Q Acoustics 2000CI Instrukcja obsługi

Kategoria
Głośniki
Typ
Instrukcja obsługi
Instrukcja użytkownika
i specyfikacja wyrobów
PL
Seria 2000i
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi instrukcjami.
zaaprobowany przez ASTA lub BSI, zgodny z normą brytyjską
Prosimy o zachowanie niniejszych instrukcji. C z y n n o ś c i k o n s e r w a c y j n e n a l e ż y p o w i e r z y ć
BS1362. W przypadku konieczności wymiany wtyczki przewodu
Prosimy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia. wykwalifikowanemu personelowi. Konserwacja wymagana jest
zasilającego, należy usunąć z bezpiecznik i wyrzucić zaraz po
Prosimy przestrzegać wszystkich instrukcji. wtedy, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób
odcięciu od przewodu.
uszkodzone np. uszkodzony został przewód zasilający lub
Z urządzenia nie należy korzystać w pobliżu wody. wtyczka, na urządzenie wylał się płyn lub coś do niego wpadło,
Montaż wtyczki przewodu zasilającego
Czyścić tylko suchą szmatką. urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci,
Druty w przewodzie zasilającym oznaczone następującymi
Nie blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować nie pracuje tak, jak zwykle jeżeli zostało ono upuszczone.
kolorami: Niebieski:
zgodnie z instrukcjami producenta.
NEUTRALNY; Brązowy: POD NAPIĘCIEM:
Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko powstania pożaru lub
Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła takich jak kaloryfery, porażenia prądem elektrycznym należy chronić urządzenie
Ponieważ kolory te mogą nie korespondować z kolorowymi
przypodłogowe otwory wentylacyjne ciepłego powietrza, piece, przed dostępem deszczu i wilgocią. Wyrób należy chronić też
oznaczeniami identyfikującymi terminale na posiadanej
kominki, itp. przed kapiącymi lub rozpryskującymi się płynami oraz nie
wtyczce, należy postąpić w następujący sposób:
umieszczać go w pobliżu obiektów wypełnionych wodą, takich
Nie lekceważyć zaleceń w kwestii użycia wtyczki polaryzowanej jak na przykład wazon z kwiatami.
NIEBIESKI przewód naly podłączyć do terminala
lub wtyczki z uziemieniem. Wtyczka polaryzowana posiada dwa
oznaczonego literą N lub oznaczonego kolorem NIEBIESKIM
styki, jeden szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem W pobliżu wyrobu nie należy umieszczać źródeł nieosłoniętego
bądź CZARNYM. BRĄZOWY przewód należy podłączyć do
posiada dwa styki oraz wtyk uziemiający. Szerszy styk oraz wtyk płomienia, np. w postaci palącej się świecy.
terminala oznaczonego literą L lub oznaczonego kolorem
uziemiający służą bezpieczstwu użytkownika. Jeżeli
BRĄZOWYM bądź CZERWONYM.
dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka należy zasięgnąć Ostrzeżenie: Wyłącznik zasilania systemu to urządzenie
porady elektryka w kwestii wymiany przestarzałego gniazdka. wykorzystywane do odłączenia go od głównego źródła
zasilania. Wyłącznik ten umieszczony jest na urządzeniu
Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed zahaczaniem zasilającym. Aby umożliwić dostęp do tego wyłącznika,
stopami podczas chodzenia oraz przed zakleszczeniem, urządzenie powinno być umieszczone na niezagraconym
szczególnie w pobliżu wtyczek, gniazdek elektrycznych oraz w obszarze, a wyłącznik musi być sprawny.
punkcie wyjścia z urządzenia.
Ostrożnie: Dokonywanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji,
Korzystać tylko z przystawek/akcesoriów określonych przez które nie zostały w sposób wyraźny zaaprobowane przez
producenta. Wykorzystywać jedynie w połączeniu z wózkiem, producenta, może spowodować odebranie użytkownikowi
stojakiem, trójnogiem, uchwytem lub stołem określonym przez prawa do obsługi tego urządzenia.
producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem.
Strony trzecie: W mało prawdopodobnym wypadku przekazania
Przy korzystaniu z wózka należy zachować ostrożność podczas urządzenia stronie trzeciej, prosimy o dołączenie do niego
przesuwania tak, aby uniknąć urazów będących niniejszych instrukcji obsługi.
wynikiem przewrócenia się umieszczonego na Ważne informacje dla użytkowników w Wlk. Brytanii
wózku urządzenia. Przewód zasilający tego urządzenia zakczony jest
Podczas burz z piorunami lub w okresie przerwy zaaprobowaną w Wlk. Brytanii wtyczką z 3-amperowym
w użytkowaniu urządzenie należy odłączyć od bezpiecznikiem. Jeli zajdzie konieczność wymiany
źródła zasilania. bezpiecznika, można zastosować 3-amperowy bezpiecznik
OSTROŻNIE!
RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
NIE OTWIERAĆ
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE
ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI POKRYWY TYLNEJ)
NIE WYJMOWAĆ ZAMONTOWANYCH WEWNĄTRZ CZĘŚCI
KONSERWACJĘ POWIERZAĆ WĄCZNIE WYKWALIFIKOWANEMU
BEZPIECZNIK
3A
BS 1362
BRĄZOWY
(pod napięciem)
NIEBIESKI
(neutralny)
Ważne informacje prosimy dokładnie się z nimi zapoznać
Ten symbol wskazuje na obecność w obrębie tego
systemu niebezpiecznie wysokiego napięcia,
stanowiącego ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Ten symbol wskazuje, że system ten wyposażony jest w
ważne instrukcje dotyczące obsługi oraz konserwacji.
Wprowadzenie NIE podłączać terminali głośników do głównego źródła zasilania.
Q Acoustics 2000i to seria głośników zaprojektowanych celem zaspokojenia NIE wystawiać głośników na działanie zbytniego zimna, gorąca, wilgoci lub
najwyższych oczekiwań zagorzałych wielbicieli dźwięku stereo oraz entuzjastów światła słonecznego.
filmowych. W skład serii wchodzą:
W przypadku korzystania z głośników bez osłon należy uważać, aby nie
2010i: Kompaktowy głośnik regałowy, niskotonowy o średnicy 100 mm. uszkodzić membrany.
2020i: Głośnik regałowy, niskotonowy o średnicy 100 mm.
