ZANKER KDT10042FK Instrukcja obsługi

Marka
ZANKER
Kategoria
Gry wideo
Model
KDT10042FK
Rodzaj
Instrukcja obsługi
KDT10042FK
Instrukcja
obsługi
PL
Zmywarka
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3
Panel sterowania 5
Programy 5
Ustawienia 7
Opcje 11
Przed pierwszym użyciem 12
Codzienna eksploatacja 13
Wskazówki i porady 15
Konserwacja i czyszczenie 16
Rozwiązywanie problemów 18
Dane techniczne 22
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed przystąpieniem do instalacji i rozpoczęciem eksploatacji
urządzenia należy uważnie zapoznać się z załączoną
instrukcją obsługi. Producent nie odpowiada za obrażenia ciała
ani szkody spowodowane nieprawidłową instalacją lub
eksploatacją urządzenia. Należy zachować instrukcję obsługi
w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia, jeśli
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
Przechowywać detergenty poza zasięgiem dzieci.
Dzieciom ani zwierzętom domowym nie wolno przebywać w
pobliżu urządzenia z otworzonymi drzwiami.
Dzieciom nie wolno zajmować się czyszczeniem ani
konserwacją urządzenia bez odpowiedniego nadzoru.
2
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w takich
miejscach, jak:
gospodarstwa rolne, kuchnie dla pracowników w
sklepach, biurach oraz innych miejscach dla pracowników;
do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych.
Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne) musi
mieścić się w granicach 0.5 (0.05) / 8 (0.8) barów (MPa).
Maksymalna liczba kompletów wynosi 13 .
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
Noże oraz inne ostre sztućce należy wkładać do kosza na
sztućce ostrzami skierowanymi w dół lub poziomo.
Nie pozostawiać otwartych drzwi urządzenia bez nadzoru,
aby nie dopuścić do potknięcia się o drzwi.
Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć
urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda.
Nie wolno czyścić urządzenia wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągowej za
pomocą nowego zestawu węży dostarczonych w komplecie
z urządzeniem. Nie wolno używać starego zestawu węży.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Nie instalować ani nie używać urządzenia
w miejscach, w których panuje
temperatura poniżej 0°C.
Należy postępować zgodnie z instrukcją
instalacji dołączoną do urządzenia.
Elementy zabudowy znajdujące się nad
urządzeniem i w jego pobliżu muszą
spełniać odpowiednie wymogi
bezpieczeństwa.
3
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować się
z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego z
uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić
wtyczki ani przewodu zasilającego.
Wymiany przewodu zasilającego można
dokonać wyłącznie w naszym
autoryzowanym centrum serwisowym.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Dotyczy tylko Wielkiej Brytanii i Irlandii.
Urządzenie wyposażono we wtyczkę
zasilającą z bezpiecznikiem 13 A. Jeśli
zachodzi konieczność wymiany
bezpiecznika we wtyczce zasilającej,
należy użyć bezpiecznika: 13 amp ASTA
(BS 1362).
Podłączenie do sieci wodociągowej
Uważać, aby nie uszkodzić węży wodnych.
Przed podłączeniem urządzenia do nowej
instalacji wodociągowej lub instalacji, z
której nie korzystano przez dłuższy czas
lub która była naprawiana lub do której
podłączono nowe urządzenia (liczniki
wody itp.), należy umożliwić wypływ wody,
aż będzie ona czysta.
Podczas pierwszego użycia urządzenia i
bezpośrednio po nim należy sprawdzić,
czy nie ma widocznych wycieków wody.
Wąż dopływowy wyposażono w zawór
bezpieczeństwa i ścianki z wewnętrznym
przewodem zasilającym.
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczne napięcie.
W razie uszkodzenia węża dopływowego
należy natychmiast zamknąć zawór wody i
wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym w celu wymiany
węża dopływowego.
Przeznaczenie
Nie siadać ani nie stawać na otwartych
drzwiach urządzenia.
Detergenty do zmywarki są niebezpieczne.
Należy przestrzegać instrukcji
bezpieczeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
Nie pić wody z urządzenia ani nie
wykorzystywać jej do zabawy.
Nie wyjmować naczyń z urządzenia przed
zakończeniem programu. Na naczyniach
może znajdować się detergent.
