Milestone Srl CFR144 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi
6901-002086 <00>
2
OPT
Tools required
WARNING: This product contains
small items that could be a choking
hazard.
Optional Tip Hazard Do Not CAUTION/WARNING
Outils nécessaires
Ce produit contient de petites
pièces qui peuvent représenter un
risque d’étou ement.
Optionnel
Danger de
basculement
Interdit
ATTENTION/
AVERTISSEMENT!
Benötigte Werkzeuge
Dieses Produkt enthält kleine Teile,
die zum Erstickungstod führen
können.
Optional Kippgefahr
Tun Sie Folgendes
nicht
VORSICHT/
WARNUNG
Herramientas
necesarias
Este producto contiene piezas
pequeñas que, si fuesen tragadas,
podrían producir as xia.
Opcional
Consejo para
evitar riesgos
Prohibido
PRECAUCIÓN
/¡ADVERTENCIA!
Ferramentas
necessárias
Este produto contém itens
pequenos que podem oferecer risco
de sufocamento.
Opcional Risco de virar Não
ATENÇÃO/AVISO!
Benodigd gereedschap
Dit product bevat kleine onderdelen
die stikkingsgevaar kunnen
opleveren.
Optioneel Gevaar Niet doen
VOORZICHTIG/
WAARSCHUWING
Strumenti richiesti
Questo prodotto comprende
elementi di piccole dimensioni che
potrebbero causare il so ocamento.
Opzionale
Avvertimento di
rischio
Divieto
PRECAUZIONE/
AVVERTENZA
Απαιτούενα εργαλεία
Το προϊόν αυτό περιλαβάνει
ικρά αντικείενα που πορεί να
αποτελέσουν κίνδυνο πνιγού.
Προαιρετικό
Κίνδυνο
ανατροπή
Μην
ΠΡΟΣΟΧΗ/
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Nødvendig verktøy
Dette produktet inneholder
små elementer som kan utgjøre
kvelefare.
Valgfritt Veltefare Forbudt
FORSIKTIG/
ADVARSEL
Redskaber, der skal
bruges
Dette produkt indeholder små dele,
som kan forårsage kvælning, hvis de
bliver slugt.
Valgfrit Risiko for tipning Advarsel
FORSIGTIG/
ADVARSEL
Verktyg som behövs
Den här produkten innehåller små
delar som kan utgöra kvävningsrisk.
Tillval Vältrisk Gör inte
FÖRSIKTIGHET/
VARNING
Необходимые
инструменты
В изделии есть мелкие детали,
которые могут стать причиной
удушения при попадании в
дыхательные пути.
Дополнительно
Указание по
безопасности
Запрещается
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Wymagane narzędzia
Produkt zawiera małe elementy,
które mogą grozić zakrztuszeniem.
Opcja
Groźba
przechylenia
Nie
UWAGA/
OSTRZEŻENIE
Požadované nástroje
Tento výrobek obsahuje malé
součástky, které hrozí rizikem
zadušení.
Volitelné Tip pro riziko Nedělat POZOR/VAROVÁNÍ
Gereken Aletler
Bu ürün, boğulma tehlikesine
neden olabilecek küçük parçalar
içermektedir.
İsteğe Bağlı Devrilme Tehlikesi
Yapılmaması
Gerekenler
DİKKAT/UYARI
需要的工具
此产品包含可能带来窒息危险的
小组件。
可选 尖刺危险 请勿 小心/警告
English
Français
Deutsch
Español
Português
Nederlands
Italiano
Ελληνικά
Norsk
Dansk
Svenska
Русский
polski
Česky
rkçe
中文
6901-002086 <00>
40
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA  NIE WYRZUCAĆ – PRZED UŻYTKIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ CAŁEJ INSTRUKCJI
Dziękujemy za wybór szafki Component Series Rack  rmy Sanus Foundations. Produkty CFR144przeznaczone są do sprzętu audio i wideo.
Dopuszczalne obciążenie w przypadku produktu CFR144 wynosi 453,6 kg (1,000 funtów), obciążenie półek 3U wynosi 36,3 kg (80 funtów) a półek 1 U 13,6 kg
(30 funtów).
PRZESTROGA: Należy unikać potencjalnych obrażeń ciała i uszkodzenia mienia!
Nie należy przekraczać wartości dopuszczalnego
obciążenia.