2050i: Kolumna podłogowa, z dwoma głośnikami niskotonowymi o średnicy 100 NIE korzystać z prowizorycznych statywów. Zamontować zaaprobowany przez
mm Q-Acoustics statyw zgodnie z instrukcją oraz korzystając z załączonych
elementów mocujących. Porady na ten temat można uzyskać u sprzedawcy.
2000Ci: Kanał centralny z 2 x 100 mm głośnikami niskotonowymi, w zależności
od potrzeb do zamontowania na ścianie. NIE rozbierać głośnika. Spowoduje to unieważnienie gwarancji.
2070Si: 140-watowy aktywny subwoofer z 2 x 170 mm głośnikami niskotonowymi
oraz czujnikiem sygnału do automatycznego włączania/wyłączania zasilania.
Rozpakowywanie głośników
Wszystkie głośniki pasywne posiadają dwie pary terminali bi-wire, z wyjątkiem
Głośniki należy całkowicie rozpakować. Wyjąć głośniki z kartonów, chwytając je
2010i i 2000Ci.
za skrzynie. Nie podnosić głośników chwytając za torby plastikowe. 2050i i
Wszystkie głośniki mogą pracować w bliskim sąsiedztwie monitorów telewizora 2070Si są ciężkie – w razie potrzeby należy poprosić o pomoc przy ich
bez niepożądanych efektów z wyjątkiem 2070Si, którego nie należy ustawiać w podnoszeniu.
obrębie 500 mm od monitorów ekranowych telewizora ani innego, wrażliwego na
Manewrując głośnikami nie należy ciągnąć ich po podłodze, ponieważ może to
fale magnetyczne sprzętu. Na ekrany plazmowe oraz LCD nie wywiera to
spowodować ich uszkodzenie przesuwając, trzeba je podnieść.
wpływu.
Zawartość kartonu: Głośnik/-i oraz instrukcja obsługi.
Dodatkowo, opakowania poniższych modeli zawierają:
Przed przystąpieniem do podłączania głośników należy upewnić się, że
2050i: Zestaw kolców wraz z osłonami dla każdego z głośników. Klucz
wszystkie aktywne jednostki systemu użytkownika zostały odłączone od źródła
sześciokątny do regulacji kolców po ich zamontowaniu.
zasilania.
2070Si: Przewód zasilający, dopasowany do głównego źródła zasilania w
Włączając zestaw nagłaśniający lub zmieniając źródła wejścia należy ustawić
okolicy,
natężenie dźwięku na niskim poziomie. Poziom natężenia dźwięku należy
2 x kable z wtykami kątowymi RCA / Phono oraz płyta instalacyjna CD dla
zwiększać stopniowo.
zestawu AV.
NIGDY nie naly ustawiać poziomu natężenia dźwku zestawu
Należy dokładnie sprawdzić wyrób. Uszkodzenia lub braki jakichkolwiek części
nagłaśniającego do oporu. Pozycja regulatora natężenia dźwięku jest złudna i nie
należy jak najszybciej zgłosić sprzedawcy.
stanowi wskazania poziomu mocy systemu. Bardzo wysoki poziom natężenia
dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
Opakowanie należy zachować do transport u w przyszłości. Utylizacji
opakowania należy dokonać zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania
odpadów obowiązującymi w miejscu zamieszkania użytkownika.
Q Acoustics Seria 2000i
Montaż kolców pod kolumny 2050i Korek piankowy
Wkręcić kolce do podstawy mniej więcej Porty głośników serii 2000i umieszczone w tyle, dlatego najlepiej ustawiać je
do połowy wysokości i powtórnie ustawić w odległości ok. 200 mm od ściany umożliwiając tym samym swobodny do nich
głośnik w pozycji pionowej. (W dostęp. Jeżeli głośniki umieszczone blisko ściany/ w rogu, należy wsunąć
przypadku poogi drewnianej lub korki piankowe do tylnych portów zapobiegnie to zbytniej niskotonowości.
kamiennej, przed ustawieniem głośnika 2070Si Bass ustawiany jest przy pomocy kontroli poziomu.
w pozycji pionowej należy kolce
zabezpieczyć wciskając na nie osłony)
Po ustawieniu głnika w pozycji
pionowej, włożyć od góry do każdego
kolca klucz sześciokątny i wyregulować
długość wszystkich kolców tak, aby
głośnik był prawidłowo wypoziomowany i
stabilny.
Należy upewnić się, że korki dobrze wpasowane do portu i że nie zostały one
wsunięte zbyt głęboko. Poziom niskich tonów zostanie zredukowany, ale
wzrośnie ich wyrazistość oraz poziom odtwarzania. Aby ustalić swoje
preferencje najlepiej jest trochę poeksperymentować, wprowadzając niewielkie
zmiany w ustawieniu głośnika i dążąc do optymalizacji efektu końcowego.
Kolce są ostre. Należy zachować ostrożność!
Nigdy nie umieszczać głośnika na kolcach tam, gdzie może on
spowodować powstanie szkód!
Głośniki należy przemieszczać przenosząc je – nigdy ich nie ciągnąć!
Przygotowanie
2050i
Głośniki 2050i powinny być umieszczone w odległości przynajmniej 200 mm od U sprzedawcy zakupić można specjalny uchwyt montażowy, przeznaczony do
tylnej ściany oraz 500 mm od ścian bocznych. Ustawienie głośników bliżej montażu na ścianie dla głośników Q Acoustics 2010i, 2020i oraz 2000Ci.
ściany spowoduje zwiększenie intensywności niskich tonów, może jednak Dostępne również podstawy pod głośniki 2010i oraz 2020i.
spowodować dudnienie przy jednoczesnym braku precyzji. Głośniki powinny
Najlepiej poeksperymentować samodzielnie tak, aby znaleźć najlepiej
znajdować się w odległości 2 – 4 metrów od siebie i centralnie w stosunku do
odpowiadającą użytkownikowi konfigurację dla danego pomieszczenia.
siedzącego słuchacza. Zwrócenie głośniki nieco ku środkowi wyostrzy efekt
stereo, ale może spowodować zwężenie źródła dźwięku.