Po otwarciu drzwi w czasie pracy
urządzenia może dojść do uwolnienia
gorącej pary.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani
przedmiotów nasączonych łatwopalnymi
substancjami.
Serwis
Aby zlecić naprawę urządzenia, należy
skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym. Zaleca się
stosowanie wyłącznie oryginalnych części
zamiennych.
Kontaktując się z autoryzowanym centrum
serwisowym, należy przygotować
następujące dane z tabliczki znamionowej.
Model:
Numer produktu (PNC):
Numer seryjny (Serial Number):
4
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem obrażeń
ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dzieci lub
zwierząt w urządzeniu.
Panel sterowania
1
2
3
4
1
Przycisk wł./wył.
2
Przyciski wyboru programów
3
Przycisk Delay
4
Wskaźniki
Wskaźniki
Wskaźnik Opis
Wskaźnik zakończenia programu.
Wskaźnik funkcji XtraDry.
Wskaźnik płynu nabłyszczającego. W trakcie programu wskaźnik ten jest
zawsze wyłączony.
Wskaźnik soli. W trakcie programu wskaźnik ten jest zawsze wyłączony.
Programy
Program Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu Opcje
1)
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 50°C
Płukania
Suszenie
XtraDry
2)
Duże
Naczynia sto‐
łowe, sztućce,
garnki i patelnie
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 70°C
Płukania
Suszenie
XtraDry
5
Program Stopień zabrudze‐
nia
Rodzaj załadunku
Fazy programu Opcje
Średnie
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie
wstępne
Zmywanie 65°C
Płukania
Suszenie
XtraDry
3)
Świeże
Naczynia stołowe
i sztućce
Zmywanie 60°C
Płukania
XtraDry
4)
Dowolne Zmywanie
wstępne
1) W tym programie uzyskuje się największą efektywność zużycia wody i energii elektrycznej podczas
zmywania średnio zabrudzonych naczyń i sztućców. (Jest to standardowy program dla ośrodków prze‐
prowadzających testy).
2) Ten program obejmuje fazę płukania w wysokiej temperaturze, aby zapewnić większą higienę zmy‐
wania naczyń. Podczas płukania temperatura pozostaje na poziomie 70°C przez co najmniej 10 minut.
3) Program ten umożliwia zmywanie świeżo zabrudzonych naczyń. Program pozwala w krótkim czasie
uzyskać dobre efekty zmywania.
4) Program ten umożliwia szybkie opłukanie naczyń, aby zapobiec przywieraniu resztek żywności do
naczyń i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. W tym programie nie należy stosować detergentu.
Parametry eksploatacyjne
Program
1)
Zużycie wody
(l)
Zużycie energii
(kWh)
Czas trwania
(min)
10.2 0.932 225
12.5 - 14.5 1.4 - 1.8 169 - 179
14 1.6 160
10 0.9 30
4 0.1 14
1) Parametry eksploatacyjne mogą ulec zmianie w zależności od ciśnienia i temperatury wody, zmian
w napięciu zasilania, użytych opcji oraz ilości naczyń.
Informacje dla ośrodków
przeprowadzających testy
Aby uzyskać więcej informacji na temat
wyników testu, należy wysłać wiadomość e-
mail na adres:
Należy zapisać numer produktu (PNC)
podany na tabliczce znamionowej.
6
Ustawienia
Tryb wyboru programów i tryb
użytkownika
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru
programów, można ustawić program i przejść
do trybu użytkownika.
W trybie użytkownika można zmienić
następujące ustawienia:
Poziom zmiękczania wody odpowiednio do
twardości wody.
Włączenie lub wyłączenie sygnału
dźwiękowego zakończenia programu.
Włączenie lub wyłączenie sygnalizacji
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
Poziom płynu nabłyszczającego
odpowiednio do wymaganego dozowania.
Ustawienia te zostaną zapisane aż do ich
ponownej zmiany.
Tryb wyboru programu
Urządzenie jest w trybie wyboru programu, jeśli świeci się tylko wskaźnik programu .
Gdy urządzenie znajduje się w trybie wyboru programu, można ustawić program i przejść do
trybu użytkownika.
