Hoover HOE3184IN Built In Single Oven Instrukcja obsługi

Marka
Hoover
Kategoria
mikrofale
Model
HOE3184IN Built In Single Oven
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Instrukcje Bezpieczeństwa
• Używać wyłacznie sondy cieplnej przeznaczonej do
tego piekarnika.
Do obsługi urządzenia na częstotliwościach
znamionowych nie jest wymagane wykonanie żadnej
dodatkowej operacji/ustawienia
Nadmiar rozlanych substancji należy usunąć przed
czyszczeniem urządzenia.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go
zastąpić kablem lub specjalną wiązką przewodów
udostępnianą przez producenta lub wskazaną po
skontaktowaniu się z działem obsługi klientów.
W trakcie procesu czyszczenia pirolitycznego
powierzchnie mogą być bardziej gorące niż zwykle.
Dzieci powinny zachow bezpieczną odległość od
urządzenia.
Nie stosować do czyszczenia urządzeń parowych.
Kabel zasilający musi być typu H05V2V2-F.
Dzieci bez nadzoru nie mogą obsługiwac ani czyścić
urządzenia.
Dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz ososby z
ograniczeniami ruchowymi, umysłowymi,
czuciowymi lub nie posiadające odpowiedniej
wiedzy lub doświadczenia mogą obsługiw
urządzenie jedynie pod nadzorem lub po
przeszkoleniu odnośnie bezpiecznego uzykowania
urządzenia i związanych z tym zagrożeń.
Do czyszczenia szyby drzwi piekarnika nie wolno
stosować substancji ściernych ani ostrych skrobaków
gdyż mogą one porysować szkło i spowodować jego
stłuczenie.
Wyłaczyć piekarnik przed usunięciem ekranu, po
wyczyszczeniu zamontować ekran zgodnie z
instrukcją.
UWAGA: dostępne części mogą być gorące podczas
użytkowania. Dzieci nie mogą zbliżać się do
urządzenia.
Podłącz wtyczkę do kabla zasilającego
odpowiedniego do wymaganego napięcia, prądu i
obciążenia wskazanego na tabliczce oraz
posiadającego styk uziemiający. Gniazdko musi być
odpowiednie do obciążenia wskazanego na tabliczce
i musi posiadać podłączony oraz działający styk
uziemiający. Przewód uziemiający jest koloru żółto-
zielonego. Czynność powinien przeprowadzić
odpowiednio wykwalifikowany specjalista. W razie
niekompatybilności pomiędzy gniazdkiem a wtyczką
urządzenia należy poprosić wykwalifikowanego
elektryka o wymianę gniazdka na inne
odpowiedniego typu. Wtyczka oraz gniazdko
powinny być zgodne z obowiązującymi w danym
kraju przepisami w zakresie instalacji elektrycznej.
Podłączenie do źródła zasilania można wykonać
również poprzez umieszczenie pomiędzy
urządzeniem a źródłem zasilania wielobiegunowego
wyłącznika, który wytrzyma maksymalne podłączone
obciążenie i który będzie zgodny z obowiązującymi
przepisami. Żółto-zielony kabel uziemiający nie
powinien być przerwany przez ten wyłącznik.
Gniazdko oraz wyłącznik wielobiegunowy
zastosowany do podłączenia powinien być po
zainstalowaniu urządzenia łatwo dostępny.
W razie umieszczania we wnętrzu półki należy się
upewnić, że ogranicznik jest skierowany w górę i w
stronę tylną komory.
Nieprzestrzeganie powyższej wskazówki może
zakłócić bezpieczeństwo urządzenia i spowodow
utratę gwarancji.
Półka musi być włożona całkowicie do komory.
Rozłączania można dokonywać dzięki dostępnej
wtyczce lub wbudowanemu przełącznikowi w stałym
okablowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
w zakresie okablowania.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
•OSTRZEŻENIE: Nie zakrywaj ścian piekarnika
papierem aluminiowym ani dostępnymi na rynku
foliami jednorazowymi. W kontakcie z
powierzchniami gorącej emalii mogłyby one stopić
się i uszkodzić emaliowane powierzchnie wewnątrz
piekarnika.
Podczas użytkowania urządzenie nagrzewa się.
Należy zachowac ostrożność i nie dotyk gorących
części wewnątrz piekarnika.
OSTRZEŻENIE: Nigdy nie usuwaj uszczelki z
drzwiczek piekarnika.
Aby uniknąć przegrzewania się, urządzenia tego nie
należy instalow za panelem dekoracyjnym.
Warzywa najlepiej piec w pojemniku z pokrywą
zamiast otwartego naczynia.
Unikać pozostawiania żywności wewnątrz
piekarnika po pieczeniu na dłużej niż 15/20 minut.
Podczas gotowania wilgoć może skraplać się do
komory piekarnika lub na szybkę drzwiczek. Jest to
zjawisko normalne. Aby je ograniczyć, należy
poczek od 10 do 15 minut po włączeniu
urządzenia, zanim żywność zostanie umieszczona w
piekarniku. Skropliny znikną, gdy piekarnik osiągnie
temperaturę pieczenia.
UWAGA: Podczas pracy urządzenie oraz jego
elementy gorące. Należy zachowac ostrożność i
nie dotykać gorących części.
OSTRZEŻENIE: części łatwo dostępne mogą
nagrz się podczas używania piekarnika. Dzieci
powinny zachow bezpieczną odległość od
urządzenia.
