niniejszym dodatku będą różnić
się od wyposażenia samochodu. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.
2
WPROWADZENIE
Krótki przewodnik do nawigacji na mapie
6
Prosta nawigacja do punktu docelowego
7
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
7
Ogólne operacje dotyczące nawigacji
na mapie
9
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ
GŁOSOWYCH
Rozpoznawanie poleceń głosowych
14
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
15
Rozpoznawanie poleceń głosowych i
nawigacja na mapie
16
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
17
OKREŚLANIE CELU PODRÓŻY
Ogólne informacje dotyczące wpro-
wadzania punktu docelowego
20
Określanie punktu pośredniego bez-
pośrednio na mapie.
20
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie wyszukiwania pełnotek-
stowego
21
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie pozycji Ostatnich/Ulubio-
nych/Biblioteki
23
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie POI
25
Wyznaczanie punktu docelowego na
podstawie adresu
26
Zapamiętywanie punktu docelowego
poleceniem Send to Car
26
SPIS TREŚCI
3
PLAN PODRÓŻY I TRASA
Plan podroży i trasy alternatywne
30
Punkty nawigacyjne w planie podróży
31
POI wzdłuż trasy
32
Zakłócenia ruchu drogowego wzdłuż
drogi
33
Karty informacyjne na mapie
33
Wybór objazdu
34
INFORMACJE DROGOWE
Informacje drogowe
38
Informacje drogowe nadawane w
czasie rzeczywistym (Real Time Traf-
fic Information – RTTI)
39
USTAWIENIA
Nawigacja na mapie na wyświetlaczu
kierowcy
42
Ustawienia systemu Sensus Navigation
42
Ustawienia mapy
43
Ustawienia trasy
46
Ustawienia informacji drogowych
48
Ustawienia nawigacji
49
Ustawienia systemowe
49
4
INFORMACJE O MAPIE I
SYSTEMIE
Aktualizacja danych mapy z MapCare
52
Zdalna aktualizacja danych mapy
53
Aktualizacja danych mapy przy użyciu
komputera i pamięci przenośnej USB
54
Diagnostyka systemu Sensus Navigation
56
Umowa licencyjna systemu nawigacji
i map
58
Prawa autorskie do nawigacji na mapie
60
INDEKS ALFABETYCZNY
Indeks alfabetyczny 61
WPROWADZENIE
WPROWADZENIE
6
Krótki przewodnik do nawigacji na
mapie
Układ elektryczny samochodu zostaje włączony
automatycznie w momencie otwarcia drzwi kie-
rowcy.
Włączanie i wyłączanie nawigacji
Włączanie
Przycisk strony głównej
Wiersz menu „Nawigacja”
Jeśli system nawigacji nie wyświetla mapy na
wyświetlaczu centralnym – nacisnąć najwyższy
wiersz menu
Nawigacja (2).
Jeśli wyświetlacz centralny nie pokazuje wiersza
menu
Nawigacja – nacisnąć przycisk strony
głównej (1), a następnie wiersz menu Nawigacja
(2).
Pojawi się mapa aktualnego obszaru z niebieskim
trójkącikiem symbolizującym samochód.
OSTRZEŻENIE
Przestrzegać poniższych wskazówek.
Należy skierować całą uwagę na drogę i
pamiętać, aby całkowicie skupić się na
kierowaniu samochodem.
Należy przestrzegać obowiązujących prze-
pisów ruchu drogowego i kierować się
zdrowym rozsądkiem podczas jazdy.
W związku z wpływem warunków atmo-
sferycznych i pory roku na warunki dro-
gowe niektóre zalecenia mogą być mniej
wiarygodne.
Wyłączanie
Systemu nawigacji nie można wyłączyć, lecz
działa on zawsze w tle – wyłączenie systemu ma
miejsce tylko wtedy, gdy kierowca wysiądzie z
samochodu i zablokuje jego zamki.
UWAGA
System nawigacyjny jest także dostępny przy
wyłączonym silniku. Gdy poziom naładowania
akumulatora obniży się zbyt bardzo, system
wyłącza się.
Powiązane informacje
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawi-
gacji na mapie (Str. 7)
Prosta nawigacja do punktu docelowego
(Str. 7)
WPROWADZENIE
}}
7
Prosta nawigacja do punktu
docelowego
Ustawianie pilotowania do żądanego punktu
docelowego bez uprzedniego zapoznania się z
Instrukcją obsługi.