Jeśli panel sterowania nie pokazuje tego stanu, należy użyć funkcji Reset.
Funkcja Reset
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski i , aż urządzenie znajdzie się w trybie
wyboru programów.
Za pomocą tej funkcji można anulować trwający program lub opóźnienie rozpoczęcia programu.
7
Tryb użytkownika
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać oraz , aż zaczną migać wskaźniki , , i
.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ
na efekty zmywania lub na pracę urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie należy dostosować do stopnia
twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre efekty zmywania.
Twardość wody
Stopnie nie‐
mieckie (°dH)
Stopnie fran‐
cuskie (°fH)
mmol/l Stopnie
Clarka
Poziom zmiękcza‐
nia wody
47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27
5
1)
15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2
<4 <7 <0.7 < 5
1
2)
1) Ustawienie fabryczne.
2) Przy tym poziomie nie stosować soli.
Stosując standardowy detergent lub
tabletki wieloskładnikowe (zawierające lub
niezawierające sól) należy ustawić
prawidłową twardość wody, aby wskaźnik
poziomu soli był włączony.
Tabletki wieloskładnikowe
zawierające sól nie są
wystarczające skuteczne, aby
zmiękczyć twardą wodę.
8
Regulacja zmiękczania wody
5x
6x
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć .
Wskaźniki , i zgasną.
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Wskaźnik zacznie migać. Liczba mignięć oznacza poziom zmiękczania wody (np. 5
mignięć + pauza + 5 mignięć = poziom 5).
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie. Każde naciśnięcie przycisku powoduje
zwiększenie poziomu. Po poziomie 10 następuje powrót do poziomu 1.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
Dozownik płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie
naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego płukania.
Dozowanie płynu nabłyszczającego można
ustawić w przedziale od 1 (minimalna ilość)
do 6 (maksymalna ilość). Poziom 0 oznacza
wyłączenie dozownika płynu
nabłyszczającego oraz dozowania.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Regulacja dozowania płynu nabłyszczającego
4x
5x
Dozowanie płynu nabłyszczającego można ustawić w przedziale od 1 (minimalna ilość) do 6
(maksymalna ilość).
Poziom 0 oznacza wyłączenie dozowania płynu nabłyszczającego.
Ustawienie fabryczne: poziom 4.
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć
.
Wskaźniki
, i zgasną.
Wskaźnik będzie nadal migał.
9
Wskaźnik zacznie migać. Liczba mignięć oznacza aktualne ustawienie poziomu
zmiękczania wody (np. 4 mignięcia + pauza + 4 mignięcia = poziom 4).
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
Powiadomienie o konieczności
uzupełnienia płynu nabłyszczającego
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie
naczyń bez smug i plam.
Płyn nabłyszczający jest uwalniany
automatycznie w fazie gorącego płukania.
Gdy komora na płyn nabłyszczający jest
pusta, włącza się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, informując o konieczności
uzupełnienia płynu. Jeśli przy stosowaniu
tabletek wieloskładnikowych ze środkiem
nabłyszczającym efekty suszenia są
zadowalające, można wyłączyć funkcję
powiadomienia o konieczności uzupełnienia
płynu nabłyszczającego. Zaleca się jednak
stałe stosowanie płynu nabłyszczającego w
celu zapewnienia najlepszych efektów
suszenia.
Stosując standardowe tabletki
wieloskładnikowe bez środka
nabłyszczającego należy włączyć funkcję
powiadomienia, aby wskaźnik sygnalizujący
konieczność uzupełnienia płynu pozostał
aktywny.
Wyłączanie powiadomień o konieczności uzupełnienia płynu nabłyszczającego
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć .
Wskaźniki , i zgasną.
Wskaźnik
będzie nadal migał.
Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie: wskaźnik włączony = sygnalizacja
uzupełnienia płynu nabłyszczającego włączona (ustawienie fabryczne).
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie. Wskaźnik wyłączony = sygnalizacja
uzupełnienia płynu nabłyszczającego wyłączona.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył, aby potwierdzić ustawienie.
Sygnały dźwiękowe
Gdy urządzenie działa nieprawidłowo emituje
sygnały dźwiękowe. Tych sygnałów
dźwiękowych nie można wyłączyć.