Głośniki efektów
2000Ci
Głośnik 2000Ci zaprojektowany został do pracy w pobliżu odbiornika TV, w
pozycji centralnej do telewizora. Należy umieścić go bezpośrednio ponad lub
pod ekranem. Użytkownicy korzystający ze zwykłego odbiornika TV powinni
upewnić się, że jego obudowa jest pozioma i stworzy odpowiednią podstawę dla
głośnika. Jeżeli tak nie jest, należy umieścić telewizor w szafce, a głośnik 2000Ci
na półce, bezpiecznie umocowanej bezpośrednio na odbiornikiem TV.
Użytkownicy telewizorów plazmowych lub monitorów LCD powinni zamontować
2000Ci na ścianie lub innej, odpowiedniej powierzchni bezpośrednio ponad lub
pod ekranem.
Głośniki do dźwięku przestrzennego
Laboratoria Dolby zalecają zastosowanie głośników
efektów 5.1.
Głośniki do dźwięku przestrzennego należy
2010i i 2020i
zamontować po obu stronach słuchacza, w niewielkim
Głośniki 2010i oraz 2020i najlepiej zamontować na podstawach pod głośniki
przesunięciu do tyłu w stosunku do pozycji słuchacza.
marki Q-Acoustics lub na ścianie. W przypadku montowania na podstawie,
Głośniki powinny być skierowane do wewtrz,
głośnik wysokotonowy powinien znajdować się na poziomie ucha słuchacza.
zamontowane na ścianach bocznych pokoju lub, jeżeli
Głośniki zamontowane na ścianie mogą być umieszczone nieco wyżej i
pokój jest duży, na wysokich podstawach ze środkiem
skierowane w dół pod kątem. Głośniki umieszczone na podstawach należy
powyżej linii ucha siedzącego słuchacza.
traktować tak jak kolumny podłogowe, z tym, że powinny być one ustawione
bliżej tylnej ściany. Możliwe jest również zamontowanie ich na półkach.
Ustawienia głośników pasywnych
400mm
Symbole Dolby oraz DD są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratiories
2m-4m
2m-4m
>500mm
>200mm
0-30°
Terminale i złącza Przewody głośników
Głośniki 2020i oraz 2050i wyposażone są w dwie pary terminali bi-wire. Specjalistyczne przewody głośnikowe oferują wyższy standard reprodukcji niż
Zwrotnica typu bi-wire posiada cztery terminale. Górna para terminali zostaje przewody ogólnego przeznaczenia, takie jak przewody dzwonkowe lub zip. Dla
podłączona do głośnika wysokotonowego (HF), a dolna para do głośnika/-ów kanałów przednich i centralnych najlepiej korzystać z przewodów z dużą
niskotonowych (LF). Dostarczone zwrotnice wyposażone w wyjmowalne zawartością miedzi. Cienkie przewody redukują niskie tony i ograniczają zakres
złącza umożliwiające podłączenie par terminali. Pozwala to na podłączenie regulacji brzmienia. Kanały przestrzenne (tylne) mniej krytyczne.
głośnika w sposób konwencjonalny przy pomocy pary przewodów lub metodą
bi-wire, za pomocą dwóch par.
Przewód głośnika posiada pasek lub wskaźnik umieszczony wzdłuż jednego
rdzenia. W ujęciu konwencjonalnym jest on podłączony do terminali dodatnich.
Przewody łączące wzmacniacz z przednimi głośnikami powinny być tej samej
Głośniki 2010i i 2000Ci posiadają standardowe, dwuterminalowe zwrotnice.
długości. Nigdy nie należy łączyć przewodów
korzystać z całych długości.
Przygotowanie przewodów
Rozdzielić przewód na głębokość ok. 40 mm.
Odsłonić drut na głębokość 10 mm i skręcić
końce, aby zebrać rozproszone druty. Przyciąć
przewód zostawiając 7 mm odsłoniętego drutu.
Podłączenie terminalu [Connecting a Terminal]
Odśrubować terminal w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby odsłonić
otwór montażowy w podstawie kolumny
terminalu.
Wsunąć odonięty koniec przewodu do
otworu. Ponownie, ręcznie dokręcić terminal.
Upewnić się, że nie ma rozproszonych drutów,
które mogłyby dotykać sąsiednich terminali.
Na terenie UE stosowanie 4 mm wtyczek
głośników jest niezgodne z przepisami
bezpieczeństwa.
Podłączanie głośników pasywnych
30mm
7mm
2020i, 2050i
2010i, 2000Ci
Ciasne
Luźne
Podłączenie
standardowe
Podłączenie
standardowe
Podłączenie
Bi-wire
Podłączenia Stereo
Podłączenia standardowe
Podłączyć CZERWONY (+) terminal PRAWEGO głośnika do CZERWONEGO,
dodatniego (+) terminalu na PRAWYM kanale wzmacniacza. Podłączyć
CZARNY (–) terminal głośnika do CZARNEGO, ujemnego (–) terminalu
wzmacniacza.
Procedurę powtórzyć dla LEWEGO kanału.
W przypadku głośników 2020i oraz 2050i można wykorzystać jakikolwiek
Bi-Wiring
dogodny dodatni (+) lub ujemny (–) terminal. Zalecamy skorzystanie z poniższej
ilustracji.
Bezpośrednie podłączenie sieci wysokotonowej oraz niskotonowej głośnika do
wzmacniacza wpływa na poprawę zarówno wydajności niskotonowej jak i
zakresu regulacji brzmienia.
Okablowanie bi-wire: Przygotować dwa jednakowe przewody dla każdego
głośnika. Odkręcić wszystkie terminale głośnika i wyjąć oba łącza. Podłączyć
terminale wysokotonowe i niskotonowe do wzmacniacza wg procedury dla
standardowego okablowania. Zalecamy skorzystanie z poniższej ilustracji.
Po podłączeniu głośników: Włączyć system i odtworzyć nagranie muzyczne
przy średnim natężeniu głośności. Dostroić położenie głośnika wg uznania.
Podłączanie głośników pasywnych
Bi-Wiring 2020i i 2050i
Podłączenie głośników 2010i oraz 2000Ci
Standardowe okablowanie: 2010i i 2020i
Prawy głośnik
Prawy głośnik
Prawy głośnik
Lewy głośnik
Lewy głośnik
Lewy głośnik
Wzmacniacz
Prawy
głośnik
Lewy
głośnik
Wzmacniacz
Prawy
głośnik
Lewy
głośnik
Wzmacniacz
Prawy
głośnik
Lewy
głośnik
Subwoofer 2070Si
Czynności wstępne
Rozpakować subwoofer zgodnie z podanymi powyżej instrukcjami. Przed
podłączeniem subwoofera należy upewnić się, że wszystkie podzespoły
elektroniczne systemu zostały odłączone od głównego źródła zasilania.