Wybór punktu docelowego na mapie
Krok Ekran/menu Czynność
1 Jeśli na
ekranie nie
jest
widoczny
obraz mapy,
wykonać
następującą
czynność:
Nacisnąć prostokątny
przycisk pod ekranem
wyświetlacza, aby prze-
jść do widoku strony
głównej.
2 Otworzy się
strona
główna.
Nacisnąć Nawigacja w
górnym rzędzie menu
na ekranie wyświetlacza.
Krok Ekran/menu Czynność
3 Zostaje
wyświetlona
mapa.
Jeśli na ekranie jest
widoczny ten przycisk -
nacisnąć go, aby zmak-
symalizować widok
mapy.
4 Zostaje
wyświetlona
mapa.
Przewinąć mapę do
żądanej lokalizacji i
nacisnąć długo pozycję.
5 Na ekranie
pojawia się
ramka z tek-
stem
Roz-
pocznij
nawigację.
Nacisnąć opcję Roz-
pocznij nawigację.
6 Zostaje
wyświetlona
mapa z
zaznaczoną
trasą.
Rozpocznie się prowa-
dzenie po trasie -
postępować zgodnie z
instrukcjami na
wyświetlaczu kierowcy.
Wyświetlacze i elementy sterowania
do nawigacji na mapie
Prezentacja i sterowanie systemem Volvo
Sensus Navigation może odbywać się na kilka
różnych sposobów, np. poprzez wyświetlacz kie-
rowcy, wyświetlacz przezierny na przedniej szy-
bie oraz polecenia głosowe.
Ekran wyświetlacza centralnego
Ekran wyświetlacza centralnego służy do definio-
wania ustawień oraz wyboru i wyszukiwania punk-
tów docelowych.
Jeśli na wyświetlaczu centralnym nie pojawił się
obraz mapy:
Nacisnąć
Nawigacja najwyższy rząd menu w
widoku strony głównej.
||
WPROWADZENIE
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
8
Wyświetlacz kierowcy
Mapa jest pokazywana tylko na 12-calowym wyświetla-
czu kierowcy.
W czasie jazdy kierowca jest pilotowany za
pomocą poleceń głosowych oraz instrukcji na
wyświetlaczu kierowcy.
Prawy zestaw przycisków na kierownicy
i wyświetlacz kierowcy
Przycisków w prawym zestawie na kierownicy
można używać do sterowania niektórymi funk-
cjami nawigacji na mapie, np.
Pokaż drogę do
domu.
Otwórz/zamknij
W lewo/w prawo
W górę/w dół
Potwierdź
Otwieranie i zamykanie menu
Nacisnąć przycisk Otwórz/zamknij (1)
> Menu z opcjami zostanie otwarte lub
zamknięte - menu zamyka się automatycz-
nie po pewnym okresie braku aktywności
lub po dokonaniu określonych wyborów.
Nawigacja i wybieranie opcji w menu
1. Do przełączania menu służą przyciski „W
prawo”/„W lewo” (2).
2. Do przełączania opcji służą przycisk „W
górę”/„W dół” (3).
3. Do potwierdzania lub zaznaczania opcji służy
przycisk (4).
> Funkcja zostanie aktywowana i w niektó-
rych opcjach menu zostanie zamknięte.
HUD – Head-up-display*
Nawigacja na mapie na przedniej szybie
Polecenia oraz informacje z systemu nawigacji
dla kierowcy mogą być również wyświetlane na
wyświetlaczu w dolnej części przedniej szyby.
Położenie okna informacyjnego można dostoso-
wać. Szczegółowy opis wyświetlacza HUD jest
zamieszczony w części „Head-up-display”.
Rozpoznawanie poleceń głosowych
Z wielu funkcji można również korzystać poprzez
polecenia głosowe.
WPROWADZENIE
}}
9
Nacisnąć przycisk na kierow-
nicy, poczekać na sygnał, a
następnie powiedzieć, przykła-
dowo „Jedź
Dom”.
System rozpoznawania poleceń głosowych został
szczegółowo przedstawiony w częściach „Rozpo-
znawanie poleceń głosowych”, „Używanie funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych”, „Rozpozna-
wanie poleceń głosowych i nawigacja na mapie” i
„Ustawienia rozpoznawania poleceń głosowych”.