Sygnał dźwiękowy może być również
emitowany po zakończeniu programu.
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale
można go włączyć.
10
Włączanie sygnału dźwiękowego zakończenia programu
Domyślnie sygnał ten jest wyłączony, ale można go włączyć.
Gdy urządzenie jest w trybie użytkownika:
1. Nacisnąć .
Wskaźniki , i zgasną.
Wskaźnik będzie nadal migał.
Wskaźnik pokazuje bieżące ustawienie: wskaźnik wyłączony = sygnał
dźwiękowy wyłączony.
2. Nacisnąć , aby zmienić ustawienie. Wskaźnik włączony = sygnał dźwiękowy
włączony.
3. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby potwierdzić ustawienie.
Opcje
Żądane opcje należy zawsze
włączać przed uruchomieniem
programu.
Opcji nie można włączać ani
wyłączać w trakcie programu.
XtraDry
Tę opcję należy włączyć, aby poprawić
wydajność suszenia. Użycie tej opcji może
wpłynąć na czas trwania niektórych
programów, zużycie wody oraz temperaturę
ostatniego płukania.
Opcja XtraDry jest stała dla wszystkich
programów z wyjątkiem i nie ma
potrzeby włączać jej na początku każdego
cyklu.
Każde włączenie programu powoduje
wyłączenie opcji XtraDry, którą należy
włączyć ręcznie. W innych programach opcja
XtraDry jest stale włączona i automatycznie
stosowana w kolejnych cyklach. Konfigurację
tę można w dowolnej chwili zmienić.
Opcja XtraDry
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać i , aż włączy się wskaźnik .
11
Jeśli opcja jest niedostępna w danym programie, jej wskaźnik nie świeci się lub miga przez kilka
sekund, a następnie gaśnie.
Przed pierwszym użyciem
1. Sprawdzić, czy bieżący poziom
zmiękczania wody odpowiada
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia. Jeśli nie, dostosować
poziom zmiękczania wody.
2. Napełnić zbiornik soli.
3. Napełnić dozownik płynu
nabłyszczającego.
4. Otworzyć zawór wody.
5. Uruchomić program, aby usunąć wszelkie
pozostałości poprodukcyjne mogące
wciąż znajdować się w urządzeniu. Nie
należy stosować detergentu ani
umieszczać naczyń w koszach.
Po uruchomieniu programu urządzenie
zaczyna doprowadzać żywicę do
zmiękczacza wody – może to potrwać do
5 minut. Może wydawać się, że urządzenie
nie pracuje. Program rozpoczyna się dopiero
po zakończeniu tego procesu. Proces ten jest
powtarzany co pewien czas.
Stosowanie soli
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wlać do zbiornika soli jeden litr wody.
UWAGA!
Podczas napełniania zbiornika soli może się z niego wydostawać woda i sól. Dlatego po
napełnieniu zbiornika soli należy niezwłocznie uruchomić program zmywania, aby zapobiec
korozji.
Stosowanie płynu nabłyszczającego
A
Płyn nabłyszczający umożliwia wysuszenie naczyń bez smug i plam. Jest on automatycznie
podawany podczas fazy płukania gorącą wodą.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, aż poziom płynu osiągnie oznaczenie „MAX”.
Rozlany płyn nabłyszczający należy usunąć za pomocą chłonnej szmatki, aby zapobiec
powstaniu zbyt dużej ilości piany.
Napełnić dozownik płynu nabłyszczającego, gdy wskaźnik (A) stanie się przezroczysty.
12
Codzienna eksploatacja
1. Odkręcić zawór wody.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć
urządzenie.
Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
Jeśli świeci się wskaźnik soli, napełnić
zbiornik soli.
Jeśli świeci się wskaźnik płynu
nabłyszczającego, napełnić dozownik
płynu nabłyszczającego.
Upewnić się, że w dozowniku płynu
nabłyszczającego znajduje się płyn
nabłyszczający.
3. Załadować kosze.
4. Dodać detergent.
5. Ustawić i uruchomić odpowiedni program
dla określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia.
Stosowanie detergentu
30
2
1
30
Jeśli program przewiduje fazę zmywania wstępnego, umieścić niewielką ilość detergentu na
wewnętrznej stronie drzwi urządzenia.