Subwoofer przystosowany jest do pracy przy obowiązującej lokalnie wartości
zasilania. W przypadku przeprowadzki do strefy o odmiennej wartości zasilania,
przed podłączeniem do głównego źródła zasilania należy upewnić się, że
pokrętło wyboru wartości jest poprawnie ustawione.
Ustawienie subwoofera
Częstotliwości basowe zasadniczo wielokierunkowe. Mimo, oznacza to, że
subwoofer można ustawić prawie wszędzie, efekt stereo będzie lepszy przy
ustawieniu subwoofera na jednym poziomie z przednimi głośnikami, w pozycji
jak najbardziej wyśrodkowanej w stosunku do słuchacza. Może być to nie do
zrealizowania w przypadku systemu wielokanałowego. Jeżeli subwoofer
zostanie ustawiony zbyt blisko ściany, niskie tony ulegną wzmocnieniu w
niektórych miejscach, stając się głuche i niewyraźne.
Subwoofer należy ustawić w pobliżu głównego źródła zasilania. Nie korzystać z
przedłużaczy. W razie potrzeby należy zakupić dłuższy przewód.
GŁÓWNY WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK ZASILANIA, za pomocą którego można
odłączyć system od głównego źródła zasilania, zamocowany jest w tylnym
panelu. Należy zostawić wystarczającą ilość wolnego miejsca pomiędzy tylną
ścianką skrzynki a ścianą lub innym obiektem, aby umożliwić swobodny dostęp
do wyłącznika.
Ustawiając subwoofer należy upewnić się, że podłoga jest solidna, bez luźnych
klepek, etc. Cyrkulacja powietrza z subwoofera przy wysokim poziomie
natężenia jest znaczna nie należy umieszczać go blisko miękkich mebli lub
obiektów, które mogą stukotać. Na subwooferze nie należy umieszczać
żadnych przedmiotów.
VOLTAGE
LINE
RIGHT
LEFT
OUT
CHAIN
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
HIGH LEVEL
110V- 1 2 0V 60Hz
~
220V- 2 4 0V 50Hz
~
100 WATTS
Q-ACOUS T I CS 2070 S
PHASE
CROSSOVER
SPEAKER
TYPE
AUTO ON
SENSITIVIT Y
LOW
HIGH
MED
SEALED
VENTED180°
0°
AV
MUSIC
PHASE
INVERT
SOUND
MODE
STATUS
LEVEL
180°
0°
90°
WARNING: TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRIC
SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR
MOISTURE. WHEN SERVICING, USE ONLY IDENTICAL
PARTS.
AVERTISSEMENT : POUR DIMINUER LE
RISQUE D’INCENDIE OU DE CHOC
ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CE
PRODUIT À LA PLUIE OU À
L’HUMIDITÉ
Tryb
dźwiękowy
Regulacja
fazy
Regulacja
poziomu
Regulacja
zwrotnicy
Wskaźnik
zasilania
Wejścia
głośnika
Wejście
liniowe
Wyjście
liniowe
Wejście
głównego
źródła
zasilania
Pokrętło
wyboru
wartości
napięcia
Odwrócenie
fazy
Automatyczna
czułość
Rodzaj
głośnika
Ustawienia parametrów i korzystanie
Automatyczne włączanie: Ta funkcja umożliwia użytkownikowi włączanie i Mimo, subwoofer można bezpiecznie pozostawić w stanie stand-by
wyłączanie systemu bez konieczności pamiętania o tym, aby włączyć lub praktycznie w nieskończoność, przy długiej nieobecności w domu zalecamy
wyłączyć także subwoofer. wyłączenie go za pomocą WYŁĄCZNIKA.
Jeżeli nie pojawi się sygnał wejściowy, po kilku minutach subwoofer Subwoofer 2070Si posiada również zabezpieczenie przed przegrzaniem. W
automatycznie przejdzie w stan oczekiwania stand-by. Jest to sygnalizowane przypadku przegrzania wzmacniacz wyłączy się na krótką chwilę, po czym
zmianą koloru diody ZASILANIE umieszczonej w tylnym panelu na kolor wznowi pracę. Jeżeli to nastąpi, należy sprawdzić, czy otwory wentylacyjne w
czerwony. Jak tylko subwoofer wykryje sygnał wejściowy, automatycznie panelu sterowania nie zakryte i czy subwoofer nie jest umieszczony zbyt
przełączy się na tryb pracy, a dioda zasilania ponownie zaświeci się na zielono. blisko źródła ciepła, np. kaloryfera.
Niektóre rodzaje muzyki oraz kanały telewizyjne mają bardzo niewiele informacji
niskiej częstotliwości w sygnale audio, co może spowodować, że subwoofer nie
Korzystanie z kilku subwooferów
podejmie trybu pracy automatycznie. Jeżeli tak się stanie, można wyregulować
Subwoofer 2070Si posiada złącze wyjścia liniowego pod nazwą „Chain out”. W
próg zwiększając automatyczne ustawienie czułości na WYSOKIE. W
systemach korzystających z dwóch lub kilku subwooferów pozwala to na
niektórych okolicznościach takie ustawienie może spowodować, że subwoofer
połączenie ich sygnałów. Jest to udogodnienie stanowiące alternatywę dla
będzie włączony przez cały czas z powodu niewielkiej ilości szumów obecnych
korzystania ze złącza Y na wyjściu wzmacniacza. Należy zauważyć, że droga
zawsze w głównym wzmacniaczu systemu. Te szumy powinny zniknąć po
sygnału jest prosta, dlatego subwoofery muszą być skonfigurowane
przestawieniu wzmacniacza w stan oczekiwania stand-by pozwalając tym
niezależnie, w normalny sposób i przy użyciu własnych regulatorów.
samym na wyłączenie się subwoofera. Jeżeli subwoofer pozostaje włączony
nawet po wyłączeniu wzmacniacza, zalecamy pozostawienie ustawień czułości
w pozycji ŚRED, utrata niskich tonów będzie wówczas niemalże niezauważalna
Poniższy rozdział podzielony jest na dwie części - instalacja kina domowego
dla ucha.
oraz instalacja standardowa. Prosimy o zapoznanie się częścią dotyczącą
posiadanego systemu.
