Philips AE1605 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi

Ten podręcznik jest również odpowiedni dla

NEDERLANDS
VOEDINGSSPANNING
Batterij (niet bijgeleverd)
1. Open het batterijklepje en plaats zoals aangegeven twee alkaline
batterijen, type R6, UM3 of AA in het apparaat.
2. Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als u het apparaat lange
tijd niet zult gebruiken.
Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de
juiste manier ingeleverd worden.
RADIO-ONTVANGST
1. Draai de VOL/ OFF-knop in de richting van de klok om de radio aan
te zetten.
U hoort een zachte klik wanneer u de radio aanzet.
2. Stel het volumeniveau in met VOL/ OFF.
3. U kunt een hoofdtelefoon met een 3,5 mm-stekker aansluiten op de
aansluitbus p.
De ingebouwde luidspreker wordt dan uitgeschakeld.
4. Zet de golfgebiedschakelaar op FM/MW (of LW) om het golfgebied
te kiezen.
5. Stem af op de gewenste radiozender met de TUNING-knop.
Voor FM, trekt u de telescoopantenne helemaal uit. Als het signaal
te sterk is (in de directe omgeving van een zender), kunt u de
antenne weer inschuiven.
Voor MW (of LW), heeft het apparaat een ingebouwde antenne.
Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.
6. Wilt u de radio uitzetten, draai dan VOL/ OFF tegen de richting van
de klok tot u een zachte klik hoort.
ITALIANO
ALIMENTAZIONE
Batterie (non incluse)
1. Aprire lo scomparto della batteria ed inserire due batterie alcaline
del tipo R6, UM3 o AA come indicato.
2. Togliere le batterie se scariche o se l'apparecchio non deve essere
usato per un lungo periodo di tempo.
Le batterie contengono sostanze chimiche, quindi devono
essere smaltite correttamente.
RICEZIONE RADIO
1. Girare VOL/ OFF in senso orario, per accendere la radio.
Si sente un leggero scatto quando la radio è acceso.
2. Regolare il volume con VOL/ OFF.
3. Per ascolto personale, si possono collegare delle cuffie con una
spina da 3,5 mm alla presa p.
L’altoparlante integrale verrà silenziato.
4. Regolare l’interruttore della la lunghezza d'onda su FM/MW (o LW)
per selezionare la lunghezza d’onda.
5. Sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata con TUNING.
Per FM, estrarre l'antenna telescopica per tutta la sua lunghezza.
Ridurne la lunghezza se il segnale è troppo forte (molto vicino ad
una trasmittente).
Per MW (o LW), l'apparecchio è provvisto di un'antenna
incorporata. Dirigere l'antenna girando tutto l'apparecchio.
6. Per spegnere la radio, girare VOL/ OFF in senso antiorario fino a
quando si sente un leggero scatto.
SVENSKA
PSTRÖMFÖRSÖRJNING
Batterier (medföljer inte)
1. Öppna batterifacket och lägg i två alkaliska batterier av typ R6,
UM3 eller AA enligt bilden.
2. Ta ut batterierna om de är uttjänta eller om apparaten inte ska
användas under en längre tid.
Batterier innehåller kemiska ämnen, och måste därför
kasseras på rätt sätt.
RADIOMOTTAGNING
1. Vrid VOL/ OFF medurs för att koppla på radion.
Du hör ett svagt knäpp när radion är påkopplat.
2. Ställ om volymen med VOL/ OFF.
3. Om du inte vill störa andra med ditt lyssnande kan du ansluta
hörlurar med en 3,5 mm kontakt till uttaget p.
Den inbyggda högtalaren dämpas.
4. Ställ vågbandknappen på FM/MW (eller LW) för att välja
våglängdsband.
5. Ställ in önskad radiostation genom att vrida på ratten TUNING.
För FM drar du ut den teleskopiska antennen. Minska längden om
signalen är för stark (mycket nära en sändare).
