Evolveo predator gx801 Instrukcja obsługi

Marka
Evolveo
Kategoria
telefony komórkowe
Model
predator gx801
Rodzaj
Instrukcja obsługi
1
PREDATOR 2.0
GX801
www.evolve-europe.com
2
CZ
Důležité upozornění!
mobilní telefon EVOLVE Predator 2.0 získal certifikaci IP57, tzn.
že je za přesně definovaných okolností (norma IEC 60529, teplota
15°C35°C, tlak 86-106 kPa, 1 metr sloupec vody po dobu 30
minut) odolný prachu a vodě. Ani tato norma však nezaručuje
úplnou vodotěsnost přístroje.
udržujte proto kryt baterie, zámky krytu baterie, zdířky pro jeho
připevnění, zdířku sluchátek a microUSB port čisté a pečlivě
utěsněné, aby byla prachotěsnost a vodotěsnost zachována
s ohledem na mnoho různých způsobů používání, jako například
délku ponoření do vody, velikost hydrostatického tlaku, zda je
nebo není zapojen USB kabel nebo správně nasazen kryt baterie,
neneseme zodpodnost za žádné poškozekapalinou
nepoívejte telefon venku během bouřky, za případná poškoze
přístroje nebo zdraví související s tímto způsobem užití neneseme
zodpovědnost
neponořujte telefon bezdůvodně do vody a ani jej zbytečně
nevystavujte velmi nízkým nebo příliš vysokým teplotám
tento telefon je složité elektronické zařízení, proto jej chraňte
ed nárazy a před působením magnetického pole
nepropichujte reproduktor, nevkládejte do otvorů žádné
předměty, nenatírejte telefon barvou - všechny tyto činnosti
ovlivňu funkčnost a těsnost telefonu
pokud vám telefon spadne do vody, nemačkejte tlačítka
klávesnice a otřete jej neprodleně suchým hadříkem
pokud je telefon po servisním zásahu, může být snížena jeho
odolnost vůči prachu a vodě
popis používání mobilního telefonu a uživatelského rozhraní se
může lišit od této příručky s ohledem na verzi firmware vašeho
přístroje a specifické podmínky telefonního operátora
opravy a servis je možné provádět pouze v autorizovaném
servisním místě pro telefony EVOLVE (více na www.evolve.cz),
jinak můžete telefon poškodit a přijít o záruku
3
leži obchodně právní ustanove
jakoukoliv část tohoto manuálu nelze kopírovat, rozšovat nebo upravovat
bez předchozího písemného souhlasu výrobce.
výrobce/distributor si vyhrazuje právo na změny v produktu oproti stavu
popsanému v tomto manuálu bez předchozího upozornění, protože produkt
prochází neustálým vývojem a vylepšováním.
výrobce, distributoři ani prodejci nezodpovídají za jakékoliv ztráty dat nebo
přímé či nepřímé škody způsobené v souvislosti s provozem telefonu, ať
vzniknou jakýmkoliv způsobem.
obsah tohoto manuálu je poskytován bez záruky. Výrobce neposkytuje žádnou
garanci přesnosti či spolehlivosti obsahu tohoto manuálu. Výjimky mohou být
dány místními zákony. Výrobce si vyhrazuje právo na úpravy nebo úplné
stažení tohoto manuálu bez předchozího upozornění.
Bezpečnostní instrukce
nepoužívejte telefon při řízení vozidla
v letadle mějte telefon vypnutý
nerozebírejte telefon nebo baterii, protože by mohlo dojít k jejich nevratnému
poškoze
jakékoliv opravy svěřte autorizovanému servisu
Obecná upozor
Mobilní telefon
Provozní teplotní rozsah telefonu je od -20°C do 55°C při relativní vlhkosti 35% ~ 85%.
Vyhněte se používání mobilního telefonu v blízkosti telefonu na pevné lince, televize,
dia a kancelářské techniky, protože by mohlo dojít k interferencím a vzájemnému
rušení. Pokud nemáte SIM kartu vloženou v telefonu, udržujte ji mimo dosah dětí.
Hrozí zde riziko polknutí.
Baterie
Pokud baterii skladujete, uchovávejte ji na chladném, dobře odvětrávaném místě
mimo přímé sluneční světlo. Baterie jsou charakteristické svým životním cyklem.
Pokud se délka provozu na baterii výrazně zkrátí oproti běžnému stavu, blíží se její
životnost ke konci. Nahraďte ji novou baterii stejného typu a parametrů. Baterii
nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Odevzdejte ji v íslušném sběrném
dvoře ve svém okolí.
Kapacita baterie
Telefonování, podsvícení displeje a hraní her vybíjí baterii více než obvykle. Dlouhé
hovory snižují dobu provozu telefonu v pohotovostním stavu. Pokud se s telefonem
nacházíte mimo oblast pokrytí signálem a je zapnutý, zkracuje se délka provozu
v pohotovostním stavu. Kapacita baterie závisí na úrovni nabití, teplotě, síle GSM
signálu a používání podsvícení.
Upozorní k nabíječce!
i prvním zapnutí nabíjejte baterii alespoň 12 hodin. Tím získáte její maximální
4
kapacitu a zajistíte maximální životnost baterie.
Nabíječka
Nenabíjejte telefon v sledujících situacích: na přímém slunečním světle, při
teplotách v rozsahu -10°C až 45°C, ve vlhkém nebo prašném prostředí, poblíž
elektronických přístrojů jako jsou televize, rádio (mohlo by dojít k rušení obrazu
nebo zvuku).