Powiązane informacje
Wyznaczanie punktu docelowego na podsta-
wie wyszukiwania pełnotekstowego
(Str. 21)
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawiga-
cja na mapie (Str. 16)
Rozpoznawanie poleceń głosowych
(Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń gło-
sowych (Str. 15)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głoso-
wych (Str. 17)
Ogólne operacje dotyczące
nawigacji na mapie
Poniżej opisano niektóre ogólne operacje doty-
czące nawigacji na mapie.
Gdzie jestem?
Wyszukiwanie symbolu samochodu na mapie
Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy
Format 2D lub 3D
Powiększanie
Przewijanie
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Powrót z menu
Tekst w języku angielskim
Gdzie jestem?
Jakie jest aktualne położenie geograficzne samo-
chodu?
Nacisnąć symbol samochodu na mapie (nie-
bieski trójkącik) - na mapie od razu pojawi się
informacja.
Wyszukiwanie symbolu samochodu na
mapie
Nacisnąć symbol celownika.
Czasem po powiększeniu lub zmniejszeniu oraz
przewijaniu mapy może być trudno znaleźć aktu-
alną pozycję samochodu na mapie. Najprostszym
sposobem jego lokalizacji jest:
Naciśnięcie symbolu celownika - zostanie
przywrócony zwykły widok mapy i będzie się
ona przesuwać razem z symbolem samo-
chodu.
||
WPROWADZENIE
10
Kierunek jazdy lub Północ na górze
mapy
Nacisnąć kompas, aby przełączyć ruch symbolu samo-
chodu na mapie.
Kierowca może wybrać między dwoma sposobami
prezentacji ruchu samochodu względem mapy:
Mapa na wyświetlaczu centralnym jest
wyświetlana stale z północnym kierunkiem
geograficznym na górze — symbol samo-
chodu przemieszcza się lub „jedzie” na mapie
w swoim rzeczywistym kierunku geograficz-
nym. Przesunięcie się symbolu samochodu w
lewą stronę na mapie oznacza, że jedzie on w
kierunku zachodnim.
Symbol samochodu na centralnym wyświetla-
czu wskazuje/„jedzie” do góry - mapa pod
symbolem samochodu obraca się odpowied-
nio do zmian kierunku jazdy. Symbol kom-
pasu na mapie wskazuje kierunek północny
(N), a jego środek pokazuje kierunek, w któ-
rym porusza się samochód (w tym przypadku
NE = północno-wschodni).
Symbole
kompasu
kierunek kompasu
N (North): Północ
NE (NorthEast): Północny zachód
E (East): Wschód
SE (SouthEast): Południowy
wschód
S (South): Południe
SW (SouthWest): Południowy
zachód
W (West): Zachód
NW (NorthWest): Północny zachód
Format 2D lub 3D
Nacisnąć przycisk 2D/3D, aby przełączyć między forma-
tem 2D i 3D.
W formacie 3D kierunek jazdy samochodu na
wyświetlaczu centralnym jest zawsze zwrócony w
górę ekranu — mapa obraca się wokół symbolu
samochodu odpowiednio do zmian kierunku
jazdy.
Symbol kompasu na mapie wskazuje kierunek
północny (N), a jego środek pokazuje kierunek, w
którym porusza się pojazd.
W formacie 3D nie jest wyświetlana skala mapy.
Format 2D został opisany w poprzedniej części
„Kierunek jazdy lub Północ na górze mapy”
WPROWADZENIE
}}
11
Powiększanie
Powiększenie
Aby powiększyć mapę:
Szybko dotknąć dwa razy
ekranu wyświetlacza central-
nego jednym palcem.
lub
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma zbliżonymi
do siebie placami, a potem je
rozsunąć.
Pomniejszanie
Aby zmniejszyć mapę:
Dotknąć jeden raz ekranu
wyświetlacza centralnego
dwoma rozsuniętymi palcami.
lub
Dotknąć ekranu wyświetlacza
centralnego dwoma rozsunię-
tymi palcami i zbliżyć je do sie-
bie.
Przewijanie
Umieścić palec na mapie, a
następnie przesunąć w żąda-
nym kierunku i puścić.
