Facom 921 A1 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

Protège meule intégral
Built-in wheel guard
Durchgehender Schleifteller-Schutz
Volledige slijpschijfbeschermer
Protege-muela integral
Proteggi mola integrale
Protecção integral do disco
Wbudowana osłona tarczy
Fuld beskyttelse af slibeskive
Ενσωµατωµένος προφυλακτήρας
Heltäckande skivskydd
Kiinteä laikansuojus
Kompletní ochrana brusného kotouče
Teljes korongvédő
Apărătoare a roţii integrată
Цялостен предпазител на шлифовъчния диск
Zabudovaný ochranný kryt kotúča
Встроенная защита абразивного диска
Innebygget skivebeskyttelse
Gachette de sécurité
Safety trigger
Sicherheits-Druckschalter
Veiligheidshendel
Gatillo de seguridad
Pulsante di sicurezza
Gatilho de segurança
Spust z zabezpieczeniem
Med sikkerhedsudløser
Σκανδάλη ασφαλείας
Säkerhetsavtryckare
Säkerhetsavtryckare
Turvaliipaisin
Bezpečnostní spoušť
Biztonsági retesz
Trăgaci de siguranţă
Предпазен спусък
Bezpečnostná spúšť
Предохранительная собачка
Sikkerhetsklemme
NU-V.AG50F_0616.indd 2 17/06/2016 13:26:59
PL
OSTRZEŻENIA
ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM MASZYNY.
OBOWIĄZKIEM PRACODAWCY JEST ZAPOZNANIE OPERATORA NARZĘDZIA Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W TEJ
INSTRUKCJI. PRZEOCZENIE PODANYCH OSTRZEŻEŃ MOŻE BYĆ POWODEM WYPADKÓW.
URUCHOMIENIE MASZYNY
• SZLIFIERKI PRZENOŚNE WYPOSAŻONE W ŚCIERNICE DO ZDZIERANIA LUB
PRZECINANIA NA KAWAŁKI SĄ PRZEWIDZIANE TYLKO DO SZLIFOWANIA I
ZDZIERANIA CZĘŚCI METALOWYCH LUB ZE STOPU (ALUMINIUM, MOSIĄDZ,
BRĄZ, itp...). DLA KAŻDEGO INNEGO UŻYTKOWANIA, FACOM UCHYLA SIĘ
OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Ryzyka resztkowe
Pomimo zastosowania odpowiednich przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz urządzeń
zabezpieczających pewnych ryzyk resztkowych nie da się uniknąć. Są nimi:
— ryzyko uszkodzenia słuchu,
— ryzyko obrażeń ciała z powodu wyrzucanych odprysków,
— ryzyko poparzeń z powodu rozgrzewania się akcesoriów podczas pracy,
— ryzyko obrażeń ciała z powodu przedłużonego używania,
— ryzyko powstawania pyłów substancji niebezpiecznych.
MASZYNA TA NIE ZOSTAŁA ZAPROJEKTOWANA DO UŻYTKOWANIA W
ATMOSFERZE WYBUCHOWEJ.
Szlifierka została zaprojektowana do profesjonalnego cięcia lub szlifowania.
NIE używać urządzenia w warunkach mokrych ani w obecności łatwopalnych cieczy lub
gazów.
Szlifierka ta jest elektronarzędziem do użytku profesjonalnego.
NIE pozwalać dzieciom na kontakt z narzędziem. Osoby bez doświadczenia mogą używać
tego narzędzia wyłącznie pod nadzorem.
— Małe dzieci i osoby niepełnosprawne. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez
małe dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru.
— Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonych
możliwościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, bez odpowiedniego doświadczenia,
wiedzy lub umiejętności, chyba że będą ich używać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za
ich bezpieczeństwo. Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
Użytkowanie tej maszyny i akcesoriów musi być zgodne z niniejszą instrukcją
obsługi. Stosowanie tej maszyny do innych czynności mogłoby być niebezpieczne
dla osób i środowiska.
• Zawsze obsługiwać, przeglądać i utrzymywać maszyny zgodnie z
obowiązującymi przepisami nałożonymi na operatorów maszyny pneuma
-
tycznych.
• Dla bezpieczeństwa, optymalnej wydajności i żywotności podzespołów,
ciśnienie w sieci sprężonego powietrza nie powinno przekraczać 6,2 bar
(620 kPa), wewnętrzna średnica przewodu nie powinna przekraczać 10 mm.