Upozornění k telefonu
Vyhýbejte se silným úderům do LCD displeje telefonu ať už rukou, nebo různými
nástroji. Mohlo by dojít k poškození a vytečení tekutých krystalů. Pokud by se tato
tekutina dostala do očí, mohli byste oslepnout. Pokud k tomu dojde, okamžitě
začněte oči vyplachovat velkým množstvím vody (netřete je) a urychleně vyhledejte
lékařskou pomoc. Telefon nerozebírejte ani nepředělávejte. Mohli byste jej poškodit
nebo způsobit zkrat v elektrických obvodech. Tlačítka telefonu nemačkejte ostrými
předměty, jako jsou jehly nebo hrot pera. Používání takových předmětů může
způsobit poškození telefonu nebo chybnou funkci. Chraňte telefon před vlhkem a
rou. Pokud do něj vlhkost pronikne,že způsobit jeho ehřátí, zkrat a poškození
celého přístroje.
1. Vzhled a popis
Specifikace
Rozměry: 126 x 60 x 23 mm
Úhlopříčka displeje: 2,2“ TFT, 320 * 240 pix, 262 000 barev
Kapacita telefonního seznamu: 1 000 záznamů
Baterie: 1800 mAh
Ikony na displeji
la signálu pro SIM1 nebo SIM2
Stav baterie
Zapnutý alarm (při vypnutém alarmu zhasne)
Klávesnice uzamčena nebo odemčena
5
Nepřečtené SMS na SIM1 nebo SIM2
Nepřečtené MMS na SIM1 nebo SIM2
Zmeškané hovory na SIM1 nebo SIM2
Odesílání SMS
Vyzvánětón
Vibrace
Vibrace a vyzvánění
Vyzvánění po vibracích
Sluchátka
Vypnutý zvuk
Bluetooth
Příkazový řádek GPRS
Vysílačka je v provozu
Přesměrovat všechny hlasové hovory
Vložení a vyjmutí SIM karty
Vložte SIM kartu do slotu podle níže uvedených obrázků. SIM kartu vyjmete
opačným postupem.
Poznámka: pokud je SIM karta uzamčena, zadejte po zapnutí správný PIN d. Pokud
PIN nemáte, kontaktujte operátora.
Vložení a vyjmutí microSD/microSDHC karty
Při nákupu paměťové karty si vezměte mobilní telefon s sebou a kartu vyzkoušejte
ještě v obchodě, zda s telefonem spolupracuje. Ujistěte se, že je paměťová karta
vložena do mobilu. Slot pro její umístění se nachází pod SIM kartou.
6
Vložte microSD/microSDHC kartu do slotu podle výše uvedených obrázků, přičemž
kovový kryt musí být otevřený. Po vložení karty přiklopte kovový kryt a pro uzamčení
jej přesuňte vlevo. microSD/microSDHC kartu vyjmete opačným postupem.
Používání baterie
Vložte baterii podle níže uvedených obráz.
Vložte do správné pozice kryt baterie a otočte zajišťovací šrouby do horizontální
pozice.
Před zapnutím telefonu se ujistěte, že baterie byla vlena správně.
Vyjmutí baterie
Vypněte telefon a podle obrázku otočte zajišťovací šrouby do vertikální pozice a
sejměte kryt baterie. Následně baterii vyndejte.
7
Nabíjení
1. Připojte podle obrázku datový kabel do zdířky ve spodní části telefonu.
2. Druhý konec kabelu připojte do napájecího zdroje nebo do USB portu
počítače.
3. Po ukončení nabíjení datový kabel odpojte, viz obrázek níže:
Údržba baterie
1. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Po ukončení
nabíjení odpojte telefon od nabíječky.
2. Používejte pouze originální kabel a naječku od výrobce telefonu. Nabíječky
jiných výrobců mohou zkrátit životnost baterie a snížit její výkon, nebo
dokonce ohrozit vaše zdraví a bezpečnost.
3. Neodhazujte baterii do ohně nebo do míst s vysokou teplotou.
2. Základní funkce
Zapnutí/vypnutí
1. Pokud máte baterii nabitou, můžete telefon zapnout (a následně vypnout)
přidržením tlačítka
na 2 až 3 sekundy.
2. Pokud je pro zapnutí vyžadován PIN, zadejte 0000“.
Kalibrace dotykového displeje
1. Při prvním použití telefonu ťukněte dotykovým perem do středu šipky.
Vytáčehovoru
A. Vložení telefonního čísla
1. V pohotovostním režimu zavejte telefonní čísla přímo tlačítky telefonu nebo
klikněte na ikonku
na spodním okraji displeje zadejte číslo zvolte SIM
a vytočte tlačítkem .Zavěšení (ukončení hovoru) provedete stiskem
tlačítka
. Telefon se přepne zpět do pohotovostního režimu.
8
2. Telefonní číslo můžete vytočit z telefonního seznamu nebo ze seznamu hovorů.
Podrobnosti naleznete v kapitole o telefonním seznamu a seznamu hovorů.
B. Uskutečnění mezinárodního hovoru
Stiskněte dvakrát tlačítko * a na displeji se zobrazí znak . Nyní zadejte
mezinárodní předčíslí a požadované telefonní číslo a stiskněte tlačítko
pro vytočení hovoru. Poznámka: V některých sítích se pro mezinárodní hovory
symbol “+” nepoužívá.
CUskutečnění nouzového hovoru
Zadejte jednotné evropské číslo nouzového volání 112.
ijetí hovoru
Příchozí hovor přijmete stiskem tlačítka
.
A. Nastave hlasitosti
Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí bočních tlačítek.
B. Možnosti hovoru
Během hovoru stiskněte levé funkční tlítko zvoltepřidržet hovor, ukončit
hovor, atd.”. Pokud je aktivBluetooth, můžete hovor provádět
prostřednictvím Bluetooth sluchátka (podrobnosti naleznete v kapitole 9.2.4).
C. Hands-Free
Během hovoru stiskněte pravé funkční tlačítko zvolte “hands free” pro
přepnutí hovoru ze sluchátka do reproduktoru.
Zmeškané hovory
Stiskem tlačítka
v pohotovostním režimu zobrazíte detaily o zmeškaných
hovorech.
