STEINEL IS D 360 Specyfikacja

Marka
STEINEL
Kategoria
czujniki ruchu
Model
IS D 360
Rodzaj
Specyfikacja
Nowy czujnik dla profesjonalistów IS D 360 o
wymiarach zewnętrznych żarówki, przeznaczo-
ny do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
budynków. Czujnik do wbudowania, pasujący
do wszystkich dostępnych w handlu ramek
montażowych. Urządzenie wyposażone jest
w pirodetektory, które odbierają niewidzialne
promieniowanie cieplne, emitowane przez
poruszające się ciała (ludzi, zwierząt itp).
Zarejestrowane w ten sposób promieniowanie
cieplne przetwarzane jest przez układ elektro-
niczny, powodując włączenie podłączonego
odbiornika energii (np.: lampy oświetleniowej).
Przeszkody, np.: mury lub szyby szklane nie
pozwalają na wykrycie promieniowania ciepl-
nego, a zatem nie następuje włączenie lampy.
Zasada działania
87
Instrukcja montażu
PL
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Przewód zasilający, który należy podłączyć
przy montażu nie może być pod napięciem.
Dlatego najpierw należy wyłączyć prąd
i sprawdzić brak napięcia przy pomocy
próbnika napięcia.
Podczas instalacji czujnika do wbudowania
mamy do czynienia z pracą wykonywaną
pod napięciem sieciowym. Powinien ją wy-
konać specjalista, zgodnie z obowiązującymi
w danym kraju przepisami dotyczącymi in-
stalacji i podłączania do zasilania elektrycz-
nego. (np.: D-VDE 0100, A-ÖVE-EN1,
CH-SEV 1000)
Stosować tylko oryginalne części zamienne.
Naprawy mogą wykonywać jedynie autory-
zowane punkty serwisowe.
Szanowny Nabywco!
Dziękujemy za okazane zaufanie i zakup nowego
czujnika na podczerwień marki STEINEL. Wybra-
liście Państwo wyrób wysokiej jakości, który
wyprodukowano, przetestowano i zapakowano
z największą starannością.
Przed uruchomieniem prosimy zapoznać się
z poniższą instrukcją montażu. Tylko prawidłowa
instalacja i uruchomienie urządzenia zapewnia
długoletnią, niezawodną i bezusterkową eks-
ploatację.
Życzymy Państwu wiele radości z użytkowania
nowego czujnika na podczerwień.
Miejsce montażu powinno być oddalone o co
najmniej 50 cm od następnej lampy oświetlenio-
wej, ponieważ promieniowanie cieplne może
spowodować błędne działanie systemu.
Przewód zasilający jest kablem 3-żyłowym:
L = przewód fazowy
N = przewód zerowy
PE = przewód ochronny
S1, S2: Zaciski podłączeniowe do pracy z
urządzeniami zasilanymi napięciem 50 V – 240 V~.
Przy sposobie podłączania określonym jako (1)
należy przełożyć zworkę drucianą z L do S1.
W ten sposób zlikwidowana jest separacja
potencjału.
Wskazówki instalacyjne
Opis urządzenia
IS D 360
Oprawka do montażu na suficie
Osłona / linka odciążająca przewód
Moduł sieciowy
Moduł czujnika
Przesłona
Sprężyna ustalająca
Ustawianie progu czułości zmierzchowej
(2 – 2000 luksów)
Ustawianie czasu załączenia (5 s – 20 min.)
86
Infračervený senzor je vhodný na automatické
spínanie svetla. Pre špeciálne bezpečnostné
systémy proti vlámaniu prístroj nie je vhodný
nakoľko chýba predpísaná bezpečnosť proti
zneužitiu. Poveternostné vplyvy môžu ovplyvniť
funkciu hlásiča pohybu. Pri silných nárazoch
vetra, snežení, daždi, krupobití môže dôjsť k
chybnému zapnutiu, pretože náhle teplotné
výkyvy nedajú rozlíšiť od tepelných zdrojov.