Funkcja przewijania jest
dostępna wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy;
nie jest ona dostępna po jego zminimalizowaniu.
Przełączanie wyświetlanego nagłówka
Nacisnąć tutaj, aby zmienić kierunek mapy.
Wybrać między poniższymi opcjami „nagłówka”
wyświetlanego na mapie:
Specyfikacja punktu docelowego
(Destination) i czasu dotarcia na miejsce
(ETA) lub pozostałego czasu podróży (
1
RTA
1
).
lub
Definicja aktualnej pozycji (Position) i odleg-
łość do punktu docelowego (Dist).
Zmiana nagłówka jest możliwa wyłącznie w trybie
maksymalnego widoku mapy; nie jest ona moż-
liwa po jego zminimalizowaniu.
Powrót do głównego widoku mapy
Przycisk strony głównej
Wiersz menu „Nawigacja”
1
Wyboru ETA – Estimated Time of Arrival lub RTA – Remaining Time to Arrival dokonuje się w części „Ustawienia trasy”.
||
WPROWADZENIE
12
Jeśli kierowca znajduje się w zupełnie innej
części systemu i chce szybko powrócić do widoku
mapy, można użyć następującej metody:
1. Nacisnąć przycisk strony głównej (1) na
wyświetlaczu centralnym.
2. Jeśli na wyświetlaczu centralnym pojawi się
widok strony głównej zamiast widoku mapy –
nacisnąć górny wiersz menu
Nawigacja (2).
Tekst w języku angielskim
Elementy graficzne w niniejszej instrukcji są
wspólne dla wszystkich rynków i wersji języko-
wych, dlatego też zawarte w nich elementy tek-
stowe są w języku angielskim.
W celu ułatwienia zrozumienia przez użytkownika
elementów graficznych oraz opcji menu ze ścież-
kami wyszukiwania związanymi z tekstem w
niniejszej instrukcji, angielskie słowo pojawia-
jące się przy danym elemencie graficznym
jest podane w nawiasie zaraz po tekście/frazie w
języku instrukcji obsługi:
Przykład
Ścieżka menu:
Ustawienia Nawigacja Ruch drogowy
(Settings > Navigation > Traffic)
Nagłówek: Zdarzenia drogowe (Traffic events)
Alternatywna opcja:
Żadna (None)
Główne (Major)
Wszystkie (All)
Powiązane informacje
Nawigacja na mapie na wyświetlaczu kie-
rowcy (Str. 42)
Ustawienia systemu Sensus Navigation
(Str. 42)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
* Opcja/wyposażenie dodatkowe - dalsze informacje, patrz Wprowadzenie.
14
Rozpoznawanie poleceń głosowych
System rozpoznawania poleceń głosowych
umożliwia kierowcy wykorzystywanie poleceń
głosowych do sterowania pewnymi funkcjami
odtwarzacza multimedialnego, telefonu podłą-
czonego za pośrednictwem Bluetooth, układu
klimatyzacji i systemu nawigacyjnego Volvo*.
Polecenia głosowe stanowią ułatwienie i pomoc
dla kierowcy, który nie musi się rozpraszać i może
się skoncentrować na prowadzeniu samochodu i
skupić swoją uwagę na warunkach panujących na
drodze.
OSTRZEŻENIE
Ostateczna odpowiedzialność za prowadzenie
pojazdu w bezpieczny sposób oraz przestrze-
ganie wszystkich obowiązujących przepisów
ruchu drogowego spoczywa zawsze na kie-
rowcy.
Sterowanie głosowe odbywa się w formie dialogu,
podczas którego użytkownik wypowiada pewne
polecenia głosowe, a system udziela słownych
odpowiedzi. System rozpoznawania poleceń gło-
sowych wykorzystuje ten sam mikrofon, co zestaw
głośnomówiący Bluetooth i udziela odpowiedzi za
pośrednictwem głośników samochodu. W pew-
nych przypadkach na wyświetlaczu kierowcy poja-
wia się także komunikat tekstowy. Do sterowania
funkcjami służy prawy zestaw przycisków na kie-
rownicy. Ustawień dokonuje się na wyświetlaczu
centralnym.
Aktualizacja systemu
System rozpoznawania poleceń głosowych jest
stale udoskonalany. W celu zapewnienia optymal-
nej wydajności należy pobrać aktualizacje, patrz
support.volvocars.com.
