IKEA FFC323/78L Instrukcja obsługi

Marka
IKEA
Model
FFC323/78L
Rodzaj
Instrukcja obsługi
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Panel sterowania 6
Pierwsze użycie 7
Codzienna eksploatacja 8
Przydatne rady i wskazówki 10
Konserwacja i czyszczenie 11
Co zrobić, gdy… 12
Dane techniczne 14
Instalacja 14
Ochrona środowiska 16
GWARANCJA IKEA 16
Może ulec zmianie bez powiadomienia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika
oraz w celu zapewnienia prawidłowej eks-
ploatacji, przed instalacją i pierwszym uży-
ciem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszą instrukcję obsługi wraz ze wskazów-
kami i ostrzeżeniami. Wszyscy użytkownicy
urządzenia powinni poznać zasady bezpiecz-
nej obsługi. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych
pomyłek i wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas eksploatacji
urządzenia oraz przekazanie jej, w razie od-
stąpienia lub sprzedaży, kolejnemu użytkow-
nikowi.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użyt-
kowników i własności należy przestrzegać os-
trzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji ob-
sługi, ponieważ producent nie jest odpowie-
dzialny za szkody spowodowane niezastoso-
waniem się do nich.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o
ograniczonych zdolnościach ruchowych,
sensorycznych lub umysłowych
Niniejsze urzą
dzenie nie jest przeznaczone
do użytku przez osoby (w tym dzieci) o og-
raniczonych zdolnościach fizycznych, sen-
sorycznych czy umysłowych, a także niepo-
siadające wiedzy lub doświadczenia w
użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że
będą one nadzorowane lub zostaną poin-
struowane na temat korzystania z tego
urządzenia przez osobę odpowiedzialną
za ich bezpieczeństwo.
Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność,
że nie bawią się urządzeniem.
Opakowanie należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Istnieje ry-
zyko uduszenia.
W przypadku utylizacji urządzenia należy
wyjąć wtyczkę z gniazdka, odciąć przewód
zasilający (maksymalnie blisko urządzenia)
i odkręcić drzwi, aby uchronić bawiące się
dzieci przed porażeniem prądem lub przed
zamknięciem się w środku urządzenia.
•Jeśli to urządzenie zawierające magnetycz-
ne uszczelnienie drzwi ma zastąpić urzą-
dzenie z blokadą sprężynową (ryglem) w
drzwiach lub w pokrywie, przed oddaniem
starego urządzenia do utylizacji należy usu-
nąć blokadę. Zapobiegnie to przypadko-
wemu uwięzieniu dziecka w środku urzą-
dzenia.
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Uwaga! Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych.
•Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku w gospodarstwie domowym.
•Urządzenie jest przeznaczone do przecho-
wywania żywności i/lub napojów w zwyk-
łych warunkach domowych tak, jako opisa-
no w niniejszej instrukcji obsługi.
•Do przyśpieszenia procesu rozmrażania nie
wolno używać urządzeń mechanicznych ani
żadnych innych sztucznych metod.
•Nie należy stosować innych urzą
dzeń elek-
trycznych (np. maszynek do lodów) wew-
nątrz urządzeń chłodniczych, o ile nie zos-
tały one dopuszczone do tego celu przez
producenta.
Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika
chłodniczego.
POLSKI 4
•W układzie chłodniczym urządzenia znaj-
duje się czynnik chłodniczy izobutan
(R600a), który jest ekologicznym gazem na-
turalnym (jednak jest łatwopalny).
•Należy upewnić się, że podczas transportu
i instalacji urządzenia nie zostały uszkodzo-
ne żadne elementy układu chłodniczego.
Jeśli układ chłodniczy został uszkodzony,
należy:
–unikać otwartego płomienia oraz innych
źródeł zapłonu
–dokładnie przewietrzyć pomieszczenie,
w którym znajduje się urządzenie
Zmiany parametrów technicznych lub inne
modyfikacje urządzenia grożą niebezpie-
czeństwem. Jakiekolwiek uszkodzenia
przewodu zasilającego mogą spowodować
zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.
Ostrzeżenie! Wszelkie elementy
elektryczne (przewód zasilający,
wtyczka, sprężarka) mog
ą zostać wymienione
wyłącznie przez autoryzowany serwis lub
wykwalifikowany personel techniczny.
1. Nie wolno przedłużać przewodu zasila-
jącego.
2. Należy upewnić się, że wtyczka prze-
wodu zasilającego nie została przy-
gnieciona ani uszkodzona przez tylną
ściankę urządzenia. Przygnieciona lub
uszkodzona wtyczka może się prze-
grzewać i spowodować pożar.
3. Należy zapewnić dostęp do wtyczki
przewodu zasilającego urządzenia.
4. Nie ciągnąć za przewód zasilający.
5. Jeżeli gniazdo zasilające jest poluzowa-
ne, nie wolno wkładać do niego wtyczki
przewodu zasilającego. Niebezpie-
czeństwo porażenia prądem lub poża-
ru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez klo-
sza żarówki
1)
oświetlenia wewnętrzne-
go.
•Urządzenie jest ciężkie. Należy zachować
ostrożność przy jego przenoszeniu.