PL 49
Spis tre ciś
PL 50
Instrukcje ogólne
51
1.1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
1.2 Bezpieczeństwo elektryczne
1.3 Zalecenia
1.4 Instalacja
1.5 Zarządzanie odpadami
1.6 Deklaracja zgodności
2.1 Informacje ogólne
2.2 Akcesoria
2.3 Pierwsze użycie
Opis produktu
52
3.1 Opis wyświetlacza
3.2 Tryby pieczenia
Obsługa piekarnika
53
4.1 Ogólne informacje dotyczące czyszczenia
4.3 Konserwacja
• Demontaż i czyszczenie drabinek
• Wyjmowanie szyby piekarnika
• Wyjmowanie i czyszczenie drzwiczek
• Wymiana żarówki
4.2 Funkcja Hydro Easy Clean
Czyszczenie i konserwacja piekarnika
55
5.1 Często zadawane pytania
Rozwiązywanie problemów
57
1. Instrukcje ogólne
Podczas pierwszego uruchomienia piekarnika może z niego wydobyć się silny dym o nieprzyjemnym zapachu,
który jest spowodowany przez klej na panelachizolacyjnych wokół rozgrzewanegopo raz pierwszypiekarnika.
UWAGA: Wymienione w niniejszejinstrukcji funkcje, właściwościi akcesoriapiekarnika mogą byćróżnew zależnościod zakupionegomodelu.
Jest to zjawisko całkowicie normalne i należy wówczas poczekać, dym całkowicie się ulotni, przed
umieszczeniem żywności w piekarniku. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za sytuacje będące
wynikiem nieprzestrzegania instrukcji podanych w niniejszymdokumencie.
Dziękujemy za wybór jednego z naszych produktów. Aby jak najlepiej wykorzystyw posiadany piekarnik,
zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej instrukcji i starannego przechowywania jej, aby móc z niej
skorzystać w razie potrzeby w przyszłości. Przed zainstalowaniem piekarnika należy zanotować jego numer
seryjny, aby móc podać go personelowi biura obsługi klienta, gdyby wymagane były jakiekolwiek naprawy. Po
wyjęciu piekarnika z opakowania należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. W razie
jakichkolwiek wątpliwości nie należy korzystać z piekarnika i zwrócić się do wykwalifikowanego technika w celu
uzyskania porady. Należy trzymać z dala od dzieci wszystkie materiały opakowania (folie ochronne, styropian,
kołki).
1.1 Wskazówki dotycz ce bezpiecze stwaąń
- Nieciągnąć za przewód zasilania wcelu odłączenia go od gniazdka prądowego;Z piekarnika należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli
wyłącznie do pieczenia żywności; wszelkie inne próby użytkowania, na przykład
jako źródło ciepła, uważane za niewłaściwe, a tym samym niebezpieczne.
Producent nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia
będące skutkiem nieprawidłowego, błędnegolub nierozsądnego użytkowania.
Obsługa jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego wiąże się z koniecznością
przestrzeganiapewnychistotnych zasad:
- Ogólnie rzecz biorąc, odradza się stosowania adapterów, gniazdek
wielokrotnych i przedłużaczy;
- W razie usterkii/lub nieprawidłowego działaniaurządzenia należyje wyłączyć i
nie naruszaćgo.
- Niedotykaćurządzenia mokrymi lub wilgotnymi dło mi bądź stopami;ń
1.2 Bezpiecze stwo elektryczneń
PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNE POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ ELEKTRYKA
LUB WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA. Sieć zasilająca, do której podłączany
jest piekarnik, powinna być zgodna z przepisami obowiązującymi w kraju jego
instalacji. Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne
uszkodzenia będące wynikiem nieprzestrzegania takich przepisów. Piekarnik
powinien być podłączony do sieci elektrycznej za pomocą gniazdka ściennego z
uziemieniem lub poprzez wielobiegunowy wyłącznik, w zależności od
przepisów obowiązujących w kraju instalacji. Zasilanie elektryczne powinno być
zabezpieczone odpowiednimi bezpiecznikami i powinny być używane
przewody o przekroju poprzecznym, który zapewni prawidłowe zasilanie
piekarnika.
Piekarnik jest dostarczany z kablem zasilającym, który powinien być podłączany
wyłącznie do sieci elektrycznej o napięciu 220-240 V AC pomiędzy fazami lub
pomiędzy fazą i przewodem neutralnym. Przed podłączeniem piekarnika do
sieci elektrycznej należy sprawdzić:
- napięciezasilaniapodane na mierniku;
- ustawieniawyłącznika.
Przewód uziemienia podłączony do zacisku uziemiającego piekarnika musi być
podłączony do zacisku uziemiającego sieci elektrycznej.
OSTRZEŻENIE
gniazdko ścienne, do którego będzie można później podłączyć piekarnik po
wyjęciu go z miejsca, w którym go zainstalowano. Przewód zasilający powinien
być wymieniany wyłącznie przez personel techniczno-serwisowy lub techników
posiadającychjednakowe kwalifikacje.
PODŁĄCZANIE
UWAGA: ponieważ piekarnik może wymag czynności serwisowych, zaleca się
przewidziećdodatkowe
Przed podłączeniem piekarnika do sieci elektrycznej ciągłość uziemienia sieci
elektrycznej powinien sprawdzić wykwalifikowany elektryk. Producent zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub inne problemy
wynikające z braku podłączenia piekarnika do uziemienia lub z powodu
uziemienia o nieprawidłowej ciągłości.
PL 51
1.3 Zalecenia
Nie zakrywaj ścian piekarnika papierem aluminiowym ani dostępnymi na rynku
foliami jednorazowymi, ponieważ w kontakcie z powierzchniami gorącej emalii
mogłyby one stopić się i uszkodzić emaliowane powierzchnie wewnątrz
piekarnika. Aby zapobiec nadmiernemu brudzeniu się piekarnika i wydostawaniu
się z niego nieprzyjemnie pachnącego dymu, zaleca się nie używać piekarnika na
najwyższych temperaturach. Zwykle lepiej jest wydłużyć czas pieczenia i
stosow niższą temperaturę. Poza akcesoriami dostarczanymi z piekarnikiem
zaleca się używać naczyń iform odpornych na wysokietemperatury.
