Palram 705125 Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej
dwie osoby.
Przed wierceniem upewnij się, że w ziemi nie ma żadnych ukrytych rur lub kabli.
Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas
montażu. Należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas
montażu bądź konserwacji produktu
Nie należy wykonywać montażu zadaszenia drzwi podczas występowania niekorzystnych
warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
Nie należy wykonywać montażu zadaszenia drzwi w przypadku odczuwania zmęczenia,
znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku
podatności na zawroty głowy.
Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza
zasięgiem dzieci.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, ze postępujesz zgodnie z
zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
Nie wspinaj się ani nie stawaj na dachu.
Nie zawieszaj się ani nie kładź na prolach.
Nie należy opierać ciężkich przedmiotów o słupki.
Chroń dach i rynny przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
Jeśli panel wygina się z powodu nagromadzonego śniegu, aby chronić jego prawidłową
strukturę, wystarczy go odśnieżyć i wypchnąć z powrotem od dołu.
Jeżeli kolor został zadrapany podczas montażu, można go naprawić.
Instrukcje czyszczenia
Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji
chemicznych.
Kiedy zadaszenie drzwi wymaga czyszczenia należy użyć delikatnego środka czyszczącego
i spłukiwać zimną, czystą wodą.
Wyczyść produkt po zakończonym montażu.
Przed montażem
Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
Przed montażem rozważ kierunek otwierania drzwi (do wewnątrz lub na zewnątrz).
• Posortuj części i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
• Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy
przechowywać w dpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
Należy skonsultować się z lokalnymi władzami w sprawie ograniczeń budowlanych lub
zezwoleń potrzebnych do montażu zadaszenia drzwi.
Dodatkowe informacje
Należy zastosować silikonowe szczeliwa na tylnej krawędzi aby zapobiec przeciekaniu wody
do środka.
W razie potrzeby należy użyć silikonowego szczeliwa.
Jesteś całkowicie odpowiedzialny za dopilnowanie obsługi, przechowywania, montażu,
instalacji, oraz czy użytkowanie produktu jest bezpieczne oraz właściwe w jakimkolwiek
położeniu dla jakiegokolwiek zastosowania. Producent nie jest odpowiedzialny za
szkody lub obrażenia nabywcy bądź jakiejkolwiek innej osoby lub własności wynikające
z niewłaściwej obsługi, przechowywania, montażu, instalacji i zastosowania produktu.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do normalnego, mieszkalnego użytku. Nie stosuj
produktu w sposób, który nie jest zalecany przez pisemną instrukcję lub który nie
jest dozwolony przez obowiązujące prawo lub inny kodeks wynikający z lokalizacji w
której nabywca będzie stosował produkt. Zawsze odpowiednio używaj i dbaj o sprzęt
zabezpieczający (włączając ochronę oczu) podczas montażu lub montowaniu produktu.
Zwróć uwagę: możliwe jest powiększenie zadaszenia, jednak po przeprowadzeniu całego
montażu nie można już dołączyć powiększenia.
* Należy dokręcić wszystkie śrubki po ukończeniu montażu.
Uwaga!
Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją
oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w ninie
-
jszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.
PL
Uwaga:
Zestaw do mocowania ścian zapewniony z tym produktem jest odpowiedni wyłącznie
dla betonowych ścian. Inne typy ścian wymagają innego, dobranego zestawu do
utrwalania ścian.
Gwarancja Palramu ograniczona na 3 lat.
Szczegóły produktu: Pokrywa drzwi z baldachimem
Palram Applications (1995) Ltd (Numer rmy: 512106824) której zarejestrowane biuro znajduje się w Teradion Industrial Park, M.P Misgav
20174, Izrael (“Palram”) gwarantuje, że produkt pozbawiony jest wad materiałowych bądź usterek w wykonaniu na okres 3 lat liczonych od
pierwotnej daty zakupu przedmiotu zgodnie z denicjami, warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w niniejszej gwarancji.
1. Warunki
1.1 Niniejsza gwarancja obowiązuje dany produkt wyłącznie jeśli jego montaż, czyszczenie, obsługa i konserwacja były wykonywane zgodnie
z pisemnymi zaleceniami Palramu.
