Widex UNI-DEX Users Instructions

Marka
Widex
Model
UNI-DEX
Rodzaj
Users Instructions
147
OPIS URZĄDZENIA — Zob. rysunek 1
 Przycisk
 PrzyciskRoomOff(brakdźwiękówotoczenia)
 Paseknaszyję
 Mikrofon
 Wskaźnikładowania
 Złączeładowarki
 WtyktypuJack
Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniej-
szą instrukcją obsługi.
Przeznaczenie
Urządzenie służy do transmitowania dźwięku z telefonu komórkowego do
bezprzewodowych aparatów słuchowych podczas rozmowy telefonicznej
oraz do słuchania muzyki pochodzącej ze źródła sygnału. Urządzenie może
być również używane jako zestaw słuchawkowy.
Uwaga: W urządzeniu zastosowano 4-biegunowy standard typu Jack
(3 pierścienie), który jest powszechnie używany w nowszych telefonach
komórkowych. Jeśli w telefonie komórkowym lub źródle sygnału użyto
innego rozwiązania, może ono nie działać z tym produktem.
AKCESORIA — Zob. rysunek 2
 Ładowarka
 Wtyczka(wersjazależyodregionu)
Odpowiednią wersję wtyczki należy umieścić w ładowarce w sposób
pokazanynarysunku()iwsunąćją()
ŁADOWANIE — Zob. rysunek 3
 Podłączładowarkędourządzenia
 Umieśćładowarkęwgnieździesieciowym
 Czerwony wskaźnik trwa ładowanie zielony wskaźnik ładowanie
zakończone
Czaspracybateriigodzinwużyciumiesiącewtrybiegotowości
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA — Zob. rysunek 4
 Połączdwieczęścipaskanaszyję
 PodłączprzewódzwtykiemtypuJackdotelefonukomórkowegolub
innegoodpowiedniegourządzeniabędącegoźródłemsygnału
148
Połączenia przychodzące
— Zob. rysunek 5
 OdbieranietelefonuNaciśnijprzycisk
 Zacznijmówićdomikrofonu
 ZakończeniepołączeniaNaciśnijprzycisknatelefoniekomórkowym
Połączenia wychodzące
— Zob. rysunek 5
 Wybierznumertelefonu
Regulacjadźwiękupodczasużytkowania
Głośnośćmożnaregulowaćzapomocąźródłasygnału
Abywyciszyćdźwiękiotoczenianaciśnij przyciskRoomOff(wyciszanie
dźwiękówotoczenia)
KONSERWACJA
Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno używać środków
chemicznych.
Nie należy narażać urządzenia na działanie wysokiej temperatury lub
wilgotności.
Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.
Gdy urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w suchym
miejscu poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
Nigdy nie należy samodzielnie otwierać lub naprawiać urządzenia. Może
to robić wyłącznie wykwalifikowany personel.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie nie
działa
a) Niski stan naładowania
akumulatora urządzenia
b) Telefon komórkowy jest
wyciszony
c) Niski stan naładowania
baterii aparatu słuchowego
a) Naładuj akumulator urzą-
dzenia
b) Ustaw standardowy tryb
pracy telefonu
c) Wymień baterię aparatu
słuchowego
Brak dźwięku
Brak dźwięku
podczas użytko-
wania z telefonem
komórkowym
a) Wtyk typu Jack nie został
w całości umieszczony w
gnieździe
b) W telefonie komórkowym
nie użyto standardowego
wtyku typu Jack
a) Upewnij się, że wtyk typu
Jack został prawidłowo
podłączony
b) Skontaktuj się ze specjali-
stą serwisowym aparatów
słuchowych
Jeśli problemy nadal występują, skontaktuj się ze specjalistą serwisowym
aparatów słuchowych.
149
OSTRZEŻENIA
OSTRZEŻENIE
Nie podejmuj samodzielnie prób wymiany akumulatora. Skontaktuj się ze
specjalistą serwisowym aparatów słuchowych.
Nie zabieraj ze sobą urządzenia, jeśli spodziewasz się badania rentge-
nowskiego, obrazowania za pomocą rezonansu magnetycznego lub t
innych badań diagnostycznych lub terapii z użyciem promieniowania i
nigdy nie umieszczaj urządzenia w kuchence mikrofalowej.