Nie wolno usuwać ani dotykać przedmiotów
w komorze zamrażarki wilgotnymi/mokry-
mi rękoma, gdyż może to spowodować usz-
kodzenie skóry lub odmrożenie.
•Nie należy wystawiać urządzenia na bez-
pośrednie działanie promieni słonecznych.
Codzienna eksploatacja
Nie wolno stawiać gorących naczyń na
plastikowych elementach urządzenia.
Nie wolno przechowywać łatwopalnych ga-
zów ani płynów w urządzeniu, ponieważ
mogą one spowodować wybuch.
Nie wolno umieszczać żywności bezpośred-
nio przy otworze wentylacyjnym na tylnej
ściance.
2)
•Mrożonek nie wolno ponownie zamrażać
po rozmrożeniu.
Zapakowaną zamrożoną żywność należy
przechowywać zgodnie z instrukcjami jej
producenta.
•Należy ściśle stosować się do zaleceń prze-
chowywania podanych przez producenta
urządzenia.
•W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych, ponieważ duże ciś-
nienie w pojemniku może spowodować ich
eksplozję i w rezultacie uszkodzenie urzą-
dzenia.
Lody na patyku mogą być przyczyną od-
mrożeń w przypadku ich spożycia od razu
po wyjęciu z zamrażarki.
1) Jeśli żarówka urządzenia posiada klosz
2) Jeśli urządzenie jest odszraniane automatycznie
POLSKI 5
Konserwacja i czyszczenie
Przed przeprowadzeniem konserwacji na-
leży wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazdka.
Nie wolno czyścić urządzenia metalowymi
przedmiotami.
Przypadkowo nagromadzonego szronu
(produkt ten jest typu "no frost" - bezszro-
nowy) nie należy usuwać z urządzenia za
pomocą ostrych przedmiotów. Użyć plasti-
kowego skrobaka.
•Należy regularnie sprawdzać odpływ skro-
plin w chłodziarce. W razie konieczności
wyczyścić odpływ. Jeżeli odpływ jest zatka-
ny, woda zacznie się zbierać na dnie urzą-
dzenia.
Instalacja
Ważne! W celu podłączenia elektrycznego
należy postępować zgodnie z instrukcjami
opisanymi w odpowiednim rozdziale.
•Rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy
nie jest uszkodzone. Nie wolno podłączać
urządzenia, je
śli jest uszkodzone. Ewentual-
ne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić
do autoryzowanego punktu serwisowego
(patrz rozdział "Serwis"). W tym przypadku
należy zachować opakowanie.
Zaleca się odczekanie co najmniej czterech
godzin przed podłączeniem urządzenia,
aby olej mógł spłynąć z powrotem do sprę-
żarki.
•Należy zapewnić odpowiednią wentylację
ze wszystkich stron urządzenia. Nieodpo-
wiednia wentylacja prowadzi do jego prze-
grzewania. Aby zapewnić odpowiednią
wentylację, należy postępować zgodnie z
poleceniami dotyczącymi instalacji.
•Jeśli to tylko możliwe, tylna ścianka urzą-
dzenia powinna być skierowana do ściany,
aby unikać dotykania lub chwytania za
ciepłe elementy (sprężarka, skraplacz) i za-
pobiec ewentualnym oparzeniom.
•Urządzenia nie należy stawiać w pobliżu
kaloryferów lub kuchenek.
•Należy zadbać
o to, aby po instalacji urzą-
dzenia możliwy był dostęp do wtyczki prze-
wodu zasilającego.
Serwis
Wszelkie prace elektryczne związane z na-
prawą urządzenia powinny być przepro-
wadzone przez uprawnionego elektryka
lub inną kompetentną osobę.
Naprawy tego produktu muszą być wyko-
nywane przez autoryzowany punkt serwi-
sowy. Należy stosować wyłącznie oryginal-
ne części zamienne. Numery serwisowe
podano w informacjach dotyczących serwi-
su.
Ochrona środowiska
W obiegu czynnika chłodniczego ani w mate-
riałach izolacyjnych urządzenia nie ma gazów
szkodliwych dla warstwy ozonowej. Urządze-
nia nie należy usuwać wraz z odpadami ko-
munalnymi i śmieciami. Pianka izolacyjna za-
wiera łatwopalne gazy: urządzenie należy
utylizować zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, które można uzyskać od władz lokal-
nych. Należy unikać uszkodzenia ukł
adu
chłodniczego, szczególnie z tyłu przy wymien-
niku ciepła. Materiały użyte w tym urządzeniu,
oznaczone symbolem
, są przeznaczone do
recyklingu.
Panel sterowania
1 2 3
POLSKI 6
1 Przełącznik funkcji wentylatora.
Lampka wentylatora
2 Regulator temperatury
Fast Freeze Przełącznik
3 Fast Freeze Wskaźnik
Włączanie
Ostrzeżenie! Etykietę przyklejoną
wewnątrz komory zamrażarki, jeśli taka
istnieje, należy usunąć.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego do
gniazdka.
Wyłączanie
Aby wyłączyć urządzenie, należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
Regulator temperatury
Temperatura jest regulowana automatycznie.
W celu ustawienia temperatury należy postę-
pować w następujący sposób:
•przytrzymać przycisk regulatora tempera-
tury wciśnięty dopóki nie włączy się dioda
LED odpowiadająca żądanej temperatu-
rze. Ustawianie jest progresywne, w zakre-
sie od do . Po każdym naciśnięciu przycisku
wybierana jest temperatura wskazywana
przez diodę LED.