Stosowanie wieloskładnikowych tabletek z detergentem
30
2
1
30
Nie napełniać zbiornika soli ani dozownika płynu nabłyszczającego.
Ustawić najniższy poziom zmiękczania wody.
Ustawić najniższy poziom dozowania płynu nabłyszczającego.
Funkcja Auto Off
Funkcja ta służy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej przez automatyczne wyłączanie
urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Funkcja uruchamia się:
Po upływie 5 minut od zakończenia programu.
Po upływie 5 minut, jeśli nie uruchomiono programu.
13
Uruchamianie programu
1. Uchylić drzwi urządzenia.
2. Nacisnąć przycisk wł./wył., aby włączyć urządzenie. Upewnić się, że urządzenie jest w trybie
wyboru programów.
3. Nacisnąć przycisk programu wybranego do uruchomienia. Zaświeci się wskaźnik
odpowiedniego programu.
4. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić program.
Anulowanie programu
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski i , aż urządzenie znajdzie się
w trybie wyboru programów.
Przed uruchomieniem nowego programu
należy upewnić się, że w dozowniku znajduje
się detergent.
Opcja Opóźnienie
1. Ustawić program.
2. Nacisnąć kilkakrotnie , aż włączy się wskaźnik odpowiadający żądanej liczbie godzin (3h
lub 6h). Włączy się wskaźnik opóźnienia.
3. Zamknąć drzwi urządzenia, aby uruchomić odliczanie.
Po zakończeniu odliczania nastąpi uruchomienie programu.
Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia
programu w trakcie odliczania
Po anulowaniu opóźnienia rozpoczęcia
programu należy ponownie ustawić program.
Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać
przyciski i , aż urządzenie znajdzie się
w trybie wyboru programów.
Otwieranie drzwi w trakcie pracy
urządzenia
Otwarcie drzwi podczas trwania programu
powoduje zatrzymanie urządzenia. Może
mieć to wpływ na zużycie energii i czas
trwania programu. Po zamknięciu drzwi
urządzenie będzie kontynuować pracę od
momentu, w którym została przerwana.
Po otwarciu drzwi na dłużej niż
30 sekund podczas fazy suszenia
bieżący program zostanie
zakończony.
14
Zakończenie programu
Po zakończeniu programu i otworzeniu drzwi urządzenie automatycznie wyłącza się.
Zakręcić zawór wody.
Wskazówki i porady
Informacje ogólne
Stosowanie się do poniższych wskazówek
pomoże zapewnić optymalne efekty prania i
suszenia podczas codziennej eksploatacji
oraz przyczyni się do ochrony środowiska.
Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
Nie opłukiwać naczyń ręcznie. W razie
potrzeby użyć programu zmywania
wstępnego (jeśli jest dostępny) lub wybrać
program z fazą zmywania wstępnego.
Należy zawsze wykorzystywać całą
pojemność koszy.
Podczas ładowania urządzenia sprawdzić,
czy woda wydostająca się z dysz ramion
spryskujących ma swobodny dostęp do
naczyń. Upewnić się, że przedmioty nie
stykają się ze sobą ani się nie zasłaniają.
Możliwe jest używanie osobno detergentu,
płynu nabłyszczającego i soli do zmywarek
lub używanie tabletek wieloskładnikowych
(np. typu „3 w 1”, „4 w 1”, „Wszystko w
jednym”). Przestrzegać informacji
podanych na opakowaniu.
Ustawić odpowiedni program dla
określonego rodzaju naczyń i poziomu
zabrudzenia. W programie ECO uzyskuje
się największą efektywność zużycia wody i
energii elektrycznej podczas zmywania
średnio zabrudzonych naczyń i sztućców.
Zmiękczanie wody
Zmiękczacz wody usuwa z wody substancje
mineralne, które mogą mieć negatywny wpływ
na rezultaty zmywania lub na pracę
urządzenia.
Im wyższa zawartość substancji mineralnych,
tym twardsza jest woda. Twardość wody jest
mierzona w równoważnych skalach.
