Dell Latitude C800 Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Notebooki
Typ
Skrócona instrukcja obsługi
Uwagi, przypomnienia i ostrzeżenia
Niektóre akapity tekstu w tym podręczniku zostały wyróżnione przez pogrubienie lub
kursywę i oznakowane ikoną. Akapity te zawierają uwagi, przestrogi i ostrzeżenia,
używane według następujących zasad:
UWAGA: Sekcja UWAGA wskazuje waż informację, pozwalającą lepiej wykorzystać
posiadany system komputerowy.
PRZYPOMNIENIE: Sekcja PRZYPOMNIENIE informuje o sytuacjach, w których
występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych i przedstawia sposoby
uniknięcia problemu.
OSTROŻNIE: Sekcja OSTROŻNIE informuje o sytuacjach zagrażających zdrowiu
oraz o sposobach ich uniknięcia.
____________________
Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2000 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia od firmy Dell Computer Corporation
jest surowo zabronione.
Znaki towarowe użyte w tekście: Dell, Latitude, AccessDirect, logo DELL E COM znakami
towarowymi firmy Dell Computer Corporation; Microsoft oraz Windows zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation. Intel i Pentium zarejestrowanymi znakami towarowymi,
a Celeron jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation.
Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów
posiadających prawado tych znakówi nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation
nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest
prawnym właścicielem.
Marzec 2001 P/N 773MR Wersja A01
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-1
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Dell™ Latitude™ informacje
osystemie
Pojemnik na akcesoria komputera przenośnego Dell Latitude zawiera zmniejszoną
ilość dokumentacji drukowanej. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat
rozpoczynania pracy, zasad bezpieczeństwa oraz zgodności z normami w odniesieniu
do komputera firmy Dell. Zawiera on także informacje o innych dostępnych
dokumentach firmy Dell oraz o sposobie ich uzyskania.
Inne dostępne dokumenty
Z komputerem Dell dostarczane następujące dokumenty:
Instrukcja Rozpoczęcie pracy, która zawiera krokowe instrukcje podłączania
komputera.
UWAGA: Instrukcja Rozpoczęcie pracy nie jest dostępna we wszystkich
regionach.
Podręcznik użytkownika dokument w formacie HTML, który zawiera opis cech
komputera, instrukcje na temat instalowania i konfigurowania sterowników
i programów ytkowych, informacje na temat programu konfiguracji systemu
oraz instrukcje dotyczące dołączania urządzeń do ączy na tylnym panelu
komputera. Podręcznik użytkownika znajduje się na dysku twardym.
Użytkownik może także otrzymać co najmniej jeden z następujących dokumentów:
Aktualizacje dokumentacji, które dołączone czasami do komputera, opisujące
zmiany dokonane w komputerze lub oprogramowaniu. Należy zawsze przeczytać
te aktualizacje przed korzystaniem z dowolnej dokumentacji, ponieważ często
zawierają najnowsze informacje.
Dokumentacja systemu operacyjnego, która jest dołączona, jeżeli system
operacyjny zost zamówiony w firmie Dell.
Dokumentacja dołączona do opcjonalnych składników, które kupowane
oddzielnie. Zawiera ona informacje potrzebne do konfiguracji i instalacji
składników opcjonalnych w komputerze Dell.
7-2 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Dokumenty w sieci Web
Najnowsze wersje dokumentów znajdujących się na dysku twardym oraz dodatkowe
informacje na temat rozwiązywania problemów można otrzymać w witrynie pomocy
technicznej http://support.dell.com.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Stosowanie się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa pozwoli uniknąć
sytuacji grożących uszkodzeniem komputera lub zagrażających bezpieczeństwu
użytkownika.
Korzystając z komputera należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczstwa:
Komputera przenośnego Latitude nie należy używać w sytuacji, gdy jego
podstawa spoczywa na nieosłoniętej skórze użytkownika. W przypadku
intensywnej pracy podstawa komputera może ulegać silnemu nagrzaniu.
Przedłużający się kontakt ze skórą mógłby prowadz do uczucia dyskomfortu,
a nawet oparzeń.
Nie należy podejmow samodzielnych prób naprawy komputera. Zawsze należy
postępować ściśle według instrukcji montażu.
Nie należy przenosić akumulatora w kieszeni, w portfelu ani w innym pojemniku,
w którym istnieje ryzyko zwarcia końcówek akumulatora przez przedmioty
metalowe (na przykład klucze). Powstały w wyniku zwarcia niekontrolowany
przepływ prądu mógłby prowadzić do wytworzenia bardzo wysokich temperatur
i zniszczenia akumulatora i innych przedmiow oraz oparzeń.