Wyższe ustawienie: +2°C
Niższe ustawienie: +8°C
Ustawienie średnie jest zazwyczaj najbardziej
odpowiednie.
Dokładne ustawienie temperatury należy wy-
brać, biorąc pod uwagę fakt, że temperatura
wewnątrz urządzenia zależy od:
temperatury w pomieszczeniu
•częstotliwości otwierania drzwi
•ilości przechowywanej żywności
lokalizacji urządzenia.
Ważne! Jeśli temperatura otoczenia jest
niższa niż 16°C, należy przytrzymać przycisk
regulatora temperatury wciśnięty, dopóki nie
zaświeci się dioda LED odpowiadająca
najniższej temperaturze.
Funkcja Fast Freeze
Funkcję Fast Freeze można uruchomić nacis-
kając przycisk Fast Freeze, aż zaświeci się dio-
da LED oznaczona symbolem Fast Freeze .
Aby wyłączyć funkcję Fast Freeze, nale
ży na-
ciskać przycisk Fast Freeze, dopóki nie zosta-
nie wybrana żądana temperatura.
Pierwsze użycie
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego produktu,
przed pierwszym uruchomieniem urządzenia
należy wymyć jego wnętrze i znajdujące się w
nim akcesoria letnią wodą z łagodnym myd-
łem, a następnie należy je dokładnie osuszyć.
Ważne! Nie należy stosować silnych deter-
gentów ani materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować uszkodzenie po-
wierzchni urządzenia.
POLSKI 7
Codzienna eksploatacja
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemnik na lód
x1
Ważne!
to urządzenie jest
sprzedawane we
Francji.
Zgodnie z prawem
obowiązującym w tym
kraju, urządzenie musi
być wyposażone w
specjalny przyrząd
(patrz rysunek) umie-
szczony w najniżej po-
łożonej komorze chłodziarki, którego zada-
niem jest wskazywanie najniższej temperatury
w urządzeniu.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chło-
dziarki wyposażono w
kilka prowadnic umoż-
liwiających umieszcze-
nie szklanych półek
zgodnie z aktualnymi
potrzebami.
Ważne! Nie wolno
usuwać szklanej półki
znad szuflady na warzywa, gdyż jej obecność
ma zapewnić odpowiednią cyrkulację
powietrza.
Rozmieszczanie półek na drzwiach
Aby umożliwić prze-
chowywanie artyku-
łów spożywczych w
opakowaniach o róż-
nej wielkości,łki w
drzwiach można umie-
szczać na różnych wy-
sokościach.
Aby dokonać odpo-
wiedniego ustawienia,
należy: stopniowo pociągaćłkę do góry aż
do jej poluzowania (1), wyjąć ją naciskając w
kierunku środka (2), a następnie umieścićł-
kę w żądanym miejscu.
Szuflada na warzywa z kontrolą wilgotności
Szuflada jest przezna-
czona do przechowy-
wania owoców i wa-
rzyw.
Szuflada na warzywa
posiada mechanizm
ze szczelinami (regulo-
wanymi dźwigienką),
który umożliwia regu-
lację wilgotności w
szufladzie.
Gdy szczeliny wentylacyjne są zamknięte:
artyku
ły w szufladzie na warzywa i owoce dłu-
żej zachowują naturalną wilgotność.
Gdy szczeliny wentylacyjne są otwarte:
większa cyrkulacja powietrza powoduje obni-
żenie wilgotności powietrza w komorze na
warzywa i owoce.
Chłodzenie powietrza
Dynamiczne chłodzenie powietrza (ang. Dy-
namic Air Cooling, DAC) pozwala na szybsze
chłodzenie żywności i bardziej jednolitą tem-
peraturę w komorze.
Wentylator można włączyć naciskając prze-
łącznik funkcji wentylatora (patrz "Panel ste-
rowania"). Zaświeci się lampka wentylatora.
1
2
POLSKI 8
Ważne! Włączyć wentylator, jeśli
temperatura otoczenia przekroczy 25°C.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do dłu-
gotrwałego przechowywania mrożonek, żyw-
ności głęboko zamrożonej oraz do zamraża-
nia świeżej żywności.
Aby zamrozić świeżą żywność, należy włączyć
funkcję Fast Freeze przynajmniej 24 godziny
przed włożeniem żywności do zamrażarki.
Przełożyćłkę znajdującą się w komorze za-
mraż
arki na środkową pozycję utrzymując ją
w pozycji poziomej.
Na półce tej umieścić świeżą żywność do za-
mrożenia.
Maksymalna ilość żywności, jaką można za-
mrozić w ciągu 24 godzin jest podana na tab-
liczce znamionowej znajdującej się wewnątrz
urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać ko-
lejnej partii żywności.
Po 24 godzinach, gdy proces zamrażania zos-
tanie zakończony, należy powrócić do żąda-
nej temperatury (patrz "Regulacja temperatu-
ry").
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Symbole przedstawiajążne rodzaje mrożo-
nej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego rodzaju
produktów spożywczych. To, czy zastosowa-
nie ma wyższa czy niższa wartość wskazane-
go okresu przechowywania zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed za-
mrożeniem.