Snímaciu šošovku je možné v prípade zneči-
stenia vyčistiť pomocou vlhkej handričky
(bez čistiaceho prostriedku).
Prevádzka/starostlivosť
Tento výrobok Steinel bol vyrobený s maximál-
nou dôslednosťou, skontrolovaný na funkčnosť
a bezpečnosť podľa platných predpisov a po-
drobený následnej náhodnej kontrole. Spoloč-
nosť Steinel ručí za bezchybný stav a funkč-
nosť výrobku. Záručná doba je 36 mesiacov
a začína plynúť dňom predaja spotrebiteľovi.
Odstránime nedostatky zakladajúce sa na
chybe materiálu alebo výroby, záručné plnenie
sa uskutočňuje formou opravy alebo výmeny
chybných dielcov podľa nášho uváženia. Záru-
ka sa nevzťahuje na opotrebiteľné dielce ako
aj na škody a nedostatky vzniknuté neodbor-
ným používaním, údržbou alebo použitím
cudzích dielcov. Ďalšie následné škody na
cudzích veciach sú zo záruky vylúčené.
Záruku poskytneme len vtedy, ak prístroj
v nerozmontovanom stave zašlete spolu so
stručným popisom chyby, pokladničným dok-
ladom alebo faktúrou (dátum zakúpenia a peči-
atka predajcu) dobre zabalený na adresu prís-
lušného servisu.
Servis pre opravy:
Po uplynutí záručnej doby alebo
pri nedostat-koch bez nároku na
záruku vykonáva opravy náš
výrobný servis. Pošlite, prosím,
dobre zabalený výrobok na
adresu najbližšieho servisu.
Záruka funkčnosti
Tento výrobok spÍňa smernicu o nízko-
napäťových elektrických zariadeniach 06/95/ES,
smernicu o elektromagnetickej kompatibilite
04/108/ES a smernicu o obmedzení používania
určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach 02/95/ES.
Prehlásenie o zhode
PL
89
Tryb pracy czujnika
1) Włączanie światła
(gdy lampa jest wyłączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa będzie świecić w zaprogramowanym
czasie.
2) Wyłączanie światła
(gdy lampa jest włączona):
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa gaśnie lub przechodzi na tryb pracy
czujnika.
Funkcja stalego świecenia
Tryb stałego świecenia
1) Włączanie stałego świecenia:
2 x wyłączyć i włączyć wyłącznik.
Lampa ustawiona jest na 4 godziny na tryb
stalego świecenia (świeci czerwona dioda
świecąca za soczewką). Następnie przechodzi
automatycznie na tryb pracy czujnika (czerwo-
na dioda gaśnie).
2) Wyłączanie stałego świecenia:
1 x wyłączyć i włączyć wyłącznik. Lampa
gaśnie lub przechodzi na tryb pracy czujnika.
Jeśli w przewodzie zasilającym jest zainstalo-
wany wyłącznik sieciowy, to oprócz zwykłego
włączania i wyłączania lampy można ustawić
następujące funkcje:
Ważne: Kilkakrotne naciskanie wyłącznika
sieciowego należy wykonać raz za razem
w krótkich odstępach.
Dane techniczne
Wymiary (wys. x Ø): 82 x 51 mm
Moc: max 1000 W (żarówki)*
max 5 AX (świetlówki)*
Moc przełączania: 50 – 240 V~ / 5 A
Zasilanie napięciem: 230 – 240 V, 50 Hz
Kąt wykrywania czujnika: 360° z kątem rozwarcia 180°
Zasięg czujnika: dookoła w promieniu maks. 8 m
Czujnik: 10 stref wykrywania, 720 poziomów przełączania
Ustawianie czasu załączenia: 5 s – 20 min.