Odmítnutí hovoru
Pokud nechcete příchozí hovor přijmout, stiskněte tlačítko
.
Použití datového kabelu
1. Připojte jeden konec kabelu do USB portu v PC.
2. Připojte druhý konec kabelu do zdířky v telefonu; pokud je telefon zapnutý,
zobrazí se automaticky následující zpráva:
Mass storage: Pokud ji zvolíte, zobrazí se paměť telefonu a případná vložená microSD
karta v počítači jako výměnný disk, na který můžete ukládat soubory, prohlížet
uložené soubory, mazat soubory nebo přemisťovat soubory mezi telefonem a
počítačem. Můžete například nakopírovat MP3 do Music“, MP4 a AVI soubory do
složky Video, nahrané soubory ze Záznamníku uložit do“Audio, obrázky do složky
Images, fotky do „Photos“ atd.
Telefonní seznam
1.1 Rychlé vyhledávání
Telefon seznam zvolte Rychlé vyhledávánínebo stiskněte pravé funkční
tlačítko zadejte první znak jména stiskem směrového tlačítka dolů vyhledejte
požadované číslo stiskněte levé funkční tlačítko zvoltevolat, odeslat zprávu
atd.. Volba „Tisk znamená, že pokud máte aktivní Bluetooth a jste připoje
k tiskárně, můžete si kontaktní informace vytisknout.
9
1.2 Rychlé vyhledávání
Telefonní seznam vyhledat kontakt zadat jméno vyhledat.
1.3 Přidat nový kontakt
Telefonní seznam zadat nový kontakt vybrat pro uložeSIM1 nebo SIM2 nebo
paměť telefonu.
Pokud kontakt ukládáte do paměti telefonu, žete připojit i druhé telefonní číslo
(např. domů), název firmy, e-mailovou adresu, atd..
1.4 Vyhledání firmy
Vyhledat název firmy zadat jméno firmy vyhledat
1.5 Vyhledání emailu
Vyhledat e-mail zadat e-mailovou adresu vyhledat
1.6 Kopírovat vše
Kopírovat vše vyberte z telefonu na SIM nebo ze SIM do telefonu kopírování
zkopírováno
1.7 Smazání
Smazání ze SIM1 nebo ze SIM2 nebo z telefonu (zadejte kód0000) nebo mazání
po jednom.
1.8 Skupiny volajících
Telefonní seznam Skupina volajících
Jméno skupiny: lze zadat nové jméno skupiny;
Vyzváněcí tón: pomocí směrových tlačítek vlevo a vpravo si zvolte vyzváněcí
tón.
Obrázek volajícího: pomocí směrových tlačítek vlevo a vpravo si zvolte
připravené obrázky nebo můžete použít vlastní fotky.
*Nastavené číslo musí odpovídat číslu z telefonního seznamu, jinak bude
nastavení neplatné.
*Tato funkce bude správně pracovat pouze pro čísla ulená v paměti telefonu.
1.9 Extra čísla
Vlastní číslo: pro SIM1/SIM2 lze zadat vlastní číslo. Pokud nastavíte vlastní
telefonní číslo a jméno, bude se jméno zobrazovat na displeji telefonu
v pohotovostním stavu. Pokud zadáte pouze číslo, nebude se ukazovat jméno,
ale jen toto číslo.
SIM1 SOS číslo a SIM2 SOS číslo odpovídá nastavení operátora. Evropští operátoři
používají ve velké většině jako nouzové číslo 112.
2. Import a export
1. ExportStiskněte OK zvolte úložistě zvolte sto pro uložení exportovaných
čísel (Telefon nebo paměťovou kartu). Vytvoří se záložní soubor *.phb.
2. Import: import čísel z Telefonu nebo z paměťové karty Otevřít zvolte záložní
soubor *.phb Odeslat Kontakt vyberte na SIM1, SIM2 nebo do Telefonu.
Pozn: 1. Pokud měníte kontakty v záložním souboru v počítači, neměňte název
souboru jinak nebude import zpět do telefonu možný.
2. Pro změnu dat v souboru doporučujeme použít program „Poznámkový blok“ ve
10
Windows, neměňte formát souboru prosím.
2.1 Nastavení telefonního seznamu
V této sekci můžete zkontrolovat stav paměti, preferované úložiště, atd.
2.2 Obrázek volajícího
Pro vložení obrázku volajícího vstupte do menu/paměťová karta Obrázky
zvolte obzek přiřadit k novému kontaktu, ke zvolenému kontaktu nebo ke
skupině kontaktů.
Pozmka: Velikost obrázku by měla být mezi 10 kB - 20 kB.
2.3 Vyzváněcí tóny
Pro nastavení vyzváněcího tónu zvolit vyzvánění Přidat k novému kontaktu,
k vybranému kontaktu nebo ke skupině jako vyzváněcín příchozích hovorů.
Popřípadě pomocí Vyzváněcí tóny prázdné Nahradit novou hudbou z paměti
mobilu nebo paměťové karty zvolit hudbu ze složky Music document.
2. Centrum volání
2.1 Historie hovorů
2.1.1 Historie hovorů SIM1/SIM2
Zmeškané hovory SIM1
Zmeškané hovory SIM1 zvolte zmeškaná čísla zobrazte si detailní informace
zmeškané číslo můžete smazat, volat zpět, atd.. Hovor zpět lze uskutečnit ze SIM1
nebo SIM2, popřípadě lze číslo zadat tlačítky číselné klávesnice telefonu.
Odchozí hovory SIM1
Postup je stejný jako v případě zmeškaných hovorů.
Přijaté hovory SIM1
Postup je stejný jako v případě zmeškaných hovo.
Smazání záznamu o hovorech SIM1
Lze smazat jednotlivý záznam nebo všechny záznamy.
Časovač hovorů SIM1
Můžete si zkontrolovat délku posledního hovoru, délku odchozích hovorů i příchozích
hovorů. Všechny časovače lze vynulovat.