Jeżeli poziom szumów wytwarzanych przez wzmacniacz jest wyższy niż
normalnie, lub jeżeli przewody wykorzystane do przyłączeń wychwytują
przydźwięk z pobliskich kabli zasilania, subwoofer może pozostawać włączony
nawet wtedy, gdy nie otrzymuje sygnału dźwiękowego. Jeżeli przydźwięk
subwoofera jest zauważalny, należy spróbować przemieścić przewody aby
zredukować tętnienie sieciowe, lub wypróbować inny rodzaj przewodów. W
przypadku, gdy problemu tego nie da się łatwo skorygować, zalecamy
wypróbowanie NISKICH ustawień przełącznika czułości celem stwierdzenia,
czy sub-woofer przejdzie w stan oczekiwania stand-by.
2070i Subwoofer – Obsługa
Wielokanałowy system AV Konfiguracja
Podłączenia Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia systemu zostały wykonane
prawidłowo. Upewnić się, że subwoofer jest wyłączony.
Standardowe podłączenie realizowane jest poprzez wejścia liniowe RCA
phono. Do skonfigurowania typowego systemu AV potrzebny będzie
pojedynczy przewód RCA phono interconnect. Ponieważ przewód ten jest
Ustawić pokrętła wg następujących parametrów wyjściowych:
zwykle dość długi należy upewnić się, że jest on dobrej jakości i w pełni
Poziom Mniej więcej w połowie
osłonięty. Sprzedawca wyrobów Q Acoustics z przyjemnością dostarczy
Zwrotnica Do oporu w kierunku zgodnym z ruchem
odpowiedniego przewodu interconnect.
wskazówek zegara (ustawienie AV)
Faza Do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
Podłączyć WYJŚCIE SUBWOOFERA na wzmacniaczu AV do wejścia L/wejścia
wskazówek zegara (ustawienie 0°)
liniowego Mono subwoofera dokładnie dociskając wtyczki, aby zapewnić dobre
Tryb dźwiękowy AV
połączenie.
Odwrócenie fazy
Automatyczna czułość Śred
Rodzaj głośnika Brak efektów gdy zwrotnica ustawiona jest
na AV więc pozycja obojętna
Połączyć znajdujący się w zestawie przewód zasilający do subwoofera a
następnie do gniazda zasilającego. Włączyć przycisk zasilania wtyczki, po
czym włączyć subwoofer przy pomocy włącznika. Dioda ZASILANIA na
panelu wzmacniacza subwoofera zaświeci się pokazując, że został on
uruchomiony.
Sprawdzić konfigurację wzmacniacza AV i upewnić się, że subwoofer jest
ustawiony na „WŁĄCZONY” lub TAK. Poziom subwoofera na wzmacniaczu
AV powinien znajdować się w pozycji wyjściowej lub 0 dB. Na tym etapie
ustalanie rozmiarów oraz rozmieszczenie głośników systemu powinno być
zakończone. W przypadku opcji ustawienia częstotliwości zwrotnicy na
innych kanałach należy upewnić się, że nastawy te są odpowiednie do
posiadanych głośników. Ustawić odległość (lub opóźnienie) odpowiednio do
pozycji wybranego subwoofera.
WYJŚCIE
SUB
PRAWY
LEWY
TYLNY
GŁOŚNIK
PRZEDNI
GŁOŚNIK
ŚRODKOWY
GŁOŚNIK
PRAWY
LEWY
WZMACNIACZ AV
SUBWOOFER
Podłączenie subwoofera 2070Si
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
Wielokanałowy system AV
Konfiguracja
Najlepiej zacząć od odtwarzania dobrze znanego stereofonicznego utworu Płyta konfiguracyjna: Na płycie znajduje się sześć utworów muzycznych, każdy
muzycznego i poeksperymentować z ustawieniami poziomu odwrócenia fazy z nich zawiera szum różowy (od 20 Hz do 1000 Hz) odtwarzany poprzez
do momentu wychwycenia jednolitej mieszanki pochodzącej z przednich kombinację jednego głośnika oraz subwoofera.
głośników oraz subwoofera. Jeżeli dźwięk dochodzący z subwoofera wyróżnia
się, jest on za głośny!
Utwór pierwszy: Subwoofer i lewy przedni głośnik
Utwór drugi: Subwoofer i środkowy przedni głośnik
Zawsze należy pamiętać, że wrażliwość ucha ludzkiego na tony niskie dość
Utwór trzeci: Subwoofer i prawy przedni głośnik
znacznie się zmienia w zależności od poziomu natężenia dźwięku, stąd
Utwór trzeci: Subwoofer i prawy tylny głośnik
zapotrzebowanie na szeroki zakres materiałów dotyczących programowania
oraz poziomów dźwięku. Po osiągnięciu zadowalającej konfiguracji
Utwór piąty: Subwoofer i lewy tylny głośnik
dźwiękowej, można przystąpić do dostrajania przy wykorzystaniu załączonej
Utwór szósty: Subwoofer i wszystkie głośniki
płyty CD.
Naly wybrać przedni głni najblszy subwooferowi i odtworzyć
Wiele wzmacniaczy kina domowego posiada ustawienia odległościowe, które
korespondujący z nim utwór. Na przykład, jeżeli jest to przedni prawy głośnik
umożliwiają osiągnięcie odpowiedniego opóźnienia w zależności od odległości
należy odtwarzać utwór trzeci. Wyregulować ustawienia odległości/opóźnienia
głośnika od optymalnej pozycji słuchania; idealne miejsce. Właściwe
dla subwoofera wprowadzając możliwie jak najmniejsze zmiany. Ustawienie
umieszczenie subwoofera jest jednym z najważniejszych aspektów systemu
można zwiększać lub zmniejszać, bez różnicy. Jeżeli na przykład odległość
kina domowego a właściwa konfiguracja pozwoli na znaczną poprawę ogólnej
ustawiona jest na 4 m, należy zmienić ją na 4,1 m lub 3,9 m. Podczas regulacji
wydajności systemu. Dołączona do subwoofera 2007Si płyta CD stworzona
należy przysłuchiwać się różowym szumom obserwując, czy ich tony stają się
została z myślą o pomocy w konfiguracji ustawień odległości/opóźnienia
cieplejsze i pełniejsze czy też płytsze.
wzmacniaczy AV.