Przechowywanie zamrożonej żywności
W przypadku pierwszego uruchomienia lub
po pewnym okresie nieużywania urządzenia,
przed włożeniem żywności do komory należy
odczekać co najmniej 2 godziny od włączenia
urządzenia przy najwyższym ustawieniu.
Ważne! Jeżeli dojdzie do przypadkowego
rozmrożenia żywności, spowodowanego na
przykład awarią zasilania oraz, gdy
urządzenie było wyłączone przez czas dł
uższy
niż podany w tabeli danych technicznych w
punkcie "czas utrzymywania temperatury bez
zasilania", należy szybko skonsumować
rozmrożoną żywność lub niezwłocznie
poddać ją obróbce termicznej, po czym
ponownie zamrozić (po ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej, za-
leżnie od dostępnego czasu rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie za-
mrożonym, od razu po wyjęciu z zamrażarki:
w takim przypadku gotowanie potrwa dłużej.
Wytwarzanie lodu
Urządzenie posiada w komplecie jeden po-
jemnik do wytwarzania lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włoży
ć pojemnik do komory zamrażarki.
Ważne! Do wyjmowania pojemnika z
zamrażarki nie należy używać metalowych
narzędzi.
POLSKI 9
Przydatne rady i wskazówki
Wskazówki dotyczące oszczędzania energii
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
•Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka,
pokrętło regulacji temperatury jest ustawio-
ne w najwyższej pozycji lub urządzenie jest
w pełni załadowane, sprężarka może pra-
cować bez przerwy, co powoduje formo-
wanie się szronu lub lodu na parowniku. Je-
śli do tego dojdzie, należy obrócić pokrętło
regulacji temperatury w kierunku niższego
ustawienia, co umożliwi automatyczne od-
szronienie urządzenia oraz pozwoli ogra-
niczyć zużycie energii elektrycznej.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze wyniki:
•W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywnoś
ci ani parujących płynów.
•Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają in-
tensywny zapach.
•Należy zapewnić swobodny przepływ po-
wietrza wokół artykułów spożywczych.
Wskazówki dotyczące przechowywania
•Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować do
polietylenowych worków i umieścić na
szklanej półce nad pojemnikiem na warzy-
wa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno itp.:
należy je przykryć i umieścić na dowolnej
łce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w szufladzie.
•Masło i ser: należy je umieszczać w specjal-
nych hermetycznych pojemnikach lub zapa-
kować w folię aluminiową lub woreczki po-
lietylenowe tak, aby maksymalnie ograni-
czyć dostęp powietrza.
Butelki z mlekiem: powinny mieć założone
nakrętki i być przechowywane na półce na
butelki na drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku, jeśli
nie są zapakowane, nie należy przechowy-
wać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych wskazówek:
•Maksymalna ilość żywności, jaką można za-
mrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na
tabliczce znamionowej.
•Proces mrożenia trwa 24 godziny. W tym
czasie do zamrażarki nie należy wkładać
kolejnej partii żywności.
•Należy zamrażać tylko artykuły spo
żywcze
najwyższej jakości, świeże i dokładnie oczy-
szczone.
Żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i zwiększe-
nia skuteczności procesu oraz w celu umoż-
liwienia rozmrażania tylko potrzebnych
ilości.
Żywność należy pakować w folię aluminio-
wą lub polietylenową zapewniającą her-
metyczne zamknięcie.
Nie dopuszczać do stykania się świeżej, nie-
zamrożonej żywności z zamrożonymi pro-
duktami, aby uniknąć podniesienia tempe-
ratury zamrożonych produktów.
•Produkty niskotłuszczowe przechowują się
lepiej i przez dłuższy czas, niż te, o du
żej
zawartości tłuszczu; sól powoduje skrócenie
okresu przechowywania żywności.
•Spożywanie sorbetu bezpośrednio po wy-
jęciu z komory zamrażarki może spowodo-
wać odmrożenia skóry.
•Zaleca się umieszczenie daty zamrożenia
na każdym opakowaniu w celu kontroli dłu-
gości okresu przechowywania.
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą wy-
dajnością, należy:
•Upewnić się, że mrożonki były odpowiednio
przechowywane w sklepie.
•Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki w
jak najkrótszym czasie.
POLSKI 10
•Nie otwierać zbyt często drzwi urządzenia i
nie zostawiać ich otwartych dłużej niż jest to
absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci świe-
żość i nie może być ponownie zamrażana.
•Nie przekraczać okresu przechowywania
podanego przez producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
Uwaga! Przed przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac konserwacyjnych
należy odłączyć urządzenie od zasilania.
Układ chłodzenia urządzenia zawiera węglo-
wodory; dlatego wszelkie prace konserwacyj-
ne i napełnianie układu powinny być wykony-
wane przez wykwalifikowanych serwisantów.
Ostrzeżenie! Akcesoria oraz części
urządzenia nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Okresowe czyszczenie
Urządzenie należy czyścić regularnie:
•wnętrze i akcesoria należy umyć ciepłą wo-
dą z dodatkiem neutralnego mydła.
regularnie sprawdzać i przecierać uszczelki
drzwi, aby upewnić się, że są czyste.
•dokładnie opłukać i wysuszyć.