Náklady volá SIM1
* Tato funkce vyžaduje podporu operátora/telefonní sí.
Počitadlo SMS SIM1
Můžete si zkontrolovat, kolik zpráv jste přijali a odeslali.
Počitadlo GPRS SIM1
Můžete si zkontrolovat tok GPRS dat, odeslaných i přijatých.
Pomocí vynulování počitadla smažete všechny GPRS záznamy.
2.2 Nastavení hovorů
A: Nastavení hovorů pro SIM1
ID volajícího
Zvolte některou z hodnotpodle nastavení sí, skrýt ID, odeslat ID” podle parametrů
11
své sítě. Pokud si zvolíte skrýt ID, bude moci SIM1 pouze přijímat hovory. Odcho
hovory nebudou možné.
Přidržení hovoru
Pokud máte během telefonování druhý příchozí hovor, uslyšíte ve sluchátku
upozorňovací tón. Aktivace této vlastnosti vám umožní volbu, zda druhý příchozí
hovor přijmout nebo ne. Po deaktivaci této funkce nejste o druhém příchozím hovoru
vůbec informování a volající uslyší obsazovací tón (pokud je aktivní přesměrování
hovorů, druhý volají je automaticky přesměrován na nastavené číslo).
Přesměrování hovorů
1. Přesměrování všech hlasových hovorů
Stiskem středového tlačítka aktivujete nebo deaktivujete tuto funkci.Získat status
poskytne informaci o aktuálním nastavení přesměrování hovorů.
2. Přesměrovat v případě nedosažitelnosti
Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány hovory tehdy, pokud jste mimo
dosah sí. Ostatní je identické s přesměrováním všech hovorů.
3. Přesměrování v případě nepřijetí hovoru
Stiskem středového tlačítka funkci aktivujete Přesměrovat na nové číslo
zadejte číslo k přesměrování potvrďte nastavení. Nyní budou příchozí hovory
přesměrovány na vámi zadané číslo tehdy, když příchozí hovor nepřijmete.
4. Přesměrovat pokud je obsazeno
Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány příchozí hovory tehdy, pokud j
z telefonu voláte. Ostatní je identické s přesměrováním všech hovorů.
5. Přesměrovat všechny datové hovory
Pokud je tato funkce aktivní, jsou přesměrovány všechny datové hovory (tato funkce
vyžaduje podporu operátora - telefonní sítě).
6. Zrušit všechna přesměrování
Stiskem OK vstoupíte do režimu nastave Deaktivovat. Všechna přesměrování pro
SIM1 budou zrušena.
Blokování hovo
Blokování hovorů je služba sítě umožňující omezit hovory. Tato funkce vyžaduje
blokovací heslo od provozovatele telefonní sítě. Lze blokovat odchozí hovory,
příchozí hovory, všechny hovory, zrušit všechna blokování nebo změnit heslo pro
bloková.
epínání linek
A. pomocí této funkce lze nastavit přepínání pro SIM1. Stiskněte tlačítko pro volbu
linky 1 nebo linky 2. (tato funkce vyžaduje podporu operátora - telefonní sítě; je
doporučeno využít linky 1).
Bnastavení hovorů pro SIM2, platí totéž co pro SIM1. Pokud je SIM2 aktivní, můžete
si opět zvolit linku 1.
Pokročilá nastave
1. Blokovaná čísla
12
Stiskem středového tlačítka vstoupíte do režimu nastavení blokovaná čísla
odmítnout podle seznamu: Zap/Vyp seznam blokovaných čísel přidat číslo do
seznamu (maximálně lze přidat 20 kontak) OK pro uložení a ukončení. Pokud
vám budou volat čísla z tohoto seznamu, budou automaticky blokována.
2. Automatické opětovné vytáčení
Telefon může automaticky opětovně vytáčet čísla, pokud není hovor přijat nebo
v případě blokování hovorů, pokud je tato funkce aktiv.
3. Rychlé vytáče
Otevřete stav rychlého vytáčení zvolte kontakty ze seznamu pro seznam rychlého
vytáčení ukončení stiskněte pravé funkční tlačítko pro návrat do
pohotovostního režimu. Před prvním využitím rychlého vytáčení vyčkejte 3 sekundy.
4. Zobrazení délky hovoru
Pokud je tato funkce aktivní, bude na displeji telefonu zobrazována délka aktuálního
hovoru. Při deaktivaci funkce se zobrazení vypne.
5. Připomínač volání
Nastavením této funkce na vypnuto vám nebude hovor připomínat. Pokud nastavíte
jednoubude vám hovor připomenut jedenkrát. Při nastavení na pravidelvás
bude telefon upozorňovat na hovor v nastaveném časovém intervalu.
6. Automatické ukončení hovoru
Funkce může být vypnuta nebo zapnuta. Pokud ji aktivujete a nastavíte čas v rozmezí
1-9999 sekund, bude probíhající hovor vždy ukončen po nastaveném čase. Pokud
například nastavíte 5 minut, telefon automaticky zavěsí po 5 minutách hovoru.
3. Nastavení
3.1 Uživatelské profily
Pomocí tohoto menu můžete nastavit podle svých potřeb různé vyzváněcí tóny pro
příchozí hovory. Zvolte si profily a stiskem levého funkčního tlačítka menu otevřete.
K dispozici jsou profily Obecný, Jednání, Venku, Uvnitř, Sluchátka a Bluetooth.
Základní přednastavený profil je „Obecný“.
Aktivace
Směrovými tlačítky nahoru/dolů zvolte požadovaný profil a pro aktivaci stiskněte
tlačítko OK.
Úprava
Stiskem levého funkčního tlačítka otevřete možnosti a zvolte položku upravit”.