För MW (eller LW) har apparaten en inbyggd antenn. Du riktar in
antennen genom att vrida hela apparaten.
6. För att stänga av radion vrider du VOL/ OFF moturs tills du hör ett
svagt knäpp.
ONDERHOUD
Verwijder stof en vuil met een zachte, vochtige doek. Gebruik geen
wasbenzine of schuurmiddel om het apparaat schoon te maken.
Bescherm het apparaat tegen regen, vocht, zand en extreem hoge
temperaturen zoals in een wagen die in de volle zon geparkeerd
staat.
HOOFDTELEFOON OP: HOUD HET HOOFD ERBIJ
Bescherm uw gehoor:
Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hard om blijvend letsel aan
uw gehoor te voorkomen.
Veilig in het verkeer:
Zet de hoofdtelefoon niet op terwijl u achter het stuur of op de fiets zit.
U kunt zo een ongeluk veroorzaken.
MET HET OOG OP HET MILIEU
Wij hebben de verpakking tot een minimum beperkt zodat deze
makkelijk in twee materialen gescheiden kan worden: karton en
papier. Houd u zich aan de plaatselijke voorschriften voor het
weggooien van het verpakkingsmateriaal.
Informeer waar u oude apparatuur voor recycling kunt inleveren.
MANUTENZIONE
Usare un panno morbido umido per pulire la polvere e la sporcizia.
Non usare benzina o corrosivi per pulire l'apparecchio.
Non esporre l'apparecchio alla pioggia, all'umidità alla sabbia o
all'alta umidità es. in macchine parcheggiate nella diretta luce del
sole.
AVER CURA QUANDO SI USANO LE CUFFIE
Sicurezza per l'udito:
Ascoltare a volume moderato. L'uso ad alto volume potrebbe causare
danni all'udito!
Sicurezza nel traffico:
Non usare le cuffie mentre si guida o si va in bicicletta poiché si
potrebbe causare un incidente!
NOTE AMBIENTALI
Il materiale d'imballaggio è stato ridotto al minimo in mod che sia
facile separarlo in due gruppi: cartone e carta. Osservare i regolamenti
locali relativi allo smaltimento di questi materiali d'imballaggio.
Chiedete informazioni sui regolamenti locali sul modo come
consegnare il vecchio apparecchio per riciclaggio.
UNDERHÅLL
Använd en mjuk fuktig trasa för att torka av damm och smuts.
Använd inte bensen eller frätande medel för att göra ren apparaten.
Utsätt inte apparaten för regn, fuktighet, sand eller för stark värme
t.ex. i en bil parkerad i direkt solljus.
VAR FÖRSIKTIG NÄR DU ANVÄNDER HÖRLURAR
Var rädd om hörseln:
Skruva inte upp ljudet för högt. Om du lyssnar vid hög volym kan du
skada hörseln!
Var försiktig i trafiken:
Använd inte hörlurar när du kör bil eller cyklar. Då kan du orsaka en
olycka!
MILJÖINFORMATION
Vi har hållit mängden förpackningsmaterial till ett minimum och
gjort det enkelt att källsortera i två kategorier, nämligen papp och
papper. Följ anvisningarna från din kommun om hur du kasserar
dessa förpackningsmaterial.
Hör dig för om vad din kommun anvisar beträffande inlämning av din
gamla apparat för återvinning.
VERHELPEN VAN STORINGEN
Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de
onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u
het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen,
raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.
WAARSCHUWING: Probeer in geen geval zelf het
apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.
Geen voeding/ geen geluid
De batterijen zijn verkeerd geplaatst (polariteit)
Plaats de batterijen op de juiste manier
De batterijen zijn leeg
Vervang de batterijen
Het volume staat te zacht
Zet het volume harder
De hoofdtelefoon is aangesloten terwijl voor de luidspreker gekozen is
Maak de hoofdtelefoon los
De stekker van de hoofdtelefoon is niet goed aangesloten
Sluit de stekker goed aan
Aanhoudende ruis of brom
FM-antenne (snoer hoofdtelefoon) is niet aangesloten/niet helemaal uitgetrokken
Sluit de FM-antenne goed aan en trek deze helemaal uit
Het apparaat staat te dicht bij een tv, computer enzovoort
Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur
Het typenummer staat op de onderkant van het apparaat en het
productienummer bevindt zich in het batterijvakje.
Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de
Europese Unie.
INDIVIDUAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI
Se si verifica un guasto controllare in primo luogo i punti elencati qui di
seguito prima di portare l'apparecchio per la riparazione. Se non si riesce
a rettificare il problema seguendo questi suggerimenti, consultare il
rivenditore oppure il centro di assistenza.
AVVERTENZA:
In nessuna circostanza si deve tentare di
riparare l'apparecchio da soli, poiché ciò ne invaliderebbe la garanzia.
Assenza di alimentazione elettrica /assenza suono
Errata polarità delle batterie
Inserire le batterie correttamente
Batterie scariche
Sostituire le batterie
Volume abbassato
Alzare il volume
La spina delle cuffie è inserita durante l’uso dell’altoparlante
Scollegare le cuffie
La spina delle cuffie non è stato tutto inserito
Inserire la spina bene
Seria distorsione/rumorosità radio
Antenna FM (corda cuffia) non collegata/tutta prolungata
Collegare e prolungare tutta l'antenna FM
Apparecchio troppo vicino alla TV, compute, ecc.
Distanziare l'apparecchio da late apparecchiature elettriche
Il numero del modello si trova sulla fondo dell'apparecchio e
il numero della produzione si trova nel comparto delle batterie.
Questo apparecchio risponde alle norme sulle interferenze
radio dell'Unione Europea.
FELSÖKNING
Om det uppstår ett fel ska du först kontrollera råden nedan innan du tar
apparaten till lagning. Om du inte kan lösa ett problem med hjälp av
råden nedan bör du vända dig till butiken eller en serviceverkstad.
VARNING:
Öppna inte apparaten. Du riskerar då att få
elektrisk stöt.Försök under inga omständigheter att reparera
apparaten själv. Då gäller inte garantin längre.
Ingen ström/ inget ljud
Batterierna ligger åt fel håll
Lägg i batterierna rätt
Batterierna uttjänta
Byt batterierna
Volymen är nedskruvad
Vrid upp volymen
Hörlurskontakten är isatt för att lyssna över den högtalaren
Koppla bort hörlurarna
Hörlurskontakten inte helt införd
Sätt in kontakten helt
Starkt brus/förvrängt ljud
FM-antennen (hörlurssladden) sitter inte i/ är inte helt utdragen
Anslut FM-antennen och dra ut den helt
Apparaten står för nära TV, dator etc.
Flytta bort apparaten från annan elutrustning
Modellnumret står på undersidan av apparaten
och tillverkningsnumret i batterifacket.
Denna produkt uppfyller kraven i EUs direktiv om radiostörningar.
SUOMI
PVIRTALÄHDE
Paristo (ei toimituksen mukana)
1. Avaa paristoluukku ja asenna kaksi alkaliparistoa, tyyppiä R6, UM3
tai AA, osoituksen mukaisesti.
2. Poista paristot laitteesta, jos ne ovat tyhjentyneet eikä niitä ole
käytetty pitkään aikaan.
Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on
hävitettävä asianmukaisesti.
RADIOLÄHETYKSET
1. Käännä nuppia VOL/ OFF myötäpäivään radion kytkemiseksi.
Kuulet pienen naksahduksen toiminnan kytkeytyessä.
2. Säädä äänenvoimakkuustaso säätimellä VOL/ OFF.
3. Henkilökohtaista kuuntelua varten liitä kuulokkeet 3,5 mm:n
pistokkeella liittimeen p.
Sisään rakennettu kaiutin vaimenee sen jälkeen.