Zmiękczanie powinno być dostosowane do
stopnia twardości wody doprowadzonej do
urządzenia. W lokalnym zakładzie
wodociągowym można uzyskać informację na
temat twardości wody. Istotne jest ustawienie
właściwego poziomu zmiękczania wody, aby
zapewnić dobre rezultaty zmywania.
Stosowanie soli, płynu
nabłyszczającego i detergentu
Należy stosować wyłącznie sól, płyn
nabłyszczający i detergent do zmywarek.
Inne produkty mogą uszkodzić urządzenie.
Aby zapewnić optymalne efekty zmywania
i suszenia, do twardej i bardzo twardej
wody zaleca się stosowanie zwykłego
detergentu do zmywarek (proszku, żelu lub
tabletek bez dodatkowych składników),
płynu nabłyszczającego i soli.
Co najmniej raz w miesiącu należy
uruchomić urządzenie z umieszczonym w
środku specjalnym środkiem czyszczącym.
Tabletki z detergentem nie rozpuszczają
się całkowicie w trakcie krótkich
programów. Zaleca się stosowanie
tabletek przy długich programach, aby
zapobiec osadzaniu się detergentu na
naczyniach.
Nie używać większej ilości detergentu niż
zalecana. Postępować zgodnie ze
wskazówkami podanymi na opakowaniu
detergentu.
15
Postępowanie po zaprzestaniu
korzystania z tabletek
wieloskładnikowych
Przed rozpoczęciem stosowania oddzielnie
dozowanego detergentu, soli i płynu
nabłyszczającego należy wykonać poniższą
procedurę.
1. Ustawić najwyższy poziom zmiękczania
wody.
2. Upewnić się, że zbiornik soli oraz
dozownik płynu nabłyszczającego są
pełne.
3. Uruchomić najkrótszy program z fazą
płukania. Nie dodawać detergentu ani nie
umieszczać naczyń w koszach.
4. Po zakończeniu programu ustawić stopień
zmiękczania wody odpowiednio do
twardości wody doprowadzanej do
urządzenia.
5. Wyregulować dozowanie płynu
nabłyszczającego.
6. Włączyć funkcję powiadomienia o
konieczności uzupełnienia płynu
nabłyszczającego.
Ładowanie koszy
W urządzeniu należy zmywać przedmioty
przystosowane do zmywania w
zmywarkach.
Nie wkładać do urządzenia elementów
wykonanych z drewna, rogu, aluminium,
cynołowiu i miedzi.
Nie wkładać do urządzenia przedmiotów
pochłaniających wodę (gąbki, ściereczki).
Większe resztki żywności z naczyń należy
wyrzucić do kosza.
Namoczyć przypalone resztki potraw.
Wklęsłe naczynia (kubki, szklanki i miski)
układać otworami w dół.
Upewnić się, że szklanki nie stykają się ze
sobą.
Sztućce oraz małe przedmioty umieścić w
koszu na sztućce.
Lekkie naczynia umieścić w górnym koszu.
Upewnić się, że naczynia się nie
przemieszczają.
Przed uruchomieniem programu upewnić
się, że ramiona spryskujące swobodnie się
obracają.
Przed rozpoczęciem programu
Upewnić się, że:
filtry są czyste i prawidłowo założone;
pokrywka zbiornika soli nie jest
poluzowana;
ramiona spryskujące są drożne;
w zmywarce znajduje się sól do zmywarek
i płyn nabłyszczający (chyba że stosowane
są wieloskładnikowe tabletki z
detergentem);
ułożenie naczyń i przyborów kuchennych
w koszach jest prawidłowe;
program jest odpowiedni dla danego
rodzaju załadunku i stopnia zabrudzenia;
użyto prawidłową ilość detergentu.
Opróżnianie koszy
1. Przed wyjęciem naczyń ze zmywarki
poczekać, aż wystygną. Gorące naczynia
łatwo ulegają uszkodzeniu.
2. Najpierw wyjmować naczynia z dolnego
kosza, a potem z górnego.
Po zakończeniu programu po
bokach oraz na drzwiach
urządzenia może wciąż
znajdować się woda.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Przed
przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i
wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda
elektrycznego.
Brudne filtry i zapchane ramiona
spryskujące pogarszają efekt
zmywania. Należy je regularnie
sprawdzać i w razie potrzeby
wyczyścić.