Pozmka:
1. Po volběíslušného profilu nebo hlasitosti vyzvánění jsou tyto údaje zobrazeny
na základní obrazovce pohotovostního režimu různými ikonami;
2. Pokud v pohotovostním režimu přidržíte stisknuté tlačítko “#”, můžete
okamžitě přepnout mezi obecným profilem a profilem jednání.
3.2 Nastavení režimu Dual SIM
Dual SIM aktivován: jak SIM1, tak SIM2 jsou aktivní.
Pouze SIM1: je aktivní pouze SIM1, SIM2 není používána a některé funkce SIM2 budou
13
skryty.
Pouze SIM2: je aktivní pouze SIM2, SIM1 není používána a někte funkce SIM1 budou
skryty.
Režim letadlo: pokud se nacházíte na palubě letadla, zvolte režim „Letadlo“. Volání
a zprávy nebudou v tomto režimu použitel.
3.3 Kalibrace dotykového displeje
Podle instrukcí na displeji ťukněte dotykovým perem (naleznete jej upevněný
v univerzálním držáku telefonu příslušenství, pokud odšroubujete špičku pera
získáte propisovací tužku) do středu displeje a proveďte následnou kalibraci, aby
bylo ovládáním dotykovým displejem přesnější.
3.4 Nastavení telefonu
Čas a datum: můžete nastavit své domácí město, čas a datum, formát zobrazení času
a data a oddělovač.
Nastavené zapnutí/vypnutí: telefon se automaticky zapne nebo vypne podle tohoto
nastavení.
Jazyk: volba jazyka menu.
Metoda vkládání: volba metody vkládání znaků.
Nastavení displeje: V této části můžete nastavit poza, šetřič displeje,
zapnutí/vypnutí displeje, zobrazení data a času, zobrazení vlastního čísla, typ hodin,
uvítací text, předdefinované tlačítko a automatickou aktualizaci data a času.
Nastavení podsvícení: a. nastavení podsvícení displeje umožňuje nastavit jas a délku
svícení LCD
b. automatické nastavepodsvícení zap/vyp umožňuje nastavit parametry
podsvícení LCD automaticky podle světla okolního prostředí.
Nastavení sítě
Nastavení sítě pro SIM1:
Volba sítě: zde si můžete vybrat, zda má SIM1 zvolit síť operátora ručně nebo
automaticky (doporučené nastavení je automaticky). Pokud zvolíte automaticky,
telefon bude postupovat při volbě sítě podle priorit operátora. Pokud máte aktivní
ruční nastavení, musíte z nabídky sítí zvolit tu, která odpovídá vašemu operátorovi
dle SIM karty.
Předvolby: nastavení upřednostňovaného operátora. Zde se vám zobrazí seznam
všech operáto.
Nastavení sítě pro SIM2: postup nastavení sítě je stejný jako pro SIM1.
Bezpečnostní nastavení
A. Bezpečnostní nastavení SIM1
Zámek SIM1: zadejte PIN pro SIM1 a nastavte, zda má být SIM1 uzamčena nebo
odemčena. Standardně je zámek SIM karty neaktivní. Pokud SIM kartu uzamknete,
budete muset při každém zapnutí telefonu zadávat PIN. PIN vám poskytne
provozovatel sítě. Pokud jej zadáte třikrát za sebou chybně, dojde k uzamčení SIM
karty a pro její opětovné zprovoznění bude třeba heslo PUK, které rovněž získáte od
14
operátora spolu se SIM kartou.
Pokud číslo PUK nemáte, kontaktujte provozovatele sítě!
Pevné vytáčení: pomocí této funkce můžete vytočit nouzové číslo.
Nastavte, zda má být vyžadován PIN.
Změna hesla: změna PIN 1 a PIN 2 zadejte původní heslo SIM karty zadejte nové
heslo SIM karty zadejte heslo znovu pro potvrzení.
B. Bezpečnostní nastavení SIM2
Postup je stejný jako pro SIM1.
C. mek telefonu
Pokud zámek telefonu aktivujete, bude třeba při zapnutí telefonu zadat heslo.
Tovární heslo je 0000“ (čtyřikrát nula).
D. Automatickýmek klávesnice
žete nastavit automatické zamknutí klávesnice v časovém intervalu 5 s, 30 s, 1 min,
5 min. Po dosažení nastaveného času se klávesnice telefonu automaticky zamkne a
pro její odemčení je třeba stisknout le funkční tlačítko + „*“ (hvězdičku vlevo dole
na klávesnici).
E. Změna hesla
Změna hesla zámku telefonu zadejte původní heslo zadejte nové heslo
zadejte heslo znovu pro potvrzení
Obnovení továrních nastavení
Tato funkce vyžaduje zadání hesla (standardní heslo je 0000“). Po zadání hesla
stiskněte středové tlačítko, čímž zrušíte uživatelská nastavení a vrátíte telefon do
původního továrního nastavení.
4. JAVA a hry
4.1 Hry
Mobilní telefon má vestavěny dvě hry: Magic Sushi a Tetris. V menu her jsou možnosti
nová hra, úroveň obtížnosti, nejlepší skóre a nápověda.
Nastavení her
Lze nastavit BGM, zvukový efekt, vibrace a hlasitost.
4.2 JAVA
Telefon podporuje platformu JAVA. Stáhněte si požadované JAVA programy
z internetu (je vyžadován formát .jar), uložte je na microSD kartu a z menu telefonu
„Prohlížeč souborůspusťte instalaci. Po dokončení instalace se program objeví
v nabídce JAVA programů.
4.3 Nastavení JAVA
Můžete nastavit JAVA audio, JAVA vibrace, zvolit SIM, JAVA SIM 1/2 profil nebo velikost
paměti. Nastavení provádíte směrovými tlačítky nahoru/dolů a vlevo/vpravo.
4.4 Standardní úroveň zabezpečení JAVY
Směrovými tlačítky vlevo/vpravo můžete nastavit parametry jako nedůvěryhodné
domény, nastavení přístupu do sí, automatické připojení, zprávy, multimedia, čtení
uživatelských dat, zápis ivatelských dat a výzva pro místní připojení.