Należy upewn się, że kabel zasilacza nie jest niczym przyciśnięty i nie znajduje
się w miejscu, w którym można potknąć się o niego lub na niego nadepnąć.
Podczas zasilania komputera lub ładowania akumulatora należy umieścić
zasilacz w przewiewnym miejscu, na przykład na blacie biurka lub na podłodze.
Nie należy przykrywać zasilacza papierami i innymi przedmiotami, które
ograniczałyby możliwość chłodzenia. Nie należy również włączać zasilacza
wewnątrz walizki lub torby.
Nie należy używ komputera w pomieszczeniach wilgotnych ani w pobliżu
zbiorników i ujęć wody, na przykład przy wannie, zlewie, na brzegu basenu lub
w wilgotnej piwnicy.
Nie należy zatykać niczym otworów i szczelin wentylacyjnych komputera. Grozi to
pożarem lub porażeniem prądem wskutek zwarcia elementów elektrycznych
znajdujących się wewnątrz urządzenia.
Należy używ tylko zasilacza Dell PA-6 AC, który został zatwierdzony do pracy
z tym komputerem. Użycie innego zasilacza może grozić pożarem.
Należy używ tylko modułów akumulatorowych firmy Dell zatwierdzonych do
pracy z tym komputerem. Użycie urządzeń innego typu może grozić pożarem lub
wybuchem.
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-3
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia elektrycznego, kabel zasilacza
i kable zasilające innych urządzeń należy podłączyć do prawidłowo uziemionych
źródeł zasilania. Kable te wyposażone we wtyczki z trzema bolcami, co
zapewnia właściwe uziemienie. Nie należy używ przejściówek ani usuwać
bolca uziemiającego z kabla. Jeżeli wymagane jest użycie przedłużacza,
powinien b to kabel trójżyłowy z gniazdem i wtyczką umożliwiającymi
przyłączenie do uziemienia.
W przypadku korzystania z przedłużacza w połączeniu z zasilaczem, należy
upewnić się, że łączne natężenie prądu wszystkich urządz podłączonych do
przedłużacza nie przekracza dopuszczalnego dla niego natężenia.
Aby odłączyć zasilanie komputera, należy wyłączyć komputer, wyjąć akumulatory
i odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego.
Jeśli komputer wyposażony jest w modem (zintegrowany lub opcjonalny,
w postaci karty PC), jego kabel połączeniowy powinien mieć rozmiar
przynajmniej 26 AWG i wtyczkę modułową RJ-11 zgodną ze standardem FCC.
Jeśli komputer jest wyposony w modem (zintegrowany lub opcjonalny,
w postaci karty PC), to w trakcie burzy kabel od modemu powinien zostać
odłączony, aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem za
pośrednictwem linii telefonicznej.
Aby uniknąć potencjalnego ryzyka porażenia prądem, w trakcie burzy nie należy
podłączać ani odłączać żadnych przewodów, ani też przeprowadzać napraw ani
zmian w konfiguracji tego produktu.
W trakcie pracy karty PC mogą nagrzew się do wysokich temperatur. Dlatego
przy usuwaniu kart PC po dłuższym okresie pracy należy zachow ostrożność.
Akumulatorów litowo-jonowych nie należy wrzucać do ognia ani pozbywać się
wraz z innymi odpadkami. Grozi to eksplozją. Zużytych akumulatorów należy
pozbywać się w sposób zgodny z instrukcjami producenta lub należy
skontaktować się z lokalną fir zajmującą się utylizacją odpadów, aby uzyskać
instrukcje.
Do czyszczenia komputera należy ywać miękkiej szmatki zwilżonej wodą, a nie
środw czyszczących w płynie czy w aerozolu, które mogą zawier substancje
łatwopalne.
Przygotowania do pracy z wewnętrznymi elementami
komputera
Podczas pracy z wewnętrznymi elementami komputera należy przestrzegać
poniższych zasad bezpieczstwa.
PRZYPOMNIENIE: Do wnętrza komputera należy sięgać wyłącznie w celu
instalacji modułów pamięci.
PRZYPOMNIENIE: Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom płyty systemowej,
należy odczekać 5 sekund po wyłączeniu komputera przed odłączeniem
urządzenia lub wyjęciem modułu pamięci.
7-4 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
UWAGA: Pełne instrukcje znajdują się w Podręczniku użytkownika.