4. Säädä kaistakytkin asentoon FM/MW (tai LW) haluamasi
aaltokaistan valitsemiseksi.
5. Viritä halutulle radiokanavalle kääntämällä TUNING-kiekkoa.
Haluttaessa FM-lähetys, vedä kokoontaitettava antenni täyteen
pituuteensa. Vähennä sen pituutta, jos FM-signaali on liian
voimakas (hyvin lähelle lähetintä).
MW (tai LW)-lähetystä varten laite on varustettu sisään
rakennetulla antennilla. Kääntele koko laitetta parhaan mahdollisen
kuunteluasennon löytämiseksi.
6. Laitteen sammuttamiseksi käännä VOL/ OFF-nuppia vastapäivään,
kunnes kuulet pienen naksahduksen.
HOITOTOIMET
Käytä pehmeää kangaspalasta pölyn ja lian pyyhkimiseksi. Älä käytä
benseeniä tai syövyttäviä aineita laitteen puhdistuksessa.
Älä altista laitetta sateelle, kosteudelle, hiekalle tai liialliselle
kuumuudelle esim. pysäköimällä ajoneuvo auringonpaisteeseen.
NOUDATA VAROVAISUUTTA KUULOKKEIDEN KÄYTÖSSÄ
Kuulon suojeleminen:
Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Korkean
äänenvoimakkuustason käyttö voi vaurioittaa kuuloasi!
Liikenneturvallisuus:
Älä käytä kuulokkeita ajoneuvoa ajaessasi tai pyöräillessäsi, muuten
turvallisuus voi vaarantua!
YMPÄRISTÖÄ KOSKEVA HUOMAUTUS
Pakkausmateriaalien käyttö on pidetty mahdollisimman vähäisenä
niin että ne on helppo erottaa kahdeksi materiaaliksi: pahvi ja
paperi. Noudata paikallisia ohjeita näiden pakkausmateriaalien
hävityksessä.
Ota selvää paikallisista säännöksistä käytöstä poistetun laitteen
kierrättämiseksi
VIANHAKU
Vian aiheutuessa tarkista ensin alla kuvatut seikat ennen laitteen
viemistä korjattavaksi. Jos et pysty korjaamaan ongelmaa näitä vihjeitä
noudattamalla, ota yhteys myyntiedustajaan tai huoltokeskukseen.
VAROITUS:
Älä missään tapauksessa yritä korjata
laitetta itse, sillä se mitätöi olemassa olevan takuun.
Ei virtaa/ ei ääntä
Väärin asetetut navat
Asenna paristot oikein
Paristot tyhjentyneet
Vaihda paristot
Äänenvoimakkuus on asetettu alas
Lisää äänenvoimakkuutta
Kuulokkeet edelleen liitettynä kaiutintoimintoon
Irrota kuulokkeet
Kuulokkeiden pistoketta ei ole asennettu kunnolla
Asenna pistoke kunnolla
Häiritsevä radion surina / särinä
FM-antennia ei ole liitetty kunnolla / vedetty täyteen pituuteensa
Liitä FM kunnolla ja vedä se täyteen pituuteensa
Laite liian lähellä televisiota, tietokonetta jne.
Siirrä laite pois muiden sähkölaitteiden läheisyydestä
Mallinumero löytyy laitteen pohjassa ja
tuotantonumero paristolokerosta.
Tuote täyttää Euroopan unionin asettamat radiohäirintää
koskevat vaatimukset.
Έλληνικά
Tρδσία
Μπαταρίες (δεν συµπεριλαµάννται)
1.
Ανίτε τη θήκη των µπαταριών και τπθετήστε δύ αλκαλικές
µπαταρίες τυ τύπυ R06, UM3 ή AA, µε τν ενδεδειγµέν τρπ.
2.
Ααιρέστε τις µπαταρίες απ τη συσκευή ταν έυν αδειάσει ή ταν
δεν πρκειται να ρησιµπιηθύν επί µεγάλ ρνικ διάστηµα.