Ważne! Nie należy ciągnąć, przesuwa
ć ani
uszkadzać rurek i/lub przewodów w
urządzeniu.
Nigdy nie należy stosować środków czyszczą-
cych, ściernych, produktów do czyszczenia o
intensywnym zapachu lub woskowych środ-
ków czyszczących do czyszczenia wnętrza
urządzenia, ponieważ mogłoby to spowodo-
wać uszkodzenie powierzchni i pozostawić sil-
ny zapach.
Oczyścić skraplacz (czarna kratka) i sprężarkę
z tyłu urządzenia za pomocą szczotki lub od-
kurzacza. Zwiększy to wydajność urządzenia
i zmniejszy zużycie energii elektrycznej.
Ważne! Należy chronić system chłodzący
przed uszkodzeniem.
Niektóre kuchenne środki czyszczące zawie-
rają substancje chemiczne, które mogą uszko-
dzić tworzywa sztuczne zastosowane w urzą-
dzeniu. Z tego względu zaleca się mycie zew-
nętrznych części urządzenia ciepłą wodą z
niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
Po czyszczeniu ponownie podłączyć urządze-
nie do źródła zasilania.
Rozmrażanie chłodziarki
Za każdym razem przy
wyłączeniu silnika
sprężarki w czasie nor-
malnego użytkowania
szron jest usuwany au-
tomatycznie z parow-
nika komory chłodziar-
ki. Rozpuszczony szron
spływa z rynienki do
pojemnika znajdują-
cego się z tyłu urządzenia nad sprężarką,
gdzie odparowuje.
Ważne jest okresowe czyszczenie otworu od-
pływowego znajdującego się
na środku ry-
nienki w komorze chłodziarki aby zapobiec
przelewaniu się wody i kapaniu na żywność.
Należy używać specjalnej przetyczki dostar-
czonej wraz z urządzeniem i umieszczonej w
otworze odpływowym.
Zamrażarka odszraniana samoczynnie
W tym modelu komora zamrażarki jest typu
"no-frost" (bezszronowa). Oznacza to, że
podczas działania urządzenia szron nie gro-
madzi się na wewnętrznych ściankach urzą-
dzenia ani na żywności.
Szron nie osadza się dzięki ciągłej cyrkulacji
zimnego powietrza wewnątrz komory, wywo-
ływanej automatycznie sterowanym wentyla-
torem.
POLSKI 11
Okresy przerw w eksploatacji urządzenia
Jeśli urządzenie nie jest używane przez długi
czas, należy wykonać następujące czynności:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Wyjąć wszystkie artykuły spożywcze.
3. Rozmrozić urządzenie (jeśli przewidziano).
4. Wyczyścić urządzenie oraz wszystkie ak-
cesoria.
5. Pozostawić uchylone drzwi, aby uniknąć
powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Jeśli urządzenie pozostanie włączone, należy
poprosić kogoś o regularne sprawdzanie, aby
uniknąć zepsucia się żywności w przypadku
przerwy w zasilaniu.
Co zrobić, gdy…
Uwaga! Przed przystąpieniem do
usunięcia problemu należy wyjąć
wtyczkę z gniazdka.
Usuwanie problemów nieuwzględnionych w
niniejszej instrukcji można powierzyć wyłącz-
nie wykwalifikowanemu elektrykowi lub innej
kompetentnej osobie.
Ważne! Podczas normalnej pracy urządzenia
słychać odgłosy pracy urządzenia (sprężarka,
obieg czynnika chłodniczego).
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Urządzenie głośno pra-
cuje.
Urządzenie nie jest prawidło-
wo ustawione.
Należy sprawdzić, czy urządze-
nie stoi stabilnie (wszystkie nóżki
powinny stać na podłodze).
Urządzenie nie działa.
Nie działa oświetlenie.
Urządzenie jest wyłączone. Włączyć urządzenie.
Wtyczka przewodu zasilające-
go nie została właściwie wło-
żona do gniazdka.
Włożyć wtyczkę prawidłowo do
gniazdka.
Brak zasilania urządzenia.
Brak napięcia w gniazdku.
Podłączyć inne urządzenie elek-
tryczne do tego gniazdka.
Skontaktować się z wykwalifiko-
wanym elektrykiem.
Nie działa oświetlenie. Żarówka jest uszkodzona. Patrz "Wymiana żarówki".
Sprężarka pracuje bez-
ustannie.
Temperatura nie jest prawidło-
wo ustawiona.
Ustawić wyższą temperaturę.
Drzwi nie są prawidłowo za-
mknięte.
Patrz "Zamykanie drzwi".
Drzwi są otwierane zbyt częs-
to.
Nie należy pozostawiać drzwi
otwartych dłużej, niż to koniecz-
ne.
Temperatura produktów jest
zbyt wysoka.
Pozostawić produkty, aby os-
tygły do temperatury pokojowej
i dopiero wtedy włożyć je do
urządzenia.
POLSKI 12
Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie
Temperatura w pomieszczeniu
jest zbyt wysoka.
Obniżyć temperaturę w pomie-
szczeniu.
Po tylnej ściance chło-
dziarki spływa woda.
Podczas procesu automatycz-
nego rozmrażania szron roz-
mraża się na tylnej ściance.
Jest to prawidłowe.