Wyłącz komputer i wszystkie dołączone do niego urządzenia peryferyjne.
Odłącz komputer i wszystkie dołączone do niego urządzenia peryferyjne od
gniazd elektrycznych, aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia ciała lub porażenia.
Jeśli komputer jest zadokowany, to oddokuj go.
Odłącz od komputera wszystkie urządzenia peryferyjne, w tym linie telefoniczne
lub telekomunikacyjne.
Wyjmij akumulator główny oraz, jeśli to konieczne, akumulator zapasowy z wnęki
modułów.
Pozbądź się ładunków elektrycznych, dotykając niemalowanej powierzchni
metalowej złącza we/wy w tylnej części komputera.
W trakcie pracy od czasu do czasu dotykaj panelu we/wy, aby rozproszyć ładunki
elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić wewnętrzne podzespoły komputera.
Ogólne zalecenia dotyczące zgodności
elektromagnetycznej (EMC)
Ekranowane kable sygnałowe: Korzystanie z kabli ekranowanych pozwala
zagwarantow, że używane urządzenia rzeczywiście będą funkcjonowały
zgodnie z wymogami docelowego środowiska elektromagnetycznego. Kabel
połączeniowy dla drukarek podłączanych do portu równoległego znajduje się
w ofercie firmy Dell. Kabel można zamówić w firmie Dell za pośrednictwem sieci
Web, pod adresem http://www.dell.com.
Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi: Wyładowania
elektrostatyczne mogą uszkodzić elementy elektroniczne znajdujące się
wewnątrz komputera. Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez
wyładowania elektrostatyczne, należy pozb się ładunków elektrostatycznych
z ciała przed dotknięciem dowolnego elementu elektronicznego komputera,
takiego jak mod pamięci. Można to zrobić, dotykając niepomalowanej
powierzchni metalowej panelu we/wy komputera.
Zakłócenia elektromagnetyczne wywoływane emisją sygnałów, rozsyłanych do
otoczenia lub wysyłanych wzdłuż połączeń zasilających lub sygnałowych, która
zakłóca działanie urządzeń radionawigacyjnych lub innego sprzętu, od którego
zależy bezpieczeństwo ludzi, lub wyraźnie obniża jakość, utrudnia lub stale
przerywa funkcjonowanie koncesjonowanych usług komunikacji radiowej.
Komputer firmy Dell został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania
dotyczące zakłóceń elektromagnetycznych. Zmiany lub modyfikacje, które nie
zostały zatwierdzone przez fir Dell, mogą skutkow utratą prawa do
korzystania ze sprzętu. Dodatkowe informacje o normach dotyczących
komputera można znaleźć w Podręczniku użytkownika, który jest dostępny
w formie elektronicznej.
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-5
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Rozpoczęcie pracy
Aby podłącz komputer, wykonaj następujące czynności:
1. Rozpakuj pojemnik z akcesoriami (patrz rysunek 7-1).
2. Elementy stanowiące zawartość pojemnika z akcesoriami należy wyłożyć,
poniew będą one potrzebne do zakończenia podłączania komputera.
Pojemnik z akcesoriami zawiera także dokumentac użytkownika oraz
oprogramowanie lub dodatkowy sprzęt (taki jak karty PC, napędy lub akumulatory),
który został zamówiony.
Rysunek 7-1. Zawartość pojemnika z akcesoriami
1 Zasilacz 5 Kabel opcjonalnego modemu
2 Osłonki wodzika 6 Kabel adaptera wyjścia
telewizyjnego/dźwięku
cyfrowego
3 Kabel zasilania 7 Moduł podróżny
4 Dokumentacja systemu
operacyjnego
8 ResourceCD
7-6 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Podłączanie zasilacza
Rysunek 7-2. Podłączanie zasilacza
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-7
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Włączanie komputera
Aby włączyć komputer, otwórz klapę z wyświetlaczem i naciśnij przycisk zasilania
(patrz rysunek 7-3).
UWAGA: Nie podłączaj urządzeń zewnętrznych do komputera, dopóki nie zostanie on
przynajmniej raz uruchomiony i wyłączony.
Rysunek 7-3. Włączanie komputera
7-8 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Składniki komputera
Na rysunkach 7-4, 7-5, 7-6 oraz 7-7 pokazano rozmieszczenie składników zestawu
komputerowego.