• Przekroczenie wskazanego maksymalnego ciśnienia roboczego 6,2 barów
spowoduje niebezpieczne okoliczności, np. nadmierną prędkość, większy
moment lub większą siłę, które mogłyby uszkodzić maszynę i jej akcesoria
oraz obrabianą część.
• Upewnić się czy przewody i złączki mają odpowiedni rozmiar i czy są
prawidłowo podłączone.
Nie przykładać nadmiernej siły do przewodów elastycznych
ani złączy.
• Zawsze używać czystego, pozbawionego i smarowane wilgoci powietrza o
ciśnieniu 6,2 bar (620 kPa).
• Pył, agresywne opary i nadmierna wilgoć mogą doprowadzić do
zniszczenia silnika lub całego maszyny pneumatycznego.
• Nie smarować środkami zawierającymi substancje palne lub lotne, jak
nafta, i benzyna.
• Nie usuwać oznaczeń z maszyny.
• Maszynę pneumatyczną należy wyposażyć i podłączyć do sieci powietrza
sprężonego za pomocą szybkozłącza, aby ułatwić jej zatrzymanie w razie
niebezpieczeństwa.
• Zachowaj tę instrukcję. Po całkowitym zużyciu urządzenia należy je
zdemontować na części i poddać procesowi recyklingu.
• Z powodu licznych zagrożeń przed przystąpieniem do montażu, obsługi, naprawy, konse-
rwacji lub wymiany akcesoriów szlifierki, a także przed rozpoczęciem prac w jej pobliżu należy
przeczytać i zrozumieć instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. W przeciwnym razie może dojść
do poważnych obrażeń ciała.
• Montaż, regulację lub obsługę szlifierki można powierzać jedynie osobom wykwalifikowa-
nym i przeszkolonym.
• Nie wprowadzać modyfikacji w szlifierce. Modyfikacje mogą spowodować obniżenie
wydajności lub bezpieczeństwa oraz zwiększenie ryzyka dla osoby obsługującej.
• Nie pozbywać się instrukcji dotyczących bezpieczeństwa; przekazać je osobie obsługującej.
• Nie używać szlifierki, jeżeli jest uszkodzona.
• Należy mieć świadomość, że uszkodzenie obrabianego elementu, akcesoriów, a nawet
narzędzia wprowadzonego do elementu może spowodować wyrzucanie fragmentów z
wysoką prędkością.
• Upewnić się, że obrabiany element jest bezpiecznie zamocowany.
• Zapewnić bezpieczne mocowanie produktu ściernego do szlifierki.
• Upewnić się, że osłona jest prawidłowo zamontowana i jest w dobrym stanie, a także
pamiętać o regularnym jej sprawdzaniu.
• Sprawdzić, czy stosowane są kołnierze określone przez producenta i czy są one w dobrym
stanie, tj. nie wykazują pęknięć ani przypaleń oraz są płaskie.
• Sprawdzić, czy wrzeciono i jego gwinty nie są uszkodzone ani zużyte.
• Upewnić się, że iskry i odpryski powstające podczas pracy nie powodują zagrożenia.
• Aby zapobiec przecięciu rąk i innych części ciała, unikać kontaktu z obracającym się
wrzecionem i zamontowaną tarczą.
• Osoby obsługujące i konserwujące urządzenie powinny być zdolne do poradzenia sobie z
jego wymiarami, masą i mocą.
• Utrzymywać wyważoną pozycję ciała i pewne ustawienie stóp.
• Podczas prac nad głową zakładać kask ochronny.
• Podczas cięcia element obrabiany musi być podparty w taki sposób, aby powstająca
szczelina miała stałą lub rosnącą szerokość przez cały czas pracy.
• Jeżeli produkt ścierny utknie w wyciętej szczelinie, wyłączyć szlifierkę i uwolnić tarczę. •
Przed wznowieniem pracy sprawdzić, czy tarcza jest nadal pewnie zamocowana i nie została
uszkodzona.
• Tarcze do szlifowania i cięcia nie mogą być używane do szlifowania bocznego. Nie wolno
przekraczać maksymalnej prędkości obwodowej produktu ściernego.
• Osoba obsługująca musi zwracać uwagę, aby w pobliżu nie znajdowały się żadne osoby
postronne.
• Iskry powstające podczas szlifowania mogą zapalić ubranie i spowodować poważne
poparzenia. Upewnić się, że iskry nie padają na ubranie. Zakładać odzież opóźniającą
zapłon i mieć w pobliżu wiadro z wodą.