16
Czyszczenie filtrów
B
A
C
Upewnić się, że wokół krawędzi osadnika nie znajdują się resztki żywności ani
zanieczyszczenia.
Włożyć na miejsce filtr (C). Upewnić się, że jest prawidłowo umieszczony pod 2
prowadnicami.
Włożyć filtry (A) i (B).
Włożyć filtr (A) do filtra płaskiego (C). Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż się
zablokuje.
Nieprawidłowe umiejscowienie filtrów może skutkować niezadowalającymi efektami
zmywania i uszkodzeniem urządzenia.
Czyszczenie górnego ramienia spryskującego
Zaleca się regularne czyszczenie górnego ramienia spryskującego, aby uniknąć zatkania
znajdujących się w nim otworów.
Zatkanie otworów może być przyczyną niezadowalających efektów zmywania.
Całkowicie wysunąć górny kosz.
Aby wymontować ramię spryskujące z kosza, należy popchnąć je w górę w kierunku
wskazanym przez dolną strzałkę i jednocześnie obrócić zgodnie z ruchem wskazówek
zegara.
Umyć ramię spryskujące pod bieżącą wodą. Za pomocą spiczastego przedmiotu (np.
wykałaczki) usunąć zabrudzenia z otworów.
Aby zamocować ramię spryskujące do kosza, należy popchnąć je w górę w kierunku
wskazanym przez dolną strzałkę i jednocześnie obrócić przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara, aż do zatrzaśnięcia.
17
Czyszczenie obudowy
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej
szmatki.
Używać wyłącznie neutralnych
detergentów.
Nie używać produktów ściernych, myjek do
szorowania ani rozpuszczalników.
Czyszczenie wnętrza
Urządzenie, w tym gumową uszczelkę
drzwi, należy czyścić miękką wilgotną
szmatką.
Częste korzystanie z krótkich programów
może powodować osadzanie się tłuszczu i
kamienia wewnątrz urządzenia. Aby temu
zapobiec, zaleca się uruchomienie długich
programów co najmniej dwa razy w
miesiącu.
Aby zapewnić optymalną pracę
urządzenia, zaleca się stosowanie
specjalnego środka czyszczącego do
zmywarek (co najmniej raz w miesiącu).
Należy ściśle przestrzegać wskazówek
umieszczonych na opakowaniu produktu.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli urządzenia nie można uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy, przed
skontaktowaniem się z autoryzowanym
centrum serwisowym należy sprawdzić, czy
problem można rozwiązać samodzielnie,
korzystając z informacji zawartych w tabeli.
OSTRZEŻENIE! Nieprawidłowo
wykonana naprawa może narazić
użytkownika na poważne
niebezpieczeństwo. Wszystkie
naprawy powinny wykonywać
odpowiednio wykwalifikowane
osoby.
Po wystąpieniu niektórych problemów co
pewien czas miga wskaźnik zakończenia
programu, sygnalizując usterkę.
Większość występujących problemów
można rozwiązać bez potrzeby
kontaktowania się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.
Upewnić się, że wtyczkę przewodu zasilającego
włożono do gniazdka.
Upewnić się, że bezpiecznik w skrzynce bez‐
pieczników jest sprawny.
Program nie uruchamia się.
Upewnić się, że zamknięto drzwi urządzenia.
Jeśli wybrano opóźnienie rozpoczęcia programu,
należy je anulować lub poczekać do końca odlic‐
zania czasu.
W urządzeniu rozpoczął się proces regeneracji
zmiękczacza wody. Czas trwania tego procesu
wynosi około 5 minut.
18
Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie napełnia się wodą.
Co pewien czas miga jednokrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowany jest je‐
den sygnał dźwiękowy.
Sprawdzić, czy zawór wody jest otwarty.
Upewnić się, że ciśnienie wody nie jest zbyt nisk‐
ie. W tym celu należy skontaktować się z miejsco‐
wym zakładem wodociągowym.
Upewnić się, że zawór wody jest drożny.
Upewnić się, że filtr w wężu dopływowym jest
drożny.
Upewnić się, że wąż dopływowy nie jest zagięty
ani przygnieciony.
Urządzenie nie wypompowuje wody.