Powiązane informacje
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń gło-
sowych (Str. 15)
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawiga-
cja na mapie (Str. 16)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głoso-
wych (Str. 17)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
15
Używanie funkcji rozpoznawania
poleceń głosowych
Podstawowe instrukcje dotyczące korzystania z
funkcji rozpoznawania poleceń głosowych
Nacisnąć przycisk funkcji roz-
poznawania poleceń głosowych
na kierownicy, aby włączyć
system i zainicjować dialog pro-
wadzony przy użyciu poleceń
głosowych.
Podczas komunikacji należy pamiętać o następu-
jących zasadach:
Wydawanie poleceń – należy mówić po usły-
szeniu sygnału, normalnym głosem z nor-
malną prędkością.
Nie należy mówić w czasie, gdy system odpo-
wiada użytkownikowi (w tym czasie system
nie rozumie wydawanych poleceń).
Należy unikać hałasu w kabinie pasażerskiej.
Drzwi, szyby oraz drzwi bagażnika powinny
być zamknięte.
Rozpoznawanie poleceń głosowych można wyłą-
czyć w następujący sposób:
wypowiadając polecenie „
Cancel”.
poprzez długie naciśnięcie przycisku funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych na kie-
rownicy
.
Aby przyspieszyć komunikację i pominąć podpo-
wiedzi systemu, nacisnąć przycisk funkcji rozpo-
znawania poleceń głosowych
na kierownicy,
gdy słychać głos systemu i wypowiedzieć
następne polecenie.
Przykład sterowania za pomocą
poleceń głosowych
Nacisnąć , powiedzieć „Call ” „[Imię]
[Nazwisko]” „[kategoria numeru]” – nawią-
zuje połączenie z wybranym kontaktem z książki
telefonicznej, gdy kontakt ten ma kilka numerów
telefonu (np. domowy, komórkowy, firmowy itp.):
Nacisnąć
i powiedzieć „Call Jan Kowalski
Komórkowy”.
Polecenia/frazy
Poniższe polecenia są zawsze dostępne do uży-
cia:
Repeat” – powtarza ostatnią instrukcję gło-
sową w trwającym dialogu.
Cancel” – przerywa dialog
Help” – rozpoczyna dialog z funkcją pomocy.
System odpowiada za pomocą poleceń
dostępnych w obecnej sytuacji, prośbą lub
przykładem.
Polecenia dla konkretnych funkcji zostały opisane
w odpowiednich częściach, np. Sterowanie telefo-
nem za pomocą poleceń głosowych.
Liczby
Liczba nasterowań jest określana różnie w zależ-
ności od kontrolowanej funkcji:
Numery telefonów i kodów pocztowych
muszą być wypowiadane indywidualnie, cyfra
po cyfrze, np. zero trzy jeden dwa dwa cztery
cztery trzy (03122443).
Numery domów należy wypowiadać poje-
dynczo lub w grupach, np. dwa dwa lub dwa-
dzieścia dwa (22), w przedziale 0-2300. W
przypadku języka angielskiego i holender-
skiego poszczególne grupy można wypowia-
dać w sekwencjach, np. dwadzieścia-dwa
dwadzieścia-dwa (22 22). W przypadku
języka angielskiego można stosować określe-
nia „double” (podwójne) i „triple” (potrójne),
np. double zero (00). Można używać cyfr w
zakresie 0-2300.
Częstotliwości można wypowiadać jako:
dziewięćdziesiąt osiem kropka osiem (98.8)
lub sto i cztery kropka dwa, albo sto cztery
kropka dwa (104.2).
Powiązane informacje
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głoso-
wych (Str. 17)
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
16
Rozpoznawanie poleceń głosowych
i nawigacja na mapie
System rozpoznawania poleceń głosowych
pozwala uruchamiać wiele funkcji systemu nawi-
gacyjnego wypowiadanymi słowami.
System rozpoznawania poleceń głosowych został
szczegółowo przedstawiony w częściach „Rozpo-
znawanie poleceń głosowych”, „Używanie funkcji
rozpoznawania poleceń głosowych” i „Ustawienia
rozpoznawania poleceń głosowych”.