• Sprawdzić produkt ścierny przed użyciem. Nie używać produktów ściernych, które mogły
(ewentualnie) upaść lub są wystrzępione, pęknięte lub uszkodzone w inny sposób.
• Przed użyciem upewnić się, że produkt ścierny jest prawidłowo zamontowany i dokręcony,
a następnie uruchomić szlifierkę bez obciążenia na co najmniej 1 minutę w bezpiecznym
położeniu. W przypadku stwierdzenia znacznych drgań lub innych nieprawidłowości natych-
miast zatrzymać szlifierkę i określić przyczynę tych nieprawidłowości.
• Nie dopuszczać, aby wrzeciono dotykało dna otworów kołpaków, stożków lub zaślepek
z otworami gwintowanymi przeznaczonych do montażu na wrzecionach. Należy w tym celu
sprawdzać ich wymiary i inne konieczne dane.
• Jeżeli produkty ścierne są dostarczane lub używane z łącznikami redukującymi lub tulejami,
obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie braku kontaktu łącznika lub tulei z powierzchnią
kołnierza. Użytkownik ma również obowiązek zapewnienia odpowiedniej siły zaciśnięcia
umożliwiającej nadanie odpowiedniego napędu obrotowego oraz zapobiegającej poślizgowi
produktu ściernego.
• Jeżeli dostarczane są kołnierze do różnych rodzajów lub wielkości produktów ściernych,
zawsze dopasowywać odpowiednie kołnierze do używanego produktu ściernego.
• Unikać bezpośredniego kontaktu z zamontowanym narzędziem podczas pracy i po jej
zakończeniu, ponieważ narzędzie może być gorące lub ostre.
• Zachowywać ostrożność podczas przechowywania produktu ściernego i posługiwania się
nim zgodnie z instrukcjami FACOM.
• Poślizgi, potknięcia i upadki stanowią główne przyczyny wypadków przy pracy. Uważać
na śliskie powierzchnie powstałe w wyniku używania narzędzia, a także na zagrożenia
NU-V.AG50F_0616.indd 24 17/06/2016 13:27:24
UŻYTKOWANIE MASZYNY
• Przed użytkowaniem maszyny, sprawdzić czy nie występuje niebezpieczne oddziaływanie
na bezpośrednie środowisko ( gaz wybuchowy, płyn łatwopalny lub niebezpieczny, nieznana
kanalizacja, przewód lub kabel elektryczny, itp...).
• Przed podłączeniem maszyny do doprowadzenia powietrza, sprawdzić czy dźwignia nie
jest zablokowana w położeniu startu przez jakiś przedmiot, czy nie pozostało żadne narzędzie
regulacji lub montażu.
• Sprawdzić, czy maszyna jest podłączona do sieci za pomocą szybkozłącza i czy zawór
odcinający powietrze znajduje się w pobliżu, aby można było natychmiast odciąć dopływ
powietrza w przypadku blokady, zerwania lub innego incydentu.
• Ręce, luźne ubrania i długie włosy trzymać z dala od końcówki obrotowej maszyny.
• Aby włączyć narzędzie, zwolnić dźwignię bezpieczeństwa. Upewnić się, że maksymalna
prędkość bezpiecznej pracy nie przekracza wartości podanej na tabliczce znamionowej
narzędzia. Przed włączeniem narzędzia upewnić się, że tarcza tnąca jest prawidłowo zamonto-
wana i właściwie dokręcona. Używać wyłącznie tarcz tnących przeznaczonych do prędkości
powyżej 20 000 obr./min o średnicy 50 mm i średnicy otworu wewnętrznego maks. 10 mm.
Nie przekraczać zalecanej średnicy tarczy. Otwory środkowe o większych średnicach mogą
powodować bicie osiowe tarczy tnącej. Jeżeli zasilanie powietrzem, przewody elastyczne i
złącza są w prawidłowym stanie, a narzędzie nadal nie działa prawidłowo, należy je oddać
do autoryzowanego serwisu FACOM.
• Należy być świadomym i przygotowanym na nagłe szarpnięcie podczas rozruchu maszyny
zenergizowanych.
Upewnić się czy zespół, na którym wykonywana jest praca jest prawidłowo unieruchomiony.
• W przypadku blokady, natychmiast zwolnić dźwignię i odłączyć maszynę od sieci powietrza
sprężonego.
• Używać akcesoriów rekomendowanych przez FACOM.