1.2 Bez naruszenia powyższych warunków, szkody spowodowane użyciem siły, niepoprawną obsługą, nieodpowiednim zastosowaniem,
niedbałym użyciem lub montażem, wypadkami, oddziaływaniem obcych przedmiotów, wandalizmem, zanieczyszczeniami, przeróbkami,
malowaniem, łączeniem, klejeniem, uszczelnianiem niezgodnym z podręcznikiem użytkownika lub szkody wynikające z czyszczenia
niezgodnymi środkami czyszczącymi oraz pomniejszcze niezgodności Produktu nie są objęte niniejszą gwarancją.
1.3 Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych „siłami wyższymi”, wliczają w to między innymi opady gradu, burze, tornada,
huragany, śnieżyce, powodzie, skutki pożaru.
1.4 Niniejsza gwarancja jest nieważna jeśli części składowe i zastosowane elementy są niezgodne z pisemnymi zaleceniami Palramu.
1.5 Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie oryginalnego nabywcy produktu i nie obejmuje żadnego innego nabywcy bądź użytkownika
produktu. (wliczając w to między innymi jakąkolwiek osobę, która nabyła produkt od pierwotnego nabywcy.)
2. Reklamacje i zgłoszenia
2.1 Każda reklamacja musi być zgłoszona pisemnie do Palramu w ciągu 30 dni od odkrycia wadliwego produktu z załączeniem oryginalnego
paragonu oraz niniejszej gwarancji.
2.2 Wnioskodawca musi zezwolić Palramowi na dokonanie kontroli reklamowanego Produktu oraz samego miejsca montażu, w czasie gdy
Produkt nadal znajduje się w swoim pierwotnym położeniu i nie został usunięty ani przeniesiony lub zmieniony w jakikolwiek sposób i/
lub zwrócić Produkt Palramowi do kontroli.
3. Odszkodowanie
3.1 Jeśli reklamacja zostanie poprawnie zgłoszona i zatwierdzona przez Palram, nabywca, do wyboru przez Palram, może (a) zakupić
zastępczy produkt lub jego części; lub (b) otrzymać zwrot kosztów za oryginalny Produkt lub jego części, zgodnie z poniższym
schematem:
3.2 W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, kalkulacja postanowienia w związku z odszkodowaniem za wadliwe części, zgodnie z
powyższym schematem, będzie oparta na oryginalnym wkładzie nansowym Produktu za jego wadliwe części. Palram zastrzega sobie
prawo do zapewnienia zamienników jeśli Produkt lub jakakolwiek jego część jest niedostępna lub nieaktualna.
3.3 Niniejsza gwarancja nie pokrywa żadnych kosztów usunięcia lub montażu Produktu, podatków lub transportu, bądź jakichkolwiek innych
bezpośrednich lub pośrednich strat które mogły nastąpić po awarii Produktu.
4. Warunki ogólne i ograniczenia
4.1
INNE NIŻ KONKRETNIE OKREŚLONE W NINIEJSZEJ GWARANCJI, WSZYSTKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻONE CZY DOROZUMIANE, WŁĄCZAJĄC W
TO WSZYSTKIE DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU NIE SĄ WŁĄCZONE TAK
DŁUGO JAK POZWALA NA TO PRAWO.
4.2 Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW KONKRETNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ GWARANCJI PALRAM NIE NIE JEST ZOBOWIĄZANY ZA JAKIEKOLWIEK
STRATY LUB SZKODY, JAKICH DOZNAŁ NABYWCA W SPOSÓB BEZPOŚREDNI, POŚREDNI, LUB W WYNIKU UŻYTKU, BĄDŹ W JAKIKOLWIEK INNY
SPOSÓB POWIĄZANY Z PRODUKTEM.
4.3 JEŚLI PALRAM JEST ZABRONIONY PRZEZ JAKIEKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCE PRAWO POMIJAJĄC DOROZUMIANĄ GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ BĄDŹ STOSOWNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ZWIĄZANEGO Z PRODUKTEM, OKRES TRWANIA TAKICH GWARANCJI JEST
JEDNOZNACZNIE OGRANICZONY DO CZASU TRWANIA TEJ GWARANCJI, BĄDŹ MAKSYMALNEGO CZASU WYMAGANEGO PRZEZ PRAWO.