15
5. Zprávy
5.1 SMS zprávy
Psaní zpv
Zvolte psaní zpráv a stiskněte středové tlačítko Napište zprávu Zvolte SIM1 nebo
2 pro odeslání. Zprávu můžete “Pouze odeslat, “Uložit a odeslat, “Uložit,
“Odeslat více příjemcůma “Odeslat na skupinu. Při volbě “Odeslat více
příjemcůmmůžete SMS poslat až 10 kontaktům. Odeslat na skupinuznamená, že
zpráva odejde na všechny kontakty ve zvolené skupině.
Použití šablon: srovými tlačítky nahoru/dolů zvolte požadovanou šablonu.
Vložení objektu: do zprávy můžete vložit obrázek, můj obrázek, předdefinovanou
animaci, mou animaci, melodii, mou melodii nebo předdefinovaný zvuk.
Formát textu: velikost textu (velikost fontu), styl textu
(tučně/kurzíva/podtržené/přeškrtnuté), zarovnání (automatic/vlevo/na
střed/vpravo), nový odstavec (automatic/vlevo/na střed/vpravo).
Vložení čísla: středovým tlačítkem zvolte číslo kontaktu, na který chcete zprávu
odeslat.
Vložení jména: středovým středovým tlačítkem zvolte jméno kontaktu, na který
chcete zprávu odeslat.
Vložení záložky: středovým tlačítkem vložte URL adresu ze seznamu záložek služby
WAP (viz kapitola 8).
Metoda vkládání: zde si můžete zvolit metodu vkládání textu.
Pozmka: Některé SMS centra nebo oblasti nepodporu zprávy o více než 70 znacích
nebo anglický text o více než 160 znacích. Pouze mobilní telefony kompatibilní s EMS
(Enhanced SMS) dokážou v SMS zprávách přijímat a odesílat static obrázky,
animované ikony a hudbu.
Doručené
Vstupte do schránky a pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů zkontrolujte přijaté
zprávy na SIM1 a 2. Pokud se ve schránce nějaké zprávy nachází, můžete na ně
odpovědět, smazat je, přeposlat, kopírovat do telefonu, přesunout do telefonu,
smazat vše, kopírovat vše, přesunout vše, poít telefonní číslo ze zprávy, použít URL
nebo funkci USSD.
Odchozí
Zvolte si zprávy ze SIM1 nebo 2 a stiskem tlačítka možnosti můžete zprávy editovat,
smazat, kopírovat do telefonu, esunout do telefonu, smazat vše, kopírovat vše,
přesunout vše, použít telefonní číslo ze zprávy, použít URL nebo funkci USSD.
Šablony
V telefonu je přednastaveno 10 SMS pro každodenní použití. Stiskem tlačítek
Možnosti nebo OK je můžete upravovat, odstranit a napsat zprávu.
Nastave SMS
Před používáním SMS můžete ještě doplnit následují nastavení pro SIM1 nebo 2:
nastavení profilu, obecná nastavení, stav paměti a preferované úložiště.
5.2 MMS zprávy
16
MMS je zkratka Multi-media Message Service, což znamená, že oproti SMS navíc
podporují multimediální funkce. Můžete jimi posílat různý obsah, jako například text,
obrázky, zvuky atd.. MMS musí být podporovány provozovatelem sí. Zkontrolujte,
zda vaše SIM karta MMS podporuje nebo kontaktujte s dotazem operátora. Pro
nastavení profilu MMS kontaktujte svého operátora. Nastavení pro MMS naleznete
také na www.evolve.cz
Psaní zpv
Stiskem tlačítka OK zobrazíte menu psaní zpráv a uvidíte následující možnosti:
Příjemce, kopie, skrytá kopie, předmět, editace obsahu.
Příchozí
Přijaté MMS se budou zobrazovat ve schránce příchozích zpráv, kde je můžete
zkontrolovat, prohlédnout, přečíst nebo na ně odpovědět. Pokud jste žádné MMS
nedostali nebo nete službu MMS aktiv, bude se při pokusu zobrazit MMS ukazovat
pouze nápis Prázdné”.
Pokud je ve schránce nová MMS, telefon oznámí Nová MMS (SIM1 nebo 2). Pro její
přečtení oznámení potvrďte. Pokud vám byla MMS odeslána e-mailem, musíte se
přihlásit do svého mailu, kde si ji můžete přečíst.
Odchozí
Po odeslání se MMS uloží do schránky odeslané pošty, kde si ji můžete přečíst,
přeposlat, atd..
Rozepsané
Rozepsané MMS mohou být uloženy do schránky rozepsané pošty, kde je můžete
prohlížet, odeslat, atd..
Šablony
K dispozici jsou dva typy šablon: Uživatelsky vytvořené a standardní. Jako
uživatelskou šablonu lze použít jakoukoliv zprávu ve schránkách Přícho,
Odeslané, Rozepsané. “Standardníjsou šablony vestavěné ve firmware
telefonu.
Tyto šablony zobrazíte stiskem tlačítka OK.
Zvolte si požadovanou šablonu a stiskněte Možnosti. Na výběr budete mít mezi
Zobrazit”,Napsat zprávu” a Možnosti”.
Nastavení MMS
K dispozici jsou tato nastavení: “Vytvořit, Odeslat, Stáhnout, Filtr, atd.
Profil serveruse použí pro volbu MMS tě pro SIM1 nebo SIM2.
Stav paměti (vnitřní úložiš): slouží ke kontrole místa obsazeného MMS zprávami
Použité místo”, “Volné místo”, atd.
5.3 Server hlasové pošty
Hlasová pošta je služba poskytovaná operátorem. Svoji schránku otevřete dlouhým
stiskem tlačítka 1. Předtím je však třeba nastavit číslo hlasové pošty a jméno.