Oι µπαταρίες περιέυν ηµικές υσίες, γι' αυτ η απκµιδή τυς
θα πρέπει να γίνεται µε υπεύθυν τρπ.
ΡΑ∆IOΦΩΝIΚΗ ΛΗΨΗ
1. Γυρίστε τ ρυθµιστικ VOL/ OFF πρς τα δειά για να θέσετε τ
ραδιων σε λειτυργία.
Θα ακύσετε ένα µικρ κλικ µλις ανάψει τ ραδιων.
2. Ρυθµίστε την ένταση µε τ ρυθµιστικ VOL/ OFF.
3. Για αναπαραγωγή απ τα ακυστικά, συνδέστε τα µε ένα ύσµα
3,5 mm στην υπδή p
.
Θα απενεργπιηθεί τ ενσωµατωµέν ηεί.
4. Bάλτε τν επιλγέα της ώνης συντήτων στη θέση FM/MW
LW), ανάλγα µε την επιθυµητή ώνη συντήτων.
5. Συντνίστε τη συσκευή στν επιθυµητ σταθµ, γυρίντας τν
τρίσκ TUNING.
Για τα FM, ανoίτε την τηλεσκoπική κεραία. Μειώστε τo µήκoς
της αν τo σήµα είναι πoλύ δυνατ (αν ρίσκεστε πoλύ κoντά
στoν πoµπ).
Για τα MW LW), η συσκευή διαθέτει µια ενσωµατωµένη κεραία.
Γυρίστε λκληρη τη συσκευή για να ρείτε την καλύτερη
δυνατή θέση.
6. Σήστε τη συσκευή γυρίντας τ ρυθµιστικ VOL/ OFF πρς τα
αριστερά µέρι να ακύσετε ένα µικρ κλικ.
ΣΥΝTΗΡΗΣΗ
ρησιµπιείτε ένα µαλακ υγρ πανί για να σκυπίσετε τις σκνες
και τις ακαθαρσίες. Μη ρησιµπιείτε ενλι ή διαρωτικά για τν
καθαρισµ της συσκευής.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ρή, υγρασία, άµµ ή σε υψηλές
θερµκρασίες, για παράδειγµα µέσα σε αυτκίνητ παρκαρισµέν
στν ήλι.
ΠΡOΣOΗ OTΑΝ ΡΗΣIΜOΠOIΕITΕ TΑ ΑΚOΥΣTIΚΑ
Πρστασία ακής:
Μην έετε την ένταση πλύ ψηλά. Η ρήση των ακυστικών σε υψηλή
ένταση µπρεί να πρενήσει λάη στην ακή σας!
Oδική ασάλεια:
Μη ρησιµπιείτε ακυστικά ταν παίρνετε µέρς στην κυκλρία,
διτι υπάρει κίνδυνς τραίυ ατυήµατς!
ΠΑΡΑTΗΡΗΣΗ ΣΕTIΚΑ ΜΕ TO ΠΕΡIMΑΛΛ
Εει παραλειθεί κάθε περιττ υλικ συσκευασίας ώστε να είναι
δυνατς  εύκλς διαωρισµς σε δύ υλικά: αρτνι και αρτί.
Σας παρακαλύµε να τηρήσετε τυς καννισµύς πυ ισύυν στη
ώρα σας ως πρς τη διάθεση αυτών των υλικών συσκευασίας.
Σας παρακαλύµε να ητήσετε πληρρίες σετικά µε τυς
καννισµύς πυ ισύυν στη ώρα σας ως πρς τη διάθεση της
παλιάς σας συσκευής για ανακύκλωση.
ΕΠIΛΥΣΗ ΠΡOMΛΗΜΑTΩΝ
Στην περίπτωση πυ αντιµετωπίσετε κάπι πρληµα, και πριν πάτε τη
συσκευή για επισκευή, ελέγτε πρώτα τα σηµεία πυ αναέρνται παρακάτω.