Ustawianie progu czułości zmierzchowej: 2 – 2000 luksów
Światło stałe: 4 godz. z możliwością przełączania
Stopień ochrony (góra/dół): IP 20
Zakres temperatur: -20 °C do +50 °C
* posiada atest VDE
Ustawianie zasięgu czujnika/regulacja
Przy montażu na zalecanej wysokości 2,5 m,
zasięg czujnika wynosi maksymalnie 8 m.
W zależności od potrzeb można optymalnie
wyregulować zasięg czujnika. Przesłona
wchodząca w skład wyposażenia służy do
zasłonięcia dowolnej ilości segmentów
soczewki lub do indywidualnego skrócenia
zasięgu czujnika. W ten sposób eliminuje się
czynniki mogące zakłócić prawidłowe działanie
czujnika, np.: samochody lub przechodniów
itp. bądź też wybiórczo kontroluje pewne strefy.
Przesłonę można rozdzielić wzdłuż przygoto-
wanych w tym celu pionowych lub poziomych
rowków i założyć na soczewkę czujnika.
88
Funkcje można ustawić przed założeniem
modułu czujnika Jeżeli po założeniu modułu
czujnika zajdzie konieczność zmiany ustawień,
najpierw należy nacisnąć wypustkę zatrzasku
wkrętakiem płaskim i wyjąć moduł czujnika
(patrz rys.).
Odbiornik elektryczny przełącza się przy tym
automatycznie na tryb stałego świecenia. Po
założeniu modułu czujnika uruchamiana jest
za każdym razem faza samoregulacji, trwająca
ok. 45 s. W tym czasie miga czerwona dioda
świecąca.
Czujnik można ustawić na dwa sposoby:
Funkcje
Wymagany próg czułości czujnika ruchu można
ustawić a płynnie na wartość od ok. 2 do
2000 luksów. Pokrętło regulacyjne ustawione
na oznacza pracę przy świetle dziennym -
próg czułości ok. 2000 luksów. Pokrętło regula-
cyjne ustawione na boznacza pracę o
zmierzchu – próg czułości ok. 2 luksy.
Podczas ustawiania zasięgu czujnika ruchu
i testu działania przy świetle dziennym pokrętło
regulacyjne musi być ustawione na .
(ustawienie fabryczne:
praca przy świetle
dziennym,
2000 luksów)
Ustawianie progu czułości zmierzchowej
2 – 2000 luksów
(ustawienie fabryczne:
ok. 5 s)
Ustawianie czasu załączenia (opóźnienie wyłączenia)
ok. 5 s – 20 min.
Wymagany czas świecenia podłączonej lampy
można regulować płynnie w zakresie od ok.
5 s do maks. 20 min.
Pokrętło regulacyjne ustawione na oznacza
najkrótszy czas ok. 5 s., pokrętło regulacyjne
ustawione na + oznacza najdłuższy czas
ok. 20 min.
Podczas ustawiania zasięgu czujnika ruchu
i testu funkcjonowania zalecamy ustawienie
najkrótszego czasu świecenia.
PL
91
Czujnik na podczerwień nadaje się do automa-
tycznego włączania oświetlenia. Urządzenie
nie nadaje się do specjalnych instalacji anty-
włamaniowych, gdyż nie posiada zabezpiecze-
nia antysabotażowego, przewidzianego przepi-
sami. Czynniki atmosferyczne mogą mieć
wpływ na działanie czujnika ruchu. Silne wiatry,
śnieg, deszcz, grad mogą spowodować błędne
zadziałanie czujnika, gdyż nagłe zmiany tem-
peratury nie dają się odróżnić od źródeł ciepła.
Zabrudzoną soczewkę czujnika można
oczyścić wilgotną szmatką (bez użycia środków
czyszczących).