6. Multimédia
6.1 Fotoaparát
Dotykem na displej nebo pomocí tlačítek můžete použít následující funkce:
17
Fotky: zobrazení fotograf
Nastavení fotoaparátu: používá se pro zapnutí/vypnutí LED isvícení,
nastavení zvuku závěrky, expozičních hodnot, kontrastu, stabilizátoru,
samospouště a trvalého snímání.
Nastavení obrázku: slouží pro nastavení rozlišení fotky
(320x240/640x480/800x600/1600x1200) a kvality.
Vyvážení bílé: nastavení vyvážení bílé.
Režim displeje: zvolte automatický nebo noční fotografování
Nastavení efektů: k dispozici máte širokou nabídku efektů, jako například
Normál, Stupně šedé, Sépie, atd.
Nastavení rámečku: funkce slouží k vytvoření rámečku kolem fotky. Lze
použít pouze pro fotky s rozlišením 240x320.
Úložiště: fotky můžete ukládat do paměti telefonu nebo na paměťovou
kartu.
Obnovit výchozí: obnoví výchozí tovární nastavení parametrů fotoaparátu.
6.2 Prohlížeč obráz
Pro otevření prohlížeče stiskněte tlačítko středové tlačítko. Zvolte si fotku a
sledně v menu "Možnostizvolte zobrazit, vytisknout, ejmenovat, smazat, atd.
Všechny fotografie se ukládají do složky Obrázky”.
6.3 Videorekordér
Stiskněte OK Videokamera. Následně stiskněte středové tlačítko nebo se dotkněte
ikonky
pro zahájení nahrávání videa. Stiskem "Možnosti" můžete nastavit
parametry videokamery, parametry videa, efekty, úložiště a obnovit tovární
nastavení.
6.4 Videopřehrávač
Zvolte si Videopřehrávač a volbu potvrďte stiskem středového tlačítka. Stiskem
položky Možnostizvolíte Úložiště”: Telefon nebo paměťová karta. Telefon
automaticky ukládá video soubory do složky “Video”. Zvolte požadované video a
v menu Možnostizvolte Přehrát, Odeslat, ejmenovat, Smazat, atd.
Poznámka: podporovány jsou soubory formátů 3GP/MP4, které však musí mít správné
rozlišení, kódování a snímkovou frekvenci; dekódovací frekvence by neměla být
menší než 512 kbps; Snímková frekvence je doporučená na úrovní přibližně 10 sním
za sekundu.
6.5 Audio přehrávač
V menu si zvolte „Audiopřehráv“ a stiskněte středové tlačítko. Pro zobrazení
seznamu MP3 skladeb stiskněte "Seznam". Zvolte hudební soubor a stiskněte
Možnostia vybertePřehrát, Zobrazit podrobnosti, Použít jako vyzváněcí tón,
Smazatatd. Můžete použít následující nastavení:
Seznam oblíbených: zvukové soubory z paměti telefonu nebo paměťové karty
Automatické generování seznamu: pokud je funkce aktivní, jsou do seznamu
18
pro přehrávání přidány všechny zvukové soubory ve složce Music; když je
vypnuta, je nutno přidávat skladby do seznamu ručně
Opakování: opakované přehrávání souborů
Náhodné přehrávání: náhodně přehrává MP3 soubory
Přehrávání na pozadí: ukončí MP3 přehráv, avšak skladby dále hrají na
pozadí
Bluetooth stereo výstup: umožňuje přehráváMP3 souborů prostřednictvím
Bluetooth
Bluetooth stereo sluchátka: po přepnutí na Bluetooth stereo výstup a připojení
Bluetooth stereo sluchátek budou MP3 přehrávány ímo do bezdrátových
sluchátek (vyžaduje externí Bluetooth sluchátka s podporou stereo přehrávání).
Zobrazení textů: Po aktivaci to funkce jsou při přehrávání hudebních souborů
zobrazovány jejich texty, pokud jsou uloženy ve formátu .lrc ve složce Hudba
kde jsou uloženy i MP3 skladby
6.6 Záznamník
Zobrazte displej záznamníku a stiskněte Možnosti Stiskněte Nahrává
Stopa Uložit. Nahrávka bude automaticky pojmenována podle data a času
nahrávání. Stiskem volby Možnostimůžete zvolit nahrávání, přehrávání, připoje,
přejmenování, smazání, atd.
6.7 FM rádio
Před použitím FM rádia nejprve připojte k telefonu sluchátka, která slouží jako
anténa. Stiskem středového tlačítka zahájíte nahrávání vysílaného pořadu.
Zvolte Možnosti” a můžete udělat následující nastavení:
Seznam stanic: můžete uložit až 9 rozhlasových stanic; zadejte název stanice
a frekvenci a zvolte Uložit“. Pro spuštění zvolte uloženou stanici a stiskněte
Možnosti, kde můžete zvolit “Přehrát, Smazatnebo Editovat
Ruční ladění: můžete ručně zadat frekvenci stanice, kterou chcete poslouchat,
a to v rozsahu 87,5 108,0 MHz; hodnoty vkládejte tlačítky na telefonu,
včetně desetinné tečky. Tu vložíte stiskem tlačítka #
Automatické ladění: telefon automaticky vyhledá a uloží do seznamu všechny
aktuálně dostupné FM stanice
Nastave: v této části můžete zapnout/vypnout hraní rádia na pozadí nebo
přes reproduktor, formát nahrávání vysílání, kvalitu zvuku a úložiště pro
nahrávání
Nahrávání: zahájí nahrávání aktuální FM stanice
ipojení: zvolte soubor a pokračujte v nahrávání
Seznam souborů: seznam všech nahraných souborů
7. Vysílačka
7.1 Rozhraní
V menu zvolte funkci Vysílkaa stiskněte středové tlačítko, nebo se dotkněte
příslušné ikonky pro aktivaci této funkce. Zobrazí se vám displej podobný
19
následujícímu:
Nastavení vysílačky: Dotkněte se ikonky na displeji nebo stiskte středové tlačítko
pro vstup do menu nastavení vysílačky.