Po każdym użyciu piekarnika kilka prostych czynności związanych z czyszczeniem
go pozwoli utrzymać piekarnik w idealnej czystości.
1.4 Instalacja
Zespół kuchenny, w którym mabyć zainstalowanypiekarnik, musi być wykonany
z materiałówodpornychna temperaturęprzynajmniej 70ºC.Za instalację piekarnika odpowiedzialny jest użytkownik. Producent nie ma
obowiązku wykonania instalacji. Usterki spowodowane błędami instalacji nie
podlegają warunkom gwarancji udzielanej przez producenta. Instalacja
powinna być powierzona wykwalifikowanym osobom i wykonana zgodnie z
zaleceniami producenta. Nieprawidłowa instalacja stwarza niebezpieczeństwo
dla osób, zwierząt lub rzeczy osobistych. Producent nie ponosi
odpowiedzialności za tegotypu szkody.
Przed zainstalowaniem piekarnika upewnij się, czy w miejscu instalacji
zapewniona będzie dobra wentylacja gwarantująca dopływ świeżego
powietrza, niezbędnego do chłodzenia piekarnika i do zabezpieczenia jego
części wewnętrznych. W zależności od typu instalacji należy wykonać wycięcia
przedstawione nakońcuinstrukcji.
Piekarnikmoże byćusytuowany na górze w szafce kuchennejlub podblatem.
1.5 Gospodarka odpadami i ochrona rodowiskaś
Poszczególne osoby odgrywają ważną rolę w zapobieganiu szkodliwemu
oddziaływaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na środowisko,
ważne abyprzestrzegać kilku podstawowych zasad:
• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być traktowany jako odpad
komunalny.
gdy kupuje się nowe urządzenie, zużyte można zwrócić do sprzedawcy, który
musi je przyjąć bezpłatnie, na zasadzie zamiany jeden za jeden, o ile urządzenie to
jest tego samego rodzaju i ma takie same funkcje, jak urządzenie dostarczone
Urządzenie to jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską
2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE). Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (o negatywnym
oddziaływaniu na środowisko naturalne), jak i podstawowe
elementy (które można użytkować wielokrotnie). Ważne, aby zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny poddawać specjalnej obróbce w
celu bezpiecznego usunięcia i pozbycia się wszystkich środków
zanieczyszczających i odzyskania wszystkichsurowcówwtórnych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazuje się do właściwych punktów
zbiórki prowadzonych przez gminy lub koncesjonowane firmy. W wielu krajach,
gdzie jest dużo zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbiera się go z
domów.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII I POSZANOWANIE ŚRODOWISKA
Tam gdzie to możliwe, należy unikać wstępnego podgrzewania piekarnika i
zawsze starać się go zapełnić. Jak najrzadziej otwierać drzwiczki piekarnika,
ponieważ za każdym razem, gdy zostaną otwarte z wnętrza ucieka ciepło. W celu
uzyskania znacznej oszczędności energii piekarnik należy wyłączyć na 5-10 minut
przed planowanym zakończeniem pieczenia, co pozwoli na wykorzystanie ciepła
odpadowego, które nadal generuje piekarnik. Uszczelki powinny być czyste i
spełniać swoje zadanie, aby uniknąć wydostawania się ciepła poza wnętrze
piekarnika. Jeśli Twoja umowa z dostawcą energii opiera się na taryfie
godzinowej, program "opóźnionego startu" upraszcza oszczędzanie energii,
uruchamiając proces pieczenia w czasie obowiązywania niższej taryfy.
1.6 Deklaracja Zgodno ś
Niniejsze urządzenie, w części przeznaczonej do kontaktu ze środkami
spożywczymi spełnia wymagania przepisów ustanowionych w Dyrektywie
89/109/EWG.
Poprzez umieszczenie oznaczenia na tym produkcie poświadczamy na
własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów
europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska
określonychw przepisachdla tego produktu.
Niniejszym Grupa Candy Hoover oświadcza, że to urządzenie oznaczone
symbolem spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53/ UE.
PL 52
2. Opis produktu
2.1 Informacje ogólne
1. Panel sterowania
2. Pozycje półek
(kratka boczna, zależnie od
wyposażenia)
3. Metalowy ruszt
4. Taca na tłuszcz
5. Wentylator (za stalową płytą)
6. Drzwiczki piekarnika
2.2 Akcesoria (w zale no ci od modelu)żś
Taca na tłuszcz
1
Gromadzitłuszczwyciekającyz żywności podczas pieczenia jej na ruszcie.
Boczne drutu siatki
3
Boczne drutu siatki jeśli uwzględnione.
2.3 Pierwsze Użycie
CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYMUŻYCIEM
•Umyć wszystkie elementy wyposażenia i wytrzećwnętrzepiekarnikaużywając roztworu gorącej wody iynu dozmywanianaczyń.
•Ustawić pusty piekarnik na maksymalną temperaturę i pozostawić włączony przez około 1 godzinę, co pozwoli usunąć zapach nowości. W tym czasie
należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia. oven with a solution of hot water and washing up liquid. Set the empty oven to the maximum
temperatureand leave onfor about1 hour, this willremoveany lingeringsmells of newness.
Przed yciempiekarnikapo razpierwszynależy:
•Wytrzećpowierzchniezewnętrznepiekarnikamiękką wilgotnąszmatką.
Metalowy ruszt
2
Podtrzymuje formy i naczynia.