Εάν δεν είστε σε θέση να λύσετε κάπι πρληµα ακλυθώντας αυτές τις
συµυλές, απευθυνθείτε στ κατάστηµα απ τ πί αγράσατε τη συσκευή
ή στ κέντρ τενικής ευπηρέτησης.
ΠΡOΕI∆OΠOIΗΣΗ:
Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
πρσπαθήσετε να επισκευάσετε µνι σας τη συσκευή, α+ύ εάν
κάνετε κάτι τέτι θα ακυρωθεί η εγγύησή σας.
∆εν υπάρει ρεύµα/ δεν υπάρει ής
Λάθς πλικτητα των µπαταριών
Tπθετήστε τις µπαταρίες µε τν σωστ τρπ
Ευν αδειάσει ι µπαταρίες
Αντικαταστήστε τις µπαταρίες
Η ένταση είναι πλύ αµηλή
Αυάνετε την ένταση
∆εν έυν απσυνδεθεί τα ακυστικά
Απσυνδέστε τα ακυστικά
Τ&ύσµα των ακυστικών δεν έει εντελώς εισαθεί
Εισάγετε τ ύσµα εντελώς
Iσυρή ή / παραµρωση στ ραδιων
∆εν έει 'ετυλιθεί τελείως η κεραία των FM (καλώδι ακυστικών).
ετυλίτε τελείως την κεραία των FM
Η συσκευή &ρίσκεται πλύ κντά σε τηλεπτική συσκευή,
υπλγιστή κλπ
Απµακρύνετε τη συσκευή απ άλλες ηλεκτρικές συσκευές
O αριθµς µντέλυ ρίσκεται στ άη της συσκευής και
αριθµς παραγωγής µέσα στη θήκη των µπαταριών.
Tπρϊν αυτ πληρί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Κιντητα
ως πρς τις ραδιπαρεµλές
NOTES
Italia
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Si dichiara che l’apparecchio AE 1605 Philips risponde alle pre-
scrizioni dell’art. 2 comma 1 del D. M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven.
Philips Consumer Electronics
Glaslaan 2,
5616 JB Eindhoven, The Netherlands
Nederland
Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde
netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke
utsettes for regn eller fuktighet.
Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.
ñ
POLSKI
ZASILACZ
Baterie (nie zawarte)
1. Otworzyæ dzrwiczki przedzia¬u baterii i za¬o¿yæ na miejsce dwie
baterie alkaliczne, typu R6, UM3 lub AA
, jak pokazano wewnåtrz
pojemnika na baterie.
2. Baterie nale¿y wyjåæ w razie ich wyczerpania lub na czas d¬u¿szego
nie korzystania z urzådzenia.
Baterie zawierajå substancje chemiczne, a zatem nale¿y siê
ich odpowiednio pozbywaæ.
ODBIÓR RADIOWY
1. W celu w¬åczenia odbiornika obróciæ pokrêt¬o VOL/ OFF w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
S¬yszalne bêdzie ciche klikniêcie.
2. Ustawiæ ¿ådany poziom g¬oœnoœci za pomocå pokrêt¬a VOL/ OFF.
3. Istnieje mo¿liwoœæ indywidualnego ods¬uchu, za pomocå s¬uchawek,
które pod¬åcza siê do gniazda 3,5 mm p.
Po pod¬åczeniu s¬uchawek od¬åczony zostanie wbudowany g¬oœnik.
4. Wyboru zakresu dokonuje siê za pomocå prze¬åcznika FM/MW
(lub LW).
5. Obracajåc pokrêt¬o TUNING dostroiæ odbiornik do ¿ådanej stacji.
Przy odbiorze stacji z zakresu FM, nale¿y wyciågnåæ antenê
teleskopowå. Jeœli sygna¬ jest zbyt silny, co mo¿e siê zdarzyæ w
przypadku ods¬uchu w pobli¿u nadajnika, nale¿y zmniejszyæ jej d¬ugoœæ.