Provoz na pozadí: po aktivaci této funkce můžete vysílat stiskem tlačítka vysílačky
na levém boku nebo přijímat vysílání na stejné frekvenci, i když nejste v menu
„Vysílačky. V tom případě se vám na displeji pohotovostního režimu zobrazuje
ikonka „Vysílačky. Pokud funkci vypnete, není vysílá a příjem možný bez toho, že
byste vstoupili do menu „Vysílačky“. Maximální čas vysílání: Maximáldélku vysílání
můžete nastavit na 30s, 60s nebo 120s. Po uplynutí nastavené periody se vysílání
automaticky přeruší. Během vysílání je ikonka na displeji červená, při příjmu je
zelená. Ladění frekvence: frekvenci můžete nastavit pomocí tlačítek
nebo
, popřípadě využijte funkci skenování frekvencí.
Práh šumu: použijte levé/pravé směrové tlačítko pro nastaveprahové úrovně šumu;
v levé dolní části displeje vysílačky jsou pomocí diagramů zobrazeny různé úrovně.
Stiskem směrového tlačítka dolů pokračujte v monitorování signá. Pokud je úroveň
nízká, nemůže t slabý signál přijímán. Pokud je úroveň signálu vysoká, mohou být
kvalitní signály přijímány. Při příjmu na krátké vzdálenosti nastavte vysokou úroveň,
abyste odstranili rušení slabšími signály.
Nastavení hlasitosti: dotkněte se ikony „+“ na displeji nebo stiskněte pravé směrové
tlačítko pro nastavení hlasitosti.
7.2 Použití
Krok 1
Podle potřeby nastavte hlasitost, maximální vysílací čas, Úroveň šumu, atd.. Pro
přímou volbu frekvence můžete stisknout směrová tlačítka vlevo/vpravo a vybrat
platnou frekvenci z rozsahu. Přednastaveno je 8 frekvencí.
Krok 2
Vysílá: zvolte
, nastavte stejnou frekvenci jako pro příjem, dotkněte se ikonky
přepněte na “Vysílání na pozadía stiskněte středové tlačítko. Stiskněte
tlačítko na levém boku telefonu nebo směrové tlačítko „nahoru“. Indikátor vysílačky
zčervená. Začněte mluvit do mikrofonu ve spodní části mobilu. Vzdálenost mezi
mikrofonem a ústy by měla být v rozsahu 2,5 5 cm. Nyní uvolněte boční tlačítko a
vstupte tak do režimu „Příjmu“.
íjem: zachovejte stejnou frekvenci. Ukazatel na displeji zezelená, pokudijímá
signál. Pokud je signál dostatečně silný, není třeba stisknout směrové tlačítko
„dolů“ a přímo uslyšíte zvuk. Pokud je signál slabý, příjem zlepšíte stiskem
uvedeného směrového tlačítka.
i chodu jakékoliv JAVA aplikace je vysílačka vypnuta!
8. Služby
8.1 SIM ToolKit
20
Tato funkce vyžaduje podporu SIM karty (operátora). Různí operátoři v rámci této
funkce nabízí různé služby.
8.2 WAP
Pomocí funkce WAP se telefon může připojit bezdrátově k internetu.
Stiskněte WAP, zvolteDomovská stránkaa stiskněte středové tlačítko pro
otevření. Pomocí směrových tlačítek nahoru/dolů si zvolte odkaz a stiskněte levé
funkční tlačítko pro jeho otevření.
9. Organizér
9.1 Správa souborů
Telefon podporuje paměťovou kartu standardu microSD/microSDHC. Vyberte si
paměťovou kartu, pokud je ve slotu vložena, stiskněte Možnostia budete mít na
výběr následující nastavení:
Otevřít: otevře paměť telefonu nebo paměťovou kartu podle vaší volby
No složka: vytvoří novou složku ve zvolené paměti
Formát: naformátuje zvolenou paměť
Odstranit: odstraní obsah paměti
ejmenovat: změní název paměti
Detaily: zobrazení jména paměti, celkové velikosti a volného místa, stiskem
“Otevřítzobrazíte seznam složek v paměti. Vyberte si složku a stiskněte Možnosti.
Zobrazí se nabídka ”Otevřít, “Nová složka, “Přejmenovat, “Smazatatd. Zvolte
ve složce požadovaný soubor, u kterého můžete zvolit zobrazit/vytisknout (v případě
složky Obrázky), nebo přehrát pokud je soubor ve slce Hudbanebo Audio.
Jakýkoliv soubor může být odeslán do jiných zařízení prostřednictvím MMS nebo
Bluetooth.
Poznámka: obrázky a zvukové soubory musí mít odpovídající formát, který podporuje
i přijímající zařízení. Jinak odeslání neproběhne.
9.2 Extra
9.2.1. Kalkulačka
číselnou klávesnicí zadáváte čísla (stiskem “#” vložíte desetinnou tečku);
navigační tlačítka představují funkce “+ - x ÷ M+ M- MR a MC. Jejich
stiskem příslušnou funkci použijete, alternativně lze funkci aktivovat
dotekem na displej
výsledek dostanete stiskem středového tlačítka
pravým funkčním tlačítkem odstraníte chybu v čísle nebo symbolu při
zadávání
Poznámka: přesnost výsledku může být ovlivněna chybou zaokrouhlování
9.2.2 Stopky
Na výběr máte tradiční stopky nebo nWay stopky. Aktivujete je stiskem směrových
tlačítek nahoru/dolů.
Tradiční stopky: úsekové stopová, ření kol, zobrazení výsledků.
nWay stopky: Aktivujete je stiskem směrových tlačítek nahoru/dolů/vlevo/vpravo,
/

w innych językach