Woda spływa do komory
chłodziarki.
Odpływ skroplin jest zatkany. Należy wyczyścić odpływ skro-
plin.
Produkty uniemożliwiają spły-
wanie skroplin do rynienki na
tylnej ścianie.
Upewnić się, że produkty nie sty-
kają się z tylną ścianką.
Woda wypływa na pod-
łogę.
Końcówka wężyka odprowa-
dzającego skropliny nie jest
skierowana do pojemnika
umieszczonego nad spręż
arką.
Zamocować końcówkę wężyka
odprowadzającego skropliny w
pojemniku umieszczonym nad
sprężarką.
Temperatura w urządze-
niu jest zbyt niska/wyso-
ka
Regulator temperatury nie jest
prawidłowo ustawiony.
Ustawić wyższą/niższą tempe-
raturę
Jeśli urządzenie nie działa poprawnie po wy-
konaniu powyższych czynności, należy skon-
taktować się z autoryzowanym punktem ser-
wisowym. Stosowny wykaz znajduje się na
końcu niniejszej instrukcji.
Wymiana żarówki
Uwaga! Wyjąć wtyczkę z gniazdka
sieciowego.
1. Odkręcić śrub-
kę klosza ża-
rówki.
2. Przy pomocy
śrubokrętu od-
ciągnąć haczyk
mocujący klo-
sza żarówki i
zdjąć klosz ża-
rówki ciągnąc
go w dół.
3. Wymienić żarówkę na żarówkę o tej samej
mocy, która jest zaprojektowana specjal-
nie do urządzeń domowych. (moc maksy-
malna jest podana na kloszu żarówki).
4. Nałożyć klosz żarówki.
5. Dokręcić śrubkę klosza.
6. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego.
7. Otworzyć drzwi. Upewnić się, że oświetle-
nie się włącza.
Zamykanie drzwi
1. Wyczyścić uszczelki drzwi.
2. W razie konieczności wymienić uszkodzo-
ne uszczelki drzwi. Skontaktować się z au-
toryzowanym punktem serwisowym.
POLSKI 13
Dane techniczne
Wymiary
Wysokość 1800 mm
Szerokość 695 mm
Głębokość 661 mm
Pojemność (netto)
Chłodziarka 323 litrów
Zamrażarka 78 litrów
System rozmrażania
Chłodziarka auto
Zamrażarka auto
Oznaczenie gwiazdko-
we
Czas utrzymywania
temperatury bez zasila-
nia
20 godzin
Wydajność zamrażania 4 kg/24 godz.
Pobór energii 0,890 kWh/24
godz.
Poziom hałasu 44 dB (A)
Klasa energetyczna A+
Dane techniczne pod-
ane są na tabliczce
znamionowej znajdu-
jącej się z lewej strony
wewnątrz urządzenia
oraz na etykiecie infor-
mującej o zużyciu
energii.
Instalacja
Uwaga! Przed instalacją urządzenia
należy dokładnie przeczytać rozdział
"Informacje dotyczące bezpieczeństwa" w
celu zapewnienia własnego bezpieczeństwa
oraz prawidłowego działania urządzenia.
Miejsce instalacji
Uwaga! Należy zapewnić możliwość
odłączenia urządzenia od źródła
zasilania. Dlatego, po zainstalowaniu
urządzenia, musi być łatwy dostęp do wtyczki.
Urządzenie należy za-
instalować z dala od
źródeł ciepła, takich
jak kaloryfery, bojlery,
bezpośrednie promie-
nie słoneczne itd. Na-
leży zapewnić swo-
bodną cyrkulację po-
wietrza z tyłu urządze-
nia. W celu zapewnie-
nia optymalnego działania urządzenie należy
zainstalować w odległości przynajmniej 100
mm od wiszącej nad nim szafki. Jeśli urządze-
nie zostanie ustawione w kącie pomieszczenia
tak, że zawiasy znajdą się przy ścianie, wów-
czas odległość między tą stroną urządzenia a
ścianą musi wynosić co najmniej 60 mm, aby
45 mm
100mm
10 mm
POLSKI 14
drzwi otwierały się dostatecznie szeroko.
Urządzenie można dokładnie wypoziomować
dzięki regulowanym nóżkom.
Miejsce instalacji
Urządzenie należy instalować w miejscu, w
którym temperatura otoczenia będzie odpo-
wiadać klasie klimatycznej wskazanej na tab-
liczce znamionowej urządzenia:
Klasa klimatycz-
na
Temperatura otocze-
nia
SN +10°C do +32°C
N +16°C do +32°C
ST +16°C do +38°C
T +16°C do +43°C
Podłączenie elektryczne
Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka
należy sprawdzić, czy napięcie oraz częstotli-
wość na tabliczce znamionowej odpowiadają
napięciu w sieci domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego ma w tym celu spe-
cjalny styk. Jeśli gniazdko nie ma wyprowa-
dzonego uziemienia, urządzenie należy pod-
łączyć do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacjach z wy-
kwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzial-
ności w przypadku nieprzestrzegania pod-
anych zaleceń bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymagania Dyrektyw
EWG.
Tylne elementy dystansowe
W woreczku z akcesoriami znajdują się dwa
elementy dystansowe, które należy zamonto-
wać tak, jak przedstawiono na rysunku.