Szafką Component Series Rack nie należy potrząsać, przechylać jej ani nią kołysać, siadać lub stawać na niej, ani też na nią się wspinać. Przechylanie
szafki może spowodować uszkodzenia ciała albo śmierć.
Dużych szafek nie należy przenosić samemu, ze względu na ich wagę i wysokość konieczna jest pomoc drugiej osoby.
Przy przesuwaniu obciążonego stojaka należy zachować nadzwyczajną uwagę! Pchać, NIE ciągnąć, obciążony stojak powoli na krótką odległość po
równej i poziomej powierzchni. Unikać gwałtownego ruszania i zatrzymywania w celu zminimalizowania naprężeń działających na kółka.
Produkt nie powinien być wykorzystywany do celów innych, niż te określone przez producenta.
W razie niejasności instrukcji lub wątpliwości co do bezpieczeństwa montażu, zespołu lub korzystania z produktu prosimy o kontakt z Obsługą klienta
producenta lub z odpowiednią  rmą usługową.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia spowodowane nieprawidłowym montażem albo użytkiem.
UWAGA: Z powodu stałego usprawniania produktu prezentowane w tej instrukcji obrazy mogą się różnić od faktycznego produktu.
Dostarczone części i osprzęt. patrz ilustracja na stronie 4-5
Przed rozpoczęciem montażu sprawdź kompletność i stan wszystkich części. W razie braków lub uszkodzenia nie zwracaj towaru do sprzedawcy; skontaktuj
się z obsługą klienta  rmy. Nigdy nie używaj uszkodzonych części!
Części znaleźć można wewnątrz szafki. Aby uzyskać dostęp do części, należy:
1. Zdjąć panel boczny, korzystając z kluczy.
2. Włożyć klucz do zamka na drzwiczkach i przekręcić zgodnie z ruchem wskazówek zegara; odciągnąć klamkę drzwi i przekręcić przeciwnie do ruchów
wskazówek zegara.
3. Otworzyć drzwiczki i wyciągnąć części.
1patrz ilustracja na stronie 6
1. Zamontować nóżki [03]. Zamontować nóżki [03] i kółka [04] (opcjonalne).
2. Wyrównać ustawienia szafki, regulując wysokość nóżek [03].
PRZESTROGA: Aby zapobiec ewentualnym obrażeniom i uszkodzeniom mienia, należy sprawdzić, czy szafka stoi równo.
2patrz ilustracja na stronie 7
Zdjąć pokrywę maskującą otwór na kable.
3patrz ilustracja na stronie 8
Sprawdzić, czy założono pasek uziemienia.
Jeżeli pasek ten nie został założony, należy zrobić to teraz, podłączając jeden koniec przewodu uziemienia ze znajdującą się na drzwiczkach śrubą uziemienia,
a drugi koniec z jedną ze śrub na dole ramki.
4patrz ilustracja na stronie 9
Dla lepszej wentylacji zdjąć panel wentylacyjny.
PRZESTROGA: Aby zapobiec uszkodzeniom wskutek przegrzania należy sprawdzić, czy odstęp pomiędzy poszczególnymi szafkami zapewnia
odpowiedni przepływ powietrza. Przy eksploatacji należy utrzymywać odpowiedni poziom temperatury, tak aby nie przekroczyła ona 40°C (104°F).
5patrz ilustracja na stronie 10
Wyrównać półki i panele przednie.
UWAGA: Wyrównać dół półki albo panelu przedniego [B] z liniami [L] na ramce szafki.
PRZESTROGA:
polski
OPT
6901-002086 <00>
41
6patrz ilustracja na stronie 11
Wyrównać ramki szafki. Przed wyrównaniem ramek zaleca się wyciągnąć półki i panele przednie. Sprawdzić wyrównanie góry i dołu ramki, prawej i lewej
strony.
UWAGA: Ze względu na przejrzystość instrukcji, nie pokazano drzwiczek przednich oraz panelu górnego i bocznego.
7patrz ilustracja na stronie 12-13
A. Zdjąć drzwiczki przednie
PRZESTROGA: Aby nie uszkodzić przewodu uziemienia, należy go wyciągnąć przed zdjęciem drzwiczek przednich
B. panele boczne
C. i/lub panel tylny.
8patrz ilustracja na stronie 14
Włożyć sprzęt.
PRZESTROGA: Aby zapobiec przechyleniu szafki należy zaczynać wkładanie od dolnej półki, umieszczając przedmioty najcięższe najpierw; 50 proc.
całkowitej wagi sprzętu powinno znaleźć się w dolnej jednej trzeciej części szafki.
9patrz ilustracja na stronie 15-17
Odwracanie drzwi
1. Odłącz przewód uziomowy drzwi od dolnej części stojaka.
PRZESTROGA: Aby nie uszkodzić przewodu uziemienia, należy go wyciągnąć przed zdjęciem drzwiczek przednich
2. Wyciągnij górne i dolne bolce drzwi, aby wyjąć drzwi ze stojaka.
3. Wyjmij dystansownik ze sworznia i umieść na przeciwnym sworzniu.
UWAGA: Dystansownik musi być użyty w połączeniu ze sworzniem na dole drzwi.
4. Obróć drzwi i włóż sworznie w otwory montażowe na stojaku.
5. Obróć uchwyt drzwi.
a. Wykręć śruby i zdemontuj uchwyt.
b. Obróć uchwyt drzwi.
c. Ponownie przymocuj śruby i uchwyt.
d. Poluzuj śrubę krzywki blokującej.
e. Obróć występ krzywki blokującej w stronę najbliższej krawędzi drzwi.
f. Przymocuj śrubę krzywki blokującej.
6. Przymocuj ponownie przewód uziomowy drzwi do górnej części stojaka.
6901-002086 <00>
50
English
Milestone AV Technologies and its a liated corporations and subsidiaries (collectively, Milestone),
intend to make this manual accurate and complete. However, Milestone makes no claim that the
information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every
possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information
contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Milestone
makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained
herein. Milestone assumes no responsibility for accuracy, completeness or su ciency of the
information contained in this document.
Français
Milestone AV Technologies et ses sociétés a liées et ses  liales (collectivement dénommées
« Milestone »), se sont e orcées de rendre ce manuel précis et complet. Cependant, Milestone ne
garantit pas que les informations qu’il contient couvrent tous les détails et toutes les conditions
ou variations. Il ne pare pas non plus à toute éventualité relative à l’installation ou à l’utilisation de
ce produit. Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modi cations
sans avertissement ou obligation préalable quelconque. Milestone ne donne aucune garantie
explicite ou implicite quant aux informations contenues dans le manuel. Milestone n’assume aucune
responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la su sance des informations contenues dans
ce document.
Deutsch
Die Milestone AV Technologies und ihre angegliederten Unternehmen und Tochtergesellschaften
(Sammelbegri : Milestone) sind um genaue und vollständige Abfassung dieser Anleitung
bemüht. Milestone beansprucht jedoch nicht, dass die hierin enthaltenen Informationen alle
Details, Bedingungen oder Varianten umfassen. Auch sind darin nicht alle Eventualitäten in
Verbindung mit Montage oder Gebrauch dieses Produkts abgedeckt. Die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung oder Verp ichtung jeder Art geändert
werden. Milestone haftet weder ausdrücklich noch stillschweigend für die in diesem Dokument
enthaltenen Informationen. Milestone übernimmt keine Haftung für Genauigkeit, Vollständigkeit
oder Hinlänglichkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen.
Español
Milestone AV Technologies y sus empresas asociadas y  liales (colectivamente Milestone) tienen
la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Milestone no sostiene que
la información que contiene cubra todos los detalles, condiciones y variaciones. Ni que contemple
toda posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información
contenida en este documento es susceptible de ser modi cada sin aviso ni obligación de ningún
tipo. Milestone no hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la
información contenida en él. Milestone no asume ninguna responsabilidad por la exactitud,
integridad o su ciencia de la información contenida en este documento.
Português
A Milestone AV Technologies e as suas companhias aliadas e subsidiárias (coletivamente: a
Milestone), tencionam elaborar um manual exato e completo. No entanto a Milestone não alega que
a informação no presente manual cubra todos os detalhes, condições ou alternativas Nem alega que
o manual descreva todas as possíveis situações de contingência em relação à instalação ou utilização
deste produto. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio ou
obrigação qualquer. A Milestone não oferece garantias de natureza alguma, expressa ou implícita,
em relação à informação contida no presente documento. A Milestone não assume responsabilidade
pela precisão, integridade ou su ciência da informação contida neste documento.
Nederlands
Milestone AV Technologies en haar aangesloten bedrijven en dochterondernemingen (verder samen
te noemen: MIlestone) hebben de intentie deze montagehandleiding zo accuraat en volledig
mogelijk te maken. Echter, Milestone claimt niet dat de informatie in deze montagehandleiding een
weergave vormt van alle denkbare details, voorwaarden en variaties. Milestone claimt ook niet dat
het rekening heeft gehouden met iedere mogelijke eventualiteit in verband met de installatie of het
gebruik van dit product. De informatie in deze montagehandleiding is onderhevig aan verandering
zonder dat Milestone verplicht is zulks te berichten, en zonder dat Milestone dienaangaande
enigerlei andere verplichtingen heeft. Milestone doet geen enkele uitspraak van waarborg,
hetzij expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie die in deze montagehandleiding
is opgenomen. Milestone aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid,
volledigheid of adequatie van de informatie die in dit document is opgenomen.
Italiano
Milestone AV Technologies e le sue società a liate e controllate (congiuntamente denominate
(Milestone) si propongono di redigere il presente manuale in modo preciso e completo. Milestone,
tuttavia, non rilascia alcuna garanzia che le informazioni ivi contenute coprano tutti i dettagli, le
condizioni o le modi che, né che lo stesso preveda tutti i possibili imprevisti connessi all’installazione
o all’uso del presente prodotto. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette
a modi ca senza preavviso od obbligo di alcun genere. Milestone non rilascia alcuna garanzia,
espressa o implicita, circa le informazioni ivi contenute. Milestone declina ogni responsabilità
in merito all’accuratezza, completezza o su cienza delle informazioni contenute nel presente
documento.
Ελληνικά
Η Milestone AV Technologies και οι συνεργαζόενε εταιρείε και θυγατρικέ τη (οι οποίε
συλλογικά αναφέρονται σαν Milestone), καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε το παρόν εγχειρίδιο
να είναι ακριβέ και άρτιο. Ωστόσο, η Milestone δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίε που περιέχονται
στο παρόν καλύπτουν όλε τι λεπτοέρειε, συνθήκε ή παραλλαγέ. Επιπλέον, δεν πορεί
να προβλέψει όλα τα απρόοπτα σχετικά ε την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντο αυτού. Οι
πληροφορίε που περιέχει αυτό το έγγραφο υπόκεινται σε τροποποιήσει χωρί προειδοποίηση
ή οποιουδήποτε είδου υποχρέωση. Η Milestone δεν προβαίνει σε δηλώσει εγγυήσεων, ρητών ή
υποννοούενων, όσον αφορά τι πληροφορίε που περιέχει το παρόν. Η Milestone δεν αναλαβάνει
ευθύνη για την ακρίβεια, πληρότητα ή επάρκεια των πληροφοριών που περιέχει αυτό το έγγραφο.
Norsk
Milestone AV Technologies og dets tilknyttede selskaper og datterselskaper (samlet kalt Milestone),
har til hensikt å gjøre denne bruksanvisningen nøyaktig og fullstendig. Milestone hevder imidlertid
ikke at informasjonen i bruksanvisningen dekker alle detaljer, forhold eller variasjoner. Den dekker
heller ikke alle tenkelige muligheter hva angår montering eller bruk av produktet. Informasjonen i
dette dokumentet kan endres uten forutgående varsel og uten noen form for forpliktelser. Milestone
gir ingen fremstilling om garanti, uttrykt eller underforstått, angående informasjonen som gjengis
her. Milestone påtar seg ikke ansvar for hvor nøyaktig, fullstendig eller tilstrekkelig informasjonen i
dette dokumentet er.
Dansk
Milestone AV Technologies og dets associerede selskaber og datterselskaber (samlet, Milestone),
har til hensigt at gøre denne manual nøjagtig og fuldstændig. Dog hævder Milestone ikke at
informationen indeholdt heri dækker alle detaljer, betingelser eller variationer. Den formidler heller
ikke hver mulig uforudsete hændelse i forbindelse med installationen og brugen af produktet.
Informationen indeholdt i dette dokument kan ændres uden varsel eller forpligtigelse af nogen art.
Milestone fremsætter ingen indsigelse for garanti, udtrykkelig eller underforstået, vedrørende
informationen indeholdt heri. Milestone påtager sig intet ansvar for nøjagtighed, fuldstændighed
eller tilstrækkelighed af informationen indeholdt i dette dokument.
Svenska
Milestone AV Technologies och dess dotterbolag och (tillsammans under namnet Milestone), strävar
efter att göra denna bruksanvisning noggrann och komplett. Milestone kan dock inte garantera att
den information som ges här är fullständig och att den täcker alla detaljer, tillstånd eller variationer.
Den täcker inte heller alla tänkbara möjligheter vad det gäller monteringen av produkten.
Informationen som ingår i detta dokument kan ändras utan föregående varsel och utan förpliktelser
av något slag. Milestone gör inga föreställningar om garanti, uttryckt eller underförstådd, angående
informationen som ingår här. Milestone tar inte på sig något ansvar för hur noggrann, fullständig eller
tillräcklig information som ingår i dokumentet är.
Русский
Milestone AV Technologies и связанные с ней корпорации и дочерние предприятия
(упоминаемые здесь под общим названием Milestone) стремятся сделать это руководство
точным и полным. Однако Milestone не гарантирует, что содержащаяся в нем информация
охватывает все детали, условия и модификации. Кроме того, в нем рассматриваются не все
возможные нештатные ситуации, касающиеся установки и использования данного изделия.
Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного
уведомления и каких-либо обязательств. Milestone не дает гарантии, как прямой, так и
косвенной, относительно содержащейся в нем информации. Milestone не несет ответственности
за точность, полноту и достаточность информации, содержащейся в данном документе.
polski
Zamiarem  rmy Milestone AV Technologies oraz związanych z nią korporacji i  lii (nazwa zbiorowa
Milestone) było stworzenie dokładnej i kompletnej instrukcji. Jednakże  rma Milestone zastrzega,
że informacje tu zawarte nie obejmują wszystkich szczegółów, warunków lub wersji. Ani też wszelkich
innych możliwych okoliczności związanych z instalacją i użytkowaniem produktu. Informacje zawarte
w tym dokumencie podlegają zmianie bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań. Firma Milestone
nie składa żadnych zapewnień gwarancyjnych, wyrażonych wprost lub dorozumianych, odnośnie
informacji tu zawartych. Firma Milestone nie bierze na siebie odpowiedzialności za dokładność,
kompletność oraz wystarczającą ilość informacji zawartych w tym dokumencie.
Česky
Společnost Milestone AV Technologies a její sesterské a dceřiné společnosti (společně nazývané
Milestone) si přejí, aby byla tato příručka přesná a úplná. Společnost Milestone ovšem nijak netvrdí,
že informace, které jsou zde obsaženy, zahrnují všechny podrobnosti, podmínky nebo varianty. Ani
nezajišťuje veškeré možné eventuality, které mohou nastat ve spojení s instalací nebo používáním
tohoto výrobku. Informace obsažené v tomto dokumentu se mohou měnit bez upozornění nebo
jakýchkoli povinností. Společnost Milestone nedává žádné záruky, ať výslovné či implicitní, ve spojení
se zde obsaženými informacemi. Milestone nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost
nebo dostatečnost informací, které jsou v tomto dokumentu obsaženy.
rkçe
Milestone AV Technologies, bağlı şirket ve yan kuruluşlar (tümü Milestone adıyla anılır) bu kılavuzun
doğru ve tam olarak hazırlanmasını hede emektedir. Ancak, Milestone burada yer alan bilgilerin tüm
ayrıntı, şart ve değişiklikleri içerdiğini ileri sürmez. Ayrıca, ürünün kurulumu ya da kullanımı ile ilgili
beklenmedik durumların tümü hakkında da bilgi vermez. Bu belgede yer alan bilgiler bildirilmeden
veya herhangi bir şekilde yükümlülük alınmadan değiştirilebilir. Milestone burada belirtilen bilgiler ile
ilgili yapılan açıklama veya imalar hakkında hiçbir şekilde garanti vermez. Milestone bu belgede yer
alan bilgilerin doğru, tam ve yeterli olduğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
Milestone AV Technologies Milestone
Milestone
中文
Milestone AV Technologies 及其联营公司和子公司(通称为 Milestone)旨在使本手册准确而完
然而Milestone 无法断言此处所含信息包括所有详情条件或变更Milestone 也无法保证
安装或使用本产品不会出现任何可能的意外本文档所含信息如需变更恕不另行通知或承担任
何义务在此处所含信息内无论明示或隐含Milestone 未做出任何保修陈述对于本文档所
含信息的准确性完整性或充分性Milestone 概不负责
1 / 1

Milestone Srl CFR144 Instrukcja obsługi

Typ
Instrukcja obsługi