Jeżeli po wyborze 4,1 m ton dźwięku będzie pełniejszy należy zmienić
ustawienie na 4,2 m i tak dalej do momentu, kiedy dźwięk zacznie stawać się
płytszy. Jeżeli jednak po zmianie na 4,1 m dźwięk stał się płytszy, należy
spróbować zredukować ustawienie do 3,9 m. W ten sposób możliwe będzie
znalezienie optymalnej (najcieplejszej) wartości ustawienia.
Podłączenie subwoofera 2070Si
Wielokanałowy system AV System stereo
Konfiguracja Podłączenia
Nie należy regulować o więcej niż +/-0,5 m od odległości początkowej (w tym Pracę w systemie stereo można osiągnąć za pomocą dwóch podłączeń. Opcją
przykładzie będzie to od 3,5 m do 4,5 m). Jeżeli różnica w tonie jest preferowaną jest wykorzystanie przewodu stereo RCA phono z wyjściem PRE
niedostrzegalna, można spróbować zmienić pozycję przełącznika odwrócenia OUT wzmaczniacza, jeżeli dany wzmacniacz nie posiada go, można
fazy na subwooferze 2070Si, po czym powtórzyć operację. Następnie ponownie wykorzystać WEJŚCIE WYKOPOZIOMOWE 2070Si.
skontrolować jakość dźwięku przy pomocy nagrań stereofonicznych i upewnić
się, że różnica jest zauważalna.
Jeżeli subwoofer 2070Si zostanie później przesunięty w stosunku do innych
głośników, należy ponownie ustawić odległość subwoofera wzmacniacza na
nową wartość i powtórzyć operację. Po uzyskaniu optymalnej konfiguracji
należy ponownie odtworzyć sześć utworów z płyty, aby sprawdzić ogólny efekt.
Dźwięk powinien być pełny, ciepły oraz zintegrowany i nie powinien w nim
dominować żaden z głośników.
Podłączyć dobrej jakości przewód stereo RCA phono do lewego i prawego
wejścia 2070Si, drugi koniec podłączając do gniazd PRE OUT w tylnej części
wzmacniacza.
Subwoofer automatycznie doda sygnał lewy i prawy tak, że nie nastąpi żadna
utrata informacji. Jeżeli użytkownik pragnie wykorzystać dwa subwoofery, może
poprowadzić pojedynczy przewód RCA phono do każdego z subwooferów
uzyskując system stereo subwoofer.
Należy upewnić się, że lewe wyjście wzmacniacza podłączone jest do
subwoofera po lewej stronie, a prawe do subwoofera po prawej stronie tak, aby
zachować efekt stereo głównych głośników. Subwoofery należy umieścić blisko
należących do nich głośników, oddzielnie konfigurując każdy subwoofer.
Podłączenie subwoofera 2070Si
PRAWY
LEWY
TYLNY
GŁOŚNIK
PRZEDNI
GŁOŚNIK
ŚRODKOWY
GŁOŚNIK
PRAWY
LEWY
PRE OUT
L
R
SUBWOOFER
LINE
IN
RIGHT
IN
LEFT /
MONO
WZMACNIACZ AV
System stereo Konfiguracja
Podłączenia Sprawdzić, czy wszystkie podłączenia systemu zostały wykonane
prawidłowo. Upewnić się, że subwoofer jest wyłączony. Ustawić pokrętła wg
Jeżeli wejście PRE OUT jest niedostępne, należy skorzystać z WEJŚĆ
następujących parametrów wyjściowych:
WYSOKOPOZIOMOWYCH. Przewody głośników powinny być wystarczająco
długie do połączenia 2070Si do terminali głośników wzmacniacza. Podłączyć
głośniki do wzmacniacza upewniając się, że kanały lewy i prawy są
Poziom Mniej więcej w połowie
poprawnie podłączone oraz , że podłączenia dodatnie i ujemne są zgodne na
Zwrotnica Minimum (50 Hz) dla dużych kolumn
obu końcach.
podłogowych i do połowy (100 Hz) w
przypadku regału lub małych głośników
Faza Do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara (ustawienie 0°)
Tryb dźwiękowy Muzyka
Odwrócenie fazy
Automatyczna czułość Śred
Rodzaj głośnika Wybrać 'zamknięta' jeżeli główne głośniki
posiadają obudowę zamkniętą. Wybrać '
otwarta jeżeli główne głośniki posiadają
porty lub otwory wentylacyjne.
Połączyć znajdujący się w zestawie przewód zasilający do subwoofera a
następnie do gniazda zasilającego. Włączyć przycisk zasilania wtyczki, po
czym włączyć subwoofer przy pomocy włącznika. Dioda ZASILANIA na
panelu wzmacniacza subwoofera zaświeci się pokazując, że został on
uruchomiony.
Najlepiej będzie odtworzyć dobrze znany utwór muzyczny i
poeksperymentować z ustawieniami poziomu odwrócenia fazy regulacji
natężenia dźwięku do momentu wychwycenia jednolitej mieszanki
pochodzącej z przednich głośników oraz subwoofera. Jeżeli dźwięk
dochodzący z subwoofera wyróżnia się, jest on za głośny!
PRAWY
LEWY
TYLNY
GŁOŚNIK
PRZEDNI
GŁOŚNIK
ŚRODKOWY
GŁOŚNIK
PRAWY
LEWY
WZMACNIACZ AV
Podłączenie subwoofera 2070Si
PRAWY GŁOŚNIK
LEWY GŁOŚNIK
SUB.
RI GH T
LE FT
HI GH L E VE L
System stereo
Konfiguracja
Zawsze należy pamiętać, że wrażliwość ucha ludzkiego na tony niskie dość Konfiguracja może wymagać wielu godzin przysłuchiwania się wynikom,
znacznie się zmienia w zależności od poziomu natężenia dźwięku, stąd ponieważ wszystkie regulatory subwoofera będą wzajemnie na siebie
zapotrzebowanie na szeroki zakres materiałów dotyczących programowania oddziaływać. Najlepsza pozycja przełącznika odwrócenia fazy jest w dużym
oraz poziomów dźwięku. Po osiągnięciu zadowalającej konfiguracji stopniu uzależniona od wybranej częstotliwości zwrotnicy, dlatego podczas
dźwiękowej, można przystąpić do dostrajania przy wykorzystaniu pozostałych dostrajania zaleca się wypróbowywanie alternatywnych konfiguracji aby
regulatorów. stwierdzić, które z nich najbardziej odpowiednie.