Co pewien czas miga dwukrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowane są dwa
sygnały dźwiękowe.
Upewnić się, że syfon zlewozmywaka jest drożny.
Upewnić się, że wąż spustowy nie jest zagięty ani
przygnieciony.
Włączyło się zabezpieczenie przed zala‐
niem.
Co pewien czas miga trzykrotnie
wskaźnik zakończenia programu.
Co pewien czas emitowane są trzy
sygnały dźwiękowe.
Zakręcić zawór wody i skontaktować się z autory‐
zowanym centrum serwisowym.
Urządzenie wielokrotnie przerywa i
wznawia pracę.
Jest to normalne zjawisko. Zapewnia to opty‐
malne efekty zmywania i oszczędność energii.
Program trwa zbyt długo.
Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia pro‐
gramu, należy ją anulować lub zaczekać do koń‐
ca odliczania czasu.
Niewielki wyciek z drzwi urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Po‐
luzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli do‐
tyczy).
Drzwi urządzenia nie są wyśrodkowane wzglę‐
dem komory. Wyregulować tylną nóżkę (jeśli do‐
tyczy).
Występują problemy z zamknięciem
drzwi urządzenia.
Urządzenie nie jest dobrze wypoziomowane. Po‐
luzować lub dokręcić regulowane nóżki (jeśli do‐
tyczy).
Naczynia wystają z koszy.
Grzechotanie/stukanie dochodzące z
wnętrza urządzenia.
Naczynia nie są prawidłowo rozłożone w koszach.
Należy zapoznać się z broszurą dotyczącą zała‐
dunku koszy.
Upewnić się, że ramiona spryskujące obracają się
swobodnie.
19
Problem i kod alarmowy Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie wyzwala automatyczny wy‐
łącznik.
Wydajność prądowa instalacji jest niewystarczają‐
ca do jednoczesnego zasilania wszystkich włąc‐
zonych urządzeń. Należy sprawdzić parametry
zasilania w gniazdku oraz wartość graniczną prą‐
du automatycznego wyłącznika lub wyłączyć jed‐
no z urządzeń.
Wewnętrzna usterka układu elektrycznego urząd‐
zenia. Skontaktować się z autoryzowanym cen‐
trum serwisowym.
Patrz „Przed pierwszym
użyciem”, „Codzienna
eksploatacja” lub „Wskazówki i
porady”, aby znaleźć inne
możliwe przyczyny.
Po sprawdzeniu urządzenia należy je
wyłączyć i włączyć. Jeśli problem wystąpi
ponownie, należy skontaktować się z
autoryzowanym centrum serwisowym.
Jeśli pojawi się kod błędu nieujęty w tabeli,
należy skontaktować się z autoryzowanym
centrum serwisowym.
Efekty zmywania i suszenia są niezadowalające
Problem Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Niezadowalające efekty zmy‐
wania.
Patrz punkty „Codzienna eksploatacja”, „Wskazówki i
porady” oraz broszura dotycząca załadunku koszy.
Używać programów zapewniających bardziej intensywny
cykl zmywania.
Wyczyścić ramię spryskujące i filtr. Patrz „Konserwacja i
czyszczenie”.
Niezadowalające efekty susze‐
nia.
Naczynia pozostawały zbyt długo w zamkniętym urządze‐
niu.
Nie ma płynu nabłyszczającego lub dozowana jest jego
niewystarczająca ilość. Ustawić wyższy poziom dozowania
płynu nabłyszczającego.
Przedmioty z tworzywa sztucznego mogą wymagać wytar‐
cia ściereczką.
Najlepszą wydajność suszenia zapewnia włączenie opcji
XtraDry.
Zaleca się stałe stosowanie płynu nabłyszczającego, także
w połączeniu z tabletkami wieloskładnikowymi.
Białawe smugi lub niebieskawy
nalot na szklankach i naczy‐
niach.
Za dużo płynu nabłyszczającego. Zmniejszyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Użyto za dużo detergentu.
Plamy i ślady po odparowanych
kroplach wody na szklankach i
naczyniach.
Za mało płynu nabłyszczającego. Zwiększyć dozowanie
płynu nabłyszczającego.
Przyczyną może być jakość płynu nabłyszczającego.
20
/