Należy poluzować śruby (po obu stronach
obudowy), umieścić pod nimi elementy dys-
tansowe i dokręcić śruby.
POLSKI 15
Poziomowanie W trakcie ustawiania urządzenia należy
zwrócić uwagę, aby było ono prawidłowo wy-
poziomowane. Służą do tego dwie regulowa-
ne przednie nóżki.
Ochrona środowiska
Symbol na produkcie lub na opakowaniu
oznacza, że tego produktu nie wolno
traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu niniejszego
urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami
oczyszczania miasta lub sklepem, w którym
produkt został zakupiony.
Opakowanie
Materiały oznaczone symbolem
nadają się
do ponownego przetworzenia. Aby opako-
wanie zostało poddane utylizacji, należy wy-
rzucić je do odpowiedniego pojemnika na od-
pady.
GWARANCJA IKEA
Ile trwa gwarancja IKEA?
Niniejsza gwarancja obowiązuje przez okres
pięciu (5) lat od daty pierwszego zakupu urzą-
dzenia w sklepie IKEA, przy czym w przypadku
urządzeń oznaczonych marką LAGAN okres
ten wynosi dwa (2) lata. W celu potwierdzenia
zakupu należy przedłożyć oryginał rachunku.
Wykonywanie prac gwarancyjnych nie powo-
duje przedłużenia okresu gwarancji urządze-
nia ani nowych części.
Jakich urządzeń nie obejmuje pięcioletnia
(5-letnia) gwarancja IKEA?
Urządzeń oznaczonych marką LAGAN oraz
wszystkich urządzeń zakupionych w sklepach
IKEA przed dniem 1 sierpnia 2007 r.
Kto wykonuje usługi serwisowe?
Serwis IKEA, wykonujący usługi gwarancyjne
za pośrednictwem sieci własnych punktów lub
sieci autoryzowanych partnerów serwiso-
wych.
POLSKI 16
Co obejmuje gwarancja?
Niniejsza gwarancja obejmuje usterki spowo-
dowane wadliwością konstrukcji lub materia-
łów wykorzystanych do produkcji urządzenia
od dnia jego zakupu w sklepie IKEA. Niniejsza
gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia
używane w warunkach gospodarstwa domo-
wego. Wyjątki od powyższej zasady określo-
ne są w rozdziale zatytułowanym "Czego nie
obejmuje gwarancja?". W okresie gwarancji
pokrywane będą koszty usunięcia usterek, np.
napraw, wymiany części, robocizny oraz kosz-
ty dojazdu, pod warunkiem dostępności urzą-
dzenia dla potrzeb wykonania naprawy bez
konieczności ponoszenia szczególnych kosz-
tów o ile powstała usterka jest związana z wa-
dą konstrukcyjną lub materiałową objętą
gwarancją. Przy uwzględnieniu powyższych
warunków zastosowanie mają przepisy UE
(Dyrektywa 99/44/WE) oraz odpowiednie
przepisy prawa krajowego. Części wymienio-
ne stają się własnością IKEA.
Jakie działania podejmuje IKEA w celu
rozwiązania problemu?
Wyznaczony przez IKEA serwis bada produkt
i rozstrzyga, według własnego uznania, czy
jest on objęty niniejszą gwarancją. W razie
uznania, że produkt jest objęty gwarancją,
serwis IKEA lub autoryzowany partner serwi-
sowy decyduje, według własnego uznania,
czy naprawić wadliwy produkt czy wymienić
go na taki sam lub porównywalny produkt.
Ujawniona wada zostanie usunięta na nieod-
płatnie w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia usz-
kodzenia do autoryzowanego serwisu.
Czego nie obejmuje gwarancja?
•Zwykłego zużycia.
•Uszkodzenia umyślnego lub wynikającego
z niedbalstwa, uszkodzenia spowodowa-
nego nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
nieprawidłową instalacją lub podłączeniem
do niewłaściwego źródła napięcia, uszko-
dzenia spowodowanego reakcją chemicz-
ną lub elektrochemiczną, rdzą, korozją lub
uszkodzeniem w wyniku działania wody, w
tym uszkodzenia spowodowanego nad-
miarem wapnia w wodzie z instalacji wo-
dociągowych oraz uszkodzenia spowodo-
wanego anomaliami pogodowymi.
•Materiałów eksploatacyjnych, w tym baterii
i żarówek.
•Części niefunkcjonalnych i dekoracyjnych,
nie mających wpływu na normalne użytko-
wanie urządzenia, w tym rys oraz ewen-
tualnych przebarwień.
•Przypadkowych uszkodzeń spowodowa-
nych przez obce ciała lub substancje, czy-
szczenie lub przepychanie: filtrów, syste-
mów odprowadzania wody lub szuflad na
proszek.
Uszkodzenia następujących części: części
ze szkła ceramicznego, akcesoriów, koszy-
ków na naczynia i sztućce, węży doprowa-
dzających wodę i spustowych, uszczelek,
żarówek oraz ich pokryw, wyświetlaczy, po-
kręteł, obudów oraz części obudów, chyba
że można wykazać, że uszkodzenia takie
zostały spowodowane wadami produkcyj-
nymi.
Przypadków, w których nie stwierdzono us-
terek w trakcie wizyty technika.
Napraw niewykonanych przez wyznaczony
przez IKEA serwis lub autoryzowanego
partnera serwisowego bądź przypadków
niezastosowania części oryginalnych.
•Napraw będących następstwem instalacji
wykonanych nieprawidłowo lub w sposób
niezgodny ze specyfikacją.
•Wykorzystania urządzenia w środowisku
innym niż domowe, tj. użytku służbowego.
POLSKI 17
Uszkodzenia w trakcie transportu. Jeśli kli-
ent sam transportuje urządzenie do domu
lub pod inny adres, IKEA nie będzie ponosić
żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia,
jakie mogą powstać podczas transportu.
Jednakże, jeśli IKEA dostarcza urządzenie
na adres klienta, niniejsza gwarancja bę-
dzie obejmowała ewentualne uszkodzenia
urządzenia powstałe podczas takiej dosta-
wy.
Koszt przeprowadzenia początkowej insta-
lacji urządzenia IKEA. Jednakże, jeśli usłu-
godawca reprezentujący IKEA lub autory-
zowany serwisant IKEA naprawią lub wy-
mienią urządzenie w ramach niniejszej
gwarancji, taki usługodawca lub autoryzo-
wany serwisant w razie potrzeby ponownie
zainstaluje naprawione lub wymienione
urządzenie.
Powyższe ograniczenia nie mają zastosowa-
nia do pracy prawidłowo wykonanej przez
wykwalifikowanego specjalistę, przy zastoso-
waniu oryginalnych części IKEA, w celu dosto-
sowania urządzenia do wymagań bezpie-
czeństwa technicznego obowiązujących w in-
nym państwie członkowskim UE.
Zastosowanie przepisów prawa krajowego
Udzielona przez IKEA gwarancja przyznaje
Państwu określone uprawnienia, które obej-
mują bądź wykraczają poza wymogi przepi-
sów prawa krajowego w poszczególnych
państwach. Gwarancja ta nie wyłącza, nie og-
ranicza ani nie zawiesza uprawnień kupują-
cego wynikających z tytułu niezgodności to-
waru z umową.
Obszar obowiązywania
Niniejsza gwarancja obowiązuje na teryto-
rium Polski. W przypadku urządzeń zakupio-
nych w jednym państwie członkowskim UE i
przewiezionych do innego państwa członkow-
skiego UE, usługi serwisowe świadczone będą
na standardowych warunkach gwarancyjnych
obowiązujących w nowym państwie. Obowią-
zek świadczenia usług gwarancyjnych po-
wstaje wyłącznie wówczas gdy:
•samo urządzenie oraz jego instalacja od-
powiadają wymogom technicznym pań-
stwa, w którym zgłaszana jest reklamacja w
ramach gwarancji;
•amo urządzenie oraz jego instalacja odpo-
wiadają wymogom zawartym w Instrukcji
Montaż
u oraz informacji dotyczących bez-
pieczeństwa w Instrukcji Obsługi.
SERWIS urządzeń IKEA
Prosimy o kontakt z Serwisem IKEA w celu:
1. zgłoszenia reklamacji w ramach niniejszej
gwarancji;
2. uzyskania wyjaśnień dotyczących instala-
cji urządzenia w zestawach kuchennych
IKEA. Serwis nie udziela wyjaśnień doty-
czących:
ogólnej instalacji zestawów kuchennych
IKEA;
–podłączenia do instalacji elektrycznych
(jeżeli urządzenie nie jest wyposażone
w przewód i wtyczkę), wodnych i gazo-
wych, które powinno być wykonane
przez autoryzowanego technika serwi-
sowego.
3. uzyskania wyjaśnień dotyczących treści in-
strukcji obsługi lub specyfikacji urządzenia
IKEA.
Aby umożliwić nam świadczenie jak najlep-
szych usług, przed skontaktowaniem się z nami
prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji
Montażu lub Instrukcji Obsługi zawartych w
niniejszej broszurze.
Kontakt z IKEA w razie potrzeby
skorzystania z serwisu
Na ostatniej stronie niniejszej instrukcji znaj-
duje się pełna lista danych kontaktowych IKEA
wraz z numerami telefonów.
Ważne! W celu przyspieszenia obsługi
serwisu zalecamy skorzystanie z numerów
telefonicznych wymienionych na końcu
niniejszego dokumentu. Należy zawsze
korzystać z numerów podanych w broszurze
przeznaczonej dla konkretnego urządzenia.
Dzwoniąc do IKEA należy pamiętać o numerze
artykułu (ośmiocyfrowym kodzie) danego
urządzenia IKEA.
POLSKI 18
Ważne! PROSIMY O ZACHOWANIE
RACHUNKU!
Stanowi on dowód zakupu oraz warunek sko-
rzystania z gwarancji. Na rachunku podana
jest również nazwa oraz numer aurtykułu (oś-
miocyfrowy kod) każdego zakupionego przez
Państwa urządzenia.
Czy potrzebują Państwo dodatkowej
pomocy?
Wszelkie dalsze pytania niezwiązane z serwi-
sem Państwa urządzeń proszę kierować do
najbliższego telecentrum IKEA. Zalecamy
uważne przeczytanie dokumentacji urządze-
nia przed skontaktowaniem się z nami.
POLSKI 19
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
65
/