Przechowuj urządzenie wraz z częściami i akcesoriami w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci i innych osób, które mogą połknąć części urządzenia
lub w inny sposób wyrządzić sobie krzywdę, używając tych elementów.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
• Nie używaj urządzenia w samolocie lub w szpitalu bez zezwolenia.
Nie używaj urządzenia w kopalniach ani w innych miejscach występowa-
nia gazów wybuchowych.
• To urządzenie jest ładowane za pomocą zewnętrznej ładowarki.
Używaj tylko takiej ładowarki, która jest zgodna z urządzeniem.
Napięcie wyjściowe ładowarki musi być określone jako 5VDC (napięcie
stałe), asama ładowarka musi być wyposażona wzłącze micro USB.
Znamionowe napięcie wejściowe ładowarki oraz wtyczka muszą być
zgodne z gniazdem sieciowym w regionie użytkowania.
Ładowarka musi mieć oznaczenia certyfikacyjne informujące ocertyfika-
cji przez agencję bezpieczeństwa obowiązującą wregionie użytkowania.
Aby zapewnić bezpieczną i wydajną eksploatację urządzenia, należy
używać wyłącznie ładowarki dostarczanej przez producenta.
Gdy urządzenie jest podłączone do sprzętu zasilanego z sieci, np. kom-
putera, źródła sygnału lub podobnego urządzenia, taki sprzęt musi b
zgodny z normami bezpieczeństwa IEC 60065, IEC 60950-1, IEC 60601-1
lub ich odpowiednikami.
• Zakłócenia związane z aktywnymi implantami.
W celu zachowania ostrożności zalecamy postępowanie zgodnie
ze wskazówkami producentów defibrylatorów i stymulatorów serca
dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych:
Jeśli nosisz aktywny implant, utrzymuj bezprzewodowe aparaty słuchowe
150
oraz ich akcesoria, np. bezprzewodowy pilot lub komunikator, w odległości
przynajmniej 15cm od implantu.
W przypadku wystąpienia zakłóceń nie należy używać aparatów słuchowych
i należy skontaktować się z producentem implantu. Pamiętaj, że zakłócenia
mogą być również spowodowane przez linie wysokiego napięcia, wyłado-
wania elektrostatyczne, wykrywacze metalu spotykane na lotniskach itd.
Jeśli masz aktywny implant w mózgu, skontaktuj się z producentem
implantu w celu określenia ryzyka.
Jeśli masz implant, zalecamy utrzymywanie magnesów* w odległości przy-
najmniej 15cm od implantu. (*= może to być magnes urządzenia Autophone,
obudowa przyrządu słuchowego, magnes umieszczony w narzędziu itd.)
Niniejszym firma Widex A/S deklaruje, że urządzenie UNI-DEX jest zgodne
z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Kopia deklaracji zgodności znajduje się pod adresem:
http://www.widex.com/doc
2
SYMBOLE
Symbol Tytuł/opis
Producent
Produkt został wytworzony przez producenta, które-
go nazwa iadres zostały podane obok symbolu. W
stosownych przypadkach podana może być także data
produkcji.
Data produkcji
Data wskazująca, kiedy produkt został wyprodukowany.
Okres przydatności do użycia
Po upływie tego okresu produktu nie należy używać.
Kod partii
Kod partii produktu (pozwalający na identyfikację serii lub
partii).
Numer katalogowy
Numer katalogowy produktu (artykułu).
Numer seryjny
Numer seryjny produktu.
Chronić przed światłem słonecznym
Produkt musi być chroniony przed źródłami światła i/lub
produkt musi być trzymany zdala od źródeł ciepła.
Przechowywać wsuchym miejscu
Produkt musi być chroniony przed wilgocią i/lub produkt
musi być trzymany zdala od deszczu.
151
2
SYMBOLE
Symbol Tytuł/opis
Producent
Produkt został wytworzony przez producenta, które-
go nazwa iadres zostały podane obok symbolu. W
stosownych przypadkach podana może być także data
produkcji.