4.4 NABYWCA JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA DOPILNOWANIE OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI, ORAZ CZY
UŻYTKOWANIE PRODUKTU JEST BEZPIECZNE ORAZ WŁAŚCIWE W JAKIMKOLWIEK POŁOŻENIU DLA JAKIEGOKOLWIEK ZASTOSOWANIA I
JAKICHKOLWIEK OKOLICZNOŚCI. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNE ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA NABYWCY BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK INNEJ
OSOBY LUB WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z Z NIEWŁAŚCIWEJ OBSŁUGI, PRZECHOWYWANIA, MONTAŻU, INSTALACJI I ZASTOSOWANIA PRODUKTU.
4.5 O ILE FIRMA PALRAM WYRAŹNIE NIE WSKAZAŁA INACZEJ, PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO ZWYKŁEGO UŻYTKU DOMOWEGO
I KOMERCYJNEGO. PALRAM NIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY, KOSZTY LUB WYDATKI WYNIKAJĄCE Z
JAKIEKOLWIEK ZASTOSOWANIA PRODUKTU W JAKIMKOLWIEK CELU, KTÓRY NIE JEST ZALECANY PRZEZ PISEMNĄ INSTRUKCJĘ LUB KTÓRY NIE
JEST DOZWOLONY PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO LUB INNY KODEKS WYNIKAJĄCY Z LOKALIZACJI W KTÓREJ NABYWCA BĘDZIE STOSOW
PRODUKT.
Okres po zakupie Wymiana produktu lub jego części Refundacja
Od daty zakupu do końca 1 roku Bezłpatnie 100%
Koniec 1 roku do końca 2 roku Nabywca zapłaci 33% oryginalnej ceny 66%
Koniec 2 roku do końca 3 roku Nabywca zapłaci 66% oryginalnej ceny 33%
PL
IT
Garanzia limitata 3 anni Palram
Informazioni sul prodotto: Copertura della porta del baldacchino
Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uci registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000,
Israele (“Palram”) garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 3 anni dalla data originale
d’acquisto soggetta alle denizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia.
1. Condizioni
1.1 La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram.
1.2 Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o
assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature,
chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non
sono coperti dalla presente garanzia.
1.3 La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste,
tornadi, uragani, bufere di neve, allagamenti, eetti del fuoco.
1.4 La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram.
1.5 La presente garanzia è valida solo per l’acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del
Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall’acquirente originario).
2. Richieste e notiche
2.1 Ogni richiesta in garanzia deve essere noticata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la
ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia.
2.2 Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora
nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per eettuare una
prova.
2.3 Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria.
3. Risarcimento
3.1 Se la richiesta sotto garanzia viene noticata in modo appropriato e approvata da Palram, l’acquirente potrà, secondo l’opzione oerta da
Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di
acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella:
3.2 Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/le parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato
sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o
qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile.
3.3 La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all’installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o
qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avariato.
4. Condizioni generali e limitazioni
4.1 DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE,
COMPRESE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE
LEGGI VIGENTI.
4.2 ECCETTO SE SPECIFICATAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANZIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI
SUBITI DALLACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE,COME CONSEGUENZA DELL’USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL
PRODOTTO.
4.3 SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO
PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURTA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA
PRESENTE GARANZIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI.
4.4 LACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, LASSEMBLAGGIO, L’INSTALLAZIONE
DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON
È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALLACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA
TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVANZA
DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO.
4.5 A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E
COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL’USO DEL PRODOTTO PER
QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI
CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE LACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
Periodo dopo l’acquisto Prodotto o parte/i in sostituzione Risarcimento
Dalla data di acquisto no alla ne del primo anno Gratuito 100%
Fine del primo anno no alla ne del secondo anno l’acquirente pagherà il 33% del prezzo originale 66%
Fine del secondo anno no alla ne del terzo anno l’acquirente pagherà il 66% del prezzo originale 33%
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Palram 705125 Instrukcja instalacji

Typ
Instrukcja instalacji