Do odbioru sygna¬u z zakresów MW (lub LW) s¬u¿y antena
wewnêtrzna. Optymalny odbiór uzyskuje siê obracajåc odbiornik.
6. Aby wy¬åczyæ radio, nale¿y do oporu przekrêciæ pokrêt¬o
VOL/ OFF w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
KONSERWACJA
Œcieraj kurz i brud mokrå œciereczkå. Nie u¿ywaj w tym celu benzenu
ani ¿adnych substancji korozyjnych.
Nie nara¿aj sprzêtu ani kaset na deszcz, wilgoæ czy te¿ nadmierne
ciep¬o, np. pozostawiajåc je w samochodzie zaparkowanym w
pe¬nym s¬oñcu.
ZACHOWAJ OSTRO¯NOŒÆ PRZY KORZYSTANIU ZES£UCHA-
WEK
Bezpieczeñstwo ods¬uchu:
Ustawiaj sensowny poziom g¬oœnoœci. Nadmierny poziom dŸwiêku mo¿e
prowadziæ do uszkodzenia s¬uchu!
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego:
Nie korzystaj ze s¬uchawek podczas prowadzenia pojazdu lub jazdy na
rowerze, gdy¿ mo¿esz w ten sposób spowodowaæ wypadek!
UWAGA DOTYCZÅCA EKOLOGII
Opakowanie urzådzenia ograniczono do minimum, u¬atwiajåc jego
podzia¬ na dwa typy materia¬ów: karton i papier. Nale¿y przestrzegaæ
miejscowych przepisów dotyczåcych pozbywania siê tych
materia¬ow.
Nale¿y zasiêgnåæ informacji o miejscowych przepisach dotyczåcych
oddawania zu¿ytego sprzêtu, do wtórnego przerobu.
USUWANIE USTEREK
W przypadku stwierdzenia usterki odwo¬aj siê w pierwszym rzêdzie do
poni¿szej listy. Jeœli skorygowanie zaistnia¬ego problemu oka¿e siê
niemo¿liwe, zwróæ siê do miejscowego dealera lub punktu us¬ugowego.
OSTRZE¯ENIE: W ¿adnym wypadku nie powinieneœ
próbowaæ sam naprawiaæ urzådzenia, gdy¿ spowoduje to
uniewa¿nienie gwarancji.
Brak zasilania / brak sygna¬u
Z¬a polaryzacja baterii
W¬o¿yæ prawid¬owo baterie
Wyczerpane baterie
Wymieniæ baterie
Nisko ustawiony regulator g¬oœnoœci
Zwiêksz g¬oœnoœæ regulatorem
Pod¬åczone s¬uchawki
Od¬åczyæ s¬uchawki
Wtyczka s¬uchawek nie jest w¬o¿ona do koñca
W¬o¿yæ wtyczkê s¬uchawek do koñca
Silny przydŸwiêk/zmiekszta¬cenia
Antena FM nie w pe¬ni rozwiniêta
Rozwiñ w pe¬ni antenê FM
Urzådzenie ustawione zbyt blisko telewizora, komputera, itp.
Ustaw je z dala od innego sprzêtu elektrycznego.
Producent zastrzega mo¿liwoœæ wprowadzania zmian technicznych.
Niniejsze urzådzenie spe¬nia wymagania Unii Europejskiej
dotyczåce zak¬óceñ radiowych.
Numer modelu jest podany z ty¬u urzådzenia, a numer seryjny w
przedziale na baterie.
AE1605
P
O
C
K
E
T
R
A
D
IO
M
H
z
kHz
x10
FM
MW
2x R6/UM3/AA
AERIALDIAL LENSVOL/ OFF
TUNING
BAND
FMMW
p
TUNING
BAND
MW
FM
AE160500 15-12-2000 18:04 Pagina 2
1 / 1

Philips AE1605 Instrukcja obsługi

Kategoria
Radia
Typ
Instrukcja obsługi
Ten podręcznik jest również odpowiedni dla