2
3
5
4
6
1
2
3
4
5
6
1
3. Obsługa piekarnika (w zale no ci od modelu)żś
3.1 Opis wy wietlaczaś
FUNKCJE
JAK WYŁĄCZYĆ JAK DZİAŁA
UWAGA
JAK WŁĄCZYĆ
ZABEZ-
PIECZENIE
PRZED
DZIEĆMI
Funkcja blokady dziecięcej jest
aktywowana przy wyłączonym
piekarniku, dotykając przycisku Set (+)
przez co najmniej 5 sekund. Od tego
momentu wszystkie inne funkcje
zablokowane, a wyświetlacz będzie
migał co 3 sekundy STOP i czas
ustawiony z przerwami.
Funkcja blokady dziecięcej jest
wyłączona przy wyłączonym piekarniku
poprzez dotknięcie touchpada Set (+)
ponownie przez co najmniej 5 sekund.
Od tego momentu wszystkie funkcje
można wybrać ponownie.
•Wcisnąć przycisk środkowy
(centralny) raz3
•Ustawić czas trwania pieczenia
wciskając Przyciski "-" "+"
• Zwolnić przyciski.
Po zakończeniu ustawionego czasu,
funkcja sama się wyłączy i rozlegnie się
sygnał dźwiękowy, który wyłączy się po
chwili. Aby wyłączyć natychmiast
sygnał dźwiękowy należy wcisnąć
przycisk.
Podczas pracy wyświetlacz pokazuje
pozostały czas.
Po zakończeniu ustawionego czasu
rozlega się sygnał dźwiękowy
Pozwala na użycie programatora jako
budzika. Można go używać przy włączonym
lub wyłączonym piekarniku.
Ustawić czas trwania pieczenia
przyciskiem
• Zwolnić przyciski "-" “+"
1
Wcisnąć przycisk środkowy (centralny)
razy
Wybierz funkcję pieczenia za pomocą
pokrętła na piekarniku oraz żądaną
temperaturę za pomocą pokrętła
termostatu.
Wybrać funkcję za pomocą pokrętła
wyboru funkcji
UWAGA: Jeśli piekarnik jest wyłączony
lub włączona jest lampka, funkcja
harmonogramowania czasu pieczenia
nie działa.
• Pozwala ustawić czas trwania pieczenia
Aby pokazać czas pozostały do końca
pieczenia należy wcisnąć przycisk 2 Razy
Aby zmienić czas pozostały do końca
pieczenia należy wcisnąć przycisk "-" "+"
Jeśli trzeba wyłączyć piekarnik
wcześniej należy obrócić pokrętło
wyboru funkcji na pozycję 0 lub
ustawić czas pieczenia na
0:00(przyciskami "-" "+"
Po zakończeniu ustawionego czasu
piekarnik sam się yłączy.w
•Na koniec programu pojawiają się 3 sygnały
ostrzegawcze, a na ekranie wyświetla się
napis Koniec.
Ustaw selektor funkcji w pozycji "0", aby
wrócić do funkcji zegara.
ustawionej godzinie piekarnik sam
się wyłączy
O
Jeśli trzeba go wyłączyć wcześniej
należy ustawić pokrętło wyboru
funkcji na pozycję 0
• Ustawia godzinę końca pieczenia.
Aby pokazać zaprogramowaną
godzinę należy Wcisnąć przycisk
środkowy (centralny) 3 razy
Aby zmienić zaprogramowaną
godzinę wcisnąć przycisk +SELECT "-"
"+" Ustawić godzinę zakończenia
pieczenia przyciskami "-" “+"
UWAGA: Jeśli piekarnik jest wyłączony
lub włączona jest lampka, funkcja
harmonogramowania czasu pieczenia
nie działa.
Wybierz funkcję pieczenia za pomocą
pokrętła na piekarniku oraz żądaną
temperaturę za pomocą pokrętła
termostatu.
•Wcisnąć przycisk środkowy (centralny)
2 razy
• Zwolnić przyciski
Wybrać funkcję pieczenia za pomocą
pokrętła wyboru funkcji.
Zwykle używa się tej funkcji razem z funkcją
Czas trwania pieczenia: np. potrawa ma się
piec przez 45 min. i chcemy, żeby była
gotowa o godz. 12:30. A zatem należy:
-Wybrać odpowiednią funkcję pieczenia
Po zakończeniu ustawionego czasu
piekarnik wyłączy się i rozlegnie się sygnał
dźwiękowy.
- Ustawić koniec pieczenia na godz. 12:30
(END + "-" "+"
Pieczenie wyłączy się automatycznie o godz.
11:45 (12:30 - 45 min.) O ustawionej
godzinie końca pieczenia piekarnik
automatycznie się wyłączy.
UWAGA
-Ustawić czas trwania pieczenia na 45 mm
(Timer + )"-" "+"
Jeśli ustawimy tylko koniec pieczenia, bez
czasu trwania pieczenia, piekarnik włączy się
natychmiast i wyłączy o ustawionej godzinie.
ZAKOŃCZENIE
PIECZENIA
CZAS TRAVAIA
PIECZENIA
MINUTNIK
PL 53
3
4
2
7
8
9
10
1
5
6
Pierwszą czynnością po zainstalowaniu piekarnika lub po przerwie w dolływie prądu jest ustawienia
zegara. Brak ustawienia jest sygnalizowany znakiem 12:00 na wyświetlaczu. Dioda LED na dole po
prawejstronieświeci się wtymsamym czasie ( ).
UWAGA
•Nastaw godzinęprzyciskami "-" "+".
Naciśnijprzycisk Menulub poczekaj 5 sekund zegar zostanie ustawiony.
UWAGA: Piekarnik działatylkojeżelizegarjest ustawiony.