Zwrotnica: Regulacja zwrotnicy określa, na jakiej częstotliwości wydajność Po wstępnym dostrojeniu można skupić się na udoskonalaniu integracji
subwoofera zaczyna gwałtownie się zmniejszać. Ustawienie powinno być takie, pomiędzy subwooferem a głównymi głośnikami regulując kontrolę fazy. Ten
aby korespondowało z częstotliwością, na której główne głośniki zaczynają regulator jest unikalny ze względu na zastosowanie samego opóźnienia,
same uzyskiwać wysoką wydajność. Regulacja pozwala na łagodne przejście możliwego dzięki zintegrowanemu procesorowi sygnału cyfrowego, który nie
pomiędzy wydajnością subwoofera a głównymi głośnikami. Jeżeli ustawienie to dodaje dźwięków niszczących "grupowe opóźnienie" jak ma to miejsce w
jest zbyt niskie, może wytworzyć się „dziura” tam, gdzie niektóre częstotliwości przypadku większości subwooferów. Procesor sygnału cyfrowego zmniejsza
są słabsze, podobnie, przy zbyt wysokim ustawieniu przesadne nałożenie się dostępne opóźnienie tak, że regulator zawsze umożliwia przesunięcie fazy w
niektórych częstotliwości spowoduje przytłaczającą ilość niskich tonów. Karta zakresie 0 – 180° na wybranej częstotliwości zwrotnicy. Regulator ten wpływa
specyfikacji głównych głośników dostarczy informacji na temat odpowiedniego na poziom wytwarzania niskich tonów na częstotliwości zwrotnicy oraz na ile
rodzaju ustawienia, należy znaleźć najniższą częstotliwość głośnika („punkt 3 gładko ta przemiana zachodzi. Także w tym przypadku powoduje to wzajemne
dB”) w sekcji „Dostrajanie częstotliwości”. Rozkład pokoju ma ogromny wpływ oddziaływanie na regulator zwrotnicy, dlatego dla uzyskania optymalnych
na reprodukcję niskiej częstotliwości, zarówno subwoofera jak i głównych rezultatów, może okazać się konieczne nieznaczne dostrojenie częstotliwości
głośników, dlatego nie należy się obawiać tego, że żądane ustawienie może nie zwrotnicy. Lepszy efekt końcowy można również uzyskać przełączając
korelować z określonym punktem niskiej częstotliwości głośników głównych. odwrócenie fazy oraz próbując ponownie zoptymalizować zwrotnicę oraz
regulatory fazy. Eksperymentowanie jest kluczem do uzyskania doskonałości
integracji; po osiągnięciu tego celu, dźwięk dochodzący od strony subwoofera
powinien być niezauważalny. W rezultacie użytkownik uzyska system z
potężnym, rozszerzonym odtwarzaniem niskich tonów, które zdają się
pochodzić z obszaru nagłośnienia znajdującego się pomiędzy głównymi
głośnikami.
Podłączenie subwoofera 2070Si
PRAWY
LEWY
5.1 Podłączenia kina domowego
Podłączenia kina domowego
Przednie ośniki posiadają konfigurac bi-wire. Jest to
preferowana metoda podłączenia pod warunkiem, umożliwia to
konfiguracja zwrotnicy.
ośniki kanałów środkowych oraz otoczenia posiadają
konwencjonalne okablowanie.
Podłączenia 6.1 i 7.1 takie same jak 5.1, wzbogacone jedynie o
dodatek kanału/-ów efektów specjalnych.
Układając przewody głośników należy szczególnie uważać na to,
aby nie prowadzić ich poprzek na podłodze, gdzie mogłyby
stanowić źródło zagrożenia. Tam, gdzie jest to możliwe, przewody
należy prowadzić po obwodzie pokoju.
Przewody sygnału liniowego powinny być ułożone z dala od
głównych przewodów. Nigdy nie należy prowadzić przewodów
sygnału liniowego równolegle do przewodów sieciowych,
szczególnie na znacznych długościach.
Jeżeli subwoofer uruchamia się przy włączaniu i wyłączaniu
urządzeń, przed podjęciem jakichkolwiek innych środków
zapobiegawczych należy zmienić ułożenie przewodu sygnału
wejściowego.
SUBWOOFER
WZMACNIACZ AV
PRAWY PRZESTRZENNY LEWY PRZESTRZENNY
ŚRODEK
PRAWY PRZEDNI LEWY PRZEDNI
LINE
IN
LEFT /
MONO
TYLNY
GŁOŚNIK
PRZEDNI
GŁOŚNIK
ŚRODKOWY
GŁOŚNIK
PRAWY LEWY
WYJŚCIE
SUB
Zagdanienia dotyczące kina domowego [
-
3
0
2
º
º
2
9
0
º
-
1
1
0
º
1
5
0
º
-
1
3
5
º
LEWY
ŚRODKOWY
PRAWY
LEWY
TYLNY
PRAWY
PRZESTRZENNY
PRAWY
TYLNY
LEWY
PRZESTRZENNY
SUB
Powyżej zalecane przez Laboratoria Dolby rozstawienie systemów 7.1.
Rozstawienie 6.1 jest takie same z jednym wyjątkiem - pojedynczy
głośnik środkowy zastępuje dwa tylne. Rozstawienie 5.1 nie posiada
głośników tylnych
Ustawienie: Głośniki przednie i środkowe powinny znajdować się w jednej linii.
Jeżeli nie jest to możliwe, należy zasięgnąć porady w instrukcji procesora w
kwestii regulacji czasu opóźnienia względnego środka/przodu. W przypadku
systemu 5.1, siedzenie słuchaczy może znajdować się bliżej tylnej ściany. Jak
zwykle, należy być przygotowanym na eksperymentowanie.
Konfiguracja tonów niskich: Procesory AV oferują wybór głośników „dużych”
lub „małych”. W przypadku wyboru „dużych”, głośniki odbierać będą na pełnej
częstotliwości. W przypadku wyboru „małych”, tony niskie zostaną przesłane do
subwoofera. Zalecamy użycie „małych” dla 2000Ci oraz 2100i i 2020i wszędzie
tam, gdzie one stosowane w systemie. Model 2050i należy ustawić jako
„duży”.