Eksploatacja/konserwacja
Poniższy produkt firmy STEINEL został bardzo
starannie wykonany. Prawidłowe działanie
i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzają
przeprowadzone losowo kontrole jakości oraz
zgodność z obowiązującymi przepisami. Firma
STEINEL udziela gwarancji na prawidłową
jakość i działanie. Okres gwarancji wynosi
36 miesięcy i rozpoczyna się z dniem sprze-
daży użytkownikowi. W ramach gwarancji
usuwamy braki wynikłe z wad materiałowych
lub produkcyjnych, świadczenie gwarancyjne
nastąpi według naszej decyzji przez naprawę
lub wymianę wadliwych części. Świadczenie
gwarancyjne nie obejmuje szkód dotyczących
części ulegających szybkiemu zużyciu oraz
szkód i braków spowodowanych nieprawid-
łowym postępowaniem z urządzeniem, niepra-
widłową konserwacją lub zastosowaniem
części innych producentów. Gwarancja nie
obejmuje odpowiedzialności za szkody wtórne
powstałe na przedmiotach trzecich.
Gwarancji udziela się wyłącznie, jeżeli reklamo-
wane urządzenie zostanie odesłane do stosow-
nego punktu serwisowego w całości i dobrze
zapakowane wraz z paragonem lub rachunkiem
zakupu (opatrzonym datą zakupu i pieczątką
sklepu) i krótkim opisem usterek.
Serwis naprawczy:
Po upływie okresu gwarancji albo
w razie usterek nie objętych
gwarancją naprawy wykonuje
nasz serwis firmowy. Prosimy
o przesłanie dobrze zapako-
wanego przyrządu do najbliższej
placówki serwisowej.
Gwarancja funkcjonowania
Niniejszy produkt spełnia wymogi dyrektywy
niskonapięciowej 06/95/WE, dyrektywy o kom-
patybilności elektromagnetycznej 04/108/WE
oraz dyrektywy 02/95/WE w sprawie stoso-
wania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Deklaracja zgodności z normami
90
Usterka Przyczyna Usuwanie
Brak napięcia przepalony bezpiecznik,
nie włączony wyłącznik
sieciowy
zwarcie
założyć nowy bezpiecznik,
włączyć wyłącznik sieciowy,
sprawdzić przewód próbni-
kiem napięcia
sprawdzić podłączenia
elektryczne
Nie włącza się przy dziennym trybie pracy
ustawiono próg czułości
dla nocnego trybu pracy
uszkodzona żarówka
wyłączony wyłącznik
sieciowy
uszkodzony bezpiecznik
niedokładnie ustawiony
obszar wykrywania czujnika
ustawić na nowo
wymienić żarówki
włączyć
założyć nowy bezpiecznik,
ewentualnie sprawdzić
podłączenia elektryczne
wyregulować na nowo
Nie wyłącza się w obszarze wykrywania
czujnika ciągle się coś
porusza
podłączona lampa znajduje
się w obszarze wykrywania
czujnika i włącza się stale na
skutek zmiany temperatury
skontrolować obszar wy-
krywania czujnika i ewen-
tualnie ustawić na nowo
lub zasłonić przesłonami
zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
Stale włącza się i wyłącza podłączona lampa znajduje
się w obszarze wykrywania
czujnika
w obszarze wykrywania
poruszają się zwierzęta
zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami, zwiększyć
odstęp od czujnika
zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
Włącza się w niepożądanym
momencie
wiatr porusza gałęziami
i krzewami w obszarze
wykrywania czujnika
czujnik rejestruje ruch
pojazdów na ulicy
gwałtowne zmiany tempe-
ratury na skutek czynników
atmosferycznych
(wiatr, deszcz, śnieg) lub
nadmuch z wentylatorów,
otwartych okien
zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
zmienić obszar wykrywania
czujnika lub zasłonić
przesłonami
zmienić obszar wykrywania
czujnika, zmienić miejsce
montażu
Świecąca dioda szybko miga uaktywnione zabezpie-
czenie przeciążeniowe
wyłączyć urządzenie
i gdy wystygnie ponownie
włączyć
Usterki
PL
/