• Stosowanie innych niż oryginalne części zamiennych może spowodować niebezpieczeństwo
urazu, obniżenie wydajności, wzrost kosztów eksploatacji i anuluje gwarancji.
Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i wykwalifikowany
personel. Informacji udzielają autoryzowani dystrybutorzy FACOM.
Aby zmniejszyć/zwiększyć prędkość, obracać śrubę regulacyjną wkrętakiem z płaską
końcówką.
Nie używać zniszczonych, uszkodzonych przewodów i złączek w złym stanie.
Maszyny pneumatyczne mogą wywoływać drgania podczas pracy. Drgania,
powtarzające się szarpnięcia towarzyszące uruchamianiu maszyny i nieodpowied-
nia pozycja przy pracy mogą mieć szkodliwy wpływ na dłonie i ramiona. Przerwać
pracę wszelkimi narzędziami, jeśli wystąpi uczucie mrowienia lub bólu. Zasięgnąć
porady medycznej przed ponownym przystąpieniem do pracy.
Nie przenosić maszyny trzymając za przewód zasilający.
Przyjąć postawę pewną i stabilną. Nie przeceniać swoich możliwości.
Nie używać maszyny będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu, lekarstw lub
w stanie zmęczenia.
Używać sprzętu ochronnego, np. okularów, rękawic, obuwia ochronnego
oraz osłony przed hałasem.
Zachować ostrożność, zdrowy rozsądek podczas użytkowania maszyny.
Zawsze odciąć dopływ powietrza o odłączyć przewód zasilający przed
montażem/demontażem akcesoriów z maszyny oraz przed przystąpieniem
do czynności serwisowych.
Podczas pracy na niektórych materiałach, przebywanie w zapylonym otocze-
niu może być niebezpieczne dla zdrowia.
Należy zapoznać się ze składem obrabianego materiału i używać dostoso-
wanych środków ochronnych. W razie wątpliwości, stosować maksymalny
stopień ochrony.
OSTRZEŻENIA
potknięciem powodowane przez elastyczne przewody pneumatyczne lub hydrauliczne.
• Zachowywać ostrożność w nieznanych otoczeniach. Mogą w nich występować zagrożenia
ukryte, takie jak przewody elektryczne lub inne media.
• Upewnić się, że nie występują przewody elektryczne, rury gazowe itp., które mogą
powodować zagrożenie w przypadku ich uszkodzenia przez narzędzie.
• Aby ograniczyć do minimum pylenie lub dymienie, szlifierkę należy obsługiwać i konserwow
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
• W otoczeniu zapylonym wylot kierować w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wzniecanie
pyłu.
• W przypadku wytwarzania pyłu lub dymu priorytetem powinno być ich kontrolowanie w
miejscu powstawania.
• Wszystkie wbudowane funkcje lub akcesoria do zbierania, wyciągania lub usuwania pyłów
lub dymów z powietrza muszą być prawidłowo używane i konserwowane zgodnie z instrukcjami
producenta.
• Aby zapobiegać niepożądanemu wzrostowi pylenia lub dymienia, materiały eksploatacyjne/
zamontowane narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji.
• Praca z niektórymi materiałami powoduje powstawanie pyłów lub oparów, które mogą być
wybuchowe.
• Narażenie na wysoki poziom hałasu może spowodować trwałą utratę słuchu i inne problemy,
takie jak szum w uszach (dzwonienie, brzęczenie, gwizdanie lub buczenie w uszach). Dlatego
zasadnicze znaczenie ma przeprowadzenie oceny ryzyka i wdrożenie odpowiednich środków
kontroli tych zagrożeń.
• Odpowiednie środki ograniczania ryzyka mogą obejmować działania, takie jak stosowanie
materiałów tłumiących drgania obrabianych elementów.
• Aby ograniczyć niepożądany wzrost hałasu, szlifierkę należy obsługiwać i konserwować
zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
• Aby zapobiegać niepożądanemu wzrostowi hałasu, materiały eksploatacyjne/zamontowane
narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami podanymi w
instrukcji.
• Podczas pracy w niskich temperaturach zakładać ciepłą odzież i utrzymywać dłonie w stanie
ciepłym i suchym.
• Aby ograniczyć niepożądany wzrost poziomu drgań, szlifierkę należy obsługiwać i
konserwować zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji.
• Nie dopuszczać, aby zamontowane narzędzie przeskakiwało w obrabianym elemencie,
ponieważ może to powodować znaczy wzrost poziomu drgań.