Opcja subwoofera powinna być aktywna (ustawić na „WŁĄCZONY” lub „TAK”)
Poziomy: Po ustaleniu podstawowych parametrów systemu, procesor należy
poddać „konfiguracji”. Każdy głośnik należy skonfigurować tak, aby znalazł się
na tym samym poziomie słuchania co pozostałe głośniki. Jeżeli procesor
umożliwia dostrajanie opóźnienia, należy ściśle zastosować się do podanych
instrukcji ponieważ będzie miało to ogromny wpływ na wynik końcowy. Podczas
oglądania filmu można odnieść wrażenie, że tylne kanały są zbyt delikatne – to
nieprawda! Może to jednak wymagać wyregulowania poziomu subwoofera,
zarówno od strony procesora, jak i subwoofera. Po skonfigurowaniu tych
poziomów nie należy ich już regulować.
Kanał niskich częstotliwości (LFE): Kanał niskich częstotliwości przesyła
niskotonowe efekty dźwiękowe do subwoofera. Jeżeli głośniki skonfigurowane
są jako „małe”, system niskotonowy z tych kanałów jest również przesyłany do
subwoofera. W przypadku odtwarzania na ekstemalnych poziomach oraz/lub
przy zbyt wysokim ustawieniu poziomu subwoofera, można „zajeździć"
subwoofer uzyskując przy tym nieprzyjemne efekty dźwiękowe. Jeżeli tak się
stanie, należy natychmiast obniżyć poziom.
Faza: Jeżeli głośniki zostały nieprawidłowo okablowane, tony niskie będą
rozmyte i płytkie. W takim wypadku należy dokładnie sprawdzić okablowanie.
Jeżeli przewód głośnika posiada znacznik wzdłuż jednego z rdzeni, należy
wykorzystywać ten oznaczony rdzeń do podłączania wszystkich dodatnich
(CZERWONYCH) terminali. W ten sposób system zawsze będzie znajdować się
w fazie.
Należy zawsze stosować się do wskazówek zawartych w
instrukcji procesora AV!
Dbałość o skrzynie Głośniki Q Acoustic objęte gwarancją na wady materiałowe i wady wykonania
jak następuje:
Skrzynie należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Nie stosować środków z
zawartością rozpuszczalników. Jeżeli skrzynie zostaną poplamione, w
Głośniki pasywne: 5 lat od daty zakupu
zależności od rodzaju plamy należy usunąć lekko zwilżoną szmatką,
Głośniki aktywne i subwoofery: 2 lata od daty zakupu
spirytusem mineralnym lub alkoholem izopropylowym. Następnie lekko
W okresie gwarancji, Q Acoustics, wg uznania, naprawi lub wymieni wszelkie
wypolerować szmatką, aby usunąć pozostałości środka czyszczącego. Nigdy
nie stosować żadnych środków ścierających. wyroby uznane za wadliwe w drodze inspekcji przeprowadzonej przez firmę lub
wyznaczonego przez nią dystrybutora lub agenta.
Nieprawidłowe użytkowanie oraz zwykłe zużycie nie objęte gwarancją.
Osłony
Towary przeznaczone do naprawy należy w pierwszej kolejności zwrócić ich
Osłony należy czyścić miękką szczotką. Osłon nie należy zdejmować, jeżeli nie
jest to absolutnie konieczne.
dostawcy. Jeżeli nie jest to możliwe, towar/-y należy przesłać na własny koszt,
najlepiej w oryginalnym opakowaniu wraz dowodem zakupu, do Q Acoustics lub
wyznaczonego przez nich lokalnego dystrybutora . Uszkodzenia wyrobów
Membrany
powstałe podczas transportu do miejsca naprawy nie objęte gwarancją.
Membran najlepiej nie dotykać, ponieważ po odsłonięciu łatwo je uszkodzić.
Opłaty za transport zwrotny poniesie firma Q Acoustics lub jej dystrybutor.
Niniejsza gwarancja w żaden sposób nie wpływa na prawa posiadane przez
użytkownika.
Autoryzowany dystrybutor na terenie Wlk. Brytanii
Armour Home Electronics Ltd
Units 7 & 8, Stortford Hall Industrial Park
Bishops Stortford, Herts, Wlk. Brytania
CM23 5GZ
Aby zasięgnąć informacji na temat konserwacji w innych krajach, prosimy o
kontakt na adres [email protected]
Dbałość i czyszczenie Gwarancja
Q Acoustics 2000i Seria Akcesoria
2000Ci /2010i / 2020i Wall Bracket (Single)
2010i / 2020i Mównica (Para)
Czarny Czarny
Biały
40° 40°
2010i 2020i
35° 35°
5 - 45mm5 - 45mm
45°
646mm
270mm
240mm
Q Acoustics Seria 2000i
Rodzaj obudowy:
Membrana niskotonowa (mm):
Membrana wysokotonowa (mm):
Dostrojenie częstotliwości (±3dB):
Impedancja nominalna:
Impedancja minimalna:
Czułość (2.83 V/1 m) :
Zalecana moc wzmacniacza:
Pasmo przenoszenia:
Objętość ekwiwalentna:
Wymiary skrzyni (WxGxS mm):
Waga (na skrzynię):
dwudrożny z systemem reflex
100 mm
25 mm
68Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
86dB
15 - 75W
2.8 kHz
3.3 litres
W234.5 x G203 x S150
3.5 Kg
dwudrożny z systemem reflex
125 mm
25 mm
64Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
88dB
25 - 75W
2.9 kHz
6.4 litres
H264.5 x D278 x W170
5 Kg
dwudrożny z systemem reflex
2 x 165 mm
25 mm
44Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
92dB
25 - 150W
2.6 kHz
34.9 litres
H1006 x D321 x W270
21 Kg
dwudrożny z systemem reflex
2 x 100 mm
25 mm
75Hz - 22 kHz
6Ω
4Ω
89dB
25 - 100W
2.7 kHz
7.58 litres
H160 x D203 x W430
6 Kg
2010i 2020i 2050i 2000Ci
Głośniki pasywne
Rodzaj obudowy:
Membrana niskotonowa (mm):
Moc wzmacniacza:
Pasmo przenoszenia:
Wymiary skrzyni (WxGxS mm):
Waga:
2070Si Subwoofer aktywny
Zamknięta
2x170 mm (długi skok)
140 W rms
50 Hz 150 Hz (zróżn.)
W425 x G560 x S195
14.6Kg
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224

Q Acoustics 2000CI Instrukcja obsługi

Kategoria
Głośniki
Typ
Instrukcja obsługi