Polecenia głosowe
Poniżej przedstawiono kilka przykładów poleceń
głosowych unikalnych dla nawigacji na mapie.
Nacisnąć przycisk
na kierownicy i wypowie-
dzieć jedno z poniższych poleceń:
Nawigacja” – rozpoczyna dialog z syste-
mem nawigacji drogowej i pokazuje przykła-
dowe polecenia.
Take me home” – Zostają podane wska-
zówki dojazdu do pozycji Dom.
Go to [Miejscowość]” – wskazuje miejsco-
wość jako punkt docelowy. Np. „Jedź do War-
szawy”.
Go to [Adres]” – wskazuje adres jako
punkt docelowy. Adres powinien zawierać
miejscowość i ulicę. Np. „Jedź do: ulica Kró-
lewska 5, Warszawa”.
Ustaw [skrzyżowanie]” – wskazuje skrzy-
żowanie jako punkt docelowy. Wyszukiwanie
skrzyżowania odbywa się w obrębie poda-
nego obszaru wyszukiwania.
Go to [Kod pocztowy]” - wskazuje kod
pocztowy jako punkt docelowy. Np. „Jedź do
76-200”.
Go to [kontakt]” - wskazuje adres z książki
telefonicznej jako punkt docelowy. Np. „Jedź
do Jan Kowalski”.
Search [Kategoria POI]” – wyszukuje
kategorie POI
1
(np. restauracje), które są
zawsze sortowane według odległości „w
pobliżu samochodu”. Aby uszeregować listę
wzdłuż trasy, należy powiedzieć „
Wzdłuż
trasy” po wyświetleniu listy wyników.
Ustaw [kraj]/[stan]
2
,
3
” – zmienia obszar
wyszukiwania dla nawigacji.
Show favourites” – pokazuje pozycje ozna-
czone jako ulubione na wyświetlaczu kie-
rowcy.
Clear itinerary” – usuwa wszystkie zapisane
punkty pośrednie i końcowy punkt docelowy
z planu podróży.
Repeat voice guidance” - powtarza ostat-
nie wypowiedziane polecenie.
Pause guidance” - wstrzymuje prowadze-
nie na mapie.
Resume guidance” - wznawia wstrzymane
prowadzenie na mapie.
Turn off voice guidance” - wyłącza funkcję
prowadzenia głosowego.
Turn on voice guidance” - aktywuje wyłą-
czoną funkcję prowadzenia głosowego.
Powiązane informacje
Wyświetlacze i elementy sterowania do nawi-
gacji na mapie (Str. 7)
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń gło-
sowych (Str. 15)
Ustawienia rozpoznawania poleceń głoso-
wych (Str. 17)
1
Użytkownik może skorzystać z opcji nawiązania połączenia telefonicznego z POI lub wskazania go jako punktu docelowego.
2
W krajach europejskich zamiast zwrotu „Stan” używa się zwrotu „Kraj”.
3
W przypadku Brazylii i Indii obszar wyszukiwania zmienia się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
ROZPOZNAWANIE POLECEŃ GŁOSOWYCH
17
Ustawienia rozpoznawania poleceń
głosowych
Dostępne są różne ustawienia systemu rozpo-
znawania poleceń głosowych.
1.
Nacisnąć
Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć
System Sterowanie głosowe i
wybrać ustawienia.
Potwierdź przez powtórzenie
Rodzaj głosu
Szybkość mowy
Ustawienia audio
1.
Nacisnąć
Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć
Dźwięk Głośność systemu
Sterowanie głosowe i wybrać ustawienia.
Zmiana języka
Rozpoznawanie poleceń głosowych nie jest moż-
liwe we wszystkich językach. Języki, dla których
możliwe jest rozpoznawanie poleceń głosowych,
są zaznaczone na liście języków symbolem –
.
Zmiana języka wpływa także na menu, komunikaty
i teksty pomocy.
1.
Nacisnąć
Ustawienia w górnym widoku.
2.
Nacisnąć
System Język i wybrać język.
Powiązane informacje
Rozpoznawanie poleceń głosowych (Str. 14)
Używanie funkcji rozpoznawania poleceń gło-
sowych (Str. 15)
Rozpoznawanie poleceń głosowych i nawiga-
cja na mapie (Str. 16)
/

Ten podręcznik jest również odpowiedni