Rysunek 7-4. Widok z przodu
1 Zatrzask wyświetlacza 8 Panel dotykowy
2 Wyświetlacz 9 Akumulator
3 Lampki stanu systemu 10 Wnęka modułów
4 Wlot powietrza 11 Wodzik i przyciski panelu
dotykowego
5 Lampki stanu klawiatury 12 Klawisz Dell AccessDirect
6 Klawiatura 13 Przycisk zasilania
7 Wodzik 14 Mikrofon wewnętrzny
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-9
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Rysunek 7-5. Widok z prawej strony
1 Głośnik 6 Czujnik podczerwieni
2 Opcjonalne złącze sieciowe 7 Złącze IEEE 1394
3 Opcjonalne złącze
modemowe
8 Gniazda kart PC
4 Gniazdo kabla
zabezpieczającego
9 Gniazda audio jack
5 Wnęka dysku twardego 10 Wlot powietrza
7-10 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Rysunek 7-6. Widok z tyłu
1 Wentylatory 5 Złącze dokowania
2 Złącze zasilania 6 Złącze równoległe
3 Złącze PS/2 (dla myszy, klawiatury
lub klawiatury numerycznej)
7 Złącze szeregowe
4 Złącze graficzne 8 Złącza USB
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-11
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Rysunek 7-7. Widok z lewej strony
Wymiana akumulatora głównego
OSTROŻNIE: Użycie nieodpowiedniego typu akumulatora może groz pożarem
lub wybuchem. Należy wykorzystywać tylko akumulatory tego samego typu lub
ich odpowiedniki, zakupione w firmie Dell. Posiadany akumulator można
stosować w dowolnym komputerze z rodziny Latitude C z wyjątkiem
komputerów Latitude CS oraz CSx. Nie należy podejmować prób wykorzystania
akumulatora w komputerach CS i CSx, a także nie należy stosować
akumulatorów z tych komputerów w opisywanym typie komputera.
1 Uchwyt do wyciągania stałego
napędu optycznego
4 Gniazdo kabla
zabezpieczającego
2 Stały napęd optyczny 5 Głośnik
3 Złącze wyjścia telewizyjnego
S-Video
7-12 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
PRZYPOMNIENIE: Aby uniknąć utraty danych, nie należy wymieniać
akumulatora w czasie, gdy komputer jest włączony, chyba że komputer jest
podłączony do gniazda elektrycznego lub jeżeli zainstalowano drugi
akumulator.
PRZYPOMNIENIE: W komputerze należy stosować wyłącznie akumulatory
litowo-jonowe. W komputerze nie można stosować akumulatorów niklowo-
metalowodorkowych (NiMH).
Przed zainstalowaniem nowego akumulatora należy sprawdzić poziom jego
naładowania przez naciśnięcie przycisku testowego. Jeśli akumulator jest
rozładowany, to lampki miernika naładowania akumulatora nie zapalą się.
Aby wymienić akumulator we wnęce akumulatora, należy wykonać następujące
czynności.
UWAGA: Pełne instrukcje znajdują się w Podręczniku użytkownika.
1. Zapisz bieżące pliki i zamknij wszystkie otwarte pliki oraz aplikacje.
2. Jeśli komputer jest zadokowany, to oddokuj go.
3. Jeśli we wnęce modułów znajduje się akumulator, to przejdź do punktu 5.
PRZYPOMNIENIE: Jeśli akumulator jest wymieniany gdy komputer znajduje się
w trybie gotowości lub hibernacji, to całą operację powinno się zakończyć
w ciągu 2 minut. Po 2 minutach komputer zostanie wyłączony, a wszystkie
niezapisane dane zostaną utracone.
4. Jeśli jedyny akumulator w komputerze znajduje się w wnęce akumulatora
i chcesz go wymienić, to podłącz komputer do gniazda elektrycznego lub
zabezpiecz swoje dane na jeden z poniższych sposobów.
Użyj trybu uśpienia.
Użyj trybu hibernacji.
UWAGA: Informacje na temat trybu uśpienia i trybu hibernacji znajdu s
w Podręczniku użytkownika.
5. Zamknij klapę z wyświetlaczem, obróć komputer spodem do ry i wyjmij
akumulator.
support.dell.com Dell Latitude informacje o systemie 7-13
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Rysunek 7-8. Wyjmowanie akumulatora z wnęki akumulatora
6. Mocno wsuń nowy akumulator do wnęki akumulatora. Kliknięcie oznacza, że
akumulator został prawidłowo umieszczony we wnęce.