Data produkcji
Data wskazująca, kiedy produkt został wyprodukowany.
Okres przydatności do użycia
Po upływie tego okresu produktu nie należy używać.
Kod partii
Kod partii produktu (pozwalający na identyfikację serii lub
partii).
Numer katalogowy
Numer katalogowy produktu (artykułu).
Numer seryjny
Numer seryjny produktu.
Chronić przed światłem słonecznym
Produkt musi być chroniony przed źródłami światła i/lub
produkt musi być trzymany zdala od źródeł ciepła.
Przechowywać wsuchym miejscu
Produkt musi być chroniony przed wilgocią i/lub produkt
musi być trzymany zdala od deszczu.
3
Symbol Tytuł/opis
Najniższa dopuszczalna temperatura
Najniższa dopuszczalna temperatura, na działanie której
produkt może być wystawiony.
Najwyższa dopuszczalna temperatura
Najwyższa dopuszczalna temperatura, nadziałanie której
produkt może być wystawiony.
Dopuszczalne temperatury
Najniższa i najwyższa dopuszczalna temperatura, nadzia-
łanie której produkt może być wystawiony.
Przed użyciem zapoznać się zinstrukcją
Instrukcja użytkownika zawiera istotne informacje ostrze-
gawcze (ostrzeżenia/środki ostrożności), zktórymi należy
się zapoznać przed użyciem produktu.
Ostrzeżenie/przestroga
Należy zapoznać się z treścią tekstu oznaczonego symbo-
lem ostrzeżenie/przestroga przed użyciem produktu.
Oznaczenie WEEE
„Nie wyrzucać zinnymi odpadami”
Produkt musi być zutylizowany poprzez wysłanie
godowyznaczonego punktu w celu poddania go proce-
sowi recyklingu iodzysku.
Oznaczenie CE
Produkt spełnia standardy iwymagania określone wdy-
rektywie Unii Europejskiej wzakresie oznaczenia CE.
152
3
Symbol Tytuł/opis
Najniższa dopuszczalna temperatura
Najniższa dopuszczalna temperatura, na działanie której
produkt może być wystawiony.
Najwyższa dopuszczalna temperatura
Najwyższa dopuszczalna temperatura, nadziałanie której
produkt może być wystawiony.
Dopuszczalne temperatury
Najniższa i najwyższa dopuszczalna temperatura, nadzia-
łanie której produkt może być wystawiony.
Przed użyciem zapoznać się zinstrukcją
Instrukcja użytkownika zawiera istotne informacje ostrze-
gawcze (ostrzeżenia/środki ostrożności), zktórymi należy
się zapoznać przed użyciem produktu.
Ostrzeżenie/przestroga
Należy zapoznać się z treścią tekstu oznaczonego symbo-
lem ostrzeżenie/przestroga przed użyciem produktu.
Oznaczenie WEEE
„Nie wyrzucać zinnymi odpadami”
Produkt musi być zutylizowany poprzez wysłanie
godowyznaczonego punktu w celu poddania go proce-
sowi recyklingu iodzysku.
Oznaczenie CE
Produkt spełnia standardy iwymagania określone wdy-
rektywie Unii Europejskiej wzakresie oznaczenia CE.
4
Symbol Tytuł/opis
Alarm
Produkt zidentyfikowany przez dyrektywę 1999/5/WE
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń
telekomunikacyjnych jako urządzenie klasy 2 zpewnymi
ograniczeniami dotyczącymi wykorzystania wniektórych
państwach stosujących oznaczenie CE.
Znak C-Tick
Produkt spełnia wymogi przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa urządzeń elektrycznych, zgodności elektroma-
gnetycznej oraz widma radiowego, właściwych dla pro-
duktów dostarczanych na rynki Australii i Nowej Zelandii.
Zakłócenia
W pobliżu produktu mogą wystąpić zakłócenia elektroma-
gnetyczne.
Nie używać ponownie
Produkt jest przeznaczony do użytku przez jednego użyt-
kownika.
Sześciocyfrowy kod znajdujący się naprodukcie tojego numer
seryjny.
/

w innych językach