4. Czas gotowania
6. Przyciski regulacji wyświetlacza LCD
2. Lampka kontrolna termostatu
9. Lampka sygnału WiFi
10. Pokrętło wyboru funkcji
1. Pokrętło wyboru termostatu
3. Koniec gotowania
5. Temperatura lub wyświetlacz zegara
7. Minutnik
8. Ustawienie zegara
1. Wybór programu / 2. Czas trwania programu / 3. Ustawienie czasu pieczenia / 4- Wybór odpowiednich przepisów / 5. Asystent offline i głosowy
6. Wskazówki, sugestie i instrukcja obsługi online
1 2
3 4
6
5
Ustawienie selektora w pozycji Reset Wi Fi na 30 sekund spowoduje włączenie Bluetootha, co umożliwi zarejestrowanie
piekarnika na urządzeniu w ciągu 5 minut.
Reset Wi Fi:
W celu ponownej próby rejestracji należy w selektorze programu pieczenia wyłącz pozycję Reset Wi Fi, a następnie ponownie ją ustawić.
ELETTRONICA ZERO WIFI FUNCTION
Wi Fi włącza się dopiero po zarejestrowaniu piekarnika na urządzeniu. Ta pozycja umożliwia zdalne sterowanie
piekarnikiem.
Włączone Wi Fi:
Wi Fi ma dwie żne pozycje na selektorze funkcji pieczenia:
Uwaga: W przypadku obu pozycji Wi Fi nie działają przyciski dotykowe.
Jeśli rejestracja przebiegnie pomyślnie, piekarnikiem będzie można sterować zdalnie, a ikona Wi Fi zostanie włączona. W przypadku
nieudanej rejestracji Wi Fi się wyłączy, a piekarnik zostanie zresetowany.
Uwaga: Zainstaluj aplikację na swoim urządzeniu przed rozpoczęciem rejestracji
Uwaga: Urządzenie, na którym zainstalowana jest aplikacja, musi mieć aktywowaną funkcję Bluetooth
Uwaga: Ważne jest, aby zapewnić dobrą siłę sygnału Wi Fi pomiędzy domowym ruterem a urządzeniem. Kiedy piekarnik próbuje połączyć
się z ruterem, ikona będzie migać, pojawiając się na 3 sekundy i znikając na 1 sekundę; kiedy zostanie już ustanowione połączenie, ikona
będzie się świecić stale.
T ° C
Zasuge-
rował
180
210
230
Pokrętło
wyboru
funkcji
Funkcja w zależności od modelu
LAMPA: Włącza lampkę piekarnika.
Górny element grzewczy jest używany osobno i można regulować temperaturę. Wymagane jest pięciominutowe podgrzewanie, aby
elementy były rozgrzane do czerwoności. Sukces jest gwarantowany w przypadku grilla, kebaba i potraw z gratin. Białe mięso należy
umieścić w pewnej odległości od grilla; czas gotowania jest dłuższy, ale mięso będzie smaczniejsze. Na półce można umieścić czerwone
mięso ifilety rybnez tacą ociekową podspodem. Piekarnik ma dwie pozycjegrillowania:Grill: 2140W Grill: 3340 W
GRILL: korzystaj z grillaprzy zamkniętych drzwiach.
FAN GOTOWANIE: Zalecamy stosowanietej metody dla drobiu, ciastek, ryb i warzyw. Ciepłoprzenikado żywności lepiej, a czasgotowania
i podgrzewania jest krótszy. Możesz gotow różne potrawy w tym samym czasie z tym samym preparatem lub bez niego w jednej lub
wielu pozycjach. Ta metodagotowaniazapewniarównomiernerozprowadzanieciepła, a zapachynie mieszane.
Odczekaj około dziesięciu minut podczas gotowania potraw w tym samymczasie.
ROZMRAŻAĆ: Gdy pokrętło ustawione jest w tej pozycji. Wentylator cyrkuluje powietrze w temperaturze pokojowej wokół zamronej
żywności, dzięki czemurozmraża s wciągu kilkuminut bez zmiany zawartościbiałka w żywności lub jej zmiany.
WENTYLATOR + DOLNY ELEMENT: Dolny element grzewczy jest używany z wentylatorem krążącym w powietrzu wewnątrzpiekarnika. Ta
metoda jest idealna do soczystych owoców, tart, quiche i pasztetów. Zapobiega wysychaniu jedzenia i zachęca do wstawania do ciasta,
ciastachlebowegoi innych gotowanych na doleproduktów. Umieść półkęw dolnej pozycji.
220
KONWENCJONALNE GOTOWANIE: Wykorzystywane zarówno górne, jak i dolne elementy grzejne. Rozgrzej piekarnik przez około
dziesięć minut. Ta metoda jest idealna do wszystkich tradycyjnych pieczeni i pieczenia. Do chwytania czerwonych mięs, pieczonej
wołowiny, nogi jagnięciny, dziczyzny, chleba, żywności owiniętejfolią (papillotes), kruchegociasta.Umieść jedzeniei jegodanie napółce w
pozycji środkowej.
PIZZA:Dzięki tej funkcji gorące powietrzekrążyw piekarniku,aby zapewnić doskonały efektdla potraw takich jak pizzalub ciasto.
220
190
Funkcja to doskonała opcja dla zwolenników zdrowej kuchni, ponieważ umożliwia ograniczenie spożycia tłuszczu i oleju.
Grillowanie z termoobiegiem w połączeniu z pulsacyjnym przepływem powietrza zapewnia zatrzymanie wilgoci w żywności przy
jednoczesnym opiekaniu warstwy wierzchniej, pozwalając zarazem skrócić czas przygotowania potrawy bez szkody dla smaku. Funkcja ta
jest szczególnie przydatna do przygotowania mięs, warzyw pieczonych i omletów. Pulsacyjny przepływ powietrza utrzymuje stały poziom
wilgoci w piekarniku, atakże wewnątrzpotraw, którezachowujądzięki temuwartości odżywczew trakcie procesuszybkiegogotowania.
""ECO
Wypróbuj wszystkie nasze przepisy, używając mniej sosu do sałaty, niż masz w zwyczaju – i ciesz się lekkością potraw, przygotowywanych
przypomocy nowejfunkcji!
3.2 Tryby pieczenia
WŁĄCZONEWIFI: Piekarnik możesię połączyć z WiFi.
*
RESETWIFI: Umożliwia zrestartowaniepołączeniaz Wi Fi.
*Tested in accordance with the CENELEC EN 60350-1 used for definition of energy class.
Szczegółowe informacje o tym JAK PODŁĄCZYĆ swoje urządzenie ONE i JAK UŻYW tego urządzenia
w optymalny sposób znajdują sięna stronie
Fi
http://wizardservice.candy-hoover.com/
HOOVER :
200
WENTYLATOR ASYSTENT GRILL:użyj grillaz zamkniętymidrzwiami.
Górny element grzewczy jest używany z wentylatorem krążącym w powietrzu wewnątrz piekarnika. Podgrzewanie jest konieczne dla
czerwonych mięs, ale nie dla białych mięs. Idealny do gotowania grubych produktów spożywczych, całych kawałków, takich jak piecz
wieprzowa, drób itp. Umieść produkty do grillowania bezpośrednio na półce centralnie, na środkowym poziomie. Wsuń tacę ociekową
pod półkę, aby zebrać soki.Upewnij się,że jedzenie nie jest zbyt blisko grilla. Przekręć jedzenie wpołowie gotowania.
PL 54
4. Czyszczenie i konserwacja piekarnika
4.1 Ogólne informacje dotycz ce czyszczeniaą
Żywotność urządzenia będzie dłuższa, jeśli będzie ono regularnie
czyszczone. Należy poczekać na ochłodzenie się piekarnika przed
wykonaniem czyszczenia ręcznego. Nie używ nigdy do czyszczenia
ściernych detergentów, myjek drucianych lub ostrych przedmiotów, aby nie
uszkodzić w nieodwracalny sposób elementów emaliowanych. Stosować
wyłącznie wodę,mydłolub detergentyna bazie amoniaku.
W razie zabrudzenia uszczelki drzwiczek piekarnika można wyczyścić
delikatnie zwilżoną gąbką.
ELEMENTY SZKLANE
Po każdym użyciu piekarnika zaleca się przeczyścić szybę drzwiczek
papierowymręcznikiem kuchennym.
Akcesoria należy czyścić gąbką zwilżoną wodą i mydłem, przepłukać je i
wysuszyć: unik stosowania ściernych detergentów.
Aby usunąć bardziej uciążliwe plamy, można również użyć gąbki zwilżonej
detergentem,dobrze wyżętej i przepłukaćwodą.
TACA NA TŁUSZCZ
Po użyciu rusztu należy wyjąć tacę na tłuszcz z piekarnika. Wlać gorący
tłuszcz do pojemnika i um tacę gorącą wodą, posługując się gąbką i
płynem do mycianaczyń.
USZCZELKADRZWICZEK PIEKARNIKA
AKCESORIA
4.2 Funkcja Hydro Easy Clean
3. Ustawić temperaturę na symbolu HYDRO EASYCLEAN
2. Wybrać funkcję piekarnika Pieczenie Statyczne( )lub dolna ( ) grzałka
4. Uruchomićprogramna 30 min.
1. Wlać300 ml wodydo wgłębienia umieszczonego nadnie piekarnika.HYDRO EASY CLEAN
Ostrzenie: Przed dotknięciem urządzenia, upewnić się, że jest ono zimne. Należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich gorących powierzchni,
ponieważistnieje ryzyko poparzenia. Używać wodydestylowanejlub wody pitnej.
W funkcji zostaje wykorzystanapara wodna, którapomagausunąć tłuszczi resztkipotrawz wnętrzapiekarnika.HYDRO EASY CLEAN
5. Po upływie 30min wyłączyćpiekarnik izostawić do ostygnięcia.
6. Kiedyurządzeniejest zimnewyczyścićwnętrze piekarnikamiękką ściereczką.
3- Po umyciu i wysuszeniuzamontowaćdrabinki, odwrotnie do sposobu demontażu.
DEMONT I CZYSZCZENIE DRABINEK
1- Zdjąćdrabinki pociągając je w kierunku zgodnymze strzałkami na zdjęciu
2- Umdrabinki wzmywarcelub ręczniewilgotną gąbką. Poumyciuwysuszyć.
4.3 Konserwacja
1. Otworzprzednie drzwiczki.
2. Otworzzaciski gniazd zawiasówpo prawej ilewej stronie drzwiczekprzednich,naciskając jew dół.
3. Zainstalow drzwiczkina miejsce, wykonując powyższe czynności wodwrotnej kolejności.
WYJMOWANIE DRZWICZEKPIEKARNIKA
PL 55
300 ml
LOW-E
1
2
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na całym szkle oznaczenie "Pyro" musi być czytelne i umieszczone po lewej stronie drzwi, blisko lewego zawiasu bocznego. W ten sposób drukowana
etykietapierwszej szklankiznajdzie się wdrzwiach.
WYJMOWANIE I CZYSZCZENIEDRZWICZEK
5.6. Wyjmij szybę, ostrożnie wyjmując z drzwiczek piekarnika (uwaga: w kuchenkach pirolitycznych usuń również drugą i trzecią szklankę (jeśli
obecne)).
1. Otwórzdrzwiczki piekarnika.
2.3.4. Zablokuj zawiasy, odkręć śrubyi zdejmijgórną metalopokrywę, pociągając do góry.
7. Po zakończeniu czyszczenia lubwymiany, ponownie zmontuj części w odwrotnejkolejności.
PL 56
1. Odłączyć piekarnik od zasilania.
WYMIANA ŻARÓWKI
2. Odłączyć pokrywę szklaną,odkręcić żarówkę iwymienić na nową tego samegotypu.
3. Po wymienieniu przepalonej żarówki w ożyć na miejsce szklaną pokrywę.ł
5. Rozwi zywanie problemówą
5.1 Cz sto zadawane pytaniaę
PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE
Piekarnik nie rozgrzewa się
Zegar nie jest ustawiony Ustawić zegar
Nie ustawiono funkcji pieczenia i
temperatury
Upewnić się, że wymagane
ustawienia są prawidłowe
Piekarnik nie rozgrzewa się
Występowanie pary i skroplin
na panelu wyświetlacza
Wyczyścić panel wyświetlacza szmatką z
mikrofibry, aby usunąć powłokę skroplin
Brak reakcji dotykowego
wyświetlacza
PL 57
If the mounting of the plinth does not allow air circulation,
to obtain the maximum performance of the oven it is necessary
to create an opening of 500x10mm or the same surface in
5.000 mm2
GB
A
Eğer taban montajı, hava dolaşımına olanak tanımıyorsa,
ocaktan en yüksek performansı elde etmek için 500x10mm'lik bir
açıklık veya 5,000 mm2'de aynı yüzeyin oluşturulması gerekir.
TR
A
Si le montage du socle ne permet pas la circulation d'air,
pour obtenir la performance maximale du four, il est nécessaire
de créer une ouverture de 500x10mm ou la même surface dans
5.000 mm2
FR
A
Se il montaggio del plinto non consente la circolazione
dell'aria, per ottenere le massime prestazioni del forno è
necessario creare un'apertura di 500x10mm o la stessa
superficie in 5.000 mm2.
IT
A
Si el montaje del zócalo no permite la circulación de aire,
para obtener el máximo rendimiento del horno es necesario
crear una abertura de 500x10 mm o la misma superficie en
5.000 mm2.
ES
A
Jeśli montaż na cokole nie pozwala na cyrkulację powietrza,
aby uzyskać maksymalną wydajność piekarnika konieczne będzie
wykonanie otworu 500x10mm lub o tej samej powierzchni
5000mm2
PL
A
Opening / Açıklık /
Ouverture / Apertura /
Apertura/Otwarcie / Abertura/
Öffnung / Aperture /
Otevírací / Otvoritev /
άνοιγμα 460mm x 15 mm
INSTALLATION
INSTALACIÓN
INSTALLATIE
KURULUM
INSTALACJA
INSTALACE
INSTALLATION DU FOUR
INSTALAÇÃO
INSTALLAZIONE
INSTALLATION
EN
ES
NL
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ GR
TR
PL
CZ
FR
PT
IT
DE
VGRADNJA PEČICE SL
Opening / Açıklık /
Ouverture / Apertura /
Apertura/Otwarcie / Abertura/
Öffnung / Aperture /
Otevírací / Otvoritev /
άνοιγμα 560mm x 45 mm
595 mm
595 mm
546 mm
22 mm
580 mm
560 mm
Jeśli piekarnik nie posiada wentylatora chłodzącego, należy wykonać otwór 460 mm x 15 mm
PL
If the oven does not have a cooling fan, create an opening 460 mm x 15 mm
Fırında soğutma fanı yoksa bir açıklık oluşturun 460 mm x 15 mm
Se il forno non dispone di una ventola di raffreddamento, lasciare uno spazio 460 mm x 15 mm
460 mm x 15 mmSi el horno no tiene ventilador de refrigeración, practique una abertura.
GB
TR
IT
ES
Si le four n’a pas de ventilateur de refroidissement, créer une ouverture 460 mm x 15 mm
FR
Se o forno não estiver equipado com uma ventoinha de arrefecimento, faça uma abertura 460 mm x 15 mm
Pokud nemá trouba chladicí ventilátor, vytvořte otvor. 460 mm x 15 mm
Schaffen Sie eine Öffnung, wenn der Ofen über keinen Lüfter verfügt 460 mm x 15 mm
Maak een opening als de oven geen koelventilator heeft 460 mm x 15 mm
PT
CZ
DE
NL
Če pečica nima hladilnega ventilatorja, napravite ustrezno odprtino 460 mm x 15 mm
SL
Εάν ο φούρνος δεν διαθέτει ανεμιστήρα ψύξης, δημιουργήστε ένα άνοιγμα 460 mm x 15 mm
GR
Caso a montagem do rodapé não permitir a circulação do
ar, para obter o máximo desempenho do forno, é necessário
criar uma aberturade 500x100 mm ou a mesma superfície em
5.000 mm2
PT
A
Wenn die Montage des Sockels keine Luftzirkulation
zulässt, ist es notwendig, um eine maximale Leistung des
Ofens zu erreichen, eine Öffnung von 500x10 mm oder die
gleiche Oberfläche in 5.000 mm2 zuschaffen.
DE
A
Als de montage van de plint geen luchtcirculatie
toelaat, dient men, om de optimale prestatie te
verkrijgen van de oven, een opening te maken van
500x10mm of dezelfde oppervlaktein 5.000 mm2
NL
A
Pokud montáž podstavce neumožňuje cirkulaci
vzduchu, k dosažení maximálního k onu sporáku je
třeba vytvořit otvor 500 x 10 mm nebo stejnou plochu
velikosti 5 000 mm2
CZ
A
Če namestitev podstavka ne omogoča kroženja
zraka, morate ustvariti odprtino z merami 500 x 10 mm
ali enako površino (5000 mm2), da zagotovite najboljše
delovanjepečice.
SL
A
Εάν η στερέωση του βάθρου δεν επιτρέπει την
κυκλοφορία αέρα, γιανα έχετε τη μέγιστη απόδοση του
φούρνου είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ένα
άνοιγμα 500 x 10 mm ή την ίδια επιφάνεια σε
5.000 mm2.
GR
A
Jeśli mebel jest wyposażony w pokrywę w części tylnej, należy przewidzieć w niej otwór na kabel
zasilający.må du sørge for en åpning til strømforsyningskabelen.
PL
If the furniture is equpped with a bottom at the back part, provide an opening for the power
supply cable.
Mobilyanın arka tarafında bir kaplama bulunuyorsa güç kaynağı kablosu için bir delik açın.
Se il mobile ha un fondo posteriore, praticare un foro per il passaggio del cavo di alimentazione.
Si el mueble tiene panel posterior, haga un orificio para el cable de alimentación.
GB
TR
IT
ES
Si le fond du meuble est doté d’un panneau de fermeture, prévoyez un orifice pour le passage
du câble d’alimentation.
FR
Se o móvel estiver equipado com uma cobertura na parte posterior, faça uma abertura para a
passagem do cabo de alimentação.
Je-li nábytek v zadní části vybaven krytem, vytvořte otvor pro napájecí kabel.
Wenn das Gerät mit einer Abdeckung auf der Rückseite ausgestattet ist, sorgen Sie für eine
Öffnung für das Stromversorgungskabel.
Indien het toestel aan de achterzijde voorzien is van een afdekking, maak dan een opening voor
de stroomkabel.
PT
CZ
DE
NL
Če je omarica na zadnji strani zaprta, naredite odprtino za napajalni kabel.
SL
Εάν το έπιπλο είναι εφοδιασμένο με ένα τοίχωμα στο πίσω μέρος, κάντε ένα άνοιγμα για το
καλώδιο τροφοδοσίας.
GR
A
600
mm
560
mm
560 mm
560 mm
560 mm x 45 mm
A
560 mm
590 mm
42827999•70gr A4•02.2019•REV.C
The manufacturer will not be responsible for any inaccuracy resulting from printing or transcript errors contained in this brochure. We reserve the
right to carry out modifications to products as required, including the interests of consumption, without prejudice to the characteristics relatingto
safety or function.
TR
FR
IT
ES
PL
PT
DE
NL
Üretici bu kullanma kılavuzunda bulunan basım veya kopyalama hatalarından kaynaklanan herhangi bir yanlışlıktan sorumlu olmayacaktır. Güvenlik
veya işlevleilgili özelliklerezararvermeden tüketim istekleridahil olmak üzereürünlerde gerektiğinde değişiklikyapma hakkımız mahfuzdur.
Le constructeur décline toute responsabilité concernant d’éventuelles inexacitudes imputables à des erreurs d’impression ou de transcription
contenue dans cette notice. Le constructeur se réserve le droit de modifier les produits en cas de nécessité, même dans l’intérêt de l’utilisation,
sans causerde préjudicesaux caractéristiques de fonctionnement de sécuritédes appareils.
Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel documento stampato per errori di trascrizione contenuti in questa
brochure. Inoltre, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, nell'interesse dei consumatori, senza alcun pregiudizio per la sua sicurezza
o
o funzionalità.
El fabricante no se responsabiliza de las inexactitudes debidas a fallos de impresión o transcripción contenidos en este folleto. Nos reservamos el
derecho a modificar los productos como sea necesario, incluidos los intereses de consumo, sin perjuicio de las características relacionadas con la
seguridad osu funcionamiento.
Producent nie odpowiada za jakiekolwiek błędy drukarskie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji naszych produktów
zgodniez potrzebamiwynikającymi zzainteresowania konsumentów, bezjakiejkolwiekszkody dla właściwościbezpieczeństwa lub funkcji
O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por gralhas, erros tipográficos ou de transcrição/tradução contidos neste manual.
Reservamo-nos o direito de Introduzir alterações nos nossos produtos, conforme necessário, tendo Inclusive em atenção os Interesses relativos ao
respectivoconsumo,sem prejuízo das características associadasà segurança ouao funcionamentodos electrodomésticos.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für eventuelle Druck- oder Übersetzungsfehler dieser Bedienungsanleitung. Der Hersteller behält sich vor
technischeÄnderungen zurVerbesserung der Produktqualität imInteressedes Endverbrauchers vorzunehmen.
De fabrikant is niet aansprakelijkvoor eniğe onnauvvkeurigheid die hetgevolg is van drukfouten of transcriptiefouten in deze brochure. Wij
behouden ons het recht voor zo nodig, önder meer in het belang vaneen gunstiger verbruik,vvijzigingen aan producten aan tebrengen, zonderdat
dit gevolgen heeft voor dekenmerken ten aanzienvan veiligheidof functionering.
EN
CZ
Výrobce neodpovídá za tiskové chyby v návodu. Vyhrazujeme si právo na změny spotřebiče podle potřeby, včetně údajů spotřeby, bez vlivu na
bezpečnostnebo funkci.
SL
Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne tiskarske napake v tej knjižici. Pridržuje si pravico do sprememb na aparatu brez predhodnega
obvestila vključnos porabo, kine vplivajo na varnostali delovanjepečice.
GR
Οκατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ανακρίβεια που μπορεί να προέκυψε από την εκτύπωση ή φραστικά σφάλματαπου
περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις στα προϊόντα όταν αυτό απαιτείται προς
το συμφέροντων καταναλωτώνεφόσον δενθίγει ταχαρακτηριστικάπουαφορούν τηνασφάλεια ή τηλειτουργία
. ,
/