7. W zależności od włączonego trybu zarządzania energią, naciśnij przycisk
zasilania lub otwórz wyświetlacz, aby powróc do normalnego działania.
7-14 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Normy NOM (tylko Meksyk)
Poniższe informacje umieszczane na urządzeniu opisywanym w tym dokumencie,
stosownie do wymagań oficjalnych norm obowiązujących w Meksyku (NOM):
Eksporter: Dell Computer Corporation
One Dell Way
Round Rock, TX 78682
Importer: Dell Computer de México,
S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 - 11° Piso
Col. Lomas Altas
11950 xico, D.F.
Adres odbiorcy: Dell Computer de xico,
S.A. de C.V. al Cuidado de Kuehne
& Nagel de
xico S. de R.I.
Avenida Soles No. 55
Col. Peńon de los Bańos
15520 xico, D.F.
Napięcie zasilania: 100-240 V, prąd zmienny
Częstotliwość: 50-60 Hz
Zużycie prądu
(maksymalne): 1,5 A
Napięcie zasilania: prąd stały 20 V
Prąd wyjściowy
(maksymalnie): 3,5 A
7-16 Dell Latitude informacje o systemie
MATERIA£ POUFNY FIRMY DELL - Wersja
(Wersja 11/3/98) PO£O¯ ENIE PLIKU: D:\DTP\10-01682\01-03-19\773MR1s\773MRpb1.fm
Uzyskiwanie Pomocy
Firma Dell oferuje szereg narzędzi, mających na celu pomoc w przypadku, gdy
komputer nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami. Informacje na temat tych narzędzi
znajdu się w Podręczniku użytkownika.
Jeśli wystąpił problem z komputerem, a użytkownik nie może uzyskać dostępu do
Podręcznika użytkownika, to należy skorzyst z programu Dell Diagnostics, aby
ułatwić wykrycie przyczyny problemu i jego rozwiązanie. Program diagnostyczny
znajduje się na dysku ResourceCD dostarczanym wraz z komputerem.
UWAGA: Przed telefonem do pomocy technicznej firmy Dell należy uruchomić
program diagnostyczny, poniew testy diagnostyczne dostarczają informacji, które
należy podać podczas rozmowy.
Aby uruchomić program diagnostyczny, wykonaj następujące czynności:
1. Wyłącz komputer.
2. Jeśli komputer jest zadokowany, to oddokuj go.
3. Włącz komputer.
4. Po rozpoczęciu procedury rozruchu systemu naciśnij klawisz <F2>, aby uzyskać
dostęp do menu konfiguracji systemu.
UWAGA: Zapisz bieżącą sekwencję rozruchową, na wypadek, gdyby miała
zostać przywrócona po uruchomieniu programu Dell Diagnostics.
5. Wybierz następują sekwenc rozruchową
UWAGA: Rozruchu komputera można dokonać tylko z napędu CD-ROM,
CD-RW lub DVD-ROM zainstalowanego jako stały napęd optyczny. Nie można
dokonać rozruchu komputera z żadnego z tych urządz, jeśli jest ono
zainstalowane we wnęce modułów.
Boot First Device (Pierwsze urządzenie rozruchowe): Napęd dyskietek
Boot Second Device (Drugie urządzenie rozruchowe): Napęd CD/DVD/
CD-RW
Boot Third Device (Trzecie urządzenie rozruchowe) Internal HDD
(Wewnętrznydysktwardy)
6. Włóż dysk ResourceCD do napędu CD-ROM.
7. Wyłącz komputer.
8. Włącz komputer.
Po włączeniu komputera automatycznie uruchomiony zostanie program Dell
Diagnostics.
9. Po zakończeniu pracy z programem diagnostycznym wyjmij dysk ResourceCD
z napędu CD-ROM.
Aby zmienić sekwencję rozruchową, ponownie wykonaj czynności od 1 do 6,
dostosowując sekwenc do swoich potrzeb. Następnie uruchom ponownie komputer.
Po uruchomieniu programu diagnostycznego na ekranie wyświetlane jest logo firmy
Dell, a następnie komunikat informujący o ładowaniu programu. Po załadowaniu
programu diagnostycznego na ekranie wyświetlane jest menu programu
Diagnostics.
Aby wybrać opcję z tego menu, zaznacz i naciśnij klawisz <Enter> albo naciśnij
klawisz odpowiadający wyróżnionej literze w nazwie opcji.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215

Dell Latitude C800 Skrócona instrukcja obsługi

Kategoria
Notebooki
Typ
Skrócona instrukcja obsługi