• Aby zapobiegać niepożądanemu wzrostowi poziomu drgań, materiały eksploatacyjne/
zamontowane narzędzia należy dobierać, konserwować i wymieniać zgodnie z zaleceniami
podanymi w instrukcji.
• Narzędzie należy trzymać lekko, ale pewnie, uwzględniając wymagane siły reakcji rąk,
ponieważ ryzyko wynikające z drgań jest zazwyczaj większe przy większej sile chwytu.
• Używać osuszaczy, jeżeli są one dostarczone z produktami ściernymi wykonanymi ze spoiwem.
• Nigdy nie kierować powietrza na siebie ani na inne osoby.
• Bicie przewodów elastycznych może spowodować poważne obrażenia. Zawsze sprawdzać,
czy przewody elastyczne i złącza nie są uszkodzone ani poluzowane.
• Jeżeli stosowane są uniwersalne złącza skręcane (złącza kłowe), należy montować kołki
ustalające, a także stosować linki zabezpieczające złącza przewodów elastycznych z
narzędziem lub przewodów elastycznych pomiędzy sobą w przypadku odłączenia.
KONSERWACJA
Szlifierka FACOM została zaprojektowana do pracy przez długi okres przy minimalnej
konserwacji. Ciągłe zadowalające działanie zależy od prawidłowej dbałości o narzędzie
i regularnego czyszczenia.
Smarowanie
Co osiem godzin pracy, jeżeli powietrze w sieci sprężonego powietrza nie jest smarowane;
wprowadzić 0,5–1 cm3 smaru przez złącze wlotowe urządzenia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE: Do czyszczenia niemetalowych elementów narzędzia nigdy nie stosow
rozpuszczalników ani innych silnych środków chemicznych. Środki takie mogą osłabić
tworzywo sztuczne, z którego wykonane są te elementy. Używać szmatki nasączonej
jedynie wodą z łagodnym mydłem. Nigdy nie dopuszczać do przedostania się cieczy do
wnętrza narzędzia. Nigdy nie zanurzać żadnego elementu narzędzia w cieczy.
NU-V.AG50F_0616.indd 25 17/06/2016 13:27:24
1/4 NPT
Ø 10 mm
3/8 "
ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI CE
MY, FACOM S.A.S., 6/8 RUE GUSTAVE EIFFEL - 91 420 MORANGIS - FRANCE, OŚWIADCZAMY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
ŻE PRODUKT V.AG50F
– MINIATUROWA SZLIFIERKA KĄTOWA
Ø
50 MM MARKI FACOM
- JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI DYREKTYWY « MASZYNY » 2006/42/CE
- I JEST ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UJEDNOLICONEJ NORMY EUROPEJSKIEJ EN ISO 11148-7: 2012
Osoba niżej podpisana jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej i składa niniejszą deklarację w
imieniu firmy Facom.
20.03.2016
Dyrektor działu inżynierii
UTRZYMANIE MASZYNY
ZAWÓR ZATRZYMANIA
AWARYJNEGO
* k = niepewność pomiaru w dB ** k = niepewność pomiaru w m/s
2
SMAROWANIE
Stosować tylko w sieci posiadającej naolejacz. Zalecamy stosowanie
następującego zestawu filtrnaolejacz- reduktor:
FACOM N.580.
Co osiem godzin pracy, jeśli smarownica nie jest używana na sieci
powietrza sprężonego, wtryskiwać 1/2 do 1 cm
3
przez złączkę
wlotową maszyny.
Markus Rompel
Referencja
Prędkość znamio-
nowa
Średnie zużycie
powietrza
Ciśníenie
robocze
Waga Wymiary
obr/min l/min bar kg mm
V.AG50F 20000 113 6,2 0,55 138 x 59 x 85
Referencja Ściemica
zgrubna
Moc
silnika
Średnica
otworu
środkowego
Maks.
szerokość
tarczy
Pozom hałasu Poziom wibracji
m/s
2
Ciśnienie dB(A) Moc dB(A) Ciśnienie dB(C)
mm kW mm mm k* k* k* k**
V.AG50F Ø 50 0,3 max. 10 max. 5 81 3 92 3 130 3 1,7 1,02
NIGDY NIE UŻYWAĆ MINIATUROWEJ SZLIFIERKI KĄTOWEJ BEZ
OSŁONY OCHRONNEJ
10 mm
NU-V.AG50F_0616.indd 26 17/06/2016 13:27:25
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62

Facom 921 A1 Instrukcja obsługi

Kategoria
